Referatai Kursiniai Diplominiai

Aplinka ir žmogus
Aplinka ir žmogus kurso programa. Žemė (geologinė ir cheminė sudėtis). Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinės medžiagos susidarymas ir skaidymas. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fizikiniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apytaka. Atmosfera. Jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymo būdai ir priemonės. Aplinkos kontrolei naudojami būdai. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Pesticidų problema. Miškas ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Dujiniai biogeocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Ekosistemų produktyvumas. Energetinė ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Triukšmas ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos. Kraštovaizdis. Bio įvairovės apsauga. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Nitratų ir maisto priedų problema. Socialinių ekologinių veiksnių poveikis žmogaus sveikatai. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Aplinkos tarša. Biologinis kaupimasis. Ekosistemos savivala.
Aplinkos namų darbas (8 pus.)


Aplinkos apsaugos vadybos sistema
Įvadas. Aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos tikrinimas ir koregavimas. Monitoringas ir matavimas. Aplinkos apsaugos veiksmingumo rodikliai. Atitiktis tinkamiems aplinkos apsaugos įstatymams ir reglamentams. Neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai. Neatitiktys. Neatitikčių formulavimas. Koregavimo veiksmai, palyginti su prevenciniais veiksmais. Koregavimo ir prevencinių veiksmų tinkamumas. Duomenų apie koregavimo ir prevencinius veiksmus įrašymas. Koregavimo veiksmų eiga. Koregavimo ir prevencinių veiksmų vykdymo procedūros. Koregavimo veiksmų įvertinimas. Koregavimo veiksmų patikrinimas. Duomenų įrašai. Atitikties demonstravimas. Duomenų įrašų suprantamumas, identifikuojamumas ir atsekamumas. Duomenų įrašų saugojimas. Informacijos prieinamumas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų auditas. Vidaus aplinkosaugos audito reikalavimai. Išvados.
Aplinkos kursinis darbas (30 pus.)


Aplinkos terosferos, pedosferos, hidrosferos, atmosferos samprata ir ypatybės
Įvadas. Hidrosfera. Pedosfera. Atmosfera. Terosfera. Išvados. Literatūra. Žemė - nuostabi planeta. Didžiulį Žemės rutulį gaubiantis plonas atmosferos sluoksnis tarsi šydas saugo mūsų planetą nuo stingdančio kosminio šalčio, pražūtingo Saulės radiacijos poveikio ir nuo jos sklindančių ultravioletinių spindulių. Mums kvėpuoti reikia deguonies. Tačiau įpratome, kad jis būtų sumaišytas su azoto dujomis, kurios kvėpuojant nekinta. Natūraliai gamtoje nusistovėjo apytiksliai pastovus tūrinis azoto ir deguonies dujų santykis.
Aplinkos referatas (29 pus.)


Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijos
Įvadas. Aplinkos teršimo tendencijos. Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindinei taršos šaltiniai. Dirvožemio tarša. Pesticidai. Oro tarša. Vandens (hidrosferos) tarša. Rūkštieji lietūs. Atliekos. Elektrosmogas kompiterizuotoje darbo vietoje. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Temos tikslas: Susipažinti su aplinkos taršos šaltiniais. Jų veikimo būdais bei poveikį žmogaus sveikatai. Temos aktualumas: Šiuo metu ypač aktuali tema, aplinkos tarša. Daugelis valstybių jungiasi bendram tikslui, kad būtų sumažinti teršalų kiekiai, kad būtų kuo mažesnis nuostolis žmogui. Nes mūsų pačių likimas - mūsų rankose. Temos uždaviniai. Išsiaiškinti aplinkos teršimo tendencijas. Susipažinti su teršalų klasifikacija. Išsiaiškinti kaip teršalai veikia dirvožemį, orą, vandenį. Susipažinti su rūgščiuoju lietumi. Susipažinti su atliekų poveikiu aplinkai. Kaip kompiuterio spindulei veikia aplinką.
Aplinkos referatas (20 pus.)


Černobilio atominės elektrinės katastrofos priežastys ir pasekmės
Įžanga. Černobilio katastrofos sistemos priežastys. Katastrofos pasekmės. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės Europos šalyse. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobilis šiandien. Išvados. Literatūra. Černobilio avarija – pati baisiausia atominės energetikos katastrofa pasaulyje. Sovietų vadovybė bandė nuslėpti šią katastrofą, o vėliau smarkiai sumažinti jos mastus.Černobilio AT katastrofa įvyko Balandžio 25 d. kai 4 –as reaktorius buvo planuojamas išjungti aptarnavimui. Prieš išjungiant, operatorius atliko testą, kurio metu nustatoma, kiek laiko dirba aušinimo turbinos, nutrūkus reaktoriaus darbui. Testo atlikimui, mažinamas reaktoriaus galingumas.Atliekant įprastą testą, reaktoriaus galingumas turi būti sumažintas iki 30%, bet tai nebuvo padaryta dėl elektros energijos poreikio.
Aplinkos referatas (10 pus.)


Ekologijos koliokviumas
Ekologijos mokslas. Požiūriai į ekologiją. Mokslas ir praktika. Svarbiausi uždaviniai. Ekodėsniai. Ekosistemos.
Aplinkos konspektas (5 pus.)


Ekosistema
Įvadas. Ekosistema. Ekosistemos struktūra ir organizacija. Biocenozė. Biotopas. Ekosistemų klasifikavimas. Ekosistemos funkcinė organizacija. Išvados. Ekosistemos energetinė sistema. Biomasė ir produkcija. Išvados. Ekologinė piramidė. Išvados. Energinis efektyvumas. "0" mitybinis lygmuo. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatas (33 pus.)


ES ir Lietuvos politika dėl oro taršos
TURINYS. ĮVADAS. ATMOSFERA IR ORO TARŠA. Atmosfera. Atmosferos ir oro taršos įtaka sveikatai. ES ORO APSAUGOS POLITIKA IR JOS ĮTAKA LIETUVAI. ES oro apsaugos politikos įtaka Lietuvai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys ES teisės aktai. Tarptautinės konvencijos dėl oro kokybės apsaugos. ES aplinkos oro apsaugos reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos. ATMOSFEROS IR ORO TERŠOS REIŠKINIŲ PASEKMĖS. Oro tarša - gryni faktai. Ozono sluoksnio plonėjimo neigiamas poveikis aplinkai. Orų kaita ir ekonominiai svertai.ES veiksmai dėl emisijų mažinimo. Atsakomybė už aplinką – teršėjas moka. NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS. Transporto priemonių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas buityje bei elektrinėse. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Aplinkos referatas (40 pus.)


Fauna ir flora
Pajūrio kopų dirvožemis savitas - prisotintas druskų, kuris tinka tik labiausiai prisitaikiusiems augalams. Dauguma jų turi ilgas šaknis, pasiekiančias giliai esantį vandenį, jų lapai padengti plonu vaško sluoksniu ar, užėjus karščiams, susiglaudžia išilgai, kad sumažėtų garavimo paviršius. Yra tokių, kurie net nesudygs kitoje aplinkoje. Tai įdomūs, saviti augalai, daugiau niekur Lietuvoje neaugantys, kartais reliktiniai, dalis saugomi valstybės.
Aplinkos referatas (26 pus.)


Hidrologija
Hidrologijos ryšiai su kitais mokslais. Vandens išteklių kompleksinis naudojimas. Vandens pasiskirstymas ir jo įtaka Žemės planetoje. Žemės planetos vandens balansas. Vandens kadastras ir hidrologinės prognozės. Aerokosminių metodų taikymas hidrosferos objektuose. Hidrometrija. Vandens gylių matavimai. Vandens tekėjimo greičių matavimai. Vandens debitai. Nešmenų debitas. Vandens fizinės savybės. Specialioji hidrometrija. Upės baseino vandens ir šilumos balansas. Paviršinio nuotakio formavimasis. Upės. Upių nuotakis. Ežerai, tvenkiniai ir pelkės. Hidrologiniai skaičiavimai ir matematinis modeliavimas. Hidrologinių charakteristikų normatyvinės tikimybės. Hidrologinių charakteristikų skaičiavimų metodai. Nuotakio norma. Metų nuotakio pasiskirstymas. Maksimalių debitų ir vandens lygių skaičiavimas. Minimalaus nuotakio skaičiavimas. Debitų perkėlimas. Garavimo ir nešmenų nuotakio skaičiavimas. Hidrologiniai matematiniai modeliai. Stochastinė hidrologija
Aplinkos konspektas (26 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 |