Referatai Kursiniai Diplominiai

AB Lifosa pardavimo pelningumo ir jį įtakojusius veiksnius analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Įmonės pardavimų pelningumo analizė. AB "Lifosa" pelningumo valdymas. Bendrasis pardavimo pelningumas. Veiklos pelningumas. Pardavimo pelningumas pagal pelną (nuostolį) prieš apmokestinimą. Grynasis pardavimo pelningumas. Veiksniai įtakojantys pardavimo pelningumą. Pinigų grąžos ir pardavimo koeficientas. Sąnaudų rodikliai. Išvados. Šio darbo tikslas - ištirti ir įvertinti įmonės pardavimų pelningumą ir jį įtakojusius veiksnius, susisteminti finansinės analizės dalyko teorines žinias, jas įtvirtinti ir apibendrinti.
Apskaitos kursinis darbas (24 pus.)


AB veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
ĮVADAS. AB „LIFOSA“ CHARAKTERISTIKA. Produktai ir paslaugos. Prekyba ir marketingas. Visuomenė ir įmonė. Akcininkai ir akcijos. Darbuotojai. AB „LIFOSA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ. Balanso straipsnių horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių vertikali analizė. AB „LIFOSA“ VEIKLOS REZULTATUS ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ. Įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio likvidumo rodikliai. Įmonės turto apyvartumo rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo koeficientai. AB „LIFOSA“ VEIKLOS ĮVERTINIMAS. Verslo bei finansinė rizika. Palyginimas su konkurentais AB „Achema“. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Darbo tikslas – atlikti ir pateikti AB „Lifosa” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizę. Uždaviniai. Ištirti įmonės finansinę būklę, atliekant įmonės finansinės atskaitomybės duomenų horizontaliąją bei vertikaliąją analizes. Išsiaiškinti ką parodo AB „Lifosa“ balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Atlikti santykinių rodiklių (likvidumo, turto apyvartumo, skolų ir pelningumo) analizę.
Apskaitos kursinis darbas (31 pus.)


Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas
Įvadas. Teorinė dalis. Balanso apibūdinimas. Balanso struktūra. Turtas. Įmonės kapitalas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Teorijos apibendrinimas. UAB "Holiday Inn Vilnius" aprašymas. UAB "Holiday Inn Vilnius" apskaitos politika. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Sąskaitų planas. Turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo apskaita. Po vienerių metų gautinų sumų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Trumpalaikio turto įsigijimo vertė. Trumpalaikio turto nurašymas. Griežtos atskaitomybės apskaitos blankų apskaita. Kitų gautinų sumų apskaita. Investicijų ir terminuotų indėlių apskaita. Pinigų banke ir kasoje apskaita. Sukauptų pajamų apskaita ir ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaita. Akcinio kapitalo apskaita. Rezervų apskaita. Mokėtinų sumų apskaita. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Inventorizacijos atlikimas. Klaidos apskaitos dokumentuose. Kursinio projekto rengimo nauda. vadybininko specialybei. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Apskaitos kursinis darbas (28 pus.)


Apskaitos gamybinės praktikos, atliktos UAB "Armonlita" ataskaita
Įvadas. Priedų sąrašas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados. Priedai. Įmonė, kurioje aš atlikau praktiką yra Uždaroji akcinė bendrovė "Armonlita", įsikūrusi Kaune Maišio g. Ji užsiima interneto tinklų instaliavimu.
Apskaitos ataskaita (29 pus.)


Apskaitos konspektai
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos modeliai. Apskaitininko profesija. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Finansinės atskaitomybės turinysir jos rengimo bei skelbimo principai.Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Įkainojimas. Balansas. Atskaitomybė Apskaitos procesas ir jos organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Sąskaitų koregavimai. Operacijų registravimas žurnaluose. Apskaitos proceso nuoseklumas. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Parduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudoms. Bendros ir administracinės sąnaudos. Pardavimo sąnaudoms. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.
Apskaitos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Apskaitos konspektai (2)
Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? Kas yra bendrieji apskaitos principai? Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai? Ir ka jie reiškia? Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai? Kas yra apskaitinė informacija? Kam skirta finansinė apskaita? Kam skirta valdymo apskaita? Kam skirta mokestinė apskaita? . Kokiu principu laikosi apskaitininkai rinkdami ir apdorodami informacija? Kas yra ekonominiai ištekliai? Apskaitos dokumentų tvarkymas. Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai? Kuo skiriasi ūkinis įvykis ir ūkinė operacija? Kokie yra atsargu ikainojimo metodai ir kaip jie turi būti parenkami? Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų ? Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų? Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas? Kas yra sąskaitų planas? Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas? Kas yra finansinė atskaitomybė ir kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę? Kas yra ataskaitinis, o kas apskaitinis laikotarpis? . Kas yra paprastasis irašas? . Kaip ir kada uždaromos pajamų, sanaudu sąskaitos? Kas yra koregavimas? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose? Kas yra sąskaitos? Kaip uždaromas apskaitinis laikotarpis ir išvedamas bei fiksuojamas veiklos rezultatas? Kokioje ataskaitoje apskaičiuojamas apmokestinamasis rezultatas? Kas yra apskaitos ciklas? Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)? Koks turtas laikomas nematerialiu? Koks turtas yra ilgalaikis? Koks turtas yra trumpalaikis? Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas? Kokie yra taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo būdai? Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus? Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte? Kaip pagal pavyzdinį sąskaitų planą koresponduoti prekių įsigijimą? Kaip koresponduoti gaunamus ir išmokamus pinigus kasoje? Banke? Kas sudaro įstatinį kapitalą? Kas yra nuosavas kapitalas? Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas? Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas? Kokie yra rezervų tipai? Kaip suprantate sąvoką įmonės įsipareigojimai? Kas yra kreditoriniai isiskolinimai? Kada galima nurašyti kreditorinius įsiskolinimus? Kas yra gautinas PVM, kas yra mokėtinas PVM? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos PVM apskaityti? Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaitomi iš priskaityto darbo užmokesčio? Kokie iš išskaitomų ir priskaitomų darbo užmokesčio mokesčių laikomi įmonės, o kurie asmens sąnaudomis? Kas sudaro tipinę ir netipinę imonės veiklą? Kas priskiriama finansinės-investicinės veiklos pajamoms? Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis? Kaip fiksuojami sąskaitose išankstiniai mokėjimai parduodant produkciją ir paslaugas ? . . .
Apskaitos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Apskaitos pagrindai
BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI. Įmonės principas. Tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio įkainojimo principas. Įšlaidų (savikainos) principas. Duomenų kaupimo principas. Pajamų registravimo principas. Palyginimo principas. SĄSKAITOS KAIP KLASIFIKAVIMO POŽYMIAI IR APSKAITOS REGISTRAI. SĄSKAITŲ TIPAI. DARBINĖS ATSKAITOMYBĖS LENTELĖ (DAL). BALANSAS. TURTAS. NUOSAVYBĖ. Savininkų nuosavybė. Skolintojų nuosavybė.
Apskaitos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Apskaitos pagrindai (2)
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Finansinės atskaitomybės turinysir jos rengimo bei skelbimo principai. Metinės finansinės atskaitomybės turinys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Juridinio asmens teisių turinčių įmonių metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės paskelbimas. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Inventorizacija. Sąskaitos. Dokumentavimas. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Apskaitos procesas ir jos organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės. apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Operacijų registravimas žurnaluose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimai. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Parduotų prekių savikaina. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.
Apskaitos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Apskaitos pagrindų modulio individualus namų darbas
1 užduotis. 2 užduotis Operacijų fiksavimo seka. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Kiekviena įvykusi ūkinė operacija ir ūkinis įvykis būtinai turi būti pagrindžiamas dokumentais. Dokumentai turi turėti visus privalomus rekvizitus. Rekvizitai yra svarbūs dėl to, kad leidžia įdentifikuoti dokumentuose užfiksuotus duomenis.
Apskaitos uždavinys (16 pus.)


Apskaitos politika
ĮVADAS. APSKAITOS POLITIKOS SAMPRATA. APSKAITOS POLITIKOS REGLAMENTAVIMAS. APSKAITOS POLITIKOS REALIZAVIMAS. APSKAITOS POLITIKOS SUDĖTINĖS DALYS. BENDROJI DALIS (apskaitos politikos organizacinis aspektas). APSKAITOS TECHNIKA (apskaitos politikos techninis aspektas). APSKAITOS IR MOKESČIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA (apskaitos politikos metodinis aspektas). APSKAITOS POLITIKOS ATSKLEIDIMAS. APSKAITOS POLITIKOS PAKEITIMAS. Apskaitos politikos keitimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Apskaitinių įvertinimų keitimas. Apskaitinių įvertinimų pakeitimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje.
Apskaitos referatas (18 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |