Referatai Kursiniai Diplominiai

Ab "Vilniaus baldai" ūkinės - komercinės veiklos ekonominė analizė
Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės principai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB „Vilniaus baldai“ ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (- mm.). AB „Vilniaus baldai“ charakteristika. Trumpa įmonės istorija. Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB „Vilniaus baldai“ veiklos perspektyvos ir prognozės. Darbo tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės “Vilniaus baldai” 2001-2008 m. ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas
Ekonomikos diplominis darbas (88 pus.)


Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugų problemos kaimo turizmo sodybose
Santrauka. Annotation. Turinys. Įvadas. Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugos kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmo sąvoka. Kaimo turizmas – tai viena iš turizmo rūšių. Kaimo turizmo vietovių samprata ir tipai. Kaimo turizmo ištekliai, paslaugos. Apgyvendinimas kaimo turizmo sodybose. Apgyvendinimo paslauga. Kas gali teikti apgyvendinimo paslaugas. Apgyvendinimo sąvoka. Kaimo sodybų apgyvendinimo įstaigų tipai. Nakvynės pasiūla kaimo turizmo sodybose. Bendrieji minimalūs reikalavimai patalpoms bei įrangai, teikiant kaimo turizmo apgyvendinimo paslaugas. Svečių apgyvendinimas. Svečių aptarnavimas sodyboje. Sodybų specializacijos. Maitinimo paslauga ir pramogos. Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugų problemos Švenčionių rajono kaimo turizmo. sodybose. Švenčionių rajono pristatymas. Kaimo turizmo paslaugos Švenčionių rajone. Švenčionių rajono apgyvendinimo įstaigos. Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybų pristatymas. Švenčionių rajono kaimo sodybos pagal vietovių tipus. Sodybos vieta. Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybų apgyvendinimo tipai, sodybos. privalumai. Kaimo turizmo sodybų kambarių (numerių) tipai ir kainos, kambarių rezervavimas. Kaimo turizmo sodybos pagal sodybos ženklą 2007m. Informacija apie rajono sodybas kataloguose, lankstinukuose, interneto tinklapiuose. Interviu su Švenčionių rajono informacinio centro vadove Ilona Menčinskaite. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos diplominis darbas (72 pus.)


Euro įtaka vertybinių popierių rinkai
Įvadas. Euro kaip pasaulinės valiutos vaidmuo. Tarptautinis euro vaidmuo. Investicijos ir finansinės operacijos euru. Euro įtaka vertybinių popierių rinkai. Obligacijų rinka. Akcijų rinka. Išvestinės rinkos. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe mes pabandysime apžvelgti euro įtaka vertybinių popierių rinkai. Šio darbo pagrindas yra įvairi literatūra anglų ir lietuvių kalbomis (mokslinė literatūra, periodinė spauda, elektroninės publikacijos). Kai kurie darbe panaudoti teoriniai teiginiai yra versti iš anglų kalbos, kadangi taip buvo siekiama kiek įvairesnio požiūrio į analizės objektą.
Ekonomikos diplominis darbas (16 pus.)


infliacijos ir nedarbo įvertinimas socialiniu bei ekonominiu aspektu
ĮVADAS. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Skurdo ir užimtumo problema Lietuvoje. Užimtumo politika Lietuvoje. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Darbo biržos. 1998 metų Lietuvos darbo biržų programos. 2001 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos. Užimtumo programų finansavimas. IŠVADOS. NAUDOTA IR CITUOTA LITERATŪRA.
Ekonomikos diplominis darbas (38 pus.)


Investicinio potfelio valdymas Lietuvos vertybinių popierių rinkoje
ĮVADAS. SITUACIJOS ANALIZĖ. INVESTICIJŲ Į VERTYBINIUS POPIERIUS LIETUVOJE PLĖTRA. TYRIMO METODIKA. INVESTICINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIO VALDYMO ESMĖ. FUNDAMENTALIOJI ANALIZĖ. INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO MODELIAI. Ilgalaikio turto įkainojimo modelis (CAPM). Arbitražinės kainos modelis (APT). Pajamos ir rizika linijiniame modelyje. Bayesian (laukiamo naudingumo) modelis. PORTFELIO VALDYMO EFEKTYVUMO MATAVIMAS. William F. Sharpe pelno – variantiškumo koeficientas. Michael C. Jensen indeksas. INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO STRATEGIJOS. Pasyvaus investicijų portfelio valdymo strategija. Aktyvaus investicijų portfelio valdymo strategija. Laiko derinimo aktyvaus portfelio valdymo strategija. Vertybinių popierių svorių derinimo aktyvaus portfelio valdymo strategija. Sąlyginės imunizacijos aktyvaus portfelio valdymo strategija. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. FUNDAMENTALIOJI INVESTICINIŲ INSTRUMENTŲ ANALIZĖ. Makroaplinkos analizė. Šakos analizė. Finansinės būklės analizė. INVESTICINIŲ PORTFELIŲ SUDARYMAS. Investicinio portfelio sudarymas naudojant fundamentalią analizę. Investicinio portfelio sudarymas pagal mokslininko Ignacio Velez Pareja investicinio portfelio optimizavimo metodologiją. INVESTICINIŲ PORTFELIŲ CHARAKTERISTIKŲ ĮVERTINIMAS IR LYGINAMOJI ANALIZĖ. AKTYVAUS IR PASYVAUS INVESTICINIO PORTFELIO VALDYMO ANALIZĖ. PORTFELIŲ A IR B PELNINGUMO PROGNOZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Ekonomikos diplominis darbas (78 pus.)


Klientų lojalumo didinimo strategija ne gyvybės versle: AB "Lietuvos draudimas" draudimo bendrovės veiklos perspektyvos
Įvadas. Bendra informacija apie AB "Lietuvos draudimas". Išorinė analizė. Rinkos analizė. Paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Nepatenkintų poreikių identifikavimas. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Vykdytos strategijos apibūdinimas. Įmonės tiksliniai segmentai. Rinkos tikslinius segmentus motyvuojantys veiksniai. Marketingo komplekso elementų analizė. Ssgg analizė. Esamos problemos identifikavimas. Išvados. Literatūra. Šiuo ypatingai sunkiu ekonomikai metu konkurencija ne gyvybės draudimo rinkoje tapo milžiniška, sumažėjo atotrūkis tarp konkurentų, darosi vis sunkiau pritraukti naujus klientus. Rinka, kuri iki šiol plėtėsi dideliu greičiu, staiga pradėjo trauktis. Draudimo paslaugos - ne pirmo būtinumo prekė, tad naujų klientų rinkoje šiuo metu praktiškai ir nebėra. Ypatingai svarbu tapo išlaikyti jau pritrauktus, esamus klientus, tad įmonė yra suinteresuota palaikyti glaudžius santykius su kiekvienu iš jų. Darbo tikslas. Išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, skatinančius klientų prisirišimą prie bendrovės, bei pateikti pasiūlymus, kaip stiprinti kiekvieno tipo vartotojų lojalumą.
Ekonomikos diplominis darbas (28 pus.)


Lietuvos pensijų fondų pelningumo ir investicinės grąžos įvertinimas
Pensijų fondų veikla teoriniu aspektu. Pensijų fondų atsiradimo Lietuvoje prielaidos. Pensijų fondų samprata. Pensijų fondų klasifikavimas. II pakopos pensijų fondai. III pakopos pensijų fondai. Pensijų kaupimo pensijų fondų privalumai ir trūkumai. Pensijų fondų teisinis reglamentavimas. Dalyvavimas pensijų fonduose. Pensijų kaupimo bendrovės. Pensijų fondų mokesčiai. Pensijų fondų investavimo strategija. Konservatyvieji pensijų fondai. Mišrieji pensijų fondai. Pensijų fondai, investuojantys tik į akcijas. Fondų pelningumo, rizikos ir grąžos vertinimas. LIETUVOS PENSIJŲ FONDŲ PELNINGUMO IR INVESTICINĖS GRĄŽOS ĮVERTINIMAS. Trumpas pensijų fondų aprašymas. Danske pensijų fondai. "Finastos" pensijų fondai. Swedbank pensijų fondai. MP pensijų fondai. SEB pensijų fondai. DnB NORD pensijų fondai. Parex pensijų fondai. Lietuvos pensijos fondų apmokestinimas. II pakopos konservatyvių pensijų fondų mokesčiai. II pakopos mišraus investavimo pensijų fondų mokesčiai. II pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, mokesčiai. III pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fondų mokesčiai. III pakopos mišraus investavimo pensijos fondų mokesčiai. III pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, mokesčiai. II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų verčių įvertinimas. II pakopos konservatyvių pensijos fondų grynųjų aktyvų vertės. II pakopos mišraus investavimo pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės. II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės. III pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų verčių įvertinimas. III pakopos konservatyvių pensijos fondų grynųjų aktyvų vertės. III pakopos mišrių pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės. III pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijos fondų grynųjų aktyvų vertės. II pakopos pensijų fondų pelningumų palyginimas. II pakopos konservatyvių pensijų fondų pelningumų palyginimas. II pakopos mišraus investavimo pensijų fondų pelningumų palyginimas. II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fondų pelningumų palyginimas. III pakopos pensijų fondų pelningumų palyginimas. III pakopos konservatyvių pensijos fondų pelningumų palyginimas. III pakopos mišraus investavimo pensijų fondų pelningumų palyginimas. III pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, pelningumų palyginimas. Pensijų kaupimo fondų investicinės grąžos ir rizikos įvertinimas. II pakopos konservatyvių pensijų fondų grąža ir rizika. II pakopos mišrių pensijų fondų investicinė grąža ir rizika. II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fondų investicinė grąža ir rizika. III pakopos konservatyvių pensijos fondų, investicinė grąža ir rizika. III pakopos mišraus investavimo pensijų fondų investicinė grąža ir rizika. III pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, investicinė grąža ir rizika. Pensijų fondų dalyvių sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių II pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių II pakopos mišraus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių III pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių III pakopos mišraus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių III pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fonduose, sukauptas turtas. Išvados ir rekomendacijos
Ekonomikos diplominis darbas (111 pus.)


Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas
ĮVADAS. Literatūros analizė. Problemos analizė. Teoriniai sprendimai. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, sandėrio rizika bei terminų nustatymas. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo potencialiosios naudos įvertinimo metodai. Lizingo potencialiosios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Myers/Dill/Bautista modelis. Išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Teorinėje dalyje kalbama apie pagrindines lizingo charakteristikas, rūšis, taikymo principus, su lizingo veikla susijusią riziką, lizingo teikiamus privalumus bei trūkumus sutarties šalims, supažindinama su pagrindiniais lizingo įmokų skaičiavimo bei lizingo alternatyvos įvertinimo metodais.
Ekonomikos diplominis darbas (74 pus.)


Lizingo produktų Lietuvoje analizė
TURINYS. ĮVADAS. LIZINGO SAMPRATA, LIZINGO RINKA IR JO RŪŠYS. Lizingo samprata. Lizingo rinka Baltijos šalyse ir Lietuvoje. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Grįžtamasis lizingas. LIZINGO ĮFORMINIMAS IR SU LIZINGU SUSIJUSI RIZIKA. Lizingo įforminimo etapai. Paraiškos apdorojimas. Kredito informacija ir išankstinis patikrinimas. Kredito analizė. Lizingo sąlygų nustatymas. Sandorio užbaigimas. Kontrolė. Rizika. Nuosavybės teisė į turtą ir garantija. Tiekėjo rizika. Sukčiavimo rizika. Mokesčių sistema. LIZINGO PRODUKTAI IR ANALIZĖ. Auto lizingo lizingavimo analizė ir rinka. Auto lizingo teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Auto lizingo rinkos pokyčiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Komercinio transporto lizingavimo analizė ir rinka. Komercinio transporto teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. komercinio transporto rinkos pokyčiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Įrengimų lizingo finansavimo analizė ir rinka. Įrengimų teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finasavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Įrengimų lizingo rinkos pokyčiai. Nekilnojamojo turto finansavimo analizė ir rinka. Nekilnojamojo turto teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai. Lizingo portfelio palyginimas 3 komerciniuose bankuose. IŠVADOS. Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti lizingo produktų taikymo sąlygas trijuose komerciniuose bankuose. Šiam tikslui pasiekti buvo naudojama įvairi medžiaga, leidžianti nustatyti, kuriame komerciniame banke taikymo sąlygos yra palankesnės ir patrauklesnės lizingo gavėjams. Darbo pradžioje apžvelgiama lizingo rinka Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Apžvelgiant lizingo rinką, išryškėja lizingo paslaugų apimtys mūsų šalyje, kurios augo žymiai greičiau nei kaimyninėse šalyse. Trumpai apžvelgiama lizingo rizika ir įforminimo ypatumai, kokie procesai vyksta apdorojant pareiškėjo duomenis.
Ekonomikos diplominis darbas (60 pus.)


Nuosavybės vertybinių popierių emisijos Lietuvoje
Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio tarpininkavimo institucijos pasaulyje ir Lietuvoje. Investuotojų samprata ir reikšmė. Vertybinių popierių rinkos kontrolės institucijos. Aptarnaujančios institucijos. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas. Vertybinių popierių emisijos tikslai. Vertybinių popierių emisijos rizika ir jos minimizavimas. Vertybinių popierių emisijų platinimo metodai. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Vertybinių popierių emisijos registravimo procesas ir jo tikslai. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Viešosios apyvartos tarpininko pasirinkimo kriterijai ir būdai. Tarpininkavimo platinant vertybinių popierių emisijas būdai. Tarpininkų sindikatų struktūra ir tikslai. Vertybinių popierių platinimas emitento pastangomis. Vertybinių popierių platinimas akcininkams (privilegijuotas platinimas). Vertybinių popierių emisijos didinant bendrovės įstatinį kapitalą iš nuosavų lėšų. Skolos akcionavimas. Neviešas vertybinių popierių platinimas. Kapitalo rinkos naujovės ir perspektyvos Lietuvoje. Pasirašymo teisių emisijos. Depozitoriumo pakvitavimų programos Lietuvoje. Pirminės kapitalo rinkos vystymosi perspektyvos. išvados. Resume. Literatūros sąrašas. Magistro darbo tikslas – atskleisti vertybinių popierių emisijos organizavimo praktinius aspektus, apibendrinti vertybinių popierių platinimo metodus, išryškinti emisinio proceso metu kylančias problemas bei pateikti atitinkamus pasiūlymus. Magistro darbe dėmesys koncentruojamas ties nuosavybės vertybinių popierių emisijomis, dėl galimos pernelyg didelės darbo apimties, apie skolos vertybinių popierių emisijas užsimenama tik fragmentiškai. Apibendrinama užsienio šalių emitentų patirtis, kuri lyginama su situacija Lietuvos kapitalo rinkoje. Nagrinėjama pirminė Lietuvos vertybinių popierių rinka, antrinei skiriant tiek dėmesio, kiek tai būtina atskleisti jos poveikį vertybinių popierių emisijos procesui. Magistro darbe nagrinėjami Lietuvos ir JAV duomenys.
Ekonomikos diplominis darbas (65 pus.)


Puslapiai  1 | 2 |