Referatai Kursiniai Diplominiai

Vydūnas
Ištrauka iš darbo: Pagrindinė Vydūno dramų problema - tautos siela, kolektyvinis tautos likimas. Užsimojęs „garbėn kelti lietuviškumą", Mažosios Lietuvos rašytojas nebandė šios problemos skaidyti į priešybes ir kritiškai analizuoti, o išgyveno ją kaip pasaulio sąrangos paslaptį, kuri atsiveria tik vidiniam regėjimui („Man visas pasaulis, visas gyvenimas išrodo simboliu didžiosios gyvybės, iš kurios jis kyla"). Jis davė pradžią personažams-simboliams, nustatė optimistinės ir patetiškos idealizacijos santykį tautinių vertybių atžvilgiu, įvedė „taurų charakterį" (kaip reikalavo Aristotelis), himnišką kalbos toną ir aukšto polėkio įvaizdžius („atsivers gyvybės vartai", „amžina padangių giesmė", „prinoko man didžioji valanda"). Vydūno dramos ir filosofiniai veikalai diegė idealistinę pasaulėžiūrą, kuriai atiteko novatoriškas vaidmuo modernizuojant šio laikotarpio lietuvių literatūrą.
Filosofijos referatas (19 pus.)


VYDŪNAS APIE ASMENS TOBULĖJIMĄ
ĮVADAS. ŽMOGAUS ASMENYBĖS AUGIMAS. KULTŪRA. MOKSLAS. MENAS. DORA. SVEIKATA. TIKĖJIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Žmonija nuo seno ieško rakto, vedančio į laimingą gyvenimą. Įvairių epochų mąstytojai manė, jog laimė pasiekiama tik per dvasios harmonijos problemos sprendimą. Dvasinis žmogaus tobulėjimas laikomas vienu iš pagrindinių ir dabartinės visuomenės uždavinių. Todėl vis didesnis dėmesys skiriamas asmeniniam žmogaus pasauliui, jo psichikai, dorovinei bei estetinei kultūrai. Šią mums aktualią temą nagrinėjo Lietuvos idealistinės filosofijos atstovas Vydūnas - Vilhelmas Storosta (1868 – 1953).
Filosofijos referatas (11 pus.)


Viduramžių filosofai ir jų idėjos
Įvadas. Aurelijus Augustinas (354-430). Boetijus. Anzelmas Kenterberietis. Tomas Akvinietis. Išvados. Literatūra. Viduramžiai yra viena iš sunkiausiai interpretuojamų epochų ne tik dėl jos vidinio sudėtingumo: kalbos, metafizikos ir dialektikos, bet ir dėl tyrinėtojų skirtingo vertinimo. Vieni šią epochą menkina, kiti aukština, vieniems – tai šviesa, kitiems – tamsa. Šio pranešimo tema yra „Viduramžių filosofai ir jų idėjos“, pranešimo tikslas supažindinti su keletu viduramžių filosofų ir jų idėjomis. Filosofų idėjoms didelę įtaką darė krikščionybės įsigalėjimas. Filosofai akcentavo Dievo svarbą žmonių ir valstybės gyvenime. Svarbiausia, kad ankstyvosios krikščionybės Dievas yra visagalis ir geras. Žmogaus protas iškelia labai rimtų pažinimo klausimų. Turėdamas sielą — amžinybės kibirkštį,— žmogus suvokia, kad būtų tiesiog nedovanotinai išdidu manyti, kad jo mintys gali sutapti su dievo mintimis. Pranešime minimi šie filosofai: Aurelijus Augustinas, Boetijus, Anzelmas Kenterberietis, Tomas Akvinietis. Plačiausiai aptariamos Tomo Akviniečio idėjos, o kitu filosofu tik svarbiausi idėjų aspektai.
Filosofijos referatas (8 pus.)


Visuomenė
Žmonių visuomeninė ir gamtinė aplinka. Visuomenės ir gamtos skirtumai. Visuomenės veiklos tipai. Požiūriai į visuomenę, jos kilmę ir raidą. Visuomenę suvieniję veiksniai. Asmenybės socialinės adaptacijos visuomenėje tipai (modeliai) (pagal R. Mertoną). Asmenybių tipai. Žmogus ir visuomenė. Visuomenė kaip vieninga sistema. Visuomenės organizacijos požymiai. Politinės visuomenės gyvenimo sferos. Politinės sitemos funkcionavimas. Tautinės valstybės susidarymo pagrindinės sąlygos ir bruožai. Lyderių kilmės teorijos. Dvasinės visuomenės gyvenimo sfera ir jos elementai. Kultūros samprata ir vaidmuo visuomenės gyvenime. Socialinė visuomenės gyvenimo sfera. Materialinė - gamybinė visuomenės gyvenimo sfera ir jos pokyčiai istorijoje. Darbas, kaip visuomenės reiškinys. Privati nuosavybė ir jos raida. Postindustrinės visuomenės samprata ir vieta istorijos procese. Globalizavimo esmė, priežastys ir pasireiškimo formos. Tarptautinių santykių ir užsienio politikos sampratos. Tradicinė ir moderni tarptautinė politika. Europos politikos vaidmuo Lietuvos valstybės raidai. Globalios pasaulio problemos ir "vystymosi kokybės" problema. Informacija ir informacines visuomenes samprata. Kokybė ir kiekybė. Kas yra informacija? Teorines žinios.
Filosofijos analizė (3 pus.)


ŽANAS ŽAKAS RUSO IR JO SOCIALINE KONCEPCIJA
Besiformuojantys ir įsitvirtinantys Europos šalyse buržuaziniai santykiai buvo reikalingi idėjinio pagrindimo. XVIII amžius — tai intensyvaus buržuazinės ideologijos formavimosi amžius, vadinamas Šviečiamąja epocha. To meto buržuazinių revoliucijų programų idėjinį ir politinį turinį iš esmės apsprendė racionalistinė šviečiamoji filosofija. Nors ji buvo nevienalytė ir įvairiose šalyse įgaudavo specifinių bruožų, tačiau ją jungė ryškus antifeodalinis bei antiklerikalinis kryptingumas. Vis dėlto XVIII a. Prancūzija kurį laiką išvengė tų revoliucinių sukrėtimų, kuriuos pergyveno Anglija, Olandija. Čia absoliutizmas tvirtai saugojo feodalines privilegijas.
Filosofijos referatas (5 pus.)


Žmogaus gyvenimo prasmė
Kas yra žmogaus gyvenimas? Numanomas mūsų tikslas žemėje. Kodėl aš, kodėl čia, kodėl dabar? Išvados. Ištrauka iš darbo. Manau, kad ne vienam žmogui kyla klausimai “kodėl gimiau čia, o ne ten”, “kodėl gimiau dabar, o ne po 100 metų” ir išvis “ką aš šitoj Žemėj veikiu?”. Pradėjus galvoti apie tai, teisingą atsakymą pačiam rasti labai sunku, o ir tas surastas atsakymas po kiek laiko gali pasirodyti klaidingas. Įvairiais laikais įvairių pažiūrų mąstytojai bandė atsakyti į panašius klausimus, tačiau, tiesą sakant, tik nedaugelio iš jų išvados yra vertos dėmesio.
Filosofijos referatas (8 pus.)


Žmogaus laisvės problema
Laisvės samprata. Laisvės esmė. Laisvės subjektas. Laisvės objektas. Laisvės vykdymas. Laisvė ir būtinybė. Laisvė kaip žmogaus kenozė. Literatūros sąrašas. A. Maceina žmogaus laisvės problemą (ir apskritai laisvės problemą) pradeda nagrinėti nuo laisvės sampratos. Kaip ją supranta autorius? Klausiama: ar laisvė egzistuoja, ar žmogus yra laisvas? Atsakoma: jei būtume nelaisvi, neturėtume laisvės sąvokos. Taigi, yra galimas toks klausimas: ką laisvė žmogui reiškia, kaip jis ją vykdo ar nevykdo, koks jos santykis su pasauliu ir su Dievu; tačiau yra ir negalimas klausimas: ar ji yra žmogiškojo būvio tikrybė.
Filosofijos referatas (9 pus.)


Žmogiškosios būties problema K. Jasperso filosofinėse pažiūrose
K. Jasperso filosofijos bruožai. Būties reiškiniškumas. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Pagrindinis Jasperso filosofijos klausimas yra tas pats, kurį kadaise kėlė Parmenidas: kas yra būtis? Arba šiek tiek tiksliau: kokia yra būties prasmė? Šis patikslinimas atskleidžia Jasperso filosofijos individualiąją specifiką: būties problemą jis kelia kaip būties žmogiškosios prasmės problemą.
Filosofijos referatas (2 pus.)


Žmogus Ėricho Fromo filosofijoje
Ė.Fromas gimė 1900 m. Frankfurte prie Maino vyro pirklio šeimoje. Vaikystės metai prabėgo religingoje aplinkoje, šeimoje dažnai buvo skaitomas Senasis Testamentas. Ė.Fromą ypač žavėjo biblinių pranašų knygose aprašyta pasaulinės taikos ir harmonijos vizija. 1926 m. Ė.Fromas nutraukė ryšius su judaizmu, nes buvo nusistatęs prieš bet kokį išankstinį žmonijos susiskirstymą, netgi religiniu pagrindu. Baigęs mokslus Heidelbergo ir Miuncheno universitetuose ir turėdamas kišenėje psichologo diplomą, jis pradėjo psichoanalitiko praktiką, nors dalį laiko skyrė ir teorinėms studijoms. Frankfurto Socialinių tyrimų institute Ė.Fromas intensyviai studijavo ir pradėjo kritiškai vertinti Z.Froido psichoanalitinės teorijos teiginius. Pirmoji stambi Ė.Fromo studija "Kristaus dogma ", kai 1933 m. Vokietijoje valdžią užgrobė nacistai, jis išvyko į Šveicariją, o po metų persikėlė gyventi į JAV. Čia Ė.Fromas dėstė daugelyje universitetų bei koledžų, bendradarbiavo su žymiais neofroidizmo atstovais K. Morni ir H.S.Salivenu.
Filosofijos referatas (16 pus.)


Žmogus ir menas
Ištrauka iš darbo. Menas tai viena visuomenės žmonijos dvasinės kultūros dalis. Tikrovės pažinimas, vertybių vertinimas. Menas gali būti : architektūra, dailė, dizainas, grožinė literatūra, kinas, meninė istorija, gotikos menas ir t.t. Daug knygų rašo ir daug žmonių galvoja, kad tokio dalyko kaip menas nėra, o yra tik menininkai. Žodis menas visur ir visais laikais reiškia skirtingus dalykus.
Filosofijos rašinys (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 |