Referatai Kursiniai Diplominiai

Platono ir Aristotelio sielos samprata
Sokrato mąstymo paskatintas, Platonas pasuko dualizmo keliu: be jutimais suvokiamų daiktų, pripažino ir amžiną, nekintančią būtį – idėjas. Platono mokymo apie būtį pagrindą sudaro idėjų teorija. Jis skiria idėjų ir daiktų pasaulį. Teigia, kad rūšis (idėjos) egzistuoja idėjų pasaulyje ir nepriklauso nuo daiktų. Juslinio pasaulio daiktai turi būti skiriami nuo idėjų. Jie tik idėjų šešėliai. Tikrove, būtimi reikia laikyti ne daiktus, o idėjas. Platonas priešina idėjas (amžinąją būtį) daiktams (laikinajai būčiai), kurie dalyvauja tose idėjose. Apibrėžti šią teoriją gana sudėtinga, nes jis nuosekliai neišdėstė mokymo apie idėjas.
Filosofijos referatas (7 pus.)


Postmodernizmas ir konservatizmas
M. Oakeshotto kūryba. Postmoderni filosofija. Radikalaus postmodernizmo filosofinės idėjos. Postmodernizmo terminas. Radikalizmas ir konservatizmas. Šiuolaikinių filosofinių radikalų pažiūros. XVIII amžiaus pabaigoje ir XIX amžiaus pradžioje gimė nauja- postmodernaus filosofavimo paradigma. Filosofinis postmodernizmas gimė kartu su suvokimu, kad jau nebegalima filosofuoti taip, kaip Naujaisiais amžiais. Vienas iš teorinių pretenzijų priskyrus modernybei, kitas visiškai natūraliai galima pavadinti postmodernizmu.
Filosofijos referatas (6 pus.)


Pragmatizmas
Įvadas. Ankstyvasis Č.Pirso pragmatizmas. Džemso pragmatizmas. Djui instrumentalizmas. Apibendrinimas. Literatūra. Ištrauka iš darbo. 20 amžiaus filosofijos mokyklų tarpe, be abejonės, viena žinomiausių yra pragmatizmas arba instrumentalizmas, dažniau vadinamas dalykinio žmogaus filosofija, tikrąja amerikiečių filosofija. Pragmatizmas (graik. pragma – reikalas, veikla) – plačiai paplitusi subjektyviai-idealistinė šiuolaikinės filosofijos kryptis. Pragmatizmas kaip filosofijos mokslas atsirado ir susikūrė JAV. 19 amžiaus 7-ą dešimtmetį pagrindinius šios filosofijos principus lyg tarp kitko išsakė amerikiečių logikas Čarlzas Pirsas (1839-1914). Jų populiariąją formą išvystė Viljamas Džemsas (1842-1910). O šiuolaikinio pragmatizmo pagrindiniu veikėju JAV buvo Džonas Djui (1859-1952).
Filosofijos referatas (13 pus.)


Renė Dekartas ir jo filosofija
R. Dekarto kūryba sutampa su naujųjų laikų kultūros pakilimo pradžia. Jo filosofijoje jau ryškiai suformuluota ta proto “egzistencijos" samprata, kuri visą naujųjų laikų filosofiją skiria nuo ankstesniųjų epochų ir sudaro naujųjų laikų pasaulėvokos, filosofavimo ir kultūros patosą. R. Dekarto filosofijos novatoriškumas ir poveikis naujųjų laikų mąstysenai išryškėja būtent praėjusių kultūros epochų— antikos ir viduramžių mąstysenos fone. Vaduodamasis iš mitinės pasaulėžiūros, antikos žmogus būties pagrindą pajuto esant ne mitų pavidalais racionalizuotuose psichologizmuose, o pačioje racionalizacijos galioje, kurios tyrinėjimas ir plėtojimas atvedė antiką į būties ir mąstymo tapatumo sampratą — pasaulio kultūros istorijoje dar neregėtą žmogaus racionalaus santykio su aplinka absoliutizaciją. Tai buvo tikra žmogaus savivokos revoliucija.
Filosofijos referatas (8 pus.)


Saviorganizacija ir sinergetika
Sinergetika. Sinergetikos objektas. Saviorganizacija. Sinergetika remiasi trimis fundamentaliomis nuostatomis (...). Skirtini tokie šio vieningumo tipai (...). Disipacija. Naudota literatūra.
Filosofijos referatas (5 pus.)


Sąžinė
Įvadas. Sąžinės samprata ir kilmė. Sąžinė kaip moralinis gebėjimas. Sąžinės kaip praktinis moralinis sprendimas. Sąžinės skirstymas. Šventasis Raštas apie sąžinės prigimtį. Sąžinės kilmės raida. Krikščionis ir Jo Sąžinė. Teisinga ir klystanti sąžinė. Sąžinės laisvė ir atsakomybė. Naudota literatūra.
Filosofijos referatas (10 pus.)


Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradą
Įvadas. Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradą. Išvados. Literatūra. Pirmoji filosofijos mokykla buvo įkurta Milete, todėl vėliau ir buvo pavadinta Mileto mokyklą. Miletas, tai vienas iš pirmųjų VI a. pr. Kr. miestų kur įsižiebė filosofinio mąstymo židinys. Tik reikėtų nepamiršti ir Efeso, gimtojo Heraklito (apie 540-480 m. pr. Kr.) miesto. Šios mokyklos filosofai tyrinėjo gamtą, rašė knygas apie gamtą, svarstė, iš ko joje viskas susideda. Jonijos (tai išeiviai iš Graikijos, praeityje kilę iš jonėnų genčių) mąstytojai bandė surasti pirminę medžiagą, iš kurios viskas atsiranda ir vėl grįžta į ją. Jie neabejojo dėl pirmojo prado tikroviškumo ir esaties realumo. Tikrovė yra, esti, egzistuoja. Pirmasis pradas, iš kurio viskas atsiranda, pats savaime – amžinas, neatsirandąs ir neišnykstantis.
Filosofijos referatas (13 pus.)


SIORENAS KJIRKEGORO
S. Kjirkegoro (Kierkegaard), XIX a. danų religinio mąstytojo, likimas filosofijos istorijoje susiklostė gana savotiškai. Kol buvo gyvas, jis, kaip filosofas, nebuvo žinomas ne tik Europoje, bet ir pačioje Danijoje. Amžininkai jį žinojo daugiau kaip talentingą religinio pobūdžio rašytoją. Pradedant mūsų amžiaus 3-ju dešimtmečiu, S. Kjirkegoro idėjos tartum naujai atgimsta egzistencialistinėje filosofijoje.
Filosofijos referatas (5 pus.)


Sioreno Kjirkegoro filosofiniai etikos bruožai
S.Kjierkegoras. Filosofinės sistemos pagrindas. Trys pakopos. Laisvas individas. Kritika. Įtaka ir reikšmė. Literatūros sąrašas. S.Kjierkegoras visuomenės aplinką priskiria racionalumui, jai nėra būdingas bendrumas, dvasinį žmogaus pasaulį laiko bendrybe. Žmogus turi sąlytį su bendrybe ir racionalumu. Daug didesnę reikšmę turi bendrybė, tad ir tiesa iš gnoseologinės kategorijos paverčiama žmogaus moralinio įsitikinimo dalyku.
Filosofijos analizė (5 pus.)


Sistemų teorija
Bendroji sistemų teorija. Sisteminė analizė. Organizacijų modeliai. Sistemų analizavimo problema. Bendrosios sistemų teorijos (BST) atsiradimo priežastys. Sisteminis požiūris ir sisteminė analizė. Alternatyvų sulyginimas. Proceso sąvoka. Gamybos proceso vystimosi analizė. Istorinė raida. Bendri sistemos apibrėžimo formavimo principai. Pagr. sistemų savybės: bendros, svarbios praktinėje veikloje. Praktinėje veikloje svarbios tokios sistemų savybės (parametrai). Sistemų aprašymo abstrakcijos lygiai. Pagrindiniai sistemų aprašymo abstrakcijos lygiai. Sistemų fomalaus aprašymo pavyzdžiai. SISTEMA INFORMATIKOS POŽIŪRIU. ĮEIGA, PROCESAS, IŠEIGA. SISTEMŲ VALDYMAS KIBERNETINIU POŽIŪRIU. Pagrindiniai sistemų aprašymo abstrakcijos lygiai. Sistemų fomalaus aprašymo pavyzdžiai. SISTEMA INFORMATIKOS POŽIŪRIU. Lygtys. 5 SEMIOTIKOS SUPRATIMAS: TRYS INFORMACIJOS TYRIMO ASPEKTAI. INFORMACIJOS VAIDMUO SUDĖTINGOJE SISTEMOJE. INFORMACIJOS VERTĖ IR SENĖJIMAS. Organizacinės sistemos apibrėžimas. Organizacinės sistemos savybės pagal R. Ackoff. KOKYBINIAI SISTEMINĖS ANALIZĖS METODAI. IDĖJŲ KONFERENCIJA ARBA “SMEGENŲ ŠTURMAS”. SCENARIJŲ METODAS. DELFOS METODAS. MORFOLOGINIS METODAS. TIKSLŲ MEDŽIO METODAS. Stratifikuotam sistemos modeliui būdingos savybės. Sluoksniuotas sistemos aprašymas. Ešelonų hierarchija. AG ir GE skirtumai.
Filosofijos konspektas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 |