Referatai Kursiniai Diplominiai

2004 m. "n" miesto, savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė
Įvadas. Kas sudaro pajamas. Pajamų analizė. Pajamų grafikas. Kas sudaro išlaidas. Išlaidų analizė. Išlaidų grafikas. Literatūra.
Finansu referatas (8 pus.)


Ab "Linas" finansinių ataskaitų analizė
Turinys. Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų ir jų analizės teoriniai aspektai. Įmonių finansinės ataskaitos. Balansas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Ab ,,Linas‘‘finansinių ataskaitų analizė 2001-2004m. Trumpa bendrovės charakteristika. Balanso horizantalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansiniai koeficientai ir jų analizė. Išvados.
Finansu kursinis darbas (20 pus.)


AB "N" banko valdymo analizė
Įvadas. Bendroji AB banko "N" charakteristika. AB "N" banko veiklos finansinė analizė. AB "N" banko paskolų analizė. Vertybinių popierių analizė. Paskolų ir VP su fiksuotomis ir kintamomis palūkanomis analizė. Papildomo akcinio kapitalo pritraukimo galimybės. Atskirų užsienio šalių valiutų pozicijos. AB "N" banko pagrindinių finansinių ataskaitų analizė. AB "N" banko pagrindinių finansinių ataskaitų vertikalioj ir horizontalioji analizė. AB "N" banko pagrindinių finansinių rodiklių nustatymas. Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Lietuvos makroekonominė aplinka. Bendras ekonominės situacijos apibūdinimas. Finansų rinka. Kredito įstaigų veikla. Tarpbankinė rinka. Prekyba vyriausybės vertybiniais popieriais. Fiskalinė ir monetarinė politika. Aplinkinės rinkos. AB "N" banko veiklos modeliavimas. Prognozavimas. Santykinių rodiklių perskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Finansu kursinis darbas (59 pus.)


Ab "Pieno žvaigždės" pirkėjų skolų valdymas
Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansų valdymo esmė ir uždaviniai. Trumpalaikio finansų valdymo ypatumai. Pirkėjų skolų valdymo esmė. Pirkimo kreditan politika. Pirkėjų analizė. Kredito standartai ir terminai. Piniginės nuolaidos. Pirkėjų skolų išieškojimas. Abejotinos ir beviltiškos skolos. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Ab "Pieno žvaigždės" veiklos pristatymas. Ab "Pieno žvaigždės" pirkėjų skolų valdymo analizė ir būtinumas. Ab "Pieno žvaigždės" taikomo kredito politika. Ab "Pieno žvaigždės" pirkėjų analizė. Ab "Pieno žvaigždės" taikomi kreditai, jų rūšys. Ab "Pieno žvaigždės" taikomos piniginės nuolaidos pirkėjams. Ab "Pieno žvaigždės" vykdomas skolų išieškojimas. Ab "Pieno žvaigždės" abejotinų ir beviltiškų pirkėjų skolų apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansu kursinis darbas (39 pus.)


AB "Sanitas" veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Santrauka. Įvadas. Finansinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Bendra ab "sanitas" bei jos veiklos pobūdžio charakteristika. Kokybė. Ab "sanitas" finansinių ataskaitų analizė. Ab "sanitas" veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. Įmonės likvidumo rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės įsiskolinimo rodikliai. Įmonės apyvartumo rodikliai. Ab "sanitas" pinigų srautų ataskaitos sudarymas ir analizė. Ab "sanitas" prognozinių finansinių ataskaitų sudarymas ir finansinio poreikio skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansu kursinis darbas (31 pus.)


APB "Apranga" veiklos analizė
APB "Apranga" veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir bankroto įvertinimas. Bendras įmonės būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados. Literatūra.
Finansu kursinis darbas (29 pus.)


Apskaita
Įvadas. Įmonių veiklos analizės rūšys ir sudedamosios dalys. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis. Požymiai. Įmonių veiklos analizės sudedamosios dalys - pagrindinės. Veiklos, finansinės ir investicinės veiklos analizė. Finansinio rezultato analizė gamybinėje įmonėje "Jonatex". Išvados. Savo savarankiškame darbe pirmoje dalyje nagrinėjau įmonių veiklos analizės rūšis, sudedamąsias dalis. Pateikiau trijuose pavyzdžiuose įmonių veiklos analizės schemas. Antrojoje potekstėje nagrinėjau finansinio rezultato analizę. Turėjau tikslą ištirti pelną ir pelningumą UAB " Jonatex", analizuodama kartu su kitais finansiniais rodikliais, naudodama visus prieinamus analizės būdus bei informacijos šaltinius.
Finansu referatas (36 pus.)


Atsiskaitymai tarp įmonių ir jų tvarkymas
Įvadas. Bendrosios žinios. Įmonių tipai. Atsiskaitymo operacijų samprata. Arsiskaitymo būdai. Atsiskaitymo formos. Atsiskaitymo ir mokėjimo priemonės. Atsiskaitymai tarp įmonių ir jų tvarkymas UAB "Spikarė". UAB "Spikarė" veiklos apibūdinimas. Pirkimo - pardavimo sutartis. Atsiskaitymų dokumentai. Atsiskaitymų dokumentų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra ir kiti šaltiniai. Atsiskaitymai- tai grynųjų pinigų mokėjimo ir lėšų pervedimo veiksmas, kuriuo įvykdomas mokėtojo piniginis įsipareigojimas gavėjui. Atsiskaitymai turi didelę reikšmę įmonėje: nuo jų prikauso labai daug kas- net paties verslo plėtojimo sėkmė. Pavėluoti atsiskaitymai gali ne tik sutrikdyti įmonės veiklą, bet ir padaryti jai didelių nuostolių. Sutrikimas vienoje atsiskaitymų grandyje sukelia sutrikimus kitose, su ja susijusiose grandyse. Šie praradimai iš karto pasireiškia pinigų trūkumu.
Finansu kursinis darbas (30 pus.)


Bankininkystė
Įvadas. Bankų funkcijos. Veikiantys komerciniai bankai lietuvoje. Mokėjimo ir atsiskaitymo samprata. Mokėjimai ir atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimų pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Elektroninės ir kitos mokėjimo priemonės. Mokėjimai ir atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Elektroniniai kasos aparatai. Kasos darbo organizavimas. Kasos dokumentų įforminimas. Išvados. Literatūra. Bankininkystė - pelningas biznis, kuris vadovaujasi tam tikrais principais, kurių svarbiausias - pelningumas. Pelnas susidaro kaip procentas, kuris imamas iš klientų ir įmokamas už bankines operacijas, kaip komisinis mokestis už paslaugas. Pagrindinis banko veiklos rodiklis - pelnas. Komercinis bankas - rizikos įmonė. Rizikuoti gali tik savo kapitalo dydžio rėmuose.
Finansu referatas (13 pus.)


Bankų sistema Lietuvoje (2)
Įvadas. Bankų istorija. Lietuvos bankų apžvalga. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai lietuvoje. Užsienio bankų filialai. Išvados. Naudota literatūra. Bankai turi gilias tradicijas ir jokios šalies ekonominė sistema negali funkcionuoti be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybės institucijoms. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti bankų sistemą Lietuvoje, jos atsiradimo ir vystymosi istoriją.
Finansu kursinis darbas (16 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |