Referatai Kursiniai Diplominiai

Biudžetas
Įvadas. Pinigų biudžeto esmė ir prasmė. Lietuvos valstybinio biudžeto sudarymas. Biudžeto sudarymo organizavimas. Išlaidų sąmatų ir finansinių planų sudarymas. Išvados. Literatūra.
Finansu referatas (9 pus.)


Darbo užmokesčio analizė "X" įmonėje
Tyrimo problema: Darbo užmokesčio skaičiavimas.Tyrimo tikslas: Nustatyti, kokią tinkamiausią formą ir metodą pasirinkti darbo užmokesčiui skaičiuoti.Darbo uždaviniai. Aprašyti taikomas apmokėjimo už darbą sistemas bei modelius. Išskirti svarbiausius veiksnius, įtakojančius darbo užmokestį. Darbo pajamos yra svarbiausias pajamų šaltinis daugelio šalių žmonėms. Šios pajamos tiesiogiai veikia ne tik daugumos žmonių gyvenimo lygį, bet ir jų visuomeninę padėtį bei pripažinimą. Gaudami didesnį atlyginimą už darbą, žmonės gali įsigyti daugiau vartojimo reikmenų, o tai savo ruožtu garantuoja aukštesnį gyvenimo lygį ne tik patiems darbuotojams, bet ir jų šeimos nariams.
Finansu referatas (6 pus.)


ES lėšų paskirstymas ir šių lėšų panaudojimo problemos Lietuvoje
Įvadas. ES lėšų paskirstymas. Trumpa ES lėšų paskirstymo apžvalga. ES lėšų paskirstymo analizė. ES struktūrinės paramos analizė. ES lėšų paskirstymo palyginimas skirtingais aspektais. Projektų apžvalga ir paramos teikimo sąlygos. ES paramos teikimo sistema. ES lėšų panaudojimo lietuvoje problemos. ES lėšų panaudojimo analizė ir problemos. Rekomendacijos, siekiant geresnio ES lėšų įsisavinimo. Maži laimėjimai, vedantys prie ES lėšų įsisavinimo gerinimo. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansu kursinis darbas (30 pus.)


Europos Sąjungos parama Lietuvai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos parama Lietuvai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir jų panaudojimas. Europos Sąjungos sanglaudos fondas ir jo panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Kursiniui darbui pasirinkta tema „Europos Sąjungos parama Lietuvai“ šiuo metu yra labai aktuali mūsų valstybėje, todėl kursinio autorė nori ją išanalizuoti ir pateikti pasiūlymus išryškėjusioms problemoms spręsti dėl ES paramos panaudojimo. Europos Sąjunga (ES) – tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija, kurios pagrindiniai siekiai yra: užtikrinti savo gyventojams taiką, gerovę, saugumą ir stabilumą, skatinti darnų ekonominį ir socialinį vystymąsi, puoselėti bendras europiečių vertybes, tokias kaip tvarusis vystymasis ir nepažeista aplinka, pakilęs gyvenimo lygis skurdesniuose regionuose. Mūsų šalis Lietuva į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d.
Finansu kursinis darbas (27 pus.)


Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas AB "Vilkyškių pieninė"
Įvadas. Finansavimo šaltinių struktūra. Trumpalaikis finansavimas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Akcinės bendrovės "Vilkyškių pieninė" finansavimo šaltiniai. Įmonės veiklos apibūdinimas. Trumpalaikiai, ilgalaikiai ir kiti finansavimo šaltiniai. Finansavimo šaltinių panaudojimo analizė. Finansavimo šaltinių struktūra. Finansavimo šaltinių dinamika. Finansavimo šaltinių panaudojimo efektyvumas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas — išanalizuoti finansavimo šaltinius, panaudojimo galimybes akcinėje bendrovėje "Vilkyškių pieninė". Darbo uždaviniai. Teoriškai pagrįsti finansavimo šaltinių panaudojimą. Apibūdinti AB "Vilkyškių pieninė" finansavimo šaltinius. Ištirti įmonės būklę bei įvertinti jos galimybes pasinaudoti finansavimo šaltiniais. Darbo objektas - akcinės bendrovės "Vilkyškių pieninė" finansavimo šaltiniai.
Finansu diplominis darbas (46 pus.)


Finansinė apskaita bankuose
Įvadas. LR komercinių bankų apskaita. Finansinės apskaitos teisinis reglamentavimas. Bankų finansinė atskaitomybė. Finansinių ataskaitų priedai. Finansinės apskaitos ab banke snoras analizė. Apskaitos principai. Pinigų apskaita. Banko sąskaitos ir jų apskaita. Valiutos pirkimo – pardavimo apskaita. Paskolų apskaita banke. Paskolų išdavimo, palūkanų skaičiavimo ir grąžinimo apskaita. AB banko Snoras finansinė atskaitomybė. Pelno mokestis. Išvados.
Finansu kursinis darbas (35 pus.)


Finansinė ir valdymo apskaita
Teorinė dalis. Valdymo apskaita - sprendimų priėmimo sistema. Valdymo apskaitos samprata. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Atsargų apskaita ir įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Praktinė užduotis. UAB " skuba" didžiosios knygos sąskaitos. UAB "skuba" balansas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Finansu namų darbas (11 pus.)


Finansinių sprendimų pagrindai
Namų darbas. 14-2variantas. II varianto užduočių sąlygos. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. (Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 23 550 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 9 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1
Finansu namų darbas (14 pus.)


Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas (2)
Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant "78 taisykle". Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 81 050 Lt, palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 2 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 4. Pastaba: Sudarant obligacijų portfelį vienai obligacijų rūšiai pritaikyti duotus parametrus, o kitoms obligacijų rūšims reikiamus parametrus sugalvoti patiems. Sprendžiant kitus uždavinius galimai pritaikyti nurodytus parametrus, o trūkstamus parametrus reikia sugalvoti patiems.
Finansu namų darbas (7 pus.)


Finansų planavimas ir prognozavimas AB "Lietuvos dujos"
Įvadas. Finansinio prognozavimo ir planavimo procesas. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Finansų planavimas. Finansų planavimo reikšmė ir priklausomybė nuo įmonės dydžio. Finansų prognozavimas. Pardavimų prognozavimo metodai. Prognozuojamo pelno ataskaita. Balanso sudarymas. Piniginių srautų sudarymas. Įmonės chakteristika. Įmonės veikla. Įmonės vizija ir misija. Ab "Lietuvos dujos" prognozuojamos ataskaitos. Prognozuojama ab "Lietuvos dujos" pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama ab "Lietuvos dujos" balanso ataskaita. Išvados. Naudota literatūra. Ši tema yra aktuali, nes įmonės veiklos planavimas ir finansinių ataskaitų prognozavimas leidžia numatyti pajamas, kurios vienaip ar kitaip paveikus veiklą, bus gaunamos ateityje. Darbo objektas - ab ,Lietuvos dujos" finansinių ataskaitų prognozavimas. Darbo tikslas - išnagrinėti įmonių finansų planavimą ir prognozavimą.
Finansu kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |