Referatai Kursiniai Diplominiai

Kainodaros organizavimas akcinėje bendrovėje "Lietuvos geležinkeliai"
Įvadas. Teorinė dalis. Kainos sąvoka. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Metodas "savikaina plius antkainis". Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Einamų (įprastinių) kainų metodas. Uždarų konkurencinių pasiūlymų ("užantspauduoto voko") metodas. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Rinkos sąlygų įvertinimas kainodaroje. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Praktinė dalis. AB "Lietuvos geležinkeliai" veiklos aprašymas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. AB "Lietuvos geležinkeliai" komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. AB "Lietuvos geležinkeliai" paslaugų (paslaugų grupių) realizavimo rinkų analizė. Krovinių vežimo rinkos apibūdinimas. Krovinių vežimo rinkos vartotojai ir klientai. Ekspeditorių veikla. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentai. Ab "lietuvos geležinkeliai" paslaugų kainų nustatymo principai. Ab "lietuvos geležinkeliai" taikomo kainos nustatymo metodo pasirinktai paslaugai identifikavimas. Paslaugos kainos kalkuliavimas (exw). Paslaugos pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Paslaugos kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija. Krovinių tarifai. Mokesčiai už papildomas paslaugas. Sutartiniai tarifai. Specialieji tarifai. Tarifinė valiuta. Taikomos nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai.
Finansu kursinis darbas (41 pus.)


Kiekybiniai sprendimų metodai (2)
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslų aprašymas. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1 ...x5. Atrinkti x -us regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė slenkančio vidurkio metodu, vidutinės kvadratinės paklaidos. Gamybos planavimo uždavinys. Koreliacinė analizė leidžia nustatyti, ar egzistuoja ryšys tarp nagrinėjamų veiksnių, išreikštų kiekybiniais rodikliais. Esant koreliaciniam ryšiui, nepriklausomojo kintamojo (x) kitimas veikia tik priklausomo kintamojo (y) vidutines reikšmes.
Finansu kursinis darbas (17 pus.)


Kredito linijos reikšmė ir nauda
Įvadas. Kredito formos ir rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Bankinis kreditavimas. Trumpalaikis kreditas ir jo formos. Ilgalaikis kreditas ir jo formos. Kredito linijos gavimo sąlygos bankuose. AB Šiaulių banko teikiama kreditinė linija. AB banko "Swedbank" teikiamos kreditinės linijos. Ab banko snoras teikiama kreditinė linija. AB Ūkio banko teikiama kreditinė linija. AB DNB NORD banko teikiamos kreditinės linijos. Danske banko teikiama kreditinė linija. AB "Parex" banko teikiama kredito linija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai
Finansu referatas (18 pus.)


Lietuvos centrinis bankas iki ir po euro įvedimo, ir jo funkcijos
Įvadas. Lietuvos centrinis bankas, ir jo funkcijos. Euras ir Lietuva. Reikalavimai ir jų vykdymas. Euro įvedimo data. Euro įvedimo Lietuvoje tvarka. Euro įvedimo minusai. Išvados. Literatūra. Kiekviena valstybė turi centrinį banką, nes valstybei jis yra labai svarbi institucija. Centrinis bankas yra pagrindinis valstybės bankas, kurio pagrindinis tikslas yra vykdyti valstybės pinigų politiką. Taip pat centrinis bankas vienintelis valstybėje turi teisę vykdyti pinigų emisiją, jis taip pat registruoja komercinius bankus ir kontroliuoja jų veiklą ir atlieka dar daug kitų funkcijų. Taigi šio darbo tikslas yra išsiaiškinti kokias funkcijas atlieka Lietuvos centrinis bankas.
Finansu referatas (20 pus.)


Lietuvos finansų sistemos būsena ir plėtros galimybės
Įvadas. Lietuvos finansų sistemos sudėtis, struktūra. Finansų sistemos dabarties analizė. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Dabartinė finansų tarpininkų ir finansų rinkos būklė. Finansų sistemos priežiūros tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansų sektoriaus plėtra. Struktūrinių reformų poveikis finansų sistemai. Išvados. Šio darbo tikslas - pateikti kai kurių finansų sistemos dalių raidos etapų ir esamos būklės glaustą apžvalgą, kuri leis geriau suprasti Lietuvos finansų sistemos plėtotės viziją. Darbo objektas - Lietuvos finansų sistema, finansų sistemos priežiūros tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, dabartinė finansų rinkos būklė, reformų poveikis finansams.
Finansu referatas (15 pus.)


Lietuvos respublikos mokesčių sistema
ĮVADAS. MOKESČIŲ IR MOKESČIŲ SISTEMOS TEORINIAI PAGRINDAI. Mokesčiai ir jų esmė. Apmokestinimo instrumentarijus. Apmokestinimo principai. Mokesčių sistema, jos principai. LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA, JOS ANALIZĖ. Mokesčių sudėtis ir klasifikacija. Mokesčių sistemos raida ir problemos. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. MOKESČIŲ NAŠTA. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA.
Finansu kursinis darbas (21 pus.)


Lietuvos Respublikos mokesčių sistema: analizė ir vertinimas
Įvadas. Mokesčių sistemos apibūdinimas. Mokesčių elementai. Mokesčių raida Lietuvoje ir mokesčių teorijos. Lietuvos Respublikos mokesčių klasifikacija. Artimiausius laiku siekiamos reformos. Darbo uždaviniai . Atlikti mokslinės literatūros analizę, aptariant. Mokesčių sistemą ir jos sudarymo elementus. Išnagrinėti žinomiausias mokesčių teorijas ir jos raidą Lietuvoje. Pateikti Lietuvos mokesčius ir jų klasifikaciją. Išanalizuoti pagrindinius mokesčius Lietuvoje. Įvertinti LR mokesčių sistemą ir aptariant jos tobulinimo galimybes.
Finansu kursinis darbas (23 pus.)


Lietuvos respublikos valstybės biudžeto 2007 - 2010 metų analizė
Įvadas. LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2007 - 2010 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė - metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto balansavimas - metais ir palyginimas su bvp. Lr valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos metais. Išvados. Literatūra. Įvadas. LR valstybės biudžeto pajamų analizė - metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė - metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto balansavimas 2000 - 2010 metais ir palyginimas su BVP. LR valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos metais. Išvados. Literatūra. Biudžeto pajamų ir išlaidų nustatymas biudžetiniams metams yra biudžeto planavimas. Šis procesas apima biudžeto projekto sudarymo, svarstymo ir tvirtinimo tvarką. Tai reglamentuojama atitinkamais valstybės įstatymais, kurie numato visų šalies biudžetų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarką. Valstybės biudžeto formavimas ir paskirstymas iš esmės atskleidžia vyriausybės vykdomą politiką: pagrindinių programų tikslus, prioritetus, vyriausybės pastangas teikti visuomenei reikalingas paslaugas. Norint, kad valstybės biudžetas iki galo atliktų savo funkcijas ir uždavinius, jį sudarant yra laikomasi tam tikrų principų.
Finansu kursinis darbas (21 pus.)


Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto pajamų ir išlaidų analizė
Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Valdymo sistema ir funkcijos. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Draudėjai ir apdraustieji. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas. Valstybinio socialinio draudimo išmokos. Valstybinės socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Ligos pašalpa. Motinystės pašalpa. Tėvystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos. VSDF biudžeto pajamų vertikali analizė. VSDF biudžeto pajamų horizontali analizė. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos. VSDF biudžeto išlaidų vertikali analizė. VSDF biudžeto išlaidų horizontali analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansu analizė (33 pus.)


Lombardai ir jų veiklos ypatumai
Įvadas. Lombardų susikūrimo istorija. Dabartinė lombardų situacija. Užstatomų daiktų asortimentas. Pinigų skolinimosi tvarka. Vogti daiktai. Konkurencija ir konspiracija. Užsienio lombardai. Išvados. Šiame darbe apžvelgsime lombardų ištakas, kaip jie pasikeitė iki šių dienų, koks yra užstatomų daiktų asortimentas bei keletą įkainių. Taip pat išsiaiškinsime lombardų taisykles, jų pažeidimus bei konkurenciją. Palyginsime šias įstaigas su užsienyje įkurtomis.
Finansu referatas (12 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |