Referatai Kursiniai Diplominiai

M. Jucevičiaus IĮ strateginio valdymo analizė
Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas ir rekvizitai. Įmonės veikla. Įmonės personalas. Reklaminis šūkis. Įmonės aplinkos strateginė analizė. Pest analizė. Politinis teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurencijos strateginė analizė. Klientų strateginė analizė. Išteklių strateginė analizė. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Operacijų analizė. Ssgg analizė. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Strateginių sprendimų alternatyvos, alternatyvų vertinimas ir strategijos įgyvendinimas. Literatūra ir šaltiniai.
Finansu referatas (21 pus.)


Oriento į darbo rezultatus biudžeto sudarymas
Įvadas. Biudžeto samprata. Programinio finansavimo metodas, programų reikšmė. Programinio finansavimo taikymas Lietuvos viešosiose įstaigose. Išvados. Literatūra. Tyrimo objektas - orientuoto į darbo rezulatus biudžeto sudarymas, programinis biudžeto formavimas. Tyrimo tikslas - pateikti projektą, pristatantį biudžeto sudarymą, programinį finansavimą. Tyrimo uždaviniai. Suvokti biudžeto sąvoką. Apibūdinti pagrindinę biudžetos sandaros koncepsiją,- programinį valstybės biudžeto formavimą, bei nustatyti jo programų reikšmę viešajame sektoriuje. Išanalizuoti programinio finansavimo metodo taikymą Lietuvos viešosiose įstaigose.
Finansu referatas (11 pus.)


Pagrindinių kainos nustatymo faktorių apžvalga
Įvadas. Kainos nustatymas. Kainos nustatymo tikslai. Kainos nustatymo faktoriai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansu referatas (13 pus.)


Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu
Įvadas. Paklausos elastingumas kainai. Elastinga neelastinga paklausa. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Išvados. Literatūros sąrašas. Tiek vartotojai, tiek ir gamintojai reaguoja į prekės kainų pokyčius. Kainoms didėjant perkamų produktų kiekis mažėja, o krintant didėja. Gamintojai didėjant kainoms stengiasi plėsti gamybą. Tačiau įvairiose prekių rinkose ši vartotojų ir gamintojų reakcija yra nevienoda - vienur vartojimo ir gamybos apimtis kinta daugiau, kitur mažiau. Vartotojai ir gamintojai reakciją į kainų pokyčius išreiškia paklausos ir pasiūlos elastingumo kainos sąvoka.
Finansu referatas (11 pus.)


Pensijų fondai Letuvoje
Įvadas. Pensijų kaupimo sistemos atsiradimo prielaidos. Pensijų fondai. Pensijų fondų klasifikavimas. Pensijų kaupimo bendrovių veiklos priežiūra. Šiuo metu lietuvoje veikiančių pensijų fondų veiklos apžvalga. II pakopos pensijų bendrovių pokyčiai. Pensijų fondų kaupimo dalyvių skaičius. Pkb nustatyti mokesčiai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Savo referate analizuoju būtent antrąją pensijų kaupimo sistemos pakopą, tai yra pensijų fondus. Darbo objektas: pensijų fondai lietuvoje. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos pensijų fondus. Darbo uždaviniai. Aprašyti pensijų kaupimo sistemą lietuvoje. Pateikti pensijų kaupimo sistemos atsiradimo priežastis ir privalumus. Išnagrinėti pensijų fondų funkcionavimo ypatumus. Išanalizuoti statistinius šiuo metu lietuvoje veikiančių pensijų fondų veiklos rezultatus.
Finansu referatas (20 pus.)


Pensijų fondai Lietuvoje (2)
Įvadas. Privatūs pensijų fondai lietuvoje. Privatūs pensijų fondai pensijų reformos kontekste. Dabartinė trijų pakopų pensijų sistema. Lietuvos privačių pensijų fondų įvertinimas. Lietuvos privačių pensijų fondų veiklos analizė. Privačių pensijų fondų įvertinimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra. Darbo objektas: privatūs pensijų fondai. Tikslas: įvertinti Lietuvos privačius pensijų kaupimo fondus. Uždaviniai. nustatyti privačių pensijų fondų vietą pensijų reformos kontekste. aptarti tripakopę pensijų sitemą. atlikti pensijų fondų reitingavimą.
Finansu referatas (15 pus.)


Statistinių duomenų apie UAB "Čilija" rinkimas, sisteminimas ir analizė
UAB "Čilija" pristatymas. UAB "Čilija" apyvarta ir klientų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta (be pvm) veikusiomis kainomis, mln. Litų. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos (be pvm) indeksai palyginamosiomis kainomis. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos (be pvm) indeksai palyginamosiomis kainomis. Statistinių duomenų apie UAB "čilija" analizė. Dinamikos santykiniai dydžiai.
Finansu kursinis darbas (16 pus.)


Tarptautinės finansinės organizacijos
Įvadas. Pasaulio banko grupės organizacijos. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Tarptautinė finansų koorporacija. Tarptautinė daugiašalė investicijų garantijų agentūra. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Tarptautinis valiutos fondas. Europos rekonstrukcijos ir vystymo bankas. Europos investicinis bankas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe išdėstyta svarbiausių tarptautinių finansinių organizacijų įkurimo istorija, tikslai, funkcijos ir veikla, apibūdinama finansiniais rodikliais. Taip pat akcentuojamos bendradarbiavimo su Lietuva problemos, pateikiama kai kurių finansinių organizacijų veiklos strategija, reformuojant Lietuvos ekonomiką. Tarptautinės finansinės organizacijos- tai valstybių arba bankų susivienijimai (sąjungos), susikūrę tarptautinių daugiašalių sutarčių pagrindu socialiniam - ekonominiam valstybių vystymuisi paremti, teikiant joms kreditus ir garantijas, patarimus ir pagalbą profesinio lavinimosi srityje, garantuojant kapitalinių įdėjimų vykdymą.
Finansu kursinis darbas (25 pus.)


UAB "Paleti" finansinė analizė
Įmonės finansinė analizės samprata. UAB "Paletti" santykinių rodiklių analizė. Lūžio taško analizė. Lūžio momento analizė. Balansas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Vertikalioji balanso finansinė analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
Finansu analizė (18 pus.)


UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" finansinė analizė
Įvadas. Bendra UAB "šiaulių dujotiekio statyba"charakteristika. UAB "šiaulių dujotiekio statyba" balanso analizė. UAB "šiaulių dujotiekio statyba" balanso vertikali analizė. UAB "šiaulių dujotiekio statyba" balanso horizontalinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Pelningumo analizės. Išvados. Darbo objektas - UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" finansiniai rodikliai. Tikslas - atlikti UAB "Šiaulių dujotiekio statyba"finansinę įmonės analizę. Uždaviniai. Atlikti įmonės finansinę analizę remiantis įmonės finansiniais dokumentais (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita) ir išskirti rodiklių kitimų tendencijas. Apskaičiuoti įmonės pardavimų, turto ir kapitalo pelningumo bei likvidumo. Pateikti išvadas bei pasiūlymus įmonės padėčiai gerinti.
Finansu analizė (20 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |