Referatai Kursiniai Diplominiai

Molekulinės fizikos konspektai (4)
Statistinis tyrimo metodas. Termodinaminiai parametrai, būsenos lygtis. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Molekulių pasiskirst. pagal greičio modulius ir energijas. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Laisvės laipsnių sąvoka. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molekulių vidutinis laisvasis kelias. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo taikymas. Dujų plėtimosi darbas. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Molinės šilumos. Adiabatinis procesas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Cikliniai procesai. Šiluminės mašinos. Karno ciklas. Idealiosios Karno mašinos naudingumo koeficientas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Redukuotasis šilumos kiekis. Realiosios dujos. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų vidinė energija.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Molekulinės fizikos konspektai (5)
Elektrono sukinys. Paulio principas. Periodinė elementų sistema. Stabdomasis rentgeno spinduliavimas. Būdingieji rentgeno spinduliai. Rentgeno spindulių taikymas. Atomų sąveika molekulėje. Kovalentinis ryšys (valentinis ryšys). Elementų valentingumas. Molekulinių spektrų samprata. Molekulės energija. Rotaciniai energijos lygmenys. Vibraciniai energijos lygmenys. Molekulės elektronų energijos lygmenys. Molekuliniai spektrai. Fizikinės statistikos pradmenys. Neišsigimusios ir išsigimusios dujos. Pasiskirstymo būsena ir būsenų tankis. Neišsigimusių dujų pasiskirstymo funkcija. Fermio “dujų” pasiskirstymo funkcija. Fermio ir Dirako statistikos taikymas metalo kristalo valentiniams elektronams. Bozės dujų pasiskirstymo funkcija. Kvantiniai stiprintuvai ir kvantiniai generatoriai. Energetinių lygmenų užpildymo apgrąža. Energetinių lygmenų apgrąžos gavimas. Kvantiniai generatoriai ir kvantiniai stiprintuvai. Atomo branduolio fizika ir elementariosios dalelės. Atomo branduolio sudėtis. Sąveikos rūšys. Branduolio ryšio energija. Radioaktyvumas. Radioaktyviojo skilimo dėsnis. Neutrinas ir antineutrinas. Radioaktyviojo šaltinio aktyvumas. Jonizuojantis spinduliavimas. Jo poveikis medžiagai ir vienetai. Jonizuojantis spinduliavimas. Jonizuojančio spinduliavimo vienetai. Jonizuojančio spinduliavimo poveikis medžiagai. Branduolinių reakcijų samprata. Branduolinės jėgos. Grandininė reakcija. Branduolinė energija. Branduolių sintezės reakcija. Branduoliniai reaktoriai. Termobranduolinių reakcijų valdymo problema. Dalelių ir antidalelių samprata. Subatominių dalelių klasifikacija. Kvarkų samprata. Elementarių dalelių klasifikacija.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Molekulinės fizikos konspektai (6)
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjos. Franko ir Herco eksperimentas, išvados. Rentgeno spinduliai. Rentgeno ištisinis stabdomasis spektras, jo kilmė (ir linijinis). Rentgeno spektro serijų formulė. Mozlio dėsnis. Praktinis rentgeno spindulių taikymas. Atomų sąveikos rūšys molekulėje. Molekulinių spektrų kilmė. Rotacinis, vibracinis, elektriniai energijos lygmenys. Kvantinių šuolių tipai. Eregijos lygmenų apgrąža. Kvantinio generatoriaus veikimo princips, jo panaudojimas. Bozės ir Einšteino skirtinys. Bozonai ir fermijonai. Pasiskirstymo funkcija. Fermio ir Dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Elektronines dujos, jų išsigimimas. Fermio energija ir lygmuo. Atomo branduolio charakteristikos. Branduolinės jėgos. Pioninis branduolinių jėgų modelis (Mezonai). Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyvumas, jo dėsningumai. Neutrinų savybės. Elektringų ir neutralių Dalelių registravims Geigerio skaitiklis, Vilsono kamera. Branduolinės reakcijos. Jų efektinis skerspjūvis. Branduolių dalinimosi reakcija. Branduolinė energija. Šiolaikinių branduolinių energijos šaltinių problema. Branduolių sintezės reakcijos. Termobranduolin reakcijų valdymo problema. Jonizuojančio (radioaktyvaus) spinduliavimo poveikis medžiagai. Dozimetrija. Dalelių ir antidalelių samprata. Subatominiu dalelių skirstyms. Tvermės dėsniai dalelių virsmuose. Kvarkų samprata. Fundamentaliųjų saveikų tipai: gravitacinė, silpnoji, elektromagnetinė ir stiprioji. Elementarių dalelių klasifikacija.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Oftolmologiniai lazerių taikymai
Įvadas. Lazerio Istorija. Taikymai. Veikimo principas. Ypatybės. Lazerio spinduliotė ir biologinės medžiagos sąveika. Fotochėminė. Temperetūrinė. Koaguliacija. Garinimas. Karbonizacija. Lydymas. Fotoabliacija.Plazmos iškelta abliacija. Fotožlugimas. Akies sandara ir problemos kurias lazeriai leidžia pašalinti. Tinklainė. Stiklakūnis. Lęšiukas. Rainelė. Ragena. Šiolaikinės ragenos korekcijos operacijos. PRK. LASIK. Išvados. Literatūros sarašas.
Fizikos kursinis darbas (25 pus.)


Optika
Optika. Lęšis. Pagrindinė optinė ašis. Židinys. Židinio nuotolis. Lęšio laužiamoji geba. Sferinė aberacija. Chromatinė aberacija. Achromatas. Lęšio linijinis didinimas. Mikroskopas. Tubusas. Objektyvas. Teleskopas. Refraktoriai, reflektoriai. Akis. Akomodacija. Adaptacija. Konvergencija. Astigmatizmas.
Fizikos konspektas (2 pus.)


Optika (2)
GEOMETRINĖ OPTIKA. Šviesos sklidimas. Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Šviesos pluoštas. Šviesos greitis. Šviesos atspindys. Atspindžio dėsnis. Veidrodinis atspindys. Šviesos lūžis. Lūžio dėsnis. Hiuigenso principas (PERNEŠTI Į BANGAS). Bangų lūžimo dėsnis (išvedimas). Visiškasis vidaus atspindys. Šviesolaidžiai. Lygiagreti plokštelė. Prizmė. Lęšiai. Lęšių rūšys. Vaizdų lęšiais gavimas. Lęšiais gaunamų atvaizdų braižymas. Lęšio formulė. Laužiamoji geba. Lęšio didinimas. Lęšio židinio nuotolio nustatymas. Optiniai prietaisai. Diafragma. Projekcinis aparatas. Fotoaparatas. Akis. Lupa. Mikroskopas. Spindulių eiga mikroskope. Teleskopai ir žiūronai. Teleskopas. Lauko žiūronai. Teatriniai žiūronai. Šviesos spinduliavimas. Įkaitintų kūnų spinduliavimas. Liuminescencija. Šviesos dispersija. Monochromatinė šviesa. Papildomos spalvos. Chromatinė aberacija. Spektrografas. Spektrai. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcinis spektras. Spektrinė analizė. BANGINĖ OPTIKA. Šviesos bangų interferencija. Plonų plėvelių spalvos. Šviesos bangų difrakcija. Difrakcinė gardelė. Difrakcinis spektras. Optinių prietaisų skiriamoji geba. Poliarizacija. Atspindžio poliarizacija. FOTOMETRIJA. Apšvieta.
Fizikos konspektas (31 pus.)


Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas
LABORATORINIS DARBAS NR. 18. Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Išvados.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Pagrindinės fizikos formulės
Pagreitis. Medžiagos tankis. Jėga. Mechaninis darbas. M. galia. Potencinė energija. Kinetinė energija. Jėgos momentas. Naudingumo koeficientas. Slėgis. Archimedo jėga. Šilumos kiekis. Kuro degimo šiluma. Lydymosi šiluma. Garavimo šiluma. El. Srovės stipris. El. Įtampa. Varža. El. Srovės darbas. El. Srovės galia. Omo dėsnis.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Pagrindiniai fizikos dėsniai
Huko dėsnis. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greičio, pagreičio grafikai. Kūno metimas horizontaliai. I-Niutono dėsnis. II-Niutono dėsnis. III-Niutono dėsnis. Avogadro. Boilio-Marioto, Gei-Liusako, Šarlio Daltono. Pirmasis termodinamikos. II- termodinamikos. Kulono dėsnis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Omo dėsnis grandinės daliai. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė ir vidinė. Omo dėsnis uždarai grandinei. Džaulio Lenco. Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose. Impulso tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis.
Fizikos konspektas (4 pus.)


Paviršiaus nelygumų matavimas Liniko mikrointerferometru
Darbo tikslas: Susipažinti su Liniko mikrointerferometro sandara ir veikimo principu bei įvertinti paviršiaus apdirbimo kokybę.
Fizikos laboratorinis (1 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |