Referatai Kursiniai Diplominiai

Šviesos bangos ilgio matavimas spektroskopu
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada. Kontroniniai klausimai. Darbo tikslas: sugraduoti spektroskopą ir išmatuoti nežinomų spektro linijų bangų ilgius. Teorinė dalis: Visų ilgių elektromagnetinės bangos, jų tarpe ir šviesos bangos, vakuume sklinda vienodu greičiu c (c=3- 108 m/s). Vadinasi, elektromagnetinių virpesių dažnumui v atitinka vakuume tam tikras bangos ilgis.
Fizikos laboratorinis (5 pus.)


Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme
Darbo užduotis. Naudojantis Frenelio biprizmę, nustatyti polimonchromatinės šviesos bangos ilgį.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžimas
Pagrindinės sąvokos: šviesos spinduliys, šviesos greitis, geometrine optika, absoliutinis lūžio rodiklis, visiškasis atspindys, fotometrija, kandela, apšvieta, liuksas.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Televizija
Ištraukos iš darbo. Televizija (gr. tele – toli + lot. visio – matymas) – judančių vaizdų ir paveikslų perdavimas laidais arba radijo bangomis (...). Lietuvoje pirmuosius elementarius televizijos bandymus darė radijo megėjai dar prieš II pasaulinį karą (...). Tarp kino ir televizijos yra nedidelis skirtumas (...). Perdavimo charakteristikos labai skirtingos ir priklauso nuo šalies (...). Ir siųstuve ir imtuve elektronų spinduliai keliauja elektroninio vamzdžio vakuumu (...). Elektroninis vamzdis naudojamas ir siuntimui ir priėmimui. Jis turi netiesiogiai kaitinamą katodą, kuris skleidžia elektronus (...). Išvados: Judantys arba nejudantys daiktų vaizdai per atstumą perduodami šitaip: šviesinis vaizdas (spalvos arba perduodamo vaizdo taškų skaisčiai) nuolat verčiamas elektriniais signalais (videosignalais), tie signalai perduodami ryšio kanalais į priėmimo punktą ir jame verčiami matomuoju (nespalvotu arba spalvotu) vaizdu.
Fizikos referatas (5 pus.)


Televizija (2)
Įžanga. Iš kur ji? TV technologijos pažanga. Skaitmeninė televizija. Televizija Lietuvoje. Televizijų tipai. TV auditorija. TV žanrai ir pateikimo būdai (formatai). Išvados. Televizorius šiandieniniame pasaulyje nieko nebestebina, tapo kasdienybe, tačiau retas mūsų žino televizijos istoriją – iš kur ir kaip ji atsirado. Iki šiandieninio telemano, spaudinėjančio televizoriaus distancinio valdymo mygtukus – netrumpas kelias. Savo darbe ir pabandysiu glaustai papasakoti apie televizijos raidą, jos technologijos pažangą, skaitmeninę televiziją, televiziją Lietuvoje, TV tipus, auditoriją, žanrus ir pateikimo būdus. Remsiuosi Pečiulio Žyginto ir Aisbergo Eugenijaus knygomis televizijos tema
Fizikos referatas (11 pus.)


Termodinamika (1)
Pagrindinės termodinamikos sąvokos. Fizikinės chemijos tikslai ir metodai. Energija. Energijos rūšys. Šiluma. Darbas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo formulavimai. Reakcijų šiluma. Heso dėsnis. Reakcijų šiluminio efekto apskaičiavimas. Šiluminės talpos. Šiluminių efektų priklausomybė nuo temperatūros. Procesų spontaniškumas. Entropija. Grįžtamasis Carnot ciklas. II termodinamikos dėsnio formulavimai. Helmhloltz‘o energija. Gibbs‘o energija. Cheminis potencialas. Cheminė pusiausvyra. Kinetinis pusiausvyros konstantų išvedimas. Termodinaminis pusiausvyros apibrėžimas ir pusiausvyros konstantų išvedimas. III termodinamikos principas. Fazės. Komponentai. Laisvės laipsniai. Fazių taisyklės išvedimas. Fazių taisyklės taikymas. Vienkomponentės sistemos. Vandens diagrama. Vienos eutektikos sistema. Sistema su kongruentiškai besilydančiu junginiu. Trikomponenčių sistemų vaizdavimas. Bendrieji kietosios medžiagos būsenos požymiai. Pagrindiniai kristalografijos dėsniai. Silikatų struktūros bruožai. Trečiasis termodinamikos principas. Heterogeninės sistemos apibūdinimas. Homogeninė sistema – tai vienalytė sistema kurios intensyvieji parametrai vienodi bet kuriame taške. Heterogeninė sistema – tai sistema susidedanti daugiau negu iš vienos fazės. Fazė – tai homogeninės, heterogeninės sistemos dalies, turinčios vienodą sudėtį ir termodinamines savybes visuma. Komponentai – tai nepriklausomos sudėtinės sistemos dalys. Termodinaminė sistema – sistema, kurią nuo aplinkos skiria reali ar įsivaizduojama riba. Atviroji sistema – sistema, kuri su aplinka keičiasi medžiaga ir energija. Uždaroji sistema – tai termodinaminė sistema, kuri nesikeičia medžiaga su aplinka. Izoliuotoji sistema – tai sistema tarp kurios ir išorės nevyksta mežiagos ir energijos mainai. Grįžtamu procesu vadiname tokį procesą, kuriam vykstant sistema gryžta tuo pačiu keliu atgal į savo pirminę būsena neatlikusi jokių pokyčių iš šalies.
Fizikos konspektas (21 pus.)


Termodinamika (2)
Techninės termodinamikos pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Terminiai darbo kūno parametrai. Slėgis, jo atmainos, matavimo vienetai, matavimo būdai. Temperatūra, matavimo vienetai, matavimo prietaisai. Terminė dujų būsenos lygtis. Tarp darbo kūno parametrų. Šiluma ir darbas. Dujų darbas ir jo skaičiavimas. Savitoji darbo kūno šiluma. Kaloriniai dujų būsenos parametrai. Vidinės energijos ir entalpijos pokyčio skaičiavimas. Vidinė energija. Pirmasis termodinamikos dėsnis, jo analitinė išraiška. Entropija. T-s diagrama. Pagrindiniai Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. Ciklai. Tiesioginis ir atvirkštinis ciklas, jų vartojimas, n. k. Antrasis termodinamikos dėsnis, jo formuluotės. Karno ciklas (įprastas ir ekvivalentinis). Jo svarba. Vandens garas, jo rūšys. Vandens garo susidarimo procesas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Renkino ciklas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Drėgnas oras. Parametrai, drėgno oro h-d diagrama. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas, gradientas, Furje šilumos laidumo dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Šilumokaičiu klasifikavimas. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Plokščios sienelės laidumas šilumai.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Termodinamikos dėsniai
Įvadas. Pirmas termodinamikos dėsnis. Energijos rūšys ir pasikeitimo energijos forma. Mechaninis darbas. Tūrio kitimo darbas. Elektros darbas. Antras termodinamikos dėsnis. Negrįžtamumo principo pasireiškimas adiabatinėje sistemoje. Entropija. Trečias termodinamikos dėsnis. Termodinamika - tai mokslas apie energijos kitimą. Termodinaminę sistemą sudaro kūnų visuma, kurie gali keistis tarp savęs su kitais ne šios sistemos kūnais energija ir medžiaga.
Fizikos referatas (13 pus.)


Termodinamikos dėsniai, jų veikimas bei taikymas
Ką nagrinėja termodinamika? Darbas, vidinės energijos pokytis, šilumos kiekis - kaip fizikiniai dydžiai. VIDINĖ ENERGIJA. I ir II termodinamikos dėsnių formuluotės. I termodinamikos dėsnio taikymo pasirinktinai 1 izoprocesui aptarimas.
Fizikos konspektas (1 pus.)


TERMOELEKTRONINĖS EMISIJOS REIŠKINIO TYRIMAS
Darbo tikslas: Vakuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas, elektrono išlaisvinimo darbo nustatymas, trijų antrųjų dėsnio pastoviosios nustatymas.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 |