Referatai Kursiniai Diplominiai

Fizikos konspektai (4)
Slenkamojo judėjimo kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Masių inercijos centras. Sukamojo judėjimo kinematika. Sukamojo judejimo dinamika. Energija - universalus matas. Mechaninė ir kinetinė energija. Kocervatyviosios jėgos ir potencinė energija. Tvermės dėsniai mechanikoje. Giroskopas. Bendrosios harmoninių sviravimų charakteristikos. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai ir rezonancas. Mechaninės bangos ir bangos lygtis. Akustinių bangų interferencija. Doplerio efektas. Stovinčiųjų bangų interferencija. MKT. Slegis ir temperatūra MKT. Realiosios dujos. Idealiosios dujos. Dujų plėtimosi darbas. Šiluminis plėtimasis ir įtempimas. 1 Termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. 2 Termodinamikos dėsnis. Bolcmano pasiskirstimo dėsnis. Maksvelo pasiskirstimo dėsnis. Pernešimo reiškiniai.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Fizikos konspektai (5)
Krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Taškinis krūvis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprumas. Laukų superpozicijos principas. Elektrinio lauko potencialumas. Sąveikaujančių įelektrintų kūnų potencinė energija. Gauso teorema. Gauso teoremos diferencialinė išraiška. Dielektrikas arba izoliatorius. Polinis dielektrikas. Surištieji krūvininkai. Gauso teorema dielektrikui. Dielektrikų poliarizacijos vektorius. Elektriniu dipoliu. Dipolių poliarizacija. Poliarizuojamumas. Molekules poliarizuojamumas. Dielektrinis jautris. Pjezoelektrinis efektas. Laidininko elektrinė talpa. Plokščio kondensatoriaus talpa. Elektrinio lauko stipris. Kondensatoriaus energija. Įelektrinto laidininko energija. Elektrinio lauko energija. Elektrinio lauko energijos tankis. Magnetinis laukas. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija. Vijos magnetinis momentas. Bio-Savaro-Laplaso dėsnis. Be galo ilgo laidininkomagnetinis laukas. Jėgos momentas. Ampero dėsnis. Lorenco jėga. Dreifinis judrumas. Omo dėsnis. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Omo dėsnis uždarai grandinei. Omo dėsnis mažai grandinėlei. Kirchofo dėsnis. Elektromagnetinės indukcijos pagrindinis dėsnis. Lenco taisyklė. Dešniosios rankos taisyklė. Paramagnetizmas. Diamagnetizmas. Feromagnetikai. Hizterezė kilpa. Elektrinis laukas kondensatoriuje. Pirmoji elektromagnetinio lauko lygtis. Antroji elektromagnetinio lauko lygtis. Elektrovaros jėga.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Fizikos konspektai (6)
Šiluminis sinduliavimas. Absoliučiai juodas kūnas. Jo spinduliavimo dėsniai. Komptono efektas. Fotonai. Neapibreztumo principas. Srerdingerio lygtis. Bangine funkcija. Linijiniai atomų spektrai. Fotoelektrinis efektas. Einšteino formulė fotoefektui. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Dalele potencineje duobeje begalinemis sienelemis. Tunelinis efektas. Vandenilio atomas kvantines mechanikos poziuriu. Vandenilio atomas pagal Boro teoriją. Elektronų difrakcija. De Broilio bangos. Banginės dalelių savybės. Vidinis fotoefektas. Atomo elektrononiai sluoksniai. Optinis kelias. Elektrono spinas. Periodinė Mendelejevo lentelė.
Fizikos konspektas (2 pus.)


Fizikos konspektai (7)
INTERFERENCIJOS PRAKTINIS TAIKYMAS. INTERFEROMETRAI. ŠVIESOS DIFRAKCIJA. HIUIGENSO IR FRENELIO PRINCIPAS. FRENELIO ZONŲ METODAS. TIESIAEIGIS ŠVIESOS SKLIDIMAS. Šviesos dispersija. Šviesos absorbcija. Dirbtinė optinė anizotropija. Kero efektas. SFERINIŲ BANGŲ DIFRAKCIJA. DIFRAKCIJOS SPEKTRAI. Poliarizuotos plokštumos sukimas. Holografija. Poliarizuota šviesa. Dvejopas spindulių lūžis. Šviesos poliarizavimas ir poliarizuotos šviesos analizė. PLOKŠČIŲJŲ BANGŲ DIFRAKCIJA. DIFRAKCIJOS GARDELĖ. ERDVINĖS DIFRAKCIJOS GARDELĖS RENTGENO SPINDULIŲ DIFRAKCIJA.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Fizikos konspektai (8)
Šiluminis spinduliavimas. Šio spinduliavimo spektras. Emisijos ir absorbcijos geba. Absoliučiai juodasis kūnas. Absoliučiai juodojo kūno spinduliavimo dėsniai. Išorinis fotoefektas. Fotoefekto dėsningumai. Einšteino formulė fotoefektui. Vidinis fotoefektas. Užtvarinis fotoefektas. Fotonai. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Vandenilio atomas pagal Boro teoriją. Elektronų difrakcija. De Broilio bangos. Banginės dalelių savybės. Banginė funkcija. Šredingerio lygtis. Neapibrėžtumo principas. Vandenilio atomas kvantinės mechanikos požiūriu. Rentgeno spindulių spektrai. Kvantiniai skaičiai. Atomų elektroniniai sluoksniai. Periodinė Mendelejevo elementų sistema. Optininiai spektrai. Atrankos taisyklės. Elektrono spinas.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Fizikos konspektai (9)
Tiesioginiai matavimai? Netiesioginiai matavimai ir jų naudojimas geologijoje? Kokie vienetai yra pagrindiniai SI sistemoje? Kas yra dydžio dispersija? 2-Dimensinė analizė? Įrodykite kad lygtis išreiškianti slėgį gylyje z turi vienodas dimensijas abiejose pusėse. Įrodykite kad lygtis išreiškianti gravitacinę traukos jėgą veikiančią tarp dviejų kūnų turi vienodas dimensijas abiejose pusėse. 3-Ryšys tarp išvestinių ir dešimtainių vienetų. Žemės atmosferos sandara. Reiškiniai sąlygojantys oro masių judėjimą. Vandens garai atmosferoje. Garavimo procesas ir jo įtaka debesų susidarymui. Kondensacija. Rasos taškas. Gravitacijos įtaka planetų susidarymui ir judėjimui. Keplerio dėsniai. Kaip apskaičiuojama Žemės ir Saulės masė? Kaip aprašomas palydovų judėjimas? Gravitacijos teorija? Potvyniai ir atoslūgiai. Sukimo momentas, inercijos momentas. Išcentrinės inercijos jėgos. Sukamasis judėjimas įcentrinių jėgų lauke. Koriolio efektas ir jo įtaka geologijoje ir hidrometeorologijoje. Kodėl Žemė yra neinercinė atskaitos sistema? 8-Pernašos reiškiniai. Difuzija. Klampumas. Šilumos laidumas. Laisvoji konvekcija. Priverstinė konvekcija. Nenuostovus šilumos balansas. Šilumos tekėjimas dirvožemyje. Šilumos mainai Žemėje. Amžinasis įšalas. Skysčiai. Jų fizinės savybės. Skysčių tekėjimas siaurais vamzdžiais. Skysčių klampumas. Laminarus ir turbulencinis skysčių tekėjimas. Kūnų judėjimas skystyje. Dalelių pernaša ore. Kapiliariniai reiškiniai. Skysčių tekėjimas gamtoje. Dulkių išmetimas iš vulkanų. Saulės spinduliavimo energijos šaltinis. Juodo kūno spinduliavimo dėsniai. Saulės spinduliuotės parametrai. Žemės spinduliavimas. Dėl ko vyksta metų kaita Žemėje? Tiesioginė ir difuzinė saulės spinduliuotė patenkanti ant Žemės paviršiaus. Molekulinė ( kitaip dar vadinama Relėjaus) šviesos sklaida. Sklaida ant aerozolių ir dalelių, kurių matmenys didesni ar sulyginami su šviesos bangos ilgiu. Omo dėsnis. Metalų laidumas. Puslaidininkių laidumas. Elektrostatinis laukas ir jo parametrai. Žemės elektrostatinis laukas. Žaibų susidarymas Žemės atmosferoje. Laidumo matavimai geologijoje. Magnetinio lauko prigimtis. Kas sąlygoje medžiagos magnetines savybes. Elektrono ir branduolio magnetiniai momentai. Feromagnetikai. Žemės magnetinis laukas. Pagrindiniai ir kintamieji Žemės magnetiniai laukai. Atomo branduolio sandara. Stabilūs ir nestabilūs branduoliai. Radioaktyvumas. Skilimo dėsnis. Radioaktyvumo panaudojimas amžiaus nustatymui geologijoje. Branduolių sintezės reakcijos. Kosminiai spinduliai. Žemės radiacinės juostos. Žemiškos kilmės radiacija. Rentgeno struktūrinės analizės. Skersinės tamprumo bangos. Išilginės tamprumo bangos. Jūros bangos. Jūros bangų įtaka pakrančių reljefo (nuolydžio) formavimui. Jūros bangų įtaka smėlio dalelių susidarymui pakrantėse. Svarbiausios dalelės. Dabar pripažįstamos sąveikos. Stiprioji branduolinė sąveika. Stiprioji branduolinė sąveika. Elektromagnetinė sąveika. Silpnoji sąveika. Gravitacinė sąveika. Kaip susidaro molekulės? Kaip susidaro atomai? Kaip susidaro skysčiai? Kaip susidaro kietieji kūnai? Saulės sistemos susidarymas. Sintezės reakcijos Saulėje. Saulės sandara. Tolimesnė Saulės evoliucija. Besiplečianti Visata. Visatos didžiojo sprogimo modelis.
Fizikos konspektas (18 pus.)


Fizikos konspektai. Šviesa
ŠVIESOS INTERFERENCIJA. INTERFERENCIJA ATSISPINDINT NUO SKAIDRIOS PLOKŠTELĖS. ŠVIESOS DIFRAKCIJA. LYGREČIŲ SPINDULIŲ DIFRAKCIJA PLYŠYJE. DVIGUBAS ŠVIESOS LŪŽIMAS. LYGGREČIŲ SPINDULIŲ SKLINDANČIŲ PRO KELIS PLYŠIUS DIFRAKCIJA. INTERFEROMETRAI. INTERFERENCINIO VAIZDO SKAIČIAVIMAS. FRENELIO DIFRAKCIJA. ŠVIESOS DISPERSIJA. DIFRAKCINĖ GARDELĖ JOS DISPERSIJA IR SKIRIAMOJI GEBA. INTERFERENCIJOS STEBĖJIMO METODAI. ELIPSINĖ IR APSKRITA ŠVIESOS POLIARIZACIJA. KRISTALŲ PLOKŠTELIŲ SPALVOS. ŠVIESOS ABSORBCIJA. BUGERIO ABSORBCIJOS DĖSNIS. ŠVIESOS DISPERSIJOS ELEKTRONINĖS TEORIJOS PAGRINDAI. FAZINIS IR GRUPINIS ŠVIESOS GREIČIAI.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Fizikos konspektas. 11 klasė
Pagrindinės molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Brauno judėjimas. Traukos ir stūmos jėgos. Idealiosios dujos. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Dujų dėsniai. Sotieji garai. Pavieniai kristalai-monokristalai. Deformacijos rūšys. Mechaninis įtempimas. Idealiųjų dujų potencinė energija. Šilumos apykaita. Šilumos kiekis. Energijos tvermės dėsnis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Dielektrikai: poliniai ir nepoliniai. Elektrinio lauko potencialas. Džiaulio ir Lenco dėsnis. Elektrovaros jėga uždarame kontūre. rovės stiprumas. Magnetinis laukas. Magnetinės indukcijos vektorius. Magnetinis srautas. Magnetinio lauko stipris. Ampero dėsnis. Lorenco jėga. Elektronai. Termoelektroninė emisija. Elektrolizė. Dielektrikas. Plazma. Elektromagnetinė indukcija. Sūkurinis el. laukas. Saviindukcija.
Fizikos konspektas (4 pus.)


Fizikos kursas 9 klasei
Šiluma. Šiluminis kūnų plėtimasis. Temperatūra. Kietųjų kūnų, skysčių ir dujų šiluminio plėtimosi palyginimas. Šilumos kiekis. Savitoji šiluma. Kuro degimo šiluma. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas. Šiluminis judėjimas. Vidinė energija. Vidinė kūnų energija kinta. Šilumos perdavimo(plitimo) būdai. Medžiagos agregatinių būsenų kitimas. Lydymasis (skystėjimas). Kietėjimas (kristalizacija). Garavimas. Kondensacija. Lydymosi temperatūra. Kietėjimo,arba kristalizacijos, temperatūra. Virimo temperatūra. Lydymosi šiluma. Savitoji lydymosi šiluma. Garavimo šiluma. Savitoji garavimo šiluma. Agregatiniai virsmai. Agregatinių būsenų kitimas. Šiluminiai varikliai. Šiluminių variklių rūšys. Keturtakčio vidaus degimo variklio taktai. Šiluminio variklio naudingumo koeficientas. Energijos tvermės dėsnis. Elektros srovė. Elektronas. Kūnų įelektrinimas. Elektrinis laukas. Įelektrintų kūnų sąveika. Sąlygos elektros srovei tekėti. Srovės šaltiniai. Elektrinės schemos. Srovės stipris, įtampa,varža. Laidininkų jungimo būdai. Nuoseklus jungimas. Lygiagretusis jungimas. Mišrusis jungimas. Elektros srovės darbas ir galia. Elektromagnetiniai reiškiniai. Erstedo bandymas. Magnetinės linijos. Telegrafas. Telefonas. Teletaipas. Magnetai. Elektros variklis. Kairiosios rankos taisyklė. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Lenco taisyklė. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Saviindukcija. Kintamoji elektros srovė. Elektros generatorius. Transformatorius.
Fizikos konspektas (10 pus.)


Fizikos laboratoriniai darbai
Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas. Priverstinių svyravimų tyrimas polio svyruokle.
Fizikos laboratorinis (9 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |