Referatai Kursiniai Diplominiai

Fizikos paruoštukė
Kauno technologijos universiteto disciplinos fizika paruoštukė. Medžiagos įmagnetinimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Pilnutinės srovės dėsnis magnetikui. Magnetinis laukas dviejų magnetikų riboje. Feromagnetikai. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jega. Ampero dėsnis. Srovės rėmelis magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Dalelės trajaktorija magnetiniame lauke. Lorenco jėgos taikymas. Masių spektrografija. Holo efektas. Reliatyvistinis elektromagnetinis sąveikos aiškinimas. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnio išvedimas. Indukcinės EVJ kilmė. Saviindukcija. Srovė išiungiant ir įjungiant grandinę. Elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras. Jo dif. lygtys ir sprendinys. Slopinamieji virpesiai kontūre. Kontūro kokybė. Virpesių konturo kokybė. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Įtampų ir srovių rezonansas. Slinkties srove, jos tankis. Elektromagnetines bangos, jos dif lygtis ir sprendinys. Elektromagnetinių bangų energija, srauto tankis, pointingo vektorius. Magnetinis laukas. Svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Bio – Savaro dėsnis. Judančio krūvininko magnetinis laukas. Magnetinio lauko sukūriškumas. Pilnutinės srovės dėsnis.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Fizikos paruoštukė
SAVIINDUKCIJOS REIŠKINYS. INDUKTYVUMAS. ABIPUSĖS INDUKCIJOS REIŠKINYS, ABIPUSĖS INDUKcIJOS KOEFICIENTAS. ELEKTROS SROVĖS ENERGIJA. MAGNETINIO LAUKO ENERGIJA, ENERGIJOS TANKIS. SROVIŲ SAVITARPIO ENERGIJA. MEDŽIAGŲ ĮMAGNETINIMAS, MEDŽIAGŲ ĮMAGNETINIMO VEKTORIUS. MAGNETINIO LAUKO INDUKCIJA MAGNETIKE. MAGNETINIO LAUKO STIPRIS MAGNETIKE, SANTIKINĖ MAGNETINĖ SKVARBA. ELEKTRONŲ IR ATOMŲ MAGNETINIAI MOMENTAI. DIAMAGNETIZMAS. PARAMAGNETIZMAS. FEROMAGNETIZMAS. SŪKURINIS ELEKTRINIS LAUKAS. SLINKTIES SROVĖ. MAKSVELO LYGTYS. ELEKTROMAGNETINĖS BANGOS.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Fizikos paruoštukė
ELEKTROMAGNETINĖ INDUKCIJA. LENCO TAISYKLĖ. FARADĖJAUS DĖSNIS. FARADĖJAUS DĖSNIO IŠVEDIMAS. Pirmas omo dėsnis uždarai grandinei. SAVIINDUKCIJA. PAVIRŠINIS REIŠKINYS. SŪKURINĖS SROVĖS. ABIUSĖ INDUKCIJA. MAGNETINIO LAUKO ENERGIJA. MAGNETIUNIS LAUKAS MEDŽIAGOJE. ATOMŲ MAGNETINIAI MOMENTAI. ĮMAGNETĖJIMAS. DIAMAGNETIKO ĮMAGNETĖJIMAS. PARAMAGNETIKO ĮMAGNETĖJIMAS. MAGNETINIS LAUKAS MAGNETIKE. PILNUTINĖS SROVĖS DĖSNIS MAGNETIKE. FEROMAGNETIKAI. FERITAI. MAKSVELIO LYGTYS. SLINGTIES SROVĖ. PILNUTINĖ SROVĖ. MAKSVELIO INTEGRALINĖ LYGTIS. MAKSVELIO DIFERENCIALINĖ LYGTIS. MAKSVELIO INTEGRALINĖ LYGTIS. PILNOJI MAKSELIO LYGČIŲ SISTEMA. ELEKTRO MAGNETINĖS BANGOS. ABSOLIUTUS LŪŽIO RODIKLIS. ŠVIESOS INTENSYVUMAS. FAZĖS POKYTIS ŠVIESAI ATSISPINDINT
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Fizikos paruoštukė
Fizikos konspektas: Slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematika ir dinamika, mechaninė energija, skysčių mechanika, svyravimai ir bangos. Ka vad. Atskaitos sistema ? Kokias zinote koordinaciu sistemas ? Nuodugniai isnagrinekite Dekarto koordinaciu sistema. Ka vad poslinkio vektoriumi?Ar visada vektoriaus modulis lygus keliui ? Ka vad. Greiciu, pagreiciu ? Kaip nustatomos ju kryptis ? Ka charakterezuoja tangentinis, normalinis pagreiciai ? Kam lygus ju moduliai ? Sukamojo judejimo kinematika. Ka vad. Kampiniu greiciu, pagreiciu ? Kokios ju kryptis ? Kokie egzistuoja sąryšiai tarp greičio, pagreičio ir kampinių greičio ir pagreičio? Kokia atskaitos sistema vad. inercine? Kaip galima atskirti, kuri atskaitos sistema yra inercinė? Ar atskaitos sistema susieta su Žeme yra inercinė? Ką tvirtina I Niutono dėsnis? Ką vad. kūno impulsu, jėgos impulsu? Nuodugniai išnagrinėkite II Niutono dėsnį. Raskite pastovios masės m kūno judėjimo lygtį, kai veikia F=Kt jėga, čia k - pastovus dydis, t - laikas. Paaiskinkite ka tvirtina trecias Niutono desnis. Nuodugniai išnagrinėkite impulso tvermės dėsnį? Kokiose atskaitos sistemose jis galioja. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo savokų. Išveskite kintamosios jėgos formulę. Ką vadiname galia? Kaip išreiškiama galia per jėgą ir greitį? Kokie kūnai turi kinetinės energijos? Išveskite kinetinės jėgos darbo formulę. Potencinė energija. Jos išraiška. Kokį lauką vadiname gravitaciniu? Kokias dydžiais jis yra charakterizuojamas? Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Kokios reikalingos sąlygos, kad galiotų mechaninės energijos dėsnis ? Kuo skiriasi slenkamasis ir sukamasis judėjimas. Kaip juos atskirti? Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Koks dydis vad. kūno inercijos momentu? Pateikite pavyzdžių. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. . Ką vadiname jėgos momentu? Kaip nustatoma jo kryptis? Kuo jis skiriasi nuo jėgos? Išveskite sukamąjam judėjimui dinamikos lygtį. Išveskite sukamąjam judėjimui dinamikos lygtį. Nuodugniai išnagrinėkite impulso momento tvermės dėsnį. Pateikite pavyzdžių. Koks įrenginys vadinamas giroskopu? Kokiems tikslams jis naudojamas? Ką tvirtina mechaninis reliatyvumo principas? Galilėjaus koordinačių transformacijos. Kokios priežastys lėmė specialios reliatyvumo teorijos sukūrimą? Kokie įvykiai specialioje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai?
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Fizka
Elektros krūvis. Krūvio tankis. Krūvių sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinė konstanta. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko vektoriaus cirkuliacija. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrinis dipolis. Gauso teorema. Dielektrikai. Jų polerizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Segnetoelektrikai. Gauso teorema dielektrikui. Elektrine slinktis. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Elektrinio lauko energija ir energijos tankis. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris ir tankis. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnis. Nesavaiminis išlydis dujose. Rekombinacija. Savaiminis išlydis dujose. Dujų išlydzio tipai. Termoelektrine emisija. Ričardsono ir Dasmano formulė. Dujų plazma. Magnetinis laukas ir magnetinė indukcija. Bio ir Savaro dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Magnetinis srautas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kuriuo teka srovę vienalyčiame magnetiniame lauke. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Elektromagnetinė indukcija. Saviindukcija. Abipusė indukcija.Magnetinė lauko energija ir jos tankis. Medžiagos įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Feromagnetikai. Elektros kruvis yra daleliu ar kunu abipusines elektromagnetines saveikos intensyvumo matas. Nustatyta, kad esama dvieju rusiu elektros kruviu. Elektrono kruvis yra neigiamas, o protono – teigiamas. Elektros kruviams galioja aditivumo principas: sudetingu medziagu daleliu ar kunu elektros kruvis yra lygus ji sudaranciu elektringuju saleliu kruviu algebrinei sumai. Atomo ar molekules teigiami kruviai kompensuoja neigiamus, del to normaliai visi kunai elektriskai yra neutralus. Vienodo zenklo kruviais ielektrinti kunai vienas kita stumia, o skirtingo zenklo - traukia. Tarptautineje vienetu sistemoje SI kruvis matuojamas kulonais (C). Elektros kruvio tvermes desnis: kad ir kokie procesai vyktu elektriskai izoliuotoje sistemoje, jos kruviu algebrine suma, laikui begant, nekinta. Atlikus labai tikslius bandymus su elektringomis dalelemis, prieta prie isvados, jog elektros kruvio didumas ir zenklas nepriklauso nuo ju judejimo, t.y. nuo atksiatos sistemos. Taigi elektros krūvis yra invariantinis dydis.
Fizikos špera/ paruoštukė (7 pus.)


Franko ir Herco bandymas
Darbo tikslas: Nubrėžti anodinės srovės priklausomybės nuo tinklelio įtampos Ia = f(U2) kreivę, remiantis ja nustatyti pirmąjį kritinį (rezonansinį) atomo potencialą ir apskaičiuoti tiramųjų Hg atomų spinduliuojamų bangų ilgį
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas
Darbo tikslas. Nustatyti gama spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Garsas
Garsas. Infragarsas. Triukšmas ir vibracija. Aidas. Garso stiprumas. Ultragarsas. Viršgarsinis trenksmas. Rezonansas. Pūga slopina triukšmą. Tonas. Garso tembras. Garso stipris. Garsumas. Garso bangos. Garsas yra energijos forma. Garsai sukeliami tada, kai kas nors vibruoja ir aplink save verčia taip pat virpeti orą. Viepesiai oru keliauja kaip garso bangos, sukeldamos garsus, kuriuos tu girdi. Kai kalbi, pro tavo gerkles balso stygas srūva oras. Virpedamos stygos priverčia apie jas esantį orą virpeti taip, kad tavo balsą būtų galima girdėti. ..
Fizikos referatas (10 pus.)


Garso greičio ore matavimas Kundto metodu
LABORATORINIS DARBAS NR. 15. TIKSLAS: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. PRIEMONĖS. DARBO METODIKA IR PAGRINDINĖS FORMULĖS. Paklaidų skaičiavimo formulės. BANDYMO EIGA. Paklaidų skaičiavimai. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Geometrinė optika
Korpuskulikė. Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Šviesos atspindys. Šviesos lūžimas. Visiškas atspindys. Lęšis. Plonojo lęšio formulė. Fotoaparatas. Akis.
Fizikos konspektas (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |