Referatai Kursiniai Diplominiai

Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle
Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės: pneumatinis šautuvas, sekundometras (tikslumas – 0.001s), liniuotė (tikslumas – 1 mm), svarstyklės( tikslumas – 0.1g), sukamoji balistinė švytuoklė. Pastarąją (1 pav.) sudaro ant plieninės vielos prikabintas skersinis, kurio viename gale pritvirtintas masyvus diskas 1, o kitame – atsvaras 2. Ant skersinio užmauti du vienodos masės krovinėliai 3, kuriuos galima slankioti sukamosios ašies atžvilgiu. Prie sukamosios ašies (plieninės vielos) pritvirtintas veidrodėlis 5, skirtas švytuoklės pasisukimo kampui matuoti.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Kūno laisvojo pagreičio nustatymas
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. LABORATORINIS DARBAS NR. 11. TIKSLAS: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. PRIEMONĖS. PAGRINDINĖS FORMULĖS IR DARBO METODIKA. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratorinis (4 pus.)


Kvantinė fizika (1)
Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Spinduliavimo dėsniai. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Relėjaus ir Džinso formulė. Kvantų hipotezė. Planko formulė ir ryšys su kitais spinduliavimo dėsniais. Optinė pirometrija. Optinis pirometras. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos. Išorinis fotoefektas. Fotono masė. Judesio kiekis. Sklidimo greitis. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis ir aiškinimas. KVANTINĖ MECANIKA. Debroilio hipotezė. Debroilio bangų statistinė prasmė. Devisonas ir Džermeris. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Banginė funkcija Šrėdingerio lygtis. Sredingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Šredingerio lygtis vandenilio atomui. Kvantiniai skaičiai. Impulso momento kvantavimas. Orbitinis kvantinis skaičius. Magnetinis kvantinis skaičius.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Kvantinė fizika (2)
Kvantine optika. Šiluminio spinduliavimo samprata. Empiriniai dėsniai. Kamptono reiškinys. Planko formulė. Išorinis fotoefektas. Daugiafotonis fotoefektas. Fetoefekto taikymas. Fotono masį, sklidimo greitis ir judesio kiekis. Boro postulatai. De Brolio hipotezė, bangų statistinė prasmė. Heizenbergo neapibrežtumų sąryšis: koordinatėms ir impulsams, energijai ir laikui. Banginė funkcija ir jos standartines salygos. Bendroji Šredingerio lygtis. Stacionariosios Sredingerio lygties sprendinys. Šredingerio lygties taikymas laisvajai dalelei. Šredingerio lygties taikymas dalelej potencialo duobej. Mikrodaleles saveika su potencialiniu barjeru: atspindys. Mikrodaleles saveika su potencialiniu barjeru: prasiskverbimas. Tunelio reiskinys. Zemano ir Štarko reiskiniai.
Fizikos kursinis darbas (5 pus.)


Kvantinė fizika (3)
Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Spinduliavimo dėsniai. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Relėjaus ir Džinso formulė. Kvantų hipotezė. Planko formulė ir ryšys su kitais spinduliavimo dėsniais. Optinė pirometrija. Optinis pirometras. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos. Išorinis fotoefektas. Fotono masė. Judesio kiekis. Sklidimo greitis. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis ir aiškinimas. Debroilio hipotezė. Debroilio bangų statistinė prasmė. Devisonas ir Džermeris. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Banginė funkcija Šrėdingerio lygtis. Sredingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Šredingerio lygtis vandenilio atomui. Kvantiniai skaičiai. Impulso momento kvantavimas. Orbitinis kvantinis skaičius. Magnetinis kvantinis skaičius.
Fizikos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Kvantinė optika. Kvantinės mechanikos elementai
Šiluminis spinduliavimas ir jo charakteristikos. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Šviesos šaltiniai. Optinė pirometrija. Spinduliavimo kvantinė hipotezė ir Planko formulė. Fotoelektrinis efektas ir jo dėsniai. Einšteino lygtis išoriniam fotoefektui. Komptono efektas. Fotono masė ir judesio kiekis. Šviesos slėgis. Kvantinės mechanikos elementai. De Broilio hipotezė apie dalelių banginės savybės. Mikrodalelių difrakcija. Heizenbergo neapbrėžtumų sąryšiai. Banginė funkcija ir jos statistinė prasmė. Bendroji Šredingerio lygtis. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė vienmatėje potencialo duobėje. Mikrodalelės sąveika su potencialiniu barjeru. Tunelio efektas. Tiesinis osciliatorius. Vandeniliškas atomas. Elektrono sukinys. Šterno ir Gerlacho bandymas. Paulio draudimo principas ir elektronų išsidėstymas atome. Periodinė elementų sistema.
Fizikos konspektas (15 pus.)


Kvantinės fizikos konspektai
Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Liuminescencija. Šiluminis spinduliavimo kiekybinės charakteristikos. Spinduliavimo dėsniai. Planko hipotezė.Planko formulė. ŠVIESOS SLĖGIS. Kvantinės šviesos prigimtis. Išorinis fotoefektas ir jo dėsniai. Fotoefekto dėsniai. FOTONAS. Optinė pirometrija. Komptono efektas. Korpuskulinių(kvantinių) ir banginių šviesos savybių dialektrinis ryšys. Kvantinės mechanikos elementai. De Broilio hipotezė. Devisono Džermerio eksperimentas. DeBroilio bangų savybės. Neapibrėžtumų sąryšis. Heizenbergo nelygybės. Laisvos dalelės judėjimas. Stacionariųjų būsenų Šredingerio lygtis. Bendroji Šredingerio lygtis.
Fizikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


LAZERIO ŠVIESOS DIFRAKCIJA
DARBO TIKSLAS. Nustatyti lazerio spinduliuojamų šviesos bangos ilgį bei ištirti Fraunhoferio difrakcijos maksimumų intensyvumus tiesinėje difrakcinėje gardelėje ir plyšyje ir Frenelio difrakciją plyšyje.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Lėkštinių ir įkrautinių kolonų hidrodinamika
Darbo tikslas: 1. Išnagrinėti lėkštinių ir įkrautinių kolonų konstrukciją ir veikimo principą, nustatyti sausų ir laistomų kolonų hidraulinius pasipriešinimo koeficientus.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Magnetizmas
Magnetinis laukas magnetike, molekulinės srovės. Įmagnetėjimo vektorius. Magnetinis jautris ir magnetinė skvarba. Jėgos, veikiančios magnetikus nevienalyčiame magnetiniame lauke. Magnetikų klasifikavimas. Magnetinio lauko stiprio vektorius. Magnetinis laukas dvi aplinkas skiriančiame paviršiuje. Magnetinis ekranavimas. Induktyvumas ir abipusis induktyvumas. Kontūrų su srovėmis magnetinio lauko energija. Magnetinio lauko energijos tūrinis tankis. Magnetinių jėgų skaičiavimas remiantis energijos išraiška. Atomų ir molekulių magnetizmas. Giromagnetinis santykis. Diamagnetizmo prigimtis. Larmoro precesija. Paramagnetizmo prigimtis. Paramagnetinio jautrio priklausomybė nuo temperatūros. Kiuri dėsnis. Feromagnetizmas. Histerezės kilpa. Feromagnetinių savybių priklausomybė nuo temperatūros. Feromagnetiniai domenai. Nuolatiniai magnetai. Triodas. Elektronų spindulio valdymas. Elektronų pluošto fokusavimo būdai. Magnetiniai veidrodžiai. Elektringųjų dalelių greitintuvai.
Fizikos konspektas (16 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |