Referatai Kursiniai Diplominiai

Batimetrinė nuotrauka
Įvadas. Batimetrija. Vandens telkinių gylių matavimas. Vandens srovės greičio matavimas. Debito skaičiavimas. Šiuolaikiniai prietaisai. Atlikto darbo aprašymas. Išvados. Upėse, ežeruose nuolat turi būti atliekami nuoseklūs gylių matavimai, vandens tėkmės greičio nustatymai, debito skaičiavimai. Atlikus matavimus upėse, ežeruose išmatavus dugno gylį yra braižoma topografinė vandens telkinio nuotrauka kuri yra vadinama batimetrine nuotrauka. Darbo tikslas. Išsaiškinti vandens telkinių gylių, greičio, debito nustatymo ypatumus. Išsiaiškinti kokie prietaisai naudojami matavimams atlikti. Darbo uždaviniai. Pagal pateiktą užduotį nubraižyti batimetrinę nuotrauką. Nubraižyti vagos profilį. Apskaičiuoti debitą.
Geodezijos referatas (10 pus.)


Bendrieji planai. Rengimas, derinimas ir tvirtinimas
Įvadas. Bendrojo plano uždaviniai. Bendrojo planavimo procesas. Bendrojo plano parengiamasis etapas. Teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka. Bendrojo plano sprendinių pasekmių vertinimo etapas. Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas ir derinimas. Bendrųjų planų tikrinimas, tvirtinimas, galiojimas, registravimas ir keitimas. Teritorijų planavimo viešumas. Išvados. Bendrasis planas - teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai
Geodezijos referatas (16 pus.)


Fotogrametrijos kursinis darbas
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Interpretavimo etapai. Interpretavimo požymiai. Žemės dangos kontūrų interpretavimas. Keliai ir jų statiniai-. Hidrografiniai objektai-. Užstatytos teritorijos. Miško augalija. Pievos ir ganyklos. Sodai. Ariamoji žemė. Pelkės. Durpynai. Karjerai. Kiti žemės ūkyje nenaudojami objektai. Brėžiniai. Aerofotonuotraukos interpretacija žemės ūkiui. Topografinės aerofotonuotraukos interpretacija. Išvados. Naudota literatūra. Fotogrametrija- tai mokslas, nagrinėjantis objektų formos, dydžio ir padėties nustatymo metodus naudojantis jų fotografijomis.
Geodezijos kursinis darbas (19 pus.)


Gedeozijos konspektai
Geodezija. Sferinio paviršiaus, laikytino plokštuma, ribos. Taško geografinės koordinatės. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas. Linijų orientavimo kampai. Matavimo sąvoka ir teorijos klaidų esmė. Matavimo klaidų klasifikacija. Atsitiktinės klaidos. Aritmetinis vidurkis ir jo savybės. Vidutinė ir vidutinė kvadratinė paklaidos. Patikimiausių klaidų vidutinė kvadratinė paklaida. Aritmetinio vidurkio vidutinė kvadratinė paklaida. Išmatuotų dydžių funkcijos vidutinė kvadratinė paklaida.
Geodezijos konspektas (3 pus.)


Geodesy as a science
Introduction. What is geodesy? The History of Geodesy. List of resource. Angliškas tekstas ir lietuviškas teksto vertimas. Geodesy is a scientific branch that is gaining more popularity over the years. It is still quite an unknown as far as the world of jobs go, but it is a very interesting field that should quickly grow. Geodesy is the science of mathematically determining the size and shape of the earth and the nature of the earth’s gravity field. It applies the principles of geometry to surveying and mapping the earth.
Geodezijos referatas (10 pus.)


Geodezijos baigiamoji gamybinės praktikos ataskaita
Įvadas. Darbovietės atliekamų darbų apibūdinimas. Darbų organizavimas. Apie įmonę. Mano atliktų darbų apibūdinimas. Vieno konkretaus darbo apibūdinimas. Išvados. Literatūros sarašas. Darbo uždaviniai: apibūdinti firmą, jos struktūrą ir vadybą, firmos atliekamą veiklą. Aprašyti kokie matavimo prietaisai yra naudojami, jų charakteristikos, su kokiomis programinėmis įrangomis yra apdorojami matavimo duomenys, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Išanalizuoti konkrečių atvejų pavyzdžius.
Geodezijos ataskaita (16 pus.)


Geodezijos egzamino paruoštukė
Įvadas. Koardinačių sistema ir linijų oreantavimas. Žemės figūra. Taško koordinatės. Aukščių sistema. Meridianai. Meridianų artėjimo kampas. Linijų oriantavimas. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Topografiniai planai ir ir žemėlapiai. Planas ir žemėlapis. Masteliai. Topografinių žemėlapių ir planų nomenklatūra. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Kampų matavimas. Kampų matavimo principas. Teodolitas. Žiūronas. Gulsčiukas. Atskaitymo sistemos teodolituose. Teodolotų tipai. Teodolito paruošimas darbui. Reguliavimas. Horizontalių kampų matavimo tikslumas. Ruožtų būdas. Krypčių būdas. Tikslumas. Vertikalių kampų matavimas. Tikslumas. Nulio vietos (NV) reguliavimas. Atstumų matavimas. Bendros žinios apie atstumų matavimą. Atstumų matavimas juosta ir rulete tikslumas. Juosta ir rulete išmatuotos juostų atstumų paklaidos. Optinių toliamačių principas. Siūlinis toliamatis. Supratimas apie elektroninius toliamačius. Niveliavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis nieliavimas. Nivelygai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Techninis niveliavimas. Tikslumas. Trigonometrinis niveliavimas. Tikslumas. Hirostatinis niveliavimas. Matavimo klaidų teorijos pagrindai. Paklaidų tipai ir priežąstys. Vidutinė kvadratinė ir ribinė paklaidos. Inžineriniai geodeziniai matavimai. Projektavimo stadijos. Inžinerinės geodezijos tyrinėjimo etapai. Rodikliai charakterizuojantys valstybinius geodezinius tinklus. Topografinių nuotraukų geodezinis pagrindas. Topografinių nuotraukų metodai. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Linijinių statinių trasų parinkimas ir tvirtinimas vietovėje. Trasos taškų koordinavimas ir niveliavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas pagal altitudes. Žemės darbų skaičiavimas pagal horizontales. Vertikalus žemės paviršiaus projektavimas žemės paviršiuje. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Geodezinių nužymėjimų darbų tikslumas, numatytas normose. Projekto nužymėjimo geodezinis pagrindas. Pastaų ir statinių rūšys. Atstumų horizonalių ašių ir kampų žymėjimas. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai pastatų statyboje. Statybinis darbų nužymėjimas. Detalus pamatų nužymėjimas. Pastatų ir inžinerinių statinių deformacijų tyrimai geodeziniais metodais. Inžinerinių statinių sėdimų stebėjimai. Inžinerinių statinių pokrypio (kreno) stebėjimai.
Geodezijos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Geodezijos egzamino paruoštukė (2)
Geodezijoje naudojami orientavimo kampai, jų apibrėžimai. Ryšys tarp direkcinių kampų ir rumbų. Kaip apskaičiuojami direkciniai kampai teodolitiniame ėjime. Ryšys tarp direkcinių ir išmatuotų kampų direkciniame ėjime. Planas ir žemėlapis. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas ir jo sandara. Atskaičiavimas teodolitu limbuose. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Kampo matavimas ruožtu metodu. Atstumų matavimas juosta. Matavimo juostų komponavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas iš vidurio. Niveliuojant pirmyn. Nivelyrai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Pastato nužymėjimo geodezinis planinis pagrindas. Statybinis tinklas. Pastatų nužymėjimo aukščių pagrindas. Taškų nužymėjimas kampine sankirta. Taškų nužymėjimas linijine sankirta. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas). Geodeziniai darbai statant požeminę pastato dalį. Horizontalių kampų atidėjimas vietovėje. Altitudžių perdavimas į gilią iškasą ar į aukščiau esančius horizontus. Taškų nužymėjimas polinių koordinačių metodu. Požeminių komunikacijų nuotrauka.
Geodezijos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Geodezijos laboratorinių darbų gynimo klausimai
Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Taško P grafinių koordinačių nustatymas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Taško P grafinių koordinačių nustatymo tikslumas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Krypčių gradientų skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Inversinių trikampių formavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Apytikslių taško P koordinačių nustatymo principas. Atvirkštinis geodezinis uždavinys. Formulės. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Pataisų lygčių laisvųjų narių skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Koeficientų (a) ir (b) skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Koeficientų a ir b skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Koeficientų A ir B skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Pataisų dx ir dy skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Galutinių taško P koordinačių skaičiavimas. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Išlyginto kampo vidutinė kvadratinė paklaida. Daugkartinė atvirkštinė kampinė sankirta. Išlygintų koordinačių vidutinės kvadratinės paklaidos. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Koks minimalus matavimų skaičius? Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Taško P grafinių koordinačių nustatymas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. "Išmatuotų" direkcinių kampų α' skaičiavimas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Apytikslių taško P koordinačių nustatymo principas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Koeficientų (a) ir (b) skaičiavimas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Koeficientų a ir b skaičiavimas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Pataisų dx ir dy skaičiavimas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Galutinių taško P koordinačių skaičiavimas. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Išlyginto direkcinio kampo vidutinė kvadratinė paklaida. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Išlygintų koordinačių vidutinės kvadratinės paklaidos. Daugkartinė tiesioginė kampinė sankirta. Galutinė uždavinio sprendimo kontrolė. Ištęsto poligonometrinio ėjimo kampų nesąryšis. Uždaro poligonometrinio ėjimo kampų nesąryšis. Leistinasis poligonometrinio ėjimo kampų nesąryšis. Poligonometrinio ėjimo linijų direkcinių kampų skaičiavimas ir kontrolė. Poligonometrinio ėjimo koordinačių prieaugių skaičiavimas. Ištęsto poligonometrinio ėjimo koordinačių nesąryšių skaičiavimas. Uždaro poligonometrinio ėjimo koordinačių nesąryšių skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo linijinio ir santykinio nesąryšių skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo taškų sąlyginių koordinačių skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo svorio centro koordinačių skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo taškų centrinių koordinačių skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo qs skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo kampų antrinių pataisų skaičiavimas ir kontrolė. Poligonometrinio ėjimo direkcinių kampų pataisų skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo linijų ilgių pataisų skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo koordinačių prieaugių pataisų skaičiavimas ir kontrolė. Atskaitos teodolito horizontaliajame limbe vidutinės kvadratinės paklaidos skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo horizontaliojo kampo matavimas ruožtų būdu. Krypčių c skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo kampų matavimas krypčių būdu. Kas tai yra horizonto uždarymas? Atskaitų vidurkių pataisų δ skaičiavimas. Redukuotų krypčių skaičiavimas. Δkr. skaičiavimas. Koks kampas vadinamas zenitiniu? Kaip skaičiuojama zenito vieta ZV? Zenitinio kampo skaičiavimo formulės. Zenitinio ir vertikaliojo kampų ryšys.
Geodezijos konspektas (8 pus.)


Geodezijos paruoštukė
Kas yra geodeziniai tinklai? Kokie pagrindiniai tinklo parametrai? Kas sudaro geodezinius tinklus ir kaip jie klasifikuojami? Kas yra trianguliacija? Kokie galimi trianguliacijos tinklai? Kaip gaunamos taškų koordinatės? Duota atkarpos a ilgis bei visi išmatuoti trikampių vidaus kampai. Kaip rasit atkarpos B ilgį? Kas yra trilateracija? Kokie galimi trilateracijos tinklai? Kaip gaunamos taškų koordinatės? Kas yra GPS? Kokie pagrindiniai segmentai jį sudaro? GPS trūkumai. Lietuvos GPS nulinės kalsės tinklas. Lietuvos GPS pirmosios klasės tinklas. Poligonometrinis ėjimas. Poligonometrinis tinklas. Reikalavimai sudarant poligonometrinius. poligonometrijos darbų sąrašas. poligonometrijos techninis projektas. Poligonometrijos techninis projektas: tekstinė projekto dalis. Poligonometrijos techninis projektas: grafinė projekto dalis. Poligonometrijos techninis projektas: organizacinė projekto dalis. Trasų rekognoskavimas, punktų vietų parinkimas ir ženklų įtvirtinimas. Geodezinio punkto krokis. Kokia informacija pateikiama? Reikalavimai sudarant poligonometrinius. Poligonometrijos darbų sąrašas. Poligonometrijos techninis projektas. Poligonometrijos techninis projektas: tekstinė projekto dalis.
Geodezijos laboratorinis (2 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |