Referatai Kursiniai Diplominiai

Robotas per rs232 sąsają
Šiame darbe nagrinėjama elektrokardiogramos matavimo sistema (ECG) interaktyvaus valdomo roboto sudėtyje, šios sistemos RS232 roboto sąsajos sukūrimas. Darbe analizuojamas elektrokardiogramos matavimo sistemos aktualumas šiuolaikiniame pasaulyje, jos pritaikymas ir įgyvendinimas kompiuterizuotų namų aplinkos aspektu. Darbe taip pat pateikiamas išsamus interaktyviai valdomo roboto pagrindu sukūrtos elektrokardiogramos matavimo sistemos projektavimo roboto RS232 sąsajos kūrimo procesas. ĮVADAS. VALDIKLIAI. Mikrokontroleriai. ATMega Control Board. RS232 adapteris su LED indikacija. MIKROKONTROLERIŲ PROGRAMAVIMAS. AVR mikrovaldiklų programavimas su PonyProg programatoriumi. AVR mikrovaldiklių programavimas su AVRDUDE programatoriumi. AVR mikrokontrolerių programatorius. RS232 SĄSAJOS. Nuoseklus RS232 ryšys. ANALITINĖ DALIS. AVR - RS232 valdymo sąsajos. PROGRAMINĖ ĮRANGA „PonyProg2000”
Informatikos kursinis darbas (28 pus.)


RSA algoritmo analizė
Užduotis: Sudaryti programą RSA algoritmo analizei. Pirminio, slapto raktų generavimas; slapto rakto išskaičiavimas žinant viešą (fiksuoti laikus); skaičiaus užkodavimas, bei atkodavimas tais raktais. Darbas. Išvados.
Informatikos laboratorinis (3 pus.)


Sąrašai (praktinės užduotys)
Darbo tikslas: sudaryti du sąrašus naudojant komandą AutoFilter, t.y. išrinkti pavardes studentų: kurių vidutinis svertinis balas 7 ir didesnis, bet mažesnis už 9. Pavardės prasideda raide R ir V. Darbo tikslas: sudaryti darbuotojų sąrašą naudojant sudėtingą filtrą Advanced Filter, t.y. sudaryti sąrašą darbuotojų, kurių pavardės prasideda raide P, dirbo daugiau 100 valandų, o valandos įkainis ne didesnis kaip 14,7 Lt. Darbo tikslas: pateikti ataskaitą, kurioje sąrašo duomenys būtų surikiuoti alfabeto tvarka pagal dalyko pavadinimą ir mažėjimo tvarka pagal įvertinimo bei svertinį balą. Darbo tikslas: sukurti ataskaitą, kurioje būtų pateikti įvertinimo balo ir svertinio balo vidurkiai pagal grupes bei visų grupių bendras įvertinimo balo ir svertinio balo vidurkis. Praktinės užduoties atlikimui pasinaudojame trečios užduoties pradinės lentelės kopija.
Informatikos laboratorinis (5 pus.)


Sistemos informacinės architektūros modeliavimas (magic draw paketas)
Įvadas. Veiklos ir IT suderinimo modelis. A. AB "Lietuvos Geležinkeliai" veiklos aprašas. Duomenų srautų diagramos DFD. DoDAF metodo taikymas (identifikuotos situacijos sprendimas). Bendro požiūrio (AV) modeliai. Operacinio požiūrio (OV) modeliai. Sisteminio požiūrio (SV) modeliai. Techninių standartų požiūrio (TV) modeliai. ISA_Framework - DoDAF modelių suderinimas. Žinių bazės projektas ir realizacija DBVS aplinkoje. Išvados. Literatūra Atliekant pasirinktos konkrečios organizacinės sistemos ar veiklos srities analizę, reikia sudaryti veiklą kompiuterizuojančios sistemos informacinės architektūros modelius Magic Draw paketo DoDAF įskiepio priemonėmis.
Informatikos kursinis darbas (38 pus.)


Sistemos SAS programavimo kalba
Įvadas. Sistemos SAS darbo aplinka. Sistemos SAS programos. Sistemos SAS duomenų grupės. Duomenų grupės sudarymas DATA dalyje. Pastovios ir laikinos SAS duomenų grupės. SAS komandos darbui su duomenų grupėmis. Trūkstamų reikšmių interpretacij. SAS kalbos komandos. SAS kalbos funkcijos. SAS Sistemos paprogramės. Sistemos SAS įvedimo formatai. Sistemos SAS išvedimo formatai. Sistemos SAS masyvai. Komentarai SAS kalboje. SAS vardai. SAS reiškiniai. SAS konstantos. SAS kalbos operatoriai. SAS datos ir laiko suvokimas. SAS kalbos procedūros. Grafinis SAS duomenų atvaizdavimas. Sistemos SAS makro kalba. SAS kalbos palyginimas su algoritminėm kalbom. Programos pavyzdys. Programos vykdymo rezultatas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Informatikos diplominis darbas (69 pus.)


Sistemų teorijos namų darbas (1)
Namų darbo užduotis. Įvadas. UAB XXX funkcionavimo analizė. Įrodymas, kad tiriamas objektas yra organizacinė sistema. Objekto sisteminė analizė. Veiklos aprašas. Esybių ir procesų aprašas. Organizacijos modelis pagal ProcessTeam. Biznio sąveikų modelis1. Biznio sąveikų modelis2. Darbų eigos modelių aprašymas. Darbų eigos modelis1. Darbų eigos modelis2. Biznio uždavinių modelis. Organizacijos modelis. Tikslų modelis. Procesų modelis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. schemos interpretatoriaus tekstas.
Informatikos namų darbas (20 pus.)


Sistemų teorijos namų darbas (2)
Namų darbo užduotis. Įvadas. UAB XXX funkcionavimo analizė. Įrodymas, kad tiriamas objektas yra organizcinė sistema. Objekį sisteminė analizė. Veiklos aprašas. Esybių ir procesų aprašas. Organizacijos modelis pagal ProcessTeam. Biznio sąveikų modelis1. Biznio sąveikų modelis2. Darbų eigos modelių aprašymas. Darbų eigos modelis1. Darbų eigos modelis2. Biznio uždavinių modelis. Organizacijos modelis. Tikslų modelis. Procesų modelis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. 1 schemos interpretatoriaus tekstas. 2 schemos interpretatoriaus tekstas. 4 schemos interpretatoriaus tekstas. Namų darbo užduotis. Atlikti pasirinktos konkrečios organizacinės sistemos ar verslo srities funkcionavimo analizę: Patikrinti pasirinktos organizacijos savybes ir nustatyti, ar tiriamas objektas yra organizacinio tipo sistema. Atlikti tiriamo objekto sisteminę analizę, sudaryti išorinį ir vidinį sistemos aprašymą. Analizės rezultatus pateikti lentelėje “Organizacijos veiklos aprašas”. Sudaryti lentelę “Esybių ir procesų suvestinė”. Sudaryti organizacijos veiklos modelius ProcessTeam pagalba: biznio sąveikų modelį; darbų eigos modelį; biznio uždavinių modelį; tikslų modelį; procesų modelį. Pagrindiniai namų darbo rezultatai yra šios lentelės, schemos ir trumpi jų aprašymai, sudaryti analizės metu surinktos informacijos pagrindu: būdingų organizacinės sistemos savybių analizės aprašymas; organizacijos veiklos aprašas, pateiktas lentelėse “Organizacijos veiklos aprašas” ir “Esybių ir procesų suvestinė”; organizacijos veiklos modeliai, sudaryti ProcessTeam pagalba: biznio sąveikų modelis, darbų eigos modeliai, biznio uždavinių modelis, organizacijos modelis, tikslų modelis, procesų modelis.
Informatikos namų darbas (30 pus.)


Skaičiuoklė Microsoft Excel
PROGRAMOS MICROSOFT EXCEL LANGAS. Darbo lapo struktūra. Darbo lapas. Meniu juosta, įrankių juostos, formulės ir būsenos. Dirbant su Excel būtina žinoti. Pagrindiniai Excel programos veiksmai. Pagrindinės sąvokos. Celių ir blokų žymėjimas. Duomenu įrašymas ir redagavimas. Darbo lapo formatų tvarkymas. Šriftas. Teksto dėstymas celėje. Ilgas tekstas. Skaičių formatai. Formulių sudarymas ir kopijavimas. Formulės struktūra. Operacijų vartojimo ypatybės. Formulės rinkimas ir redagavimas. Formulės kopijavimas ir koordinačių tipai. Klaidos formulėse ir funkcijose. Diagramos. Programos Excel 2002 apžvalga. Literatūra.
Informatikos referatas (11 pus.)


Skaičiuoklė MS Excel
Skaičiuoklė MS Excel. Bendra apžvalga. Įvadas. Pažintis su skaičiuokle. Pirmosios skaičiuoklės. Skaičiuoklės technologija ir paskirtis. Pagrindinės skaičiuoklės funkcijos. Skaičiuoklių naudojimas. Populiariausia skaičiuoklė. Excel 2000, Excel 2000 XP ir Excel 97 palyginimas. Darbas su Excel programa. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Darbas su darbo lapais. Darbo lapų formatavimas. Darbas su duomenų bazėmis (sąrašais). Narvelių adresai (nuorodos). Formulės. Formulėse naudojami operatoriai. Funkcijos. Funkcijos sintaksė. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Statistinės funkcijos. Duomenų bazės funkcijos. Loginės funkcijos. Tekstinės funkcijos. Klaidos. Diagramos. Spausdinimas. Skaičiuoklės arba elektroninės lentelės - tai taikomoji programinė įranga, skirta valdyti skaitmeninės kilmės duomenų masyvus, apdorojant juos matematiniu, statistiniu, loginiu būdais.
Informatikos referatas (11 pus.)


Skaitmeninė logika
Skaičiavimo sistemos. Koduotos skaičiavimo sistemos. Skaičių pervedimas iš vienos skaičiavimo sistemos į kitą. Skaičių vaizdavimas kompiuteryje. Slankaus kablelio dvejetainių skaičių aritmetika. Neigiamų skaičių kodavimas kompiuteryje. Dešimtainės aritmetinės operacijos. Dvejetainių skaičių daugyba ir dalyba. Kodų postūmiai.
Informatikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 15 |