Referatai Kursiniai Diplominiai

Žmogaus jautrumo, dvasingumo tema lietuvių literatūroje
Santrauka. Jonas Biliūnas. Antanas Vienuolis. Vaižgantas. Ignas Šeinius.
Lietuvių kalbos konspektas (1 pus.)


A. Nykos - Niliūno eilėraščio „Ars poetica“ interpretacija
Pirmiausia į akis krinta lotyniškas eilėraščio pavadinimas. Išvertus į lietuvių kalbą — poezijos menas. Taigi galima suprasti, jog ir šiame A. Nykos — Niliūno kūrinyje svarbi meno ir literatūros apmąstymo tema. Tačiau labiausiai eilėraštyje „Ars poetica“ akcentuojama žodžio problema, į kurią gilinantis, kyla klausimas — išliks JIS gyvas ar ne? Pirmosios eilutės „Kiekvienas žodis / Ištartas tuštumai, mus slegia“ reiškia, kad žodžiai, kurie nėra niekam skirti, nėra susižinojimo paskirties, yra tarsi beprasmiški dalykai, apsunkinantys mūsų gyvenimą.
Lietuvių kalbos interpretacija (3 pus.)


A. Škėmos romanas “Balta drobulė”
Ištrauka iš darbo. “B. M. T. Broadway line. Ekspresas sustoja. Antanas Garšva išeina į peroną. Šešios iki keturių popiet. Jis žingsniuoja apytuščiu peronu” Taip prasideda A. Škėmos romanas “Balta drobulė”, taip prasideda romano protagonisto (svarbiausio vaidmens atlikėjo) poeto Antano Garšvos paskutinė sąmoningo gyvenimo diena. Nes kitą rytą Garšvos sąmonę užlies nesulaikomas beprotybės potvynis, ir pradėtas rašyti eilėraštis taip ir liks nebaigtas.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


A. Vaičiulaičio novelės "Tavo veido šviesa" analizė ir interpretacija
Įžanga. Pavadinimas. Teksto ženklai. Tema. Citata. Problema. Veikėjai. Siužeto pobūdis, erdvė, laikas. Idėja. Kompozicija. Stiliaus ypatybės. Pabaiga.
Lietuvių kalbos analizė (4 pus.)


A.Škėmos pjesės
Draminis Antano Škėmos (1911-1961) palikimas nėra didelis-devynios įvairaus dydžio ir nevienodo brandumo pjesės. Kai kurios jų ("Živilė", "Vieną vakarą", "Pabudimas", "Šventoji Inga", "Vienas ir kiti", "Žvakidė") yra vaidintos išeivių scenos terpėse, labai prieštaringai vertintos ir vėliau kiek primirštos. Autorius labiau garsėjo romanu "Balta drobulė", apysakomis ir apsakymais, nei savo draminiais veikalais, tačiau jie vis dėlto tiek savo problematika, tiek parašymo stiliumi yra vieni iš iškiliausių 20A. vidurio veikalų. A.Škėmos labai sceniška dramaturgija, kupina teatrinės magijos ir dvasingumo, patraukianti drąsiais formos užmojais. Pats, A.Škėma, būdamas aktoriumi ir režisieriumi, gerai perprato vidinio veiksmo politiką, personažų sielų santykiavimo ritmus. Jo pjesės - baladinio pobūdžio. Visa, kas jose vaizduojama - tartum pusiau sapnas, neaiški haliucinacija. Personažai -lyg iš kažkieno sudirgintos fantazijos rūko išplaukę gaivalai. Konfliktinės situacijos dažnai saistomos grėsmingų sukrėtimų, neišvengiamos žūties nuojautų ar kruvinos depresijos, per kurią einama į savęs atradimą, priešiškų širdžių santarvę, dvasinę harmoniją. Meilė, švelnumas, romantiškos meilės ilgesys čia susipynę su beveik siurrealistinėmis žiaurumo apraiškomis, kančia, melodramišku sielvartavimu dėl žmogiškųjų vertybių žlugimo.
Lietuvių kalbos referatas (4 pus.)


Adomo Mickevičiaus soneto "Audra" analizė ir interpretacija
Adomas Mickevičius – vienas žymiausių romantizmo laikotarpio rašytojų, įėjęs į pasaulinę literatūrą kaip kovingas romantikas: karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš galingą anuomet reakcijos tvirtovę – carizmą. Jis visokeriopai puoselėjo meilę gimtajam kraštui bei jo istorijai. Adomas Mickevičius parašė nuostabias poemas „Vėlinės“, „Ponas Tadas“, „Konradas Valenrodas” ir daugelį kitų, bei sonetų rinkinį „Krymo sonetai“. Viena pagrindinių šių sonetų temų yra jūra.
Lietuvių kalbos interpretacija (1 pus.)


Akcentologijos egzamino atsakymai
Kirtis ir priegaidė. Skiemenų sandara ir jų kirčiavimas. Kirčio ir priegaidės kaita (metatonija). Daugiskaitos naudininko (kilmininko) taisyklė. Priešpaskutinio skiemens (priegaidės) taisyklė. Pirmosios ir trečiosios kirčiuotės pirminiai daiktavardžiai. Antrosios ir ketvirtosios kirčiuotės pirminiai daiktavardžiai.
Lietuvių kalbos konspektas (4 pus.)


Alfonsas Nyka – Niliūnas
Alfonso Nykos– Niliūno biografija ir kūryba. Eilėraščio “Ryto akimirkos” interpretacija.
Lietuvių kalbos referatas (4 pus.)


Alfonsas Nyka-Niliūnas - savičiausias dabarties poetas
Ištrauka iš darbo. A.Nyka-Niliūnas gimė 1920 m. Nemeikščių kaime (Utenos raj.). Kauno ir Vilniaus universitetuose studijavo romanistiką ir filosofiją. Pirmasis rinkinys “Praradimo simfonijos” išėjo 1946 m. Vakarų Vokietijoje. Kiti pagrindiniai Niliūno rinkiniai: “0rfėjaus medis” “Balandžio vigilija”, “Vyno stebuklas”. Poeto rinkinių pavadinimai susieti su muzika (simfonijos), su mitologija (Orifėjus), su Biblija (vyno stebuklas). Su kiekvienu nauju išleistu rinkiniu, eilėraščiai gilėja ir randama vis daugiau prasmių. Ankstyvojoje jo lyrikoje eilėraščio subjektas visa širdimi ilgisi idealybės, todėl visus savo išgyvenimus perkelia į sapnų arba pasakų pasaulį.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Alfonso Nykos-Niliūno kūryba
Alfonso Nykos-Niliūno prarasties filosofija. Keletas poetinio aš aspektų. Ištrauka iš darbo. Literatūros studijos atsiskleidžia kaip tam tikrų mąstymo apie literatūrą formų pavyzdys, keliantis teksto perskaitymo galimybės klausimą. Tačiau, ar įmanoma konkretizuoti, t.y. apibrėžti, tas galimybes? Jeigu orientuosimės į klasikinius filosofijos modelius, turbūt atsakysime, kad kiekviena galimybė yra savaime apibrėžta ir nurodo tam tikrą teksto analizės aspektą. Tokiu atveju tampame modelio, arba sukonkretintos galimybės, nurodymų vykdytojais. Tiesa, tikriausiai turėtume džiaugtis galimybe pasirinkti, juk filosofai pateikė ne vieną, o daugybę teksto mąstymo būdų. Taigi, bet kuriuo atveju mūsų laisvę ar nelaisvę išsako tai, kaip mes šias sąvokas suvokiame. Atrodo, kad orientuojamės tik į save t.y. į savo norus. Tačiau ką pirmiau pažįstame tekstą ar modelį? Ar tekstas nurodo perskaitymo būdą, ar modelis apibrėžia teksto kalbėjimo galimybę? Atrodo, tiktų abu panašiais atvejais vartojami žodeliai – “taip” ir “ne”.
Lietuvių kalbos rašinys (4 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |