Referatai Kursiniai Diplominiai

Lietuvių rašytojai
Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui (pagal 2008 metų programą). Konspektas lentelė. Rašytojas, poetas. Laikotarpis, kryptis. Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma. Temos, problemos. Vertybės. Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.
Lietuvių kalbos konspektas (17 pus.)


Lietuvių rašytojai ir poetai
Interpretacijų įžangos. Kristijonas Donelaitis. Maironis. Jonas Biliūnas. Antanas Vaičiulaitis. Salomėja Nėris. Vincas Mykolaitis-Putinas. Antanas Škėma. Vytautas Mačernis. Henrikas Radauskas. Justinas Marcinkevičius. Judita Vaičiūnaitė. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Balys Sruoga. Jurgis Savickis. Bitė Vilimaitė. Marcelijus Martinaitis. Vincas Krėvė-Mickevičius.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Lietuvių rašytojai ir poetai (2)
Bronius Radzevičius. Kazys Bradūnas. Vincas Mykolaitis - Putinas. Juozas Grušas. Just. Marcinkevičius. Balys Sruoga. Vincas Krėvė. Henrikas Radausko. Vytautas Mačernis. Kristijonas Donelaitis. Maironis. Antanas Vaičiulaitis. Jonas Biliūnas. Salomėja Nėris. Antanas Škėma. Janina Degutytė. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Šatrijos Ragana.
Lietuvių kalbos interpretacija (4 pus.)


Lietuvių raštijos pradininkai
Rašytojo vardas, pavardė, gyvenimo metai ir pagrindiniai nuopelnai: kūryba ir veikla. Dionizas Poška. Liudvikas Rėza. Simonas Stanevičius. Antanas Strazdas. Kristijonas Donelaitis. Motiejus Strijkovskis. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Bretkūnas. Adomas Mickevičius. Konstantinas Sirvydas. Abraomas Kulvietis. Laurynas Ivinskis. Simonas Daukantas. Danielius Kleinas.
Lietuvių kalbos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Lietuvos rašytojai ir poetai
Kai kurie lietuvių literatūros autorių kūrybos bruožai, savitumai, priklausymas meno srovei. KRISTIJONAS DONELAITIS. MAIRONIS. JONAS BILIŪNAS. BALYS SRUOGA. VINCAS MYKOLAITIS- PUTINAS. SALOMĖJA NĖRIS. HENRIKAS RADAUSKAS. ANTANAS ŠKĖMA. VYTAUTAS MAČERNIS. AIDAS MARČĖNAS. JUSTINAS MARCINKEVIČIUS. JUDITA VAIČIŪNAITĖ.
Lietuvių kalbos konspektas (2 pus.)


Lyginamoji personažų charakteristika: A. Vaičiulaičio "Valentina", K. Hamsuno "Viktorija"
Ištrauka iš darbo. Veiksmai, poelgiai, žodžiai, veidas išduoda mūsų charakterio savybes, jausmus, savijautą. Stebint žmogaus elgesį, klausant jo ištartus žodžius galima daugiau ar mažiau susidaryti žmogaus charakterio schemą. Tačiau šiame rašinyje mano užduotis palyginti pagrindinius personažus pagal A. Vaičiulaičio „Valentiną” ir K. Hamsuno „Viktoriją” (Valentiną ir Viktoriją bei Juhanesą ir Antaną). Tai nėra lengva, nes šie personažai yra be galo savotiški, uždari, be abejo, savo charakterius turintys pagrindiniai veikėjai. O jų meilė, elgesys, veiksmai, žodžiai padės suprasti, kokie jie yra iš tiesų.
Lietuvių kalbos rašinys (4 pus.)


Lyrinio subjekto pasaulėjautos įpatumai Vytauto Mačernio "Vizijose"
Vytautas Mačernis, skirtingai nuo kitų to meto poetų ir rašytojų, savo mintis kreipė ne į vykstančių įvykių bei aplinkybių nagrinėjimą, aprašymą bei išaukštinimą ar pažeminimą, pasmerkimą, bet į filosofinius, tiesiogiai neatsakomus, daugiareikšmius dalykus. Jo poezija - filosofinė, ji remiasi ne socialinių tiesų nagrinėjimu, bet prasmės ieškojimu gyvenime, gamtoje, galų gale pačiame žmoguje. Vytautas Mačernis vieninteliame pilnai užbaigtame cikle "Vizijos" ir ieško atsakymų į būties klausimus, norėdamas chaoso, karų bei nuoskaudų kupiname pasaulyje rasti filosofinę tiesą, įžvelgti gėrį, grožį bei palaimą, rasti nusiraminimą bei džiaugsmą, norėdamas suprasti pasaulį ir pamatyti jį sielos akimis.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Literatūra šiuolaikinio žmogaus gyvenime
Literatūra, visais laikais žmogaus gyvenime užėmė ypatinga vietą. Nors rimtos literatūros skaitytojų tikriausiai niekada nebuvo daug, tačiau visi suprantame, jog raštingo bei išsilavinusio žmogaus asmenį, formavo knyga. Tik paskaitę įvairių žanrų literatūros, galime atsirinkti mums patinkančias knygas nuo nemėgstamų. Galimybės skaityti, tiek jaunimui, tiek garbingo amžiaus žmonėms, šiuo metu yra plačiai išskleistos.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Literatūros istorija
Lietuvių tautosaka. Liaudies kūrybos bruožai, rūšys, žanrai, rinkėjai. Žymiausi lietuvių tautosakos rinkėjai. Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Mito ir mitologijos samprata. Antikinė literatūra. BALTŲ RELIGIJA IR MITOLOGIJA. Šventasis raštas. VIDURAMŽIAI. Viduramžių pasaulėjauta. Literatūra. Dantė ALIGERIS. Fransuo VIJONAS. ATGIMIMAS. Renesanso literatūra. Poezija. Viljamas ŠEKSPYRAS. Proza. Drama. Lietuvos Renesanso raštija. Martynas MAŽVYDAS. Pirmoji lietuviška knyga. Mikolojus DAUKŠA. BAROKAS. KLASICIZMAS. PROTO AMŽIUS (švietimo epocha). Švietimas Lietuvoje. Kristijonas Donelaitis. Romantizmas. Romantizmo atstovai. Džordžas BAIRONAS. Robertas BERNSAS. Simonas STANEVIČIUS. Antanas STRAZDAS. Simonas DAUKANTAS. Viktoras HUGO. Adomas MICKEVIČIUS. Antanas BARANAUSKAS. Jonas MAČIULIS – MAIRONIS. Henrichas HEINĖ. Realizmas. incas KUDIRKA. Julija BENIUŠIAVIČIŪTĖ – ŽYMANTIENĖ – ŽEMAITĖ. Gide MOPOSANAS. DRAMA. Vydūnas. Vilhelmas STORASTA. Oskaras Fingalis VAILDAS. Modernizmas. Impresionizmas. Ignas ŠEINIUS – JURKŪNAS. Vincas KRĖVĖ. Simbolizmas. Vincas MYKOLAITIS – PUTINAS. Jurgis BALTRUŠAITIS. Avangardizmas XXa. Neoromantizmas XXa. pr. Balys SRUOGA. Antanas VAIČIULAITIS. XXa. visuotinės literatūros pagrindinės tendencijos. Egzodo literatūra. Tremties ir lagerių kūryba. Jonas BILIŪNAS.
Lietuvių kalbos konspektas (32 pus.)


Literatūros rūšys ir žanrai
Literatūros rūšių ir žanrų aprašymas. Lyriniai kūriniai, Lyrikos žanrai (Elegija, Odė, Baladė ir kt.), Lyrikos tipai, Epiniai kūriniai, Epo žanrai, Draminiai kūriniai, Dramos žanrai, Grožinės literatūros kalba, Poetinė leksika, Poetinė sintaksė, Poetinė fonetika. Eilėdara. Literatūros rūšių skirtumus lemia pasakotojo santykis su tikrove. Jei kūrinio pasakotojas tarsi iš šalies stebi įvykius, žmones, turime epinį kūrinį. Jei pasakotojas vienaip ar kitaip išreiškia savo vidinius nusiteikimus, laikome lyriniu. Kūriniai, kuriuose nėra pasakotojo, o veiksmo įvykiai perteikiami veikėjų poelgiais ir pokalbiais, yra draminiai. Kiekviena iš trijų literatūros rūšių skaidoma į porūšius, vadinamus žanrais. Tarp pagrindinių grožinės literatūros rūšių ir žanrų griežtų ribų nėra.
Lietuvių kalbos konspektas (12 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |