Referatai Kursiniai Diplominiai

Petro Cvirkos romano "Meisteris ir sūnūs" veikėjai Krizas ir Deveika
Ištrauka iš darbo. Petro Cvirkos romanas “Meisteris ir sūnūs” puikiai parodo, kokia kūrybinė galia slypi paprastuose kaimo žmonėse. Kaime išugdomi tikri menininkai. Tokiais galima laikyti siuvėją Krizą ir meisterį Deveiką. Tačiau ne vien jie yra liaudies meno atstovai. Kiekvienas liaudies žmogus yra savotiškas menininkas. Juk kaime galima pamatyti tiek nuostabių meno kūrinių. Pavyzdžiui, kiekvienoje kaimo sodyboje seniau galima buvo rasti kryžių su rūpintojėliu. Kryžius išraižytas nuostabiais ornamentais, o rūpintojėlis tarsi gyvas sėdi, parėmęs galvą. Dar ir dabar kai kur tie kryžiai tebestovi.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Poetinis K. Donelaičio "Metų" pasaulis
Įvadas. Poetinis Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Lietuviai ir kitataučiai. Laiko ratas. Būriški ir poniški valgiai. Tarp pamokymų ir gėrėjimosi. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Žemojo stiliaus reikšmė. Donelaičio hegzametras. Išvados. Mano tikslas yra susipažinti su poetiniu K Donelaičio „Metų“ pasauliu. Daugiau sužinoti apie kūrinį ir patį poetą.
Lietuvių kalbos referatas (12 pus.)


Poezijos teksto analizė
POEZIJOS TEKSTO ANALIZĖ. EILĖRAŠČIO SKAITYMO PLANAS. EILĖRAŠČIO SITUACIJA (ERDVĖ, LAIKAS, VIETA...). LYRINIS “AŠ”.
Lietuvių kalbos konspektas (1 pus.)


Pokalbių svetainės klaidos
ĮVADAS. BARBARIZMAI. VERTALAI. HIBRIDAI. SEMANTIZMAI. Pokalbių svetainės klaidos. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Kad kalba galėtų vis geriau tenkinti padidėjusius mūsų visuomenės kultūrinius poreikius, ją reikia nuolatos tobulinti, dailinti, ugdyti visus jos stilius. Tik logiška, tikslia. Aiškia, taisyklinga kalba galima tinkamai perteikti informaciją, deramai prisidėti prie kultūros ugdymo; be to, tobula kalba pati savaime yra kultūros vertybė. Kiekviena kultūringa visuomenė gerai supranta reikalą rūpintis savo rašomąja ir šnekamąja kalba, jos informaciniu efektyvumu ir tobulumu.
Lietuvių kalbos referatas (9 pus.)


Putino "Altorių šešėly" ištrauka iš "Eina gyvenimas"
Vincas Mykolaitis Putinas – pirmojo Lietuvoje intelektualinio psichologinio romano autorius. Romanas “Altorių šešėly” atspindi jaunos meniškos prigimties sielos blaškymąsi tarp kūrybos ir kunigijos. Duotoji ištrauka yra iš antrosios romano dalies “Eina gyvenimas”. Ją būtų galima pavadinti “Meilės scena baronienės dvare”.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


R. Granauskas "Duonos valgytojai"
Ištraukoje svarbiausi yra šeimininkai. Jų tarpusavio santykiai yra labai gražūs. Juos išreiškia vyro kreipimasis į žmoną : „motina“. Tai yra gražus tradicinis žmonos vadinimas. Taip pat toks kreipimasis i žmoną parodo, jog vyras vertina ją ne tik kaip žmoną, bet ir jo vaikų motiną. Rimkų santykių šiltumą išreiškia ir tai, kad jie abu stovi prie savo duonos. Įvardis „savo“ oponuoja „valdiškos“ duonos sąvokai. Senieji laikosi tradicijų ir nors kartą per metus išsikepa savo duoną.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Ray Braddbury romano Pienių vynas glausta analizė
Ray Bradbury romano "Pienių vynas" Siužetinė linija bei struktūra. Pagrindinės romano temos. Problemos. Vertybės. Pagrindiniai simboliai. Pienės. Mašinos. Romanas "Pienių vynas" kitaip vadinamas - Ray Bradbury "autobiografine fantazija", kurioje jis atkuria savo vaikystės prisiminimus. Realūs įvykiai derinami su meniškumu bei trupučiu fantazijos puikiai pavaizduoja pasaulį vaiko akimis. Kūrinys susidarytas iš atskirų, trumpų skyrelių, kurie sujungia skirtingus įvykius. Veiksmas vyksta nuosekliai, nuo vasaros pirmos dienos iki pabaigos. Pasakojama trečiu asmeniu. Kūrinio pasakotojas subjektyvus, visažinis.
Lietuvių kalbos analizė (9 pus.)


Ramunės motyvas lietuvių poezijoje
Įvadas. Ramunė - tipizuoto lietuviško peizažo dalis. Ramunė - meilės būrimo "myli-nemyli" atributas. Stereotipinis ramunės įvaizdis. Išvados. Šaltiniai ir literatūra. Ramunės motyvo atsiradimą lietuvių poezijoje galima sieti su liaudyje paplitusiais būrimais, baladžių, romanso, tautosakine pokario dainų tradicija. Minėtinas ir lietuvių bei pasaulinės literatūros kontekstas: Hanso Kristiano Anderseno pasaka "Ramunė", Johano Volfgango Gėtės "Faustas", kur Margarita buria ramunės žiedu "myli-nemyli", Alės Rūtos tekstas "Pasirink ramunę", Onos Survilaitės pasaka "Ramunė", Aldonos Liobytės literatūrinė pasaka "Ramunė".
Lietuvių kalbos kursinis darbas (32 pus.)


Rašytojų santrauka
Autorius, pagrindiniai kūriniai ir veikėjai, pagrindinė tema. KRISTIJONAS DONELAITIS. ANTANAS BARANAUSKAS. IGNAS ŠEINIUS. ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS. JULIJA ŽYMANTIENĖ-ŽEMAITĖ. GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ. JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS. SOFIJA PŠIBILIAUSKIENĖ-LAZDYNŲ PELĖDA. VINCAS KRĖVĖ. MARIJA PEČKAUSKAITĖ-ŠATRIJOS RAGANA. BALYS SRUOGA. VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS. KAZYS BORUTA. VILHELMAS STAROSTA-VYDŪNAS. JONAS BILIŪNAS. ANTANAS VAIČIULAITIS. IEVA SIMONAITYTĖ. ANTANAS ŠKĖMA. ALGIRDAS POCIUS. BRONIUS RADZEVIČIUS. JUOZAS APUTIS. ROMUALDAS GRANAUSKAS. MARIUS KATILIŠKIS. JUOZAS GRUŠAS. JUOZAS BALTUŠIS. JONAS MIKELINCKAS. ROMUALDAS LANKAUSKAS.
Lietuvių kalbos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Renesansas lietuvių literatūroje (pirmosios lietuviškos knygos ir jų autoriai)
Mykolas Lietuvis, Husovianas, Motiejus Strijkovskis, Reformacija, A. Kulvietis ir S. Rapalionis, M. Mažvydo “Katekizmas”, J. Bretkūnas, Mikalojus Daukša. Ištrauka iš darbo. XVIa. pradžioje Lietuvoje ėmė sklisti Renesanso (atgimimo) ir Humanizmo (žmoniškumo) idėjos, einančios iš V. Europos. Atgimė mokslas ir menas, stiprėjo pasaulietinė mintis. Humanistai aukštino ne tik Dievą, bet atsigręžė ir į žmogų, atgaivino antikines kultūros studijas. Tuo metu prasidėjusi Reformacija (arba Protestantizmas) ėmė savaip pertvarkinėti katalikų bažnyčią, kritikuoti popiežių. Europoje XVa. buvo išrasta spauda. Visa tai pažadino Lietuvoje tautinės kultūros poreikį. Šis laikotarpis pasižymėjo reformacijos judėjimo pakilimu ir katalikų reakcijos siautėjimu. Šiame laikotarpyje Lietuvoje greta toliau besivystančių pasaulietinio turinio raštų rusų, lotynų ir lenkų kalbomis (metraščių sąvadų, teisynų, istorinio pobūdžio veikalų ir kt.) pradėjo žymiai sparčiau vystytis ir raštija lietuvių kalba, daugiausia religinio turinio (katekizmai, pamokslų rinkiniai ir kt.), pasirodė pirmieji kalbinio pobūdžio veikalai (žodynai), ėmė formuotis literatūrinė lietuvių kalba.
Lietuvių kalbos referatas (6 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |