Referatai Kursiniai Diplominiai

Tremtinių kūryba
Ištrauka iš darbo. Trėmimai prasidėję 1941 metais ir tęsti pokariu buvo pats didžiausias lietuvių tautos genocidas. Į Sibirą buvo išvežta apie 300000 Lietuvos žmonių. Maždaug trečdalis jų mirė dėl nepakenčiamų sąlygų. Tremtiniai yra žmonės prievarta išvežti iš namų, tačiau kūryba nėra benamė, ji pati yra namai. Jau XIX a. Lietuvių literatūra išgyveno smurto, prievartos bei Tėvynės netekimo skausmą. Tačiau 1940-1953 metų trėmimai iš Lietuvos su niekuo nepalyginami, tai lietuvių tautos genocidas, vykdytas pačiais žiauriausiais būdais, pildant garsiai nesakomą tarybinių ideologų viltį: Lietuva be lietuvių… Kartu su žmonėmis buvo ištremta ir daug lietuviams brangių žodžių: Dievas, Tėvynė Lietuva, Kryžius, malda, Velykos, Kalėdos. Iš girdėtų eilėraščių, maldų ir dainų intonacijų buvo kuriami eilėraščiai, kuriuos dabar vadiname tremties kūryba, neišskirdami iš jos ir politinių kalinių kūrybos.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Užgavėnės
Ištrauka iš darbo. Papročiai yra įprasti žmonių poelgiai, kurie ilgainiui tampa visuomenės ar jos didesnės dalies gyvenimo norma. Žmogus auga tam tikroje aplinkoje, todėl perima jos papročius ir nedaug tegali juos pakeisti. Papročiai, kurie perduodami iš kartos į kartą, virsta tradicijomis. Tradicijų niekas specialiai nekuria, jos gimsta ir rutuliojasi per ilgus dešimtmečius ar net šimtmečius. Tradicijos pasireiškia tam tikromis apeigomis, atliekamomis įvairių švenčių proga. Lietuvių papročiai, tradicijos ir su jomis susijusios apeigos susiformavo labai seniai, dar pagonybės laikais. Ilgainiui kito jų prasmė ir forma, tačiau tauta iki šių dienų išsaugojo tas tradicijas ir apeigas, kurios sudaro prasmingiausią jos gyvenimo dalį. Vienos iš tokių yra Užgavėnės.
Lietuvių kalbos referatas (4 pus.)


Užgavinės
Įvadas. Paprotys, apeigakas tai? Užgavėnių šventimo tradicijos. Užgavėnių šventimas dabar išvada. Literatūra. Tikslas: sužinoti apie daugiau apie užgavėnes. Uždaviniai. Rasti informacijos apie užgavėnių šventimą. Sužinoti kaip užgavėnes šventė mūsų senelių laikais ir palyginti su dabar švenčiamomis užgavėnėmis. Padaryti išvadą.
Lietuvių kalbos referatas (8 pus.)


V. Krėvės-Mickevičiaus dramos "Skirgaila" interpretacija
Ištrauka iš darbo. Vincas Krėvė-Mickevičius – XX amžiaus lietuvių prozininkas ir dramaturgas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakilumą. Vienas reikšmingiausių jo veikalų – istorinė drama „Skirgaila“. Tai keturių dalių drama iš senovės lietuvių gyvenimo, vaizduojanti XIV amžiaus pabaigos Lietuvos valdovą Skirgailą ir to meto politines, kultūrines ir religines problemas. Dėl psichologinio gilumo, charakterių ryškumo ir draminės kompozicijos „Skirgaila“ yra vienas žymiausių ne tik Krėvės, bet ir visos lietuvių dramaturgijos veikalų.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


V. M. Putino “Parafrazės”
Ištrauka iš darbo. Bene vienas didžiausių vėlyvosios V.Mykolaičio-Putino poezijos kūrinys – lyrinis ciklas “Parafrazės”. Jis išleistas 1957 metais. Parašytas, parafrazuojant L. Bethoveno muzikines temas bei įvaizdžius, plėtojant vokiečių kompozitoriaus mintį apie žmogaus išsivadavimą iš sielvarto. Ši tema, skambėjusi daugelyje jo kūrinių (“Septynios dienos”, “Krintanti žvaigždė” ), poeto gyvenime įgavo didžiausią reikšmę, nes aprėpė visą žmogiškosios būties esmę. Kaip sakė Eduardas Mieželaitis: ”Parafrazės” – tai “ilgai poeto brandintų minčių, ilgų jo kūrybinių ieškojimų apoteozė” (E. Mieželaitis. Čia Lietuva. V., 1986, p.204.). Sielvartas yra viena svarbiausių Mykolaičio-Putino temų. Aukštai iškeldamas žmogaus dvasią ir jos harmoniją, menininkas tikėjo gyvenimo idealais. Visada kūrybinis darbas ir jo vaisiai pasiekiami per skausmingą vidinę kovą, klaidas ir pralaimėjimus. Putino sielvartas ne pesimistinis ar religinis. Jis visur yra dvasinės stiprybės ir pažinimo galios išraiška.Tik per sielvartą žmogus išsprendžia savo prieštaravimų mįsles, ištrūksta iš išorinės ir vidinės priespaudos varžtų, siekia tiesos, gyvenimo prasmės, aukštesnių idealų, kol “skausmas džiugesio garsais prabyla”.
Lietuvių kalbos interpretacija (4 pus.)


V. Mykolaičio Putino eilėraščio „Ryto saulei“ analizė ir interpretacija
V.M.- Putinas gimė 1893 m. netoli Prienų. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigė Seinų kunigų seminariją, bet atsisakė kunigystės. Karo ir pokario metais dėstė Vilniaus universitete. Buvo ypatingai gerbiamas ir mylimas studentų. Gerai sutarė su V. Krėve. Yra vienas žymiausių literatūros teoretikų, istorikų, kritikų. Poeziją kūrė iki pat gyvenimo pabaigos. Mirė 1967 m.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


V. Mykolaičio Putino eilėraščio „Žemei“ analizė
Ištrauka iš darbo. Vincas Mykolaitis-Putinas (1893 m. sausio 6 d. – 1967 m. birželio 7 d.) – XX amžiaus pradžios lietuvių poetas ir prozininkas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „Altorių šešėly“. Gamta Putino simbolistinėje lyrikoje labai savita – ji nėra toji mūsų akimis regima gamta, o sufantazuotas gamtos kosmosas, lyrinio subjekto sielos atspindys. Simbolizmas poetui padarė didelę įtaką studijuojant Rusijoje bei Vakarų universitetuose. Jam pačiam ši meno kryptis buvo naujas romantinio judėjimo etapas – terpė išsiskleisti asmenybei. Pirmiausia juntamas pasaulio harmonijos ir žmogaus susiliejimo su pasauliu patyrimas. Putinas ypač poetizavo žemę ir jos gyvybines galias. Eilėraštis „Žemei“ yra tiesiog poetinis himnas „nuodėmingam“ gamtos grožiui bei gyvybingumui.
Lietuvių kalbos interpretacija (1 pus.)


V.Mykolaitis-Putinas. "Altorių šešėly"
1933 m. buvo išspausdintas V.Mykolaičio-Putino romanas „Altorių šešėly“. Tai pirmasis lietuvių psichologinis romanas, kuriame nuosekliai gilinamasi į pagrindinio veikėjo, Liudo Vasario, mintis, išgyvenimus, jausmus, psichologiją. Sprendžiama labai daug psichologinių problemų: kunigystės, gyvenimo kelio ieškojimo, menininko, asmenybės laisvės. Pastaroji bene pati svarbiausia. Kiekvienas žmogus turi teisę būti laisvas, nepriklausomas.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


V.Mykolaitis-Putinas. "Altorių šešėly" (2)
Vincas Mykolaitis – Putinas, gimęs 1893 metais, o miręs 1967 metais, buvo lyrikas, prozininkas, dramaturgas, literatūros profesorius. Jo kūryba įvairių žanrų, apima ilgą laikotarpį. Ją būtų galima analizuoti pagal žanrus: lyrika, proza, drama, kritika. Jo kūrybą taip pat galima suskirstyti į du epicentrus. Pirmajam epicentrui būdingi gamtos elementai, jausmingumas, lyrinis herojus, kuris siekia laisvės. Būtent į pirmąjį epicentrą ir įeina romanas “Altorių šešėly”.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Vaikų literatūros konspektai
Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus. Šarlis Pero. Romantizmo reikšmė vaikų literatūros raidai. Istorinės bei nuotykinės XIXa. Literatūros apžvalga. XIXa. Folkloriškosios literatūrinės pasakos apžvalga. V.Haufas. Romantizmo epochos originalioji lit. pasaka (E. T. A. Hofmanas, A. Pogorelskis, L. Kerolis ir kt.). XIX a. Realistinė (socialinė buitinė) proza, perėjusioji į paauglių skaitybą (Dikensas, Byčer-Stou, Korolenka, Čechovas ir kt.) ir specialiai vaikams (paaugliams) sukurta (M. Dodž., H. Malo, E.deAminčis). Specialioji realistinio pobūdžio XIXa. pab- Xxa pr. Proza vaikams ir paaugliams: moralinė, etinė problematika (L.M. Alcott, S., F.H.Burnett ir lt.). XIXa. pab- XXa pr. Animalistinė ir didaktinė literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). XX a. Nonsensiškoji literatūrinė pasaka. (apžvalga, charakteristika). XX a. Filosofinė (poetinė, alegorinė) literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). A. Lingren gyvenimas ir kūryba. Xxa.-XXIa. Realistinės prozos vaikams bei paagliams probleminiai-teminiai modeliai. Prano Mašioto gyvenimas ir kūryba. Vytautės Žilinskaitės kūryva vaikams. Lietuvių vaikų poezijos modeliai. Vieno pasirinkto poeto (Vytės Nemunėlio, A. Mutučio, M. Vainilaičio, S. Gedos, R. Skučaitės) kūrybos analizė, aptarimas. VAIKŲ LITERATŪROS EGZAMINO II KLAUSIMAI (visapusė kūrinio analizė). E.T.A Hofmano "Spragtukas". E. deAmičio "Širdis". R.Kiplingo "Džiunglės". L.M. Montgomery "Anė iš Žaliastogių". A.Milno "Pukuotuko pasaulis". M.Gripės "Varpų metas". A.Lingren "Mijo, mano Mijo". A.Lingren "Padaužų kaimo vaikai". V.Železnikovo "Baidyklė". Lois Lowry "Siuntėjas". K.Sajos "Ei slėpkitės". K.Sajos "Gvidono apsiaustas". V.Žilinskaitės "Kintas".
Lietuvių kalbos konspektas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |