Referatai Kursiniai Diplominiai

Viešųjų bibliotekų projektai 2000 – 2004 metais: temos, partneriai ir rėmėjai
Įvadas. Projektinės veiklos apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Projekto apibrėžimas. Projektų valdymo apibrėžimas. Projektinės veiklos ypatumai. Projektinė veikla bibliotekininkystės kontekste. Anketinio tyrimo "rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų projektinė veikla 2000 – 20004 m." analizė. Viešųjų bibliotekų dalyvavimo projektinėje veikloje atspindys profesiniame žurnale ir bibliotekų tinklalapiuose 2000 – 20004 m. Rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų įgyvendinti projektai. Žurnale "tarp knygų" ir internetinėse bibliotekų svetainėse. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ir nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Lietuvių kalbos diplominis darbas (57 pus.)


Vincas Krėvė – Mickevičius „Skirgaila“ interpretacija
IV dalies „Bedugnė“ III veiksmo ištraukos analizė ir interpretacija. Ištrauka iš darbo. Vincas Krėvė – Mickevičius – prozininkas ir dramaturgas savo raštais gaivinęs Lietuvos valstybingumo idėją. Svarbiausias jo kūrinys – istorinė keturių dalių drama „Skirgaila“. Tai labiausiai vakarų dramos kanonus atitinkantis V. Krėvės kūrinys, kuriame nagrinėjamos įvairios žmogaus pasaulėžiūros ir egzistencijos problemos. Viena svarbiausių kūrinio problemų – vidinė žmogaus kova tarp gyvybės instinktų ir garbės principų. Būtent tokia kova aprašoma IV dalies „Bedugnė“ III veiksmo ištraukoje, kur riteris Keleris guli Stardo karste, o už jį kalba su jo sąžinės balsai.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Vincas Krėvė Mickevičius
Pristatomas Vincas Kreve Mickevicius. Kūrybos ypatybės. Personažų ypatybės. "skirgaila": romantiška Lietuvos istorija. Istorinis kontekstas. Įvadas. Dramos situacija. Pagrindinė kūrinio tema. Problemos. Idėja. Erdvė. Laikas. Žanras. Kompozicija. I d. - "tarp dviejų pasaulių". II d.- "aistrų sūkury". III d.- "palūžusios sielos". IV dalis- "bedugnė". Dramos veikėjai. Dramos apibendrinimas. Kūrybos apibendrinimas. Vincas Krėvė-Mickevičius, prozininkas ir dramaturgas, savo raštais sukūrė Lietuvos legendą, kuri XX a. pradžioje teikė stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai, atgaivino Lietuvos valstybingumo idėją. Romantiški Krėvės raštai nustelbė tikrąją, kur kas proziškesnę Lietuvos istoriją; meniškai įtaigiai ir talentingai pavaizduota tautos praeitis lietuviams tapo nacionaliniu epu, kurio valstietiškoji kultūra neturėjo ar buvo praradusi. Rašytojas priminė tautai jos karių ir valdovų laikus, išnykusius Lietuvai nepalankioje istorijoje. Kūryboje Krėvė galutinai atsisakė didaktizmo ir moralizavimo, atviro simpatijų ir antipatijų rodymo. Žmogus jam įdomus netikėtais poelgiais, vidiniu pasauliu, o ne kaip gerų ar blogų savybių derinys. Kaip ir romantikai, Krėvė atsigręžė į viduramžius, bet ne todėl, kad išaukštintų tautos didybę (lietuvių vienybę, drąsą, pasiaukojimą tėvynei). Rašytojui rūpi išaukštinti žmogų - vienišą, nesuprastą, maištingą.
Lietuvių kalbos pristatymas (27 pus.)


Vincas Krėvė. "Skirgaila"
Ištrauka iš darbo. V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos kelias ėjo per istorinį įvykių kupiną laikotarpį. tai jis ir atskleidė savo kūryboje, ypač tai ryšku viename iš geriausių dramos kūrinių “Skirgaila”. “Skirgailoje” veiksmas vyksta tada, kai Lietuva, oficialiai priėmusi krikštą, buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. Gresia pavojus ir Lietuvos valstybingumui. Viduje maištauja kunigaikščiai, o lenkai ir kryžiuočiai, prisidengdami naujo Dievo vardu, siekia sunaikinti senąją Lietuvos kultūrą, religiją, papročius. Šių įvykių kryžkelėje ir atsiranda Didysis Lietuvos kunigaikštis Skirgaila. Jam buvo lemta sujungti du tikėjimus - krikščionybę ir pagonybę - į vieną.
Lietuvių kalbos rašinys (6 pus.)


Vincas Kudirka
ĮVADAS. JAUNYSTĖ IR MOKSLAI. VINCAS KUDIRKA IR „VARPAS“. KŪRYBA. VINCAS KUDIRKA – LIETUVOS HIMNO AUTORIUS. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Vincas Kudirka – įžymiausias tautinio sąjūdžio epochos veikėjas, jo gyvenimas – pasišventėlio tautos labui kelias. Jis tapo lietuvių visuomenės sąžine. Vinco Kudirkos vardas daugeliui asocijuojasi su lietuvių tautinio atgimimo pradžių pradžia. Akivaizdu, jog savo Tautiškoje giesmėje skelbęs ir raginęs, kad iš praeities Lietuvos sūnūs stiprybę semtųsi, Vincas Kudirka tapo ta stiprybe, kuri sujungia mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Vytautas Kavolis rašė: „Kudirka savyje vienijo maironiškąją romantiką ir šliūpiškąjį socialinį kovingumą, griniškąjį pozityvistinį darbą ir čiurlioniškąją meninės kūrybos kibirkštį. Kartu jis atitiko emocinę lietuvių dvasią ir blaivius laikotarpio reikalavimus. Visus šiuos elementus Kudirka jungė vienkartinėje asmeninėje įtampoje, bendruomenei pasiaukojusio individualisto ištikimai atliktame istoriniame vaidmenyje.
Lietuvių kalbos referatas (12 pus.)


Vincas Mykolaitis - Putinas "Altorių šešėly"
Įžanga. Apie autorių. Apie kūrinį. Pagrindiniai veikėjai. Gražiausi posakiai. Naudota literatūra. Altorių Šešėly pradėjo naują kelią lietuvių romano istorijoje. Putinas, duodamas sudėtingą psichologinį inteligento charakterį ir paprasta natūralia forma sukurdamas plataus masto veikalą, išvedė Lietuvių literatūrą iš siauro liaudiškumo ir formalistinio klaidžiojimo.
Lietuvių kalbos rašinys (8 pus.)


Vincas Mykolaitis Putinas, eilėraščio Rūpintojėlis interpretacija
Vincas Mykolaitis – Putinas – nepavergtosios priklausomybės metų lyrikas. Jo kūryba subjektyvi, išryškinamas asmeniškas gamtos pajautimas, ryškūs simbolizmo bruožai. Putinas – žmogus, rymantis nakties prieglobstyje, susimąstęs, siekiąs svajingų aukštumų. Šis Vinco Mykolaičio – Putino eilėraštis atskleidžia dramatinę įtampą tarp žmogaus prigimties ir idealių – būties aukštumų. Eilėraštyje iškyla lyrinio „aš“ būties suvokimas beribėje erdvėje
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Vincas Mykolaitis-Putinas
Vinco Mykolaičio-Putino biografija. V. M. Putino garbės titulai. Ankstyvoji kūryba. "Tarp dviejų aušrų" (1927). “Altorių šešėly”. RAŠTAI. KNYGOS. KNYGOS KITOMIS KALBOMIS. Romanai. Eilėraščių rinkiniai. Kritika. “Klajūnas”. Išsamiau apie Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį muziejų. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. Pašto ženklas. Informacijos šaltiniai. Vincas Mykolaitis gimė ūkininkų šeimoje Pilotiškių kaime (Marijampolės r.). Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir 1909 baigęs keturias klases įstojo į Seinų kunigų seminariją. Nuo 1911 metų ėmė spausdinti savo kūrybą Putino slapyvardžiu. 1915 buvo įšventintas į kunigus ir pradėjo studijuoti Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 išleido pirmąjį lyrikos rinkinį "Raudoni žiedai". Gavęs stipendiją studijoms Vakarų Europoje, 1918 metais išvyko į Šveicariją, Fribūro universitete studijavo filosofiją bei filosofijos ir meno istoriją.
Lietuvių kalbos namų darbas (28 pus.)


Vincas Mykolaitis-Putinas
Gyvenimo faktai. Asmenybės bruožai. Pasaulėžiūra. Kūryba, kūriniai. Kūrybos bruožai.Svarbiausias kūrinys. Sąvokos.
Lietuvių kalbos referatas (9 pus.)


Vincas Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly"
Lietuvių literatūros klasiką Vincą Mykolaitį-Putiną pamilstame bundančios jaunystės metais, skaitydami jo romaną „Altorių šešėly“. Šis kūrinys, pasirodęs 1933 metais, tampa kelrode žvaigžde, vedančia į prasmingą gyvenimą. Iš jo mokomės gražiai jausti, pažinti save, ilgėtis kilnių gėrio ir grožio idealų, suvokti asmenybės vertę...
Lietuvių kalbos analizė (4 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 30 | 31 | 32 |