Referatai Kursiniai Diplominiai

Vincas Mykolaitis-Putinas. "Altorių šešėly"
Ištrauka iš darbo. Lietuvių literatūros klasiką Vincą Mykolaitį-Putiną pamilstame bundančios jaunystės metais, skaitydami jo romaną „Altorių šešėly“. Šis kūrinys, pasirodęs 1933 metais, tampa kelrode žvaigžde, vedančia į prasmingą gyvenimą. Iš jo mokomės gražiai jausti, pažinti save, ilgėtis kilnių gėrio ir grožio idealų, suvokti asmenybės vertę. Patekę į pagrindinio romano herojaus Liudo Vasario – ieškančio savęs, besiblaškančio tarp kunigystės ir poeto talento jaunuolio - pasaulį, įžengiame ir į poezijos sritį, pradedame suprasti žmogiškuosius individualybės pradus, jos vidaus konfliktus, kūrybą žadinančius džiaugsmo ir skausmo išgyvenimus.
Lietuvių kalbos rašinys (6 pus.)


Vinco Krėvės dramos "Skirgailos" analizė ir interpretacija
Ištrauka iš darbo. V. Krėvė-Mickevičius – XX a. pr. prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikęs stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai. Istorinė keturių dalių drama „Skirgaila" - labiausiai Vakarų dramos kanonus atitinkantis V. Krėvės veikalas, žmogaus egzistencijos ir pa¬saulėžiūros problemomis, tragiškojo herojaus paveikslu bei draminio veiksmo įtampa artimas Šekspyro kūrybai.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Vinco Kudirkos biografija
Ištrauka iš darbo. Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai (kova dėl lietuviškos spaudos, dėl gimtosios kalbos teisių ir kt.). V. Kudirka buvo žymus lietuvių nacionalinio judėjimo srovės (“varpininkų”) ideologas bei vadovas, vienas iš talentingiausių to meto lietuvių publicistų, propagavęs kylančios lietuvių buržuazijos siekimus įsitvirtinti krašto ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.
Lietuvių kalbos referatas (3 pus.)


Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas"
Ištrauka iš darbo. Būtiškai suvokta laisvės problema tapo kertine V. Mykolaičio - Putino humanistinės filosofijos atrama, atviru žmogaus prasmės rūpesčiu. Kaip teigia A.J.Greimas, "laisvė ir humanizmas šia prasme yra sinonimai". Taigi V. Mykolaitis -Putinas iškyla kaip humanistinės etikos atstovas. Poeto ciklas "Vergas" taip pat interpretuotinas ryškinant dvasios laisvės problematiką - žmogaus problematiką. Žmogaus dramatiškumas cikle gali būti remiamas biografinio motyvo, kurį apibrėžtume, kaip žmogaus, laisvo nuo bet kokių įžadų, motyvą. Noras jaustis kūryboje tik žmogumi galėtų psichologiškai pagrįsti vidinio maišto, kaip kelio į laisvę motyvą. Pirmasis konfliktas, įsibrovęs į V. Mykolaičio - Putino asmenybę, sugriovęs jos ramybę ir pusiausvyrą, buvo konfliktas su "galingu ir didžiu" pasaulio valdovu, su rūsčiuoju Senojo Testamento dievu.
Lietuvių kalbos rašinys (3 pus.)


Vinco Mykolaičio- Putino ištraukos iš "Altorių šešėly" interpretacija
Ištrauka pradedama gimtuoju vietos peizažu. Romano personažas stebi apylinkes nuo tėviškės kalnelio. Erdvė plati. Matyti tolimi miškai, tykūs saulėlydžiai (autoriaus įmantriai įvardinti "saulėleidžiais"). Tačiau Liudo Vasario nuotaika ir jausmai yra tarsi grandinėmis surakinti, "marinami seminaristo širdim" ir šis gamtos fonas nesukelia ypatingos ekspresyvios nuotaikos variacijų. Nepadeda nei lyriškas laikas - ankstyvas vakaras, kai saulė baigia savo kelionę.
Lietuvių kalbos kursinis darbas (1 pus.)


Vinco Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly". Vasaris ir moterys.
Ištrauka iš darbo. V. Mykolaitis-Putinas — iškiliausia figūra XX a. vid. lietuvių literatūroje. Romanas „Altorių šešėly” įėjo į lietuvių literatūros istoriją kaip pirmasis meniškai brandus psichologinis romanas, Liudo Vasario paveikslu atskleidžiantis dramatišką individualios sąmonės formavimąsi, komplikuotą asmenybės psichiką, kovą už dvasinę laisvę. "Juk "Altorių šešėly" tai ne šventųjų gyvenimų epizodas, o romanas, kuriame be moteries ir meilės neišsiversi",— rašė Mykolaitis-Putinas 1934 m. straipsnyje "Liudo Vasario draugai ir priešai", gindamas romaną nuo asketiškų ir nenuoširdžių kritikų ir aiškindamas savo nusiteikimą, prieštaraujantį tų kritikų norui ir pastangoms "nucharakterizuoti Vasarį taip, kad jo liūdno gyvenimo kelias nebūtų nei įspėjimas, nei pavyzdys, nei pamokymas tiems, kuriems Vasarių likimas nėra vien samprotavimų objektas", pridursime: o tikro gyvenimo ir gyvybės siekimas. Pagaliau, sako Šelingas, "romanas, paliesdamas žmoguje viską, turi išjudinti ir aistrą".
Lietuvių kalbos rašinys (4 pus.)


Vinco Mykolaičio-Putino romano Altorių šešėly ištraukos interpretacija
Vicas Mykolaitis-Putinas gyveno XIX-XX amžiuje, kai Lietuvoje vyko didžiulės permainos, neramumai ir kovos už lietuvybę. Nepaisant to, Putinas sugebėjo sukurti patį pirmąjį psichologinį romaną „Altorių šešėly“. Autorius ryžosi pažvelgti į žmogaus jausmus, vidinius išgyvenimus, jo sielą. Tiesa, prieš pasirodant garsiajam V. Mykolaičio-Putino romanui „Altorių šešėly“, J. Biliūnas buvo pradėjęs kurti psichologines noveles. Tačiau Putinas rašydamas romaną labiau rėmėsi savo išgyvenimais, jausmais. Ir nors pats autorius neigia, jo parašytas kūrinys tarsi veidrodis (ar bent jo šukė) atspindi jo gyvenimą.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" ištraukos interpretacija
Vicas Mykolaiti-Putinas gyveno XIX-XX amžiuje, kai Lietuvoje vyko didžiulės permainos, neramumai ir kovos už lietuvybę. Nepaisant to, Putinas sugebėjo sukurti patį pirmąjį psichologinį romaną „Altorių šešėly“. Autorius ryžosi pažvelgti į žmogaus jausmus, vidinius išgyvenimus, jo sielą. Tiesa, prieš pasirodant garsiajam V. Mykolaičio-Putino romanui „Altorių šešėly“, J. Biliūnas buvo pradėjęs kurti psichologines noveles. Tačiau Putinas rašydamas romaną labiau rėmėsi savo išgyvenimais, jausmais. Ir nors pats autorius neigia, jo parašytas kūrinys tarsi veidrodis (ar bent jo šukė) atspindi jo gyvenimą.
Lietuvių kalbos interpretacija (1 pus.)


Virtualus pasaulis
Ištrauka iš darbo. Šių dienų žmogui sunku įsivaizduoti gyvenimą be kompiuterio. Mano manymu, tai yra pats svarbiausias XX a. išradimas, be kurio nei vienas iš mūsų neišsiverstų. Ar jūs galėtumėte paneigti šį teiginį? Tikriausiai, kad ne. Kompiuteris namuose anksčiau buvo laikomas prestižo ženklu, dabar tai įprasta ir normalu. Daugelį senų išradimų nukonkuravęs kompiuteris, užkariavo žmoniją. Dabar kompiuteriai ir internetas yra neatskiriama dalis... Įvairios kompiuterio programos leidžia daryti viską:spausdinti tekstus, projektuoti, kurti kino filmus, atlikti įvairius meno darbus... Nors kompiuteris yra neatskiriamas nuo mūsų gyvenimo būdo, tačiau ne visi jį turi, todėl atskiros bendrovės siulo vis palankesnias kompiuteriu pirkimo kainas ir interneto ryšio planus. Yra žmonių, kurie neišgali nusipirkti kompiuterio ar įsivesti interneto. Tai tikrai nėra bėda. Yra įstaigų kuriuose sumokėjus kelis litus galima naudotis internetu.
Lietuvių kalbos rašinys (3 pus.)


Visuomenė ir politika
Tai kas gi vis dėlto yra ta politika? Politika, tai visuma reiškinių, vykstančių organizuotoje, protingoje ir gebančioje suvokti žmonių bendrijoje. Visi šie reiškiniai yra susiję su valdžia ir valdymu. Kalbant apie politiką, pirmame plane visuomet atsiduria kova dėl valdžios, kur kovos sąvoka vartojama plačiausia prasme: tai gali būti prievartinė kova, žaidimai, diskusijos...
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  30 | 31 | 32 |