Referatai Kursiniai Diplominiai

Hamletas ir Ofelija
Hamletas ir Ofelija. Piktadarystės ir niekšingumo pasaulis. Dramatinių priemonių įvairumas „Hamlete." „Duobkasių scena". Hamleto, kaip ir kitų Šekspyro tragedijų herojų, charakteris sudėtingas ir visapusiškas. Dramaturgas apdovanojo jį įvairiais žmogiškais bruožais. Jie atsiskleidžia ne tik monologuose, bet ir santykiuose su kitais personažais. Hamletas ne tik gilaus proto, bet ir stiprių jausmų žmogus. Jis moka mylėti ir neapkęsti.
Lietuvių kalbos analizė (2 pus.)


Henriko Radausko eilėraščio "Pasaka" interpretacija
Ištrauka iš darbo. Henrikas Radauskas buvo (ir yra) vienas žymiausių lietuvių poetų modernistų, kurio kūryba yra nutolusi nuo prieškario neoromantikų lyrikos. Svarbiausias skirtumas yra lyrinio subjekto vaidmuo eilėraštyje - jis nesiekia išsakyti savo jausmų, o pasakoja istorijas, pats jose nedalyvaudamas, arba tiesiog su ironija stebi pasakojamą istoriją. Šį H. Radausko kūrybos bruožą galime pastebėti ir eilėraštyje “Pasaka”. Jame nėra aprašomi jausmai, filosofiniai apmąstymai, nesiskundžiama ir nedžiūgaujama. Eilėraštyje tiesiog raiškiai pavaizduojama pasaka, jos kelionė tarp žmonių ir įtaka, kurią ji daro.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Henriko Radausko eilėraščio "Pasikalbėjimai šunų" interpretacija
Henrikas Radauskas – lietuvių poetas modernistas, pirmuosius savo kūrinius išleidęs XXa. Šis poetas žavi savo išskirtinumu: jo eilėraščių nepersmelkia XXa. politiniai įvykiai, juose aukštinamas grožis ir menas, tobula forma ir kūryba. Nuo pat pirmojo rinkinio "Fontanas" poetą domina tik vidiniai poezijos dėsniai, meno vertybių skalė.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Henriko Radausko eilėraščio "Rytas geležinkelio stoty" interpretacija (1)
Ištrauka iš darbo. H.Radauskas visą laiką stengėsi nebūti toks, kaip kiti. Jis siekė, kad jo kūryba būtų originali, savita, o ne ką nors kopijuojanti.Jo eilėraščius sunku priskirti konkrečiai srovei. H.Radausko kūryba tarsi atskira srovė, įvairių srovių samplaika. Ne išimtis ir eilėraštis ”Rytas geležinkelio stoty”. Jame naudojant simbolius sukuriama poetui taip artima laisvės dvasia, išreiškiamos H.Radausko idėjos, jo filosofija. Eilėraštyje labai aiškiai jaučiama, permainų, naujovių, laisvės dvasia. Vaizduojamas naujos eros, naujo pasaulio gimimas, veržlus naujovių atėjimas.Bet visos šios naujovės - tai ne dangaus dovana, tai atkaklaus darbo rezultatas.
Lietuvių kalbos interpretacija (3 pus.)


Henriko Radausko eilėraščio "Rytas geležinkelio stoty" interpretacija (2)
Ištrauka iš darbo. H.Radauskas- žymus XX a. vidurio poetas modernistas, lietuviško eilėraščio poetas. Jo eilėraštis yra sudėtingos struktūros, siejasi su mitais ir kultūros vaizdais. H.Radauskui būdingas netikėtumo efektas, garsų ir spalvų asociacijos. Tai raišku mano interpretuojamame eilėraštyje „Rytas geležinkelio stoty “. Jau pats pavadinimas mums pasako, apie ką yra šis eilėraštis- apie rytą geležinkelio stoty. Apie perėjima nuo tamsios ir neramios nakties į šviesų ir saulėtą rytą, apie linksmus ir besidžiaugiančius paukštelius, arba apie verkiančias rasas, kad reiks joms nudžiūt.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Henriko Radausko eilėraščio „Pirmasis ledas“ interpretacija
Eilėraštis ir interpretacija. Ištrauka iš darbo. Estetinis vaizdas, pasakiškas, nerealus pasaulis, kuriame gali įvykti bet kas – tai, kas būdinga modernisto H.Radausko poezijai, panašiai į pasakojimą, turintį veiksmo pradžią, vystymąsi, kulminaciją ir atomazgą. Kaip tik todėl poeto kūryboje neatsispindi asmeninis gyvenimas ar tėvynės ilgesys (kitaip nei poetų S.Nėries ar B.Brazdžionio, gyvenusių toli nuo Lietuvos, kūryboje), nors pokario metais H.Radauskas emigravo į JAV. Viso to atsisakoma ir kaip pagrindinis poezijos tiklas iškeliama grožio samprata, estetinis išgyvenimas, gyvenimo akimirkos vertinimas, jos branginimas. Kaip tik toks ir yra eilėraštis „Pirmas ledas”. Šiuo eilėraščiu H.Radauskas leidžia skaitytojui pajusti gamtos grožį, galią ir svarbą.
Lietuvių kalbos interpretacija (3 pus.)


I. Simonaitytės romano "Vilus Karalius" problematika ir veikėjų charakteriai
“Vilius Karalius” - tai geriausias I.Simonaitytės romanas. Germanizacija skaudžiausia problema. Žmogus, norėdamas išlaikyti savo tautybę, privalo gerbti savas tradicijas. Viliaus Karaliaus charakteris. Ievos Simonaitytės kūryboje ypatingu būdu tarsi atsiliepia senoji matriarchalinė pasaulėvoka. Senoji Karalienė. Priešingas, sudėtingas ir prieštaringas yra Grėtės Plonikės charakteris. Ilžės Karalikės charakteris.
Lietuvių kalbos rašinys (4 pus.)


Igno Šeiniaus "Kuprelio" analizė
Kuprelio charakteristika. Romantizmo bruožai "Kuprelyje". Didžioji Kuprelio meilė.
Lietuvių kalbos konspektas (3 pus.)


Igno Šeiniaus biografija ir kūryba
Ištrauka iš darbo. Ignas Šeinius (tikroji pavardė Jurkūnas, 1889-1959), aktyvus ,,Vaivorykštės”, ,,Pirmojo baro” bendradarbis, meną laikė paslaptingu įkvėpimo vaisiumi, individo sielos išraiška, iškilusią virš laiko ir erdvės. Ši pažiūra sutapo su ano meto estetizmo programa ir individo kultu, o jos šaknų būtų galima ieškoti F. Ničės filosofijoje, kuri veikė Šeinių. Šeiniaus pasaulėžiūra formavosi ant pozityvistinio racionalizmo griuvėsių, kada, jo paties žodžiais tariant, susivokta, kad ,,Einšteinas ne tik fizinėje visatos sandaroje atrado reliatyvumą”. Reliatyvumo sūkuryje rašytojas matė vienintelę pastovią vertybę – žmogaus intuiciją ir išgyvenimus.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Individas ir visuomenė: individo pareigos ir atsakomybė
Ištrauka iš darbo. Pirmiausia, gal reikėtų pradėti kalbėti apie tai, kas apskritai yra individas, kokią reikšmę jis turi visuomenės formavimuisi. Individas nėra paprastas gamtos padaras. Daugybė ryšių jį sieja su kitais žmonėmis, sudarydami visuomeninio gyvenimo pamatą. Jie veikia ir išoriškai reiškiasi per žmonių kuriamas bei ugdomas kultūros institucijas. Tad kultūra plačiausia šio žodžio prasme ir yra tai, kas mūsų gyvenimą padaro tikrai žmogišką ir atskiria jį nuo gyvūnijos pasaulyje tvyrančios tvarkos. Kiekvienas individas turi savo teises ir laisves. Laisvė – neprisirišimas prie nuodėmės, vergavimo asmeniui, daiktui.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |