Referatai Kursiniai Diplominiai

"Sos vaikų" kaimo paramos projektas
Įvadas. Teorinė dalis. Projektų rengimas. Projektų rengimo etapai. Projekto paraiškos struktūra. Paraiškų pateikimas. Praktinė dalis. Sos vaikų kaimo organizacijos aprašymas. Projekto aprašymas. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Marketingo elemento rėmimas teorinė dalis. Marketingo elemento rėmimas praktinė dalis. Išvados. Literatūra. .
Marketingo kursinis darbas (23 pus.)


„Elpa ir partneriai" marketingo tyrimas
Įvadas. Prekybinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonių rūšys. Prekių asortimento politika. Prekybinės veiklos aspektai. Prekybos sritys, rūšys ir institucijos. Prekybos ir jos įmonių vieta bei vaidmuo ūkyje. UAB "elpa ir partneriai" charakteristika. UAB "Elpa ir partneriai" prekybinė veikla. Įmonės pardavimo strategijos analizė. UAB "Elpa ir partneriai" prekių importo organizavimas. Parduotuvės prekybiniai įrengimai. UAB "Elpa ir partneriai" prekių asortimentas. Paklausiausios prekės. UAB "elpa ir partneriai" asortimento ir jo efektyvumo prekybinei veiklai analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Žodynas. Priedai. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti įmonių prekybinės veiklos teorinius aspektus. Susipažinti su UAB "Elpa ir partneriai" prekybine veikla. Išanalizuoti UAB "Elpa ir partneriai" prekybinę veiklą. Išanalizuoti UAB "Elpa ir partneriai" prekių asortimentą.
Marketingo tyrimas (47 pus.)


Ab "Alita" Marketingo strategijos kūrimas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. Įmonė perspektyvų tyrimas. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Technologinė - mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka analizė. AB "Alita" pirkejai ir tikslinės rinkos. AB "Alita" partneriai. AB "Alita" konkurentai. Ab" alita" įmonės marketingo komplekso analizė. Prekių analizė. Kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. AB "Alita" ssgg (swot) analizė. Įmonės AB "Alita" marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką. Marketingo strategija pagal pozicionavimą. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Prekės strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Kainų strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Paskirstymo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Rėmimo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Marketingo strateginis įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (29 pus.)


AB “Utenos trikotažas” kainų politika konkurentų atžvilgiu
KAINŲ POLITIKA IR TIKSLAI. Kainų politikos rūšys. Kainų politikos esmė ir tikslai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. AB “UTENOS TRIKOTAŽAS” ir jos konkurentų prekių kainų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sąlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija - garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.
Marketingo kursinis darbas (22 pus.)


Ab "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis
Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Pav. Konkurentų analizės etapai. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės paslaugų konkurencingumo. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. Paslaugų konkurencingumo stiprinimas. Paslaugų marketingo priemonės, didinančios konkurencingumą. Pav. Paslaugų marketingo priemonių kompleksas. Kaina. Pav. Komunikacijos planavimas. Ab "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis. Ab "Lietuvos draudimas" charakteristika. Pav. Rinkos dalys pagal pasirašytas draudimo įmokas. Ab "Lietuvos draudimas" naudojamų marketingo priemonių tyrimo metodika. Ab "Lietuvos draudimas" konkurencingumo vertinimas. Ab "Lietuvos draudimas" ssgg analizė. Ab "Lietuvos draudimas" ssgg analizė. Ab "Lietuvos draudimas" konkurentų analizė. Esant dabartinei rinkos situacijai, konkurentų ataka paslaugų įmonei yra neišvengiama. Labiausiai tiesiogiai konkuruojančios ir mažiau tiesiogiai konkuruojančios įmonės individualių vartotojų segmente. Draudimo paslaugų pagrindinių konkurentų lyginamoji analizė. Ab "Lietuvos draudimas" makro ir mikro aplinkos analizė. Pagrindinės draudimo kompanijos tauragėje. Vartotojų apklausos analizė. Rėmimo priemonių vertinimas. Interjero ir eksterjero vertinimas. Ab "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas. Išvados ir pasiūlymai.
Marketingo diplominis darbas (60 pus.)


AB "Lietuvos telekomas" konkurencinio marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės chrakteristika. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Prekių konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. AB "Lietuvos telekomas" galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios startegijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (19 pus.)


Ab "TEO LT" marketingo komplekso studija
Įvadas. Trumpa telekomunikacijų sektoriaus apžvalga: nacionalinis ir globalus aspektas. Ab "TEO LT" marketingo komplekso elementų analizė ir jo silpnybių/stiprybių įvertinimas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Ssgg analizė. Ab "TEO LT" marketingo tikslų ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. Pasiūlymai įmonės marketingo kompleksui tobulinti. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursinis darbas (24 pus.)


ADs impact to creaton of womans image
Introduction. The Fundamental Social and Economic Influences That Fostered Ad's Rise. Magazines as Medium. Theoretical Foundation of Research. Ad as Mass Communication. Ad in Cultural Context. The Woman Image in Ieva & Harper’s Bazaar. Looking at advertisement s today is a bit like walking through a carnival hall of mirrors, when the elements of our ordinary lives are magnified and exaggerated, but are still recognizable. Ad is one of marketing mix tools, which is widely used to stimulate demand and create an image of product and an image of those of those who possess this product. But the purpose of this research paper is to look at ad as a communication process and to show how image of human can be created trough this communication. So, the object of study is a print ad. Subject is ad’s impact in creation image of woman. This research paper consists of four parts. In chapter 1 and 2 there is talking about the main conditions, which have to be for ad existing and the
Marketingo referatas (7 pus.)


Akcinės bendrovės "Stumbras" marketingo aplinkos analizė
Įvadas. Ab "Stumbras". Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab "Stumbras" PEST analizė. Politinis - teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis - kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. AB "Stumbras" space analizė. Ab "stumbras" mikroaplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Ab "stumbras" "general electric" matrica. Ab "Stumbras" "bostono konsultacinės grupės" matrica. Ab "Stumbras" swot (ssgg) analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbe bus analizuojama Akcinės Bendrovė "Stumbras" marketingo aplinka. AB "Stumbras" viena iš lyderių tarp Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų. Ši įmonė yra labai didelė, todėl be planavimo sėkmingai gyvuoti jai nepavyktų. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Stumbras" marketingo aplinką. Darbo uždaviniai. aprašyti įmonę. aptarti įmonės misijos ir vizijos formuluotę. atlikti įmonės PEST analizę. atlikti įmonės SPACE analizę. išanalizuoti įmonės mikroaplinką. nustatyti įmonės konkurencinį statusą pagal " General Electric" matricą. išanalizuotų įmonės parduodamų prekių padėtį rinkoje pasinaudojant " Bostono konsultacinės grupės" modelių. sudaryti įmonės SWOT (SSGG) matricą. pateikti išvadas.
Marketingo kursinis darbas (20 pus.)


Aplinkos veiksnių įtaka UAB "X"
Įvadas. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Aplinkos veiksnių įtaka UAB "x". Bendri duomenys apie UAB "x". Marketingo aplinkos įtaka UAB "x". Įmonės mikroaplinkos įtaka įmonei. Įmonės makroaplinkos įtaka įmonei. Išvados. Naudota ir cituota literatūra. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti pagrindines sąvokas. Aptarti marketingo aplinkų veiksnius. Išsiaiškinti kokie marketingo aplinkos veiksniai daro didžiausią įtaką UAB "X".
Marketingo kursinis darbas (17 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |