Referatai Kursiniai Diplominiai

Tarptautinis marketingas
Tarptautinis marketingas: samprata, globalinės rinkos perspektyvos ir iššūkiai. Dinamiška konkurencinga aplinka: globalizacijos kontekstas. Kultūrinė aplinka. Tarptautinė ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinkos: tarptautinis kontekstas. Globalinės vizijos vystymas: marketingo tyrimų kontekstas. Tarptautinės rinkos ir skirtingos rinkų grupės. Tarptautinis marketingo valdymas: planavimas ir organizavimas. Produktų kūrimas / pritaikymas globalinių rinkų vartotojams. Įėjimo į užsienio rinkas būdai ir jų pasirinkimo kriterijai. Paskirstymo sprendimai užsienio rinkose. Įėjimo į užsienio rinkas formos ir jų pasirinkimo kriterijai. Paskirstymas tarptautinėse rinkose: tiekimo grandinės. Tarptautinė prekyba. Kainodara tarptautinėms rinkoms. Tarptautinė komunikacija: integruotos marketingo komunikacijos esmė ir kūrimas; derybos su tarptautiniais pirkėjais, partneriais.
Marketingo konspektas (54 pus.)


Tikslinės rinkos ir strategijos nustatymas UAB "Mažeikių mėsinė"
Įvadas. Tikslinės rinkos ir strategijos analizė. Tikslinės rinkos samprata. Marketingo strategijos formavimo ypatumai. Aplinkos veiksnių vertinimo tikslingumas. Marketingo tikslų formavimo ypatumai. Organizacijos marketingo strategijos. UAB "Mažeikių mėsinė" tikslinės rinkos ir strategijos valdymas. UAB "Mažeikių mėsinė" charakteristika. UAB "Mažeikių mėsinė" išorinės ir vidinės aplinkos analizė. UAB "Mažeikių mėsinė" tikslinė rinka. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbo tikslas: Nustatyti tikslinės rinkos ir strategijas UAB "Mažeikių mėsinė". Darbo uždaviniai. Išanalizuoti tikslinės rinkos ir strategijos smpratą teoriniu aspektu. Pateikti UAB "Mažeikių mėsinė" charakteristiką. Ivertinti UAB "Mažeikių mėsinė" išorines ir vidines aplinkos analizę. Išsiaiškinti UAB "Mažeikių mėsinė" tikslinę rinką. Numatyti strategijas įgyvendinimo veiksmų planą.
Marketingo kursinis darbas (22 pus.)


Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata. Įvaizdžio reikšmė. Transporto įmonės įvaizdžio elementai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba bei vertinimo kriterijai. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Teigiamo įmonės įvaizdžio rezultatas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Mano kursinio darbo tikslas apžvelgti įmonės įvaizdžio kūrimo priežastis, įsigilintį į tai kas yra įvaizdis, iš ko susideda. Suprasti įvaizdžio svarba įmonės veikloje. Išanalizuoti įmonės įvaizdžio elementus ir principus, taip pat priemones įvaizdžiui sukūrti.
Marketingo kursinis darbas (23 pus.)


UAB "If draudimas" paslaugos. Ne gyvybės draudimo rinkos tyrimas
Įvadas. UAB "If draudimas" charakteristika, struktūra ir veiklos sritis. UAB "If draudimas" paslaugų pardavimo sumažėjimas. UAB "If draudimas" įmonės tyrimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Problema: UAB "If draudimas" pardavimų sumažėjimas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti mažų pardavimų priežastį ir pateikti siūlymus padėčiai pagerinti.Tyrimo uždaviniai. Apibūdinti UAB "If draudimas" veiklos charakteristika. Išanalizuoti UAB "If draudimas"paslaugų pardavimą. UAB "If draudimas" įmonės tyrimas. Pateikti tyrimo išvadas.
Marketingo kursinis darbas (17 pus.)


UAB "Durpeta" marketingo komplekso analizė
Įvadas. Marketingo aplinkos samprata. Prekė. Prekės samprata. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Prekės indentifikavimas. Kaina. Kainų samprata, politikos esmė, tikslų nustatymas. Kainų nustatymo metodai. Rinkos poveikis kainai. Paskirstymas. Paskirstymo esmė. Paskirstymo strategijos. Optimalaus paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimas. Rėmimo kompleksas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. UAB "Durpeta" marketingo komplekso analizė. Trumpa įmonės charakteristika. Marketingo komplekso strategija. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (26 pus.)


UAB "Kvietainis" naujo produkto galimybių tyrimas
Įvadas. Naujo produkto kūrimo teorinė studija. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Naujų produktų kūrimo reikšmė įmonėms. Naujų produktų kūrimo procesas. Naujo produkto strategija. Idėjų paieška. Idėjų atranka. Koncepcijos kūrimas ir tikrinimas. Marketingo strategijos kūrimas. Verslo analizė. Produkto kūrimas. Bandomasis marketingas. Produkto parengimas rinkai (komercializacija). UAB "kvietainis" naujo produkto kūrimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretavimas. Naujo produkto kūrimo sprendimai. Javainių batonėlių rinkos tendencijos pasaulyje ir produkto charakteristikų pristatymas. Naujo produkto charakteristika. Konkurencinės aplinkos analizė. Naujo produkto prekės ženklo kūrimas. Naujo produkto kainos nustatymas. Naujo produkto rėmimas. UAB "kvietainis" naujo produkto kūrimo preoritetinės kryptys. Išvados.
Marketingo diplominis darbas (10 pus.)


UAB "Optita" naudojamų rėmimo priemonių įtaka vartotojams
Įvadas. Rėmimo komplekso samprata. Rėmimo samprata ir reikšmingumas. Rėmimo kompleksas ir jo elementai. Reklama. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo naudojimas. Populiarinimas arba ryšiai su visuomene. Tiesioginis marketingas. UAB "Optita" naudojamų rėmimo priemonių įtaka vartotojams. UAB "Optita" chrakteristika ir veiklos apžvalga. Tyrimo metodika. Demografinė - socialinė respondentų analizė. Naudojamų rėmimo priemonių įtakos vartotojams analizė. Išvados. Tyrimo problema - UAB "Optita" prekybinė įmonė, kuri savo veikloje naudoja visą kompleksą rėmimo priemonių. Kyla probleminis klausimas - ar naudojamas rėmimo priemonių kompleksas daro įtaką pirkėjų apsisprendimui? Kurias rėmimo priemones galima įvardinti kaip veiksmingiausias, skatinančias pirkėjus naudotis šios įmonės paslaugomis ir pirkti prekes tik šioje įmonėje? Tyrimo objektas - UAB "Optita" rėmimo priemonės. Tyrimo tikslas - ištirti UAB "Optita" naudojamų rėmimo priemonių įtaką vartotojams. Tyrimo uždaviniai. Apibūdinti rėmimo komplekso sampratą. Išnagrinėti rėmimo komplekso elementus. Išanalizuoti UAB "Optita" rėmimo priemonių įtaką vartotojams.
Marketingo diplominis darbas (47 pus.)


Uab Maxima Lt rėmimo politika
Rėmimo politika ir jos funkcijos. Komunikacinis procesas ir rėmimo politika. Rėmimo politikos elementai. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Rėmimo politikos veiksmingumo tyrimas. Prekybos įmonės UAB MAXIMA LT charakteristika. UAB MAXIMA LT rėmimo politikos veiksmingumo analizė. Išvados. Darbo objektas: prekybos įmonės UAB MAXIMA LT rėmimo politika. Darbo tikslas: išanalizuoti prekybos įmonės UAB MAXIMA LT rėmimo politiką. Darbo uždaviniai. Apibrėžti rėmimo politikos sampratą. Išanalizuoti rėmimo politikos elementus. Ištirti UAB MAXIMA LT rėmimo politikos veiksmingumą. Tyrimo metodika: mokslinės literatūros analizė, informacijos susisteminimas, anketinė apklausa. Informacinių šaltinių apžvalga: daugiausiai informacijos paimta iš mokslinės literatūros, interaktyvių šaltinių, respondentų apklausos ir tyrimo duomenų. Darbo rezultatai: ištirta rėmimo politikos veiksnių įtaka vartotojo apsisprendimui pirkti UAB MAXIMA LT parduotuvėje.
Marketingo kursinis darbas (26 pus.)


UAB Rintis rinkodaros planas
VERSLO ĮMONĖS RINKODAROS PLANAS. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. VERSLO ĮMONĖS PARDAVIMŲ PROGNOZAVIMO METODAI. UAB „RIMTIS“ RINKODAROS VEIKLOS PLANAVIMAS. UAB „Rimtis“ misija, tikslai, uždaviniai. UAB „Rimtis“ įmonės rinkodaros aplinkos analizė. UAB „Rimtis“ įmonės rinka, jos tendencijos. UAB „Rintis“ SWOT analizė. UAB „Rimtis“ tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB „Rimtis“ vartotojų nuomonės tyrimas. UAB „Rimtis“ rinkodaros komplekso analizė. Prekių ir kainos analizė. UAB „RIMTIS“ PREKIŲ PARDAVIMŲ PROGNOZĖ. IŠVADOS
Marketingo kursinis darbas (33 pus.)


Vaikams skirta reklama
Įvadas. Rinkos segmentas vaikai. Reklamos skirtos vaikams. Televizijos reklamų pobūdis. Spausos reklamų pobūdis-. Reklama pardavimo vietoje. Reklaminio pranešimo kūrimas. Vaikams skirtos reklamos reglamentas lietuvoje. Reglamentavimo specifika ir draudimas es valstybėse. Reklamos psichologinio poveikio metodai. Vaikams skirtų televizinių reklamų pasiskirstymo tyrimas. JAV propagandos instituto įkūrėjas K. Mileris yra pasakęs: "Jeigu norite ilgai užsiimti savo bizniu, pripratinkite milijonus vaikų, kurie netrukus taps suaugusiais, pirkti jūsų prekes. Šuolaikinis vaikas atskiria prekės ženklą ir jo padėtį rinkoje būdamas 3-4 m dar prieš išmokstant skaityti.
Marketingo referatas (23 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 |