Referatai Kursiniai Diplominiai

Vartotojų įtaka sumažėjusiems pardavimams
Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas. Įgyvendinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šias laikas kiekvienas nori atrodyti stilingai ir gražiai. Tai pasiekti nėra labai sunku, kadangi aplink pilna įmonių siūlančių naujus ir kokybiškus drabužius bei kitus aksesuarus. Kasdien galima atrodyti vis kitaip. Viena iš tokių įmonių siūlančių naujus drabužius yra "Aprangos" grupė. Šiai kompanijai kaip ir daugelui kitu iškilo problemų su pardavimais. Kadangi aplink pilna konkuruojančių įmononių, kurios siūlo taip pat itin gerus ir nebrangius drabužius. Šios įmonės prekės visada pasižymėjo gera kokybe. Tačiau jų kainos kartais daugelui yra palyginti per didelės. Pasak Pranulio marketingo tyrimai pradedami nuo marketingo problemos ir jai išspręsti reikalingų galimybių išsiaiškinimo. Kiekvienas atliekamas tyrimas turi prasidėti nuo problemos iškėlimo. Tinkamai suformuluota problema padės parengti klausimyna, kurio pagalba bus apklausiami respondentai ir gaunami duomenys, kurių pagalba bus sprendžiama problema. Blogai suprasta ir suformuluota problema, gali būti blogo tyrimo pasekmė.
Marketingo kursinis darbas (24 pus.)


Vartotojų nuomonės apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje tyrimo anketa
Įvadas. Teorinė dalis. Tyrimai ir jų rezultatai. Išvados. Literatūra. Kiekvienas iš mūsą žino, kas yra reklama. Reklamos nepastebėti ar neišgirsti tiesiog neįmanoma. Ji kasdien mus pasiekia namuose, skaitant laikraščius ar žiūrint televizorių, automobilyje, gatvėje, kino teatre, baruose, klubuose ir kitose įstaigose. Kiekvienas savaip supranta ir traktuoja reklamą. Vieniems tai yra informacijos ir žinių šaltinis, kitiems - tiesioginis darbas, reikalaujantis gerų psichologijos ir komunikacijos žinių, dar kitiems -nepageidaujamas reiškinys, sukeliantis neigiamas emocijas. Reklama yra gamintoją ir vartotoją jungianti grandis. Tai labai efektyvi priemonė, palaikanti esamus ir pritraukianti būsimus vartotojus. Reklama yra būtina prekinei gamybai, nes be jos negali įvykti visuomeniniai mainai – prekė - pinigai. Aktyvioji reklamos proceso pusė yra reklamos teikėjas, todėl ji, kaip socialinis reiškinys, daugiausiai išreiškia reklamos teikėjo interesus.Esminis reikalavimas, keliamas kiekvienai reklamai, yra jos teisingumas. Reklamoje negali būti teiginių ar vaizdų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (dėl skelbiamos informacijos fragmentiškumo, dviprasmiškumo ar perdėtumo) galėtų vartotoją klaidinti.
Marketingo tyrimas (17 pus.)


Vartotojų pasitenkinimo drabužių parduotuve tyrimas
Įvadas. Skyrius. Vartotojų pasitenkinimo samptrata. Pirkėjų pasitenkinimo struktūra. Klientų lūkesčiai. Skyrius. Marketingo skalės praktikoje. Kitų autorių naudoti teiginiai, tiriant vartotojų pasitenkinimą. Skyrius. Vartotojų pasitenkinimo "Vero moda" parduotuve tyrimo metodika. Tyrimo demografinių duomenų analizė. Vartotojų elgsenos analizė. Teiginių vertinimas. Išvados. Šio darbo tikslas - išanalizuoti klientų pasitenkinimą "Vero Moda" drabužių parduotuvėmis. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti pasitenkinimo sąvoką bei jo sampratą. Išanalizuoti, kokius teiginius ir jų vertinimo skales naudojo kiti autoriai tirdami pasitenkinimą. Paaiškinti atlikto tyrimo metodiką. Išanalizuoti klausimus trimis pjūviais: kaip visi respondentai atsakė į klausimą, kaip atsakymai pasiskirstė pagal šeimyninę padėtį bei pajamas. Apibendrinti tyrimo rezultatus, bei pateikti pasiūlymus.
Marketingo kursinis darbas (124 pus.)


Veiksniai, lemiantys vartotojų (draudėjų) apsisprendimą renkantis draudimo bendrovę
Įvadas. Mokumo (finansinio stabilumo) reikalavimai ir jo svarba lr ne gyvybės draudimo bendrovėms. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. šio kursinio darbo tikslas - atlikti draudimo paslaugų rinkodaros tyrimą tema: "Veiksniai, lemiantys vartotojų (draudėjų) apsisprendimą renkantis draudimo bendrovę" ir išsiaiškinti, ar bendrovės finansinis stabilumas (mokumas) yra vienas iš svarbiausių tų veiksnių. Darbo uždaviniai. Aprašyti Lietuvos Respublikos ne gyvybės draudimo bendrovėms keliamus mokumo reikalavimus ir jų svarbą. Atlikti tyrimą - apklausti respondentų anketos būdu. Atlikti tyrimo rezultatų analizę. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Marketingo kursinis darbas (22 pus.)


Verslo strategijos
“Įsiveržti pirmam ir suduoti sutelktą smūgį”. “Pulti greitai ir netikėtai”. Kūrybinė imitacija. “Verslo dziudo”. "Ekologinės nišos”. “Užtvaros” strategija. Specializuota kvalifikacija. Specializuota rinka. Kintančios vertybės ir charakteristikos. Vartotojiškos naudos sukūrimas. Kainos nustatymas. Realios vartotojo galimybės. “Vertė” vartotojui. LITERATŪRA.
Marketingo referatas (7 pus.)


Vidinės ir išorinės komunikacijos sistemos diegimo ypatumai
ĮVADAS. VIDINĖS IR IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS SAMPRATA. Komunikacijos samprata bei komunikacijos lygiai. Komunikacijos procesas. Vidinė komunikacija. Tikslinių publikų ir jų ryšių su komunikacijos objektu nustatymas. Komunikacijos tikslų nustatymas. Pranešimo paruošimas. Komunikacijos kelių pasirinkimas. Biudžeto nustatymas. Rezultatų matavimas. Komunikacijos proceso vykdymas ir koordinavimas. Išorinė komunikacija. TYRIMO INSTRUMENTAS. PRAKTIKOS EIGA. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Marketingo referatas (23 pus.)


Viešbučio marketingo strategija
Įvadas. Firmos pristatymas. Marketingo situacija. Makroaplinka. Konkurencinė aplinka. Rinka. Marketingo strategija. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Strategijų formulavimas. Pavojai firmai. Ištrauka iš darbo. Šiuolaikinis biznis atsidūrė dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus reiškinys. To pasekoje firmoms atsirado būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje organizacijoje tapo besitęsiančiu procesu. Marketingo planavimas-tai orientacija į ateitį. Planas padeda numatyti ateitį ir priimti gerai apgalvotus sprendimus, nes jį rengiant apgalvojamos visos alternatyvos , su kuriomis gali tekti susidurti. Marketingo planavimas apima marketingų tikslų ir pačių tinkamiausių strategijų šiems tikslams pasiekti numatymą. Šiame darbe nagrinėjama konkreti firma yra viešbutis “Auksinės kopos” įsikūręs Nidoje.
Marketingo kursinis darbas (10 pus.)


Viešieji ryšiai
Turinys. Įvadas. Viešųjų ryšių tarnybos darbo kryptys. Viešųjų ryšių tarnybos darbo principai. Viešųjų ryšių tarnybos ideologija. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Pasinaudodami profesionalų patirtimi galime kai kuriuos darbus atlikti patys, kai kuriems didesnės apimties darbams, kaip visuomenės apklausoms, galima pasinaudoti šių įmonių paslaugomis. Tai priklauso nuo įmonės dydžio, nuo darbuotojų užsiimančių viešaisiais ryšiais skaičiaus, nuo įmonės veiklos pobūdžio ir t.t. Labai mažai įmonei, žinoma pigiau užsisakyti kai kurias paslaugas viešųjų ryšių įmonėse. Vidutinio dydžio įmonėms tikslinga turėti savo specialistus, kurie kurtų įmonės įvaizdį, palaikytų jį, tirtų visuomenės ir aplinkos požiūrį į įmonę, jos produktus, kurtų strateginę viziją, formuluotų įmonės misiją ir skatintų įmonės darbuotojus dirbti kryptingai.
Marketingo referatas (11 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 |