Referatai Kursiniai Diplominiai

Asortimentas ir jo formavimas
Asortimentas. Asortimentas gali būti skirstomas į. Asortimento formavimas. Drabužių klasifikacija. Praktinė dalis. Ištrauka iš darbo. Taip pat yra išskiriama prekybinio asortimento sąvoka, kuri leidžia aiškiau suvokti asortimento reikšmę. Prekybinis asortimentas – tai atskirų prekių, jų pavidalų, prekių rinkinių, sugrupuotų pagal tam tikrus požymius, visuma, leidžianti išryškinti asortimento tipiškumo, bendrumo bei išskirtinumo bruožus. [žodyn, psl. 5 ]. Kitaip tariant, prekybos įmonėje pateikiamų ir realizuojamų prekių visuma vadinama prekių asortimentu. [pajuod. psl. 27 ]. Prekybinis asortimentas – tai tam tikras prekių rinkinys, kuris rodo prekybos įmonės prekių pasiūlą. Pagal A. Venckų, asortimentas rodo tam tikro gaminių ar prekių kiekio sudėtį, iškelian ir išryškinant tai, kas joje yra tipiško, būdingo ar esminio. Platesne prasme prekybos įmonės asortimentas apima ir jos teikiamų paslaugų asortimentą, tačiau šiame darbe analizuosiu tik prekių asortimentą.
Marketingo referatas (15 pus.)


Avalynės parduotuvių įvaizdžio vertinimas
Mažmeninės prekybos parduotuvių klasifikavimas. Avalynės parduotuvių įvaizdžio kūrimas. Avalynės įmonių įvaizdžio tyrimo metodologija. IŠVADOS. LITERATŪRA. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis įmonės tampa lyderėmis suprasdamos klientų poreikius ir priimdamos sprendimus, teikiančius klientams pasitenkinimą dėl prekių ar paslaugų vertės, puikios kokybės bei aptarnavimo. Tokiu būdu jos formuoja stiprios ir stabilios įmonės įvaizdį. Ištirta, kad vartotojai pirmenybę teikia populiaresniems prekės ženklams, gerą įvaizdį turinčioms įmonėms. Todėl natūralu, kad įvaizdžio kūrimas pasaulyje laikomas vienu iš svarbiausių strateginės vadybos ir rinkodaros tikslų.
Marketingo kursinis darbas (13 pus.)


Baigiamosios praktikos ataskaita: Prekyba žemės ūkio produktais
Įvadas. UAB "Schetelig lit" darbo saugos reikalavimų įvertinimas. UAB "Schetelig lit" teisinis statusas, steigimo dokumentai. UAB "Schetelig lit" veiklos charakteristika. UAB "Schetelig lit" valdymo organizacinė sandara, struktūriniai padaliniai bei jų atliekamos funkcijos. UAB "Schetelig lit" aptarnavimo (traukos) zonos įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių paklausos tyrimo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių pasiūlos tyrimo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rinkos tyrimų būklės įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių asortimento formavimas. UAB "Schetelig lit" prekių priėmimo, ruošimo pardavimui, laikymo ir pardavimo organizavimas. UAB "Schetelig lit" prekių atsargų apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" elektroninė komercija. UAB "Schetelig lit" pagrindinių prekių tiekėjų apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" aprūpinimas materialiniais, finansiniais ir darbo jėgos ištekliais. UAB "Schetelig lit" vizija, misija bei taikoma strategija. UAB "Schetelig lit" mikro ir makroaplinkos analizė. UAB ""Schetelig lit"" makroaplinkos analizė. UAB ""Schetelig lit"" mikroaplinkos analizė. UAB "Schetelig lit" perspektyvų tyrimas (ssgg analizė). UAB "Schetelig lit" rinkodaros komplekso elementų derinio įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rinkodaros strategija. UAB "Schetelig lit" rėmimo biudžetas. UAB schetelig darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos. UAB schetelig darbuotojų skatinimo sistemos įvertinimas. UAB "Schetelig lit" personalo mokymo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" darbo grafikų įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rizikos faktorių, įtakojančių valdymo sprendimus apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" darbo apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas. UAB "Schetelig lit" ekonominė ir statistinė informacija. UAB "Schetelig lit" vadovo ir struktūrinių padalinių vadovų praktikuojamas vadovavimo stilius. UAB "Schetelig lit" eksporto (importo) politika su es šalimis. UAB "Schetelig lit" įėjimas į užsienio rinkas. UAB "Schetelig lit" ūkinės - komercinės veiklos analizė. UAB "Schetelig lit" trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Schetelig lit" kapitalas. UAB "Schetelig lit" pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Praktikos atlikimo metu mums buvo pavestos tokios užduotys. susipažinti su parduotuvės asortimentu, įrengimų ir prekių išdėstymo jose būdais. prekės nustatytos kainos atitikimo patikrinimas ir tvarkymas. pirkėjų konsultavimas įvairiais klausimais. prekių atsargų valdymo organizavimas. prekių pirkimo ir pardavimo analizavimas.
Marketingo ataskaita (75 pus.)


Banko komunikacijos priemonės ir įvaizdžio formavimas
ĮVADAS. PASLAUGŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IR ĮVAIZDIS. Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės. Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės. AB VILNIAUS BANKO KOMUNIKAVIMO SISTEMA. AB Vilniaus Banko istorija. Banko paslaugų vartotojai. Vilniaus Banko ir jo paslaugų vartotojų bendravimo priemonės. PASLAUGŲ VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į AB VILNIAUS BANKO APTARNAVIMĄ, TYRIMAS. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Komunikacinės veiklos tobulinimo galimybės Vilniaus Banke. IŠVADOS. SUMMARY. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI.
Marketingo kursinis darbas (33 pus.)


Dairūtos vui projektas ir jo socialinis marketingas organizuojant ryšius su visuomene
Įvadas. Teorinė dalis. VUI projektų rengimo metodika. Praktinė dalis. Grožio ir sveikatos centro įkūrimas kėdainiuose. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Projekto partneriai. Savivaldybės parama. Projekto įgyvendinimo sąmata. Imarketingo elemento ( ryšių su visuomene) teorija. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas ir įvaizdis. Ryšių su visuomene organizavimas. Marketingo elemento ( ryšių su visuomene) praktika. Ryšių su visuomene organizavimas. Tikslai ir uždaviniai. Išvados.
Marketingo kursinis darbas (24 pus.)


Degalinės ORLEN LIETUVA konkurencingumo stiprinimas rėmimo priemonėmis
ĮVADAS. KONKURENCINGUMO IR JO STIPRINIMO RĖMIMO PRIEMONĖMIS TEORINIAI ASPEKTAI. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės konkurencingumo. Rėmimas ir jo vieta įmonės veikloje. DEGALINĖS „ORLEN LIETUVA“ KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS RĖMIMO PRIEMONĖMIS. „ORLEN Lietuva“ veiklos charakteristika. Tyrimo metodika. „ORLEN Lietuva“ situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. ORLEN Lietuva vidinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Degalinėje „ORLEN Lietuva“ naudojamos rėmimo priemonės ir jų įtaka pardavimams. Reklamos poveikis įmonei. Asmeninio pardavimo naudojimas degalinėje. Pardavimų skatinimo reikšmė. Viešieji ryšiai ir jų įtaka. Degalinės „ORLEN Lietuva“ rėmimo komplekso tobulinimo galimybės. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Mažėjant vartojimui verslas yra priverstas reaguoti į naujai susiklosčiusias aplinkybes, greičiau priiminėti sprendimus. Keičiantis santykiams tarp konkuruojančių įmonių, vartotojai masinami įvairiomis akcijomis, reklamomis ar nuolaidomis, tokiu būdu verslininkai siekia sustiprinti pozicijas rinkoje. Ekspertai teigia, jog šioje kovoje laimės įmonės, kurios sugebės sumažinti savo verslo modelio poreikį pinigams bei tinkamai prisitaikyti prie pakitusios konkurencinės aplinkos.
Marketingo diplominis darbas (62 pus.)


Draudimo įmonės rėmimo strategijos parinkimas: draudimo įmonė "Saugumo jausmas"
Įvadas. Situacijos apžvalga. Marketingo komplekso elementas „rėmimas“. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Šiame kursiniame projekte yra nagrinėjamos gyvybės draudimo bendrovių marketingo problemos. Daugiausia dėmesio skirta marketingo komplekso elementui „rėmimas“, kuriame egzistuojančios problemos turi milžinišką įtaką visai bendrovės veiklai. Darbo tema yra aktuali šiais laikais sparčiai populiarėjančioms gyvybės draudimo paslaugų teikėjams. Kadangi draudimo įmonei yra svarbus klientų kiekis, daugiausia dėmesio savo projekte skirsiu būtent draudimo konsultantų tiesioginiam bendravimui su potencialiais klientais. Darbo tikslas išanalizuoti pateiktą situaciją, identifikuoti marketingo komplekso elemento „rėmimas“ egzistuojančias problemas, jas įvertinti ir rasti jų sprendimo būdus.
Marketingo kursinis darbas (12 pus.)


Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Bonum publikum" ir UAB "If draudimas" palyginamoji analizė
Įvadas. UAB "Bonum publikum" draudimas. UAB "Bonum publikum" privatiems klientams. UAB "Bonum publikum" draudimas verslo klientams. UAB "If draudimas". UAB "if draudimas" privatiems klientams. UAB "If draudimas" verslo klientams. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: Palyginti UAB "Bonum publikum" ir UAB "If draudimas" draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti kuo skiriasi UAB "Bonum publikum" nuo "IF draudimo" draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Išsiaiškinti kuo panašūs UAB "Bonum publikum" nuo "IF draudimo" draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.
Marketingo referatas (18 pus.)


Duonos kepykla
Įvadas. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. Gamybinės patalpos. Aplinkos analizė. Darbo teisė. Makro ekonomika. Marketingas. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Kainos nustatymas. Produkto analizė. Žaliavų apskaičiavimas. Žaliavos. Konditerinių gaminių asortimentas. "bočoų" duonos receptūra. Technologinė shema. Reklama. Rizikos analizė. Mikro aplinka gamybos (paslaugu) cherakteristika. Realizavimo rinkos. Tekimas. Makroaplinka. Konkurentu analizė. Įšvados.
Marketingo referatas (20 pus.)


Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvų nustatymas
Įvadas. Tyrimo vietų eksterjero (išorės) ir interjero (vidaus) įvertinimas. Vilijampolės turgavietės eksterjero įvertinimas. Parduotuvės "express market" eksterjero įvertinimas. Vilijampolės turgavietės interjero įvertinimas. Parduotuvės „express market" interjero įvertinimas. Klientų aptarnavimas parduotuvėje ir turguje. Tiriamų objektų ir jų kainų palygimas turguje ir parduotuvėje. Svogūnų ir jų kainų palyginimas. Obuolių ir jų kainų palyginimas. Dešrelių ir jų kainų palyginimas. Tyrimo tikslas – atskleisti tiriamų maisto produktų pardavimo veiksnių skirtumus parduotuvėje ir turguje. Tyrimo uždaviniai. Pasirinkti tyrimo objektus. Pasirinkti tyrimo vietą. Atlikti dviejų savaičių stebėjimą natūraliomis sąlygomis. Pardavėjų surašymas (turguje). Kainų, jų kitimo fiksavimas. Aplinkos veiksnių įtakos pardavimams stebėjimas. Duomenų apdorojimas. Duomenų analizė. Informacijos apibendrinimas ir išvadų pateikimas.
Marketingo tyrimas (18 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |