Referatai Kursiniai Diplominiai

Ekologiškų žemės ūkio produktų rinka šalyje
Įvadas. Ekologiškų produktų samprata teoriniu požiūriu. Ekologiškų produktų samprata bei paplitimo priežastys. Ekologiškų produktų rinkos samprata. Ekologinis ūkininkavimas. Ekologiškų produktų ženklinimas. Ekologiškų produktų reikalavimai. "Ekoagros" ir žemės ūkio ministerijos įtaka ekologiniam ūkininkavimui. Informacija vartotojams. Ekologiškų produktų rinkos plėtra ir perspektyvos. Lietuvoje. Ekologiškų produktų rinka pasaulyje. Ekologinio ūkininkavimo plėtra lietuvoje. Ekologiškų produktų gamintojai ir jų produkcija. Ekologiškų produktų kainos rinkoje. Eksportas ir importas lietuvoje. Ekologiškų produktų vertinimas bei paklausa. Išvados. Darbo objektas. Ekologiškų produktų rinka. Darbo tikslas - teoriškai bei analitiškai išsiaiškinti ekologiškų produktų reikšmę bei rinkos tendencijas Lietuvoje. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti pagrindinių sąvokų reikšmes. Aptarti ekologinio ūkininkavimo ir gamybos ypatumus. Analitiškai susipažinti su ekologiškų produktų rinka. Nustatyti pagrindinius ekologiškų produktų paplitimo aspektus ir ištirti tai nulemiančius veiksnius. Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie ekologiškus produktus. Nustatyti ekologiškų produktų rinkos perspektyvas ir padaryti išvadas.
Marketingo kursinis darbas (34 pus.)


Eksportas
Eksporto įm. sruktūra ir jos f-jos. Eksporto rinkos ypatumai ir veiklos efektyvumas. Eksporto rinkos rinkos tyrimo struktūra. Eksporto įmonės potencinių galimybių tyrimas. Pasiūlos tyrimai (PT). Konkrečios prekės rinkos sąlygų analizė. Paklausos tyrimas.
Marketingo špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektroninės komercijos apžvalga
Įžanga. Elektroninė komercija Internete. Bankų vaidmuo elektroniniams atsikaitymams. Atsiskaitymo būdai ir modeliai. Lietuvos elektroninė komercija (atsiskaitymo būdai). Išvados.
Marketingo referatas (8 pus.)


Gamyba ir marketingas
Gamyba. Žemė. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Darbas. Kapitalas. Marketingas. Rinka. Vertė. Kaina. Lengvatinių kainų formavimas. Reklama. Ištrauka iš darbo. Nė akimirkai nenutraukdama savo pastangų tenkinti mūsų poreikius, ūkinė visuomenė užsiima tuo, kad daro prieinamus ir perdirba į tinkamas vartoti formas gamtos išteklius. Apdirbama žemė, auginami gyvuliai, kasamos anglys, geležis paverčiama laivais ir mašinomis ir dar kuriama “tūkstantis ir vienas” daiktas, kad kiekvienas iš mūsų, kas gali užsimokėti, galėtų gauti reikiamų prekių ir paslaugų. Visa ši veikla, kurios tikslas yra patenkinti žmonių poreikius, sudaro GAMYBĄ, o jos rezultatas yra pasiūla, susidedanti iš: a)vartojimo reikmenų ir įvairių asmeninių paslaugų, kurios tiesiogiai patenkina poreikius, bei b)gamybos priemonių ir komercinių paslaugų, kurios netiesiogiai patenkina žmonių poreikius.
Marketingo referatas (10 pus.)


ĮĮ "Autožeruona" marketingo komplekso vertinimas
ĮVADAS. PASLAUGŲ MARKETINGO KOMPLEKSO TEORINIAI ASPEKTAI. Paslaugų marketingo komplekso samprata. Paslaugų produktas: savybės ir klasifikavimas. Paslaugos koncepcija, paslaugų pasiūlos modeliai. Vartotojai ir teikėjai paslaugų teikime. Paslaugų teikimo vieta. Fizinė paslaugų teikimo aplinka. Paslaugų teikimo proceso samprata. Paslaugų kainodara, paslaugų kokybė. IĮ „AUTOEŽERUONA“ PASLAUGŲ MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ. IĮ „Autoežeruona“ veiklos charakteristika, paslaugų statistinė analizė. IĮ „Autoežeruona“ marketingo komplekso tyrimo metodika. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos modelis. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos vartotojai ir teikėjai. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos teikimo vieta, teikimo procesas ir paslaugos fizinės aplinkos ypatumai. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos kainodara. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos teikime naudojami komunikacijos elementai. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos kokybės matavimo kriterijai. IĮ „Autoežeruona“ marketingo komplekso tobulinimo kryptys. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Tyrimo tikslas - įvertinti IĮ „Autoežeruona“ marketingo kompleksą. Tyrimo uždaviniai: Apžvelgti paslaugų marketingo komplekso elementų teorinius aspektus. Išanalizuoti IĮ „Autoežeruona“ naudojamų paslaugų marketingo komplekso elementus. Pateikti IĮ „Autoežeruona“ paslaugų marketingo komplekso tobulinimo kryptis.
Marketingo diplominis darbas (48 pus.)


Įmonės kainodara
Kainodaros strategijos formavimas. Kainų tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainodaros strategija. Kainų prognozavimas. Kainų prognozavimo metodai. Įvairių kainų prognozavimo metodų taikymo prielaidos. Prekės gyvavimo ciklas ir kainų politika. Išvados. Informacijos šaltiniai. Darbo tikslas. Išanalizuoti įmonės kainodaros teorinius aspektus. Darbo uždaviniai. Aptarti kainodaros strategijos formavimą. Įvertinti kainų prognozavimo metodus.
Marketingo kursinis darbas (17 pus.)


Įmonės kainodaros strategijos formulavimas
Įvadas. Įmonės kainų politika. Nuolaidų sistemos poveikis įmonės tikslų grandinėje. Kainodaros strategijos formulavimo klausimai. Duomenų rinkimas. Strateginė analizė. Strategijos formulavimas. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Eksportinių kainų veiksniai. Paskirstymo strategija. Paskirstymo tankumas. Paskirstymo kanalų ilgis. Paskirstymo logistika. Įmonės paskirstymo struktūros projektavimas. Užsienio ekonominės jėgos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijų pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatas (15 pus.)


Įmonės marketingo veiklos analizė
ĮVADAS. AB „UMEGA” VEIKLOS APIBŪDINIMAS. AB „UMEGA” MAKRO IR MIKRO APLINKOS TYRIMAS. AB „Umega” makroaplinkos tyrimas. AB „Umega” mikroaplinkos tyrimas. AB „UMEGA” SWOT ANALIZĖ. RINKOS TYRIMAS. Rinkos apibūdinimas, dydis, augimo tempai. Įmonės prognozės. Tikslinė rinka. Vartotojų apklausa. KONKURENTŲ ANALIZĖ. AB „Umega” pagrindiniai konkurentai. Konkurentų siūlomos prekės. Konkurentų vartotojai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone AB„Umega”. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA.
Marketingo kursinis darbas (29 pus.)


Įmonės UAB "Kauno medicinos centras" marketingo programa
Problemos identifikavimas. Imarketingo aplinkos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. SSGG analizė. Segmentavimas. Tikslinio segmento pasirinkimas. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Išvados. Šiam darbui atlikti mes pasirinkome įmonę UAB "Kauno medicinos centras" ir kūrsime jos marketingo programą. Mūsų darbo tiksla yra sukurti UAB "Kauno medicinos centro" marketingo programą. Tam tikslui pasiekti kėliame uždavinius : trumpai aprašyti įmonę, atlikti rinkos apžvalgą, panagrinėti įmonės makroaplinką ir mikroaplinką, atlikti SSGG analizę, segmentavimą, parinkti tikslinį segmentą, apibūdinti prekę, kainą, paskirstymą, rėmimą ir marketingo biudžetą.
Marketingo kursinis darbas (20 pus.)


Įmonės vandenėlis konkurencinio marketingo sprendimai
ĮVADAS. ĮMONĖS IR JOS KONKURENCINIO PRANAŠUMO APIBŪDINIMAS. RINKOS ANALIZĖ. Tikslinio segmento ir jo poreikių apibūdinimas. Rinkos patrauklumas. Rinkos patrauklumo analizė. KOMPLEKSINIO PASIŪLYMO KONKURENCINGUMO NUSTATYMAS. Prioritetinių konkurentų nustatymas. Įmonės kompleksinio pasiūlymo rinkai struktūros aprašas. Kompleksinio pasiūlymo rinkai konkurencingumo įvertinimas. KOMPLEKSINIO PASIŪLYMO KONKURENCINGUMO DIDINIMO SPRENDIMAI. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. KONKURENTŲ ATSAKOMŲJŲ VEIKSMŲ NUMATYMAS. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. IŠVADOS. LITERATŪRA.Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslams pasiekti. Šio kursinio darbo tikslas - pateikti įmonės „Vandenėlis“ konkurencinio marketingo sprendimus, išnagrinėti parduodamų prekių bei paslaugų pranašumus ir tų pranašumų įgijimo galimybes. Taip pat siekiama išanalizuoti įmonės „Vandenėlis“ konkurentų stiprybes, bei silpnybes, parengti konkuravimo strategiją.
Marketingo kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |