Referatai Kursiniai Diplominiai

Interneto paslaugų pasirinkimo tyrimas
Įžanga. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Paslauga. Paslaugos grupė. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Kainodaros sprendimai. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos tyrimas. Rinkos paslaugos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinis aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados. Darbo tikslas: tyrimo pagalba išsiaiškinti kokias dažniausiai interneto paslaugas renkasi vartotojas ir kaip naujovės įtakoja jo pasirinkimą. Darbo uždaviniai. Teoriškai išnagrinėti interneto paslaugas. Empyriškai ištirti interneto teikiamų paslaugų pasirinkimą.
Marketingo tyrimas (36 pus.)


Kaimo turizmo paslaugų sistema Lietuvoje
Įvadas. Kaimo turizmo paslaugų rinkodaros ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų teikimo reglamentavimas lietuvoje. Kaimo turizmo sodybų steigimo tvarka. Kaimo turizmo paslaugų kokybė ir jos gerinimo kryptys. Kaimo turizmo paslaugų sistema lietuvoje. Apgyvendinimas. Maitinimas. Pramogos. Kaimo turizmo plėtros galimybės. Išvados. Pagrindiniai šio darbo uždaviniai ir tikslai yra apžvelgti kaimo turizmo paslaugų veiklai reikalingus išteklius bei socialines, organizacines ir teisines prielaidas šio verslo plėtojimui Lietuvoje.
Marketingo kursinis darbas (34 pus.)


Kainodaros organizavimas įmonėje UAB "Molesta"
Įvadas. I. Teorinė dalis. Įmonės strategija ir kainodaros politika. Kainos sąvoka ir reikšmė. Kainos funkcijos. Kainodaros strategija. Kainų nustatymo metodai. Praktinė dalis. UAB "Molesta " apibūdinimas. UAB "Molesta" teisinė veiklos organizavimo forma. UAB "Molesta" komercinės - ūkinės veiklos aprašymas. UAB "Molesta" organizacinė struktūra ir valdymas. Produktų (produktų grupių) realizavimo rinkų analizė. Žaliavų ir medžiagų tiekėjai. Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Šakos (rinkos) identifikavimas. Įmonės konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Molesta" prekės kainos nustatymo principai. Kainodaros metodo identifikavimas. M² dailylenčių exw kainos kalkuliacija. M² dailylenčių pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama UAB "Molesta" kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (31 pus.)


Kavinės aplinkos tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Esama padėtis. Įmonės valdymo struktūra. Pasirinkto produkto aprašymas. Išorinės aplinkos poveikis kavinei, swot analizė. Tiriamoji dalis. Informacijos analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursinis darbas (17 pus.)


Kelionių organizatoriaus UAB "Kauno grūda" rinkodaros plano tobulinimas
Įvadas. Kelionių organizatoriaus UAB "Kauno grūda" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Kelionių organizatoriaus UAB "kauno grūda" rinkodaros programos analizė. Kelionių organizatoriaus UAB "kauno grūda" situacijos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Nuolaidų sistema UAB "Kauno grūda". Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų kainoraštis kelionių organizatoriuje UAB "Kauno grūda". Paslaugų pateikimo analizė. Turizmo paslaugų rinkos subjektai ir turizmo paslaugų teikimo kanalai. Kelionių organizatoriaus UAB "kauno grūda" rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Kelionių organizatoriaus UAB "Kauno grūda" rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas (savo padėties rinkoje nustatymas). Konkurencinė analizė. Vidinė rinkodaros analizė. Kelionių agentūros UAB "kauno grūda" SSGG analizė rinkodaros požiūriu. Kelionių agentūros UAB "Kauno grūda" SSGG analizė rinkodaros požiūriu. Kelionių organizatoriaus UAB "Kauno grūda" strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė. Pelno (nuostolių) rinkodaros plano prognozė. Rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolė.
Marketingo kursinis darbas (32 pus.)


Komunikacijos barjerai organizacijoje
ĮVADAS. KOMUNIKACIJOS SAMPRATA. BENDRAVIMO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS. Komunikacijos efektyvumas organizacijoje. Komunikacijos barjerai. Komunikacijos ypatybės įvairiose organizacijose. ORGANIZACIJA IR KOMUNIKAVIMAS JOJE. Organizacijos samprata. Komunikacijos vaidmuo organizacijoje. Komunikavimo kliūtys organizacijoje. KONFLIKTAI ORGANIZACIJOSE. Konfliktas ir jo sudėtis. Konfliktas organizacijoje. EFEKTYVUS KOMUNIKAVIMAS DARBE. VIDINĖ KOMUNIKACIJA. TYRIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Marketingo referatas (23 pus.)


Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo kompleksas
Komunikacinio proceso elementai. Rėmimo komplekso biudžeto apskaičiavimo metodai. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo kompleksas. Komunikacinė politika. Komunikacinis procesas. Siuntėjas. Kodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimas. Gavėjas. Atsakomoji reakcija. Grįžtamasis ryšys. Trukdžiai. Rėmimo komplekso biudžeto apskaičiavimo metodai. Išvados.
Marketingo referatas (10 pus.)


Lietuvos ir vokietijos UAB "Ergo Lietuva" veiklos principai bei teikiamų paslaugų analizė
Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų rinka. UAB "ERGO Lietuva" pristatymas. UAB "ERGO Lietuva" veiklos principai. Klientams teikiamų paslaugų kokybės matavimo etapai ir rodikliai. UAB "ERGO Lietuva" klientams teikiamų paslaugų tobulinimas. UAB "ERGO Lietuva" elgsena siekiant paslaugų kokybės. UAB "ERGO Lietuva" veiklos strategija ir tobulinimo galimybės. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (28 pus.)


Lojalumo programų taikymas įmonėse
Įvadas. Lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumas užsienio šalyse. Sukaupta ankstesnė vadybos patirtis. Tyrimo metodika. Analizės rezultatai. Straipsnio išvados. Darbjuotojų lojalumas lietuvoje. Darbo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbo tikslas - išanalizuoti ir aptarti lojalumo programų taikymą įmonėse. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti pagrindines problemas susijusias su lojalumo programų taikymu. Pateikti lojalumo programų taikymą užsienio ir Lietuvos įmonėse. Objektas - lojalumų programos taikymas AB "Lietuvos draudimas" įmonėje.
Marketingo referatas (19 pus.)


Marketingo komunikacijos
Reklamos efektyvumo tyrimas ir biudžeto sudarymas. Įvadas. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas naudojant apklausą. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Reklamos biudžetas metams. Literatūros sąrašas.
Marketingo tyrimas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |