Referatai Kursiniai Diplominiai

Marketingo konspektai (1)
Marketingo sąvokos. MARKETINGO VALDYMAS. MARKETINGO PROCESO VALDYMAS. MARKETINGO INFORMACIJOS SISTEMOS. MARKETINGO TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS. MARKETINGO STRATEGIJA, PLANAVIMAS IR KONTROLĖ. MARKETINGO VEIKLOS KONTROLĖ. KOMUNIKACIJŲ SU UŽSAKOVAIS IR VARTOTOJAIS STARTEGIJA. APIE PREKĖS GYVAVIMO CIKLĄ. PREKIŲ KLASIFIKACIJA. STATYBINĖ PRODUKCIJA KAIP PREKĖ. GAMINTOJŲ IR STATYBOS RINKA IR VARTOTOJŲ ELGESIO YPATYBĖS. MARKETINGO SISTEMA IR STATYBINĖS RINKOS APLINKA. KONTAKTINĖS AUDITORIJOS. IMONE. MAKROAPLINKA. RĖMIMO STRATEGIJA. KAPITALINĖS STATYBOS OBJEKTŲ MARKETINGO YPATUMAI.
Marketingo špera/ paruoštukė (2 pus.)


Marketingo konspektai (2)
MARKETINGO SAMPRATA IR KONCEPCIJA. MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTAI. RINKOS TYRIMAI. PRODUKTO POLITIKA. KAINŲ POLITIKA. PARDAVIMŲ RĖMIMAS, STIMULIAVIMAS. REKLAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. REKLAMOS KAMPANIJOS PLANAVIMAS. PREKIŲ PATEIKIMAS. FIRMOS ĮVAIZDIS IR PASLAUGŲ KOKYBĖ. FIRMOS VIDAUS MARKETINGAS. VARTOTOJŲ ELGSENA. MARKETINGO PLANAVIMAS. ESAMŲ KLIENTŲ MARKETINGAS. MARKETINGO LOGISTIKA. MARKETINGO IŠLAIDŲ EFEKTYVUMAS. APLINKOS PAŽINIMAS TARPTAUTINIAME MARKETINGE. 3 ĮĖJIMO I UŽSIENIO RINKAS BŪDAI.
Marketingo konspektas (25 pus.)


Marketingo kursinis darbas
ĮVADAS. MARKETINGO KOMPLEKSO TEORINIAI ASPEKTAI. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso elementų teoriniai aspektai. Prekės. Kaina. Rėmimo kompleksas. Paskirstymas. UAB „NORDALE“ MARKETINGO KOMPLEKSO POLITIKA. UAB „NORDALE“ asortimento politika. Kainodaros politika. Rėmimo politika. Prekės pateikimo politika. IŠVADOS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. Marketingas pradeda veikti tada, kai žmonės nusprendžia patenkinti savo norus bei poreikius, pasitelkdami mainus. Taigi marketingas apima visą mainų kūrybos ir skatinimo veiklą.
Marketingo kursinis darbas (21 pus.)


Marketingo pagrindai
Pratarmė. MARKETINGO SAMPRATA. MARKETINGO TURINYS. MARKETINGAS- VERSLO SAMPRATA. APIBRĖŽIMAS. MARKETINGO EVOLIUCIJA. MARKETINGO ATMAINOS. APIBENDRINIMAS. MARKETINGO KOMPLEKSAS IR JO APLINKA. MARKETINGO KOMPLEKSAS. MARKETINGO APLINKA. MIKROAPLINKA. MAKROAPLINKA. POLITINĖ-TEISINĖ APLINKA. EKONOMINĖ APLINKA. DEMOGRAFINĖ-KULTŪRINĖ APLINKA. TECHNOLOGINĖ APLINKA. KONKURENCINĖ APLINKA. RINKA IR RINKOS TYRIMAS. Rinkos ir jų klasifikavimas. RINKOS SEGMENTAVIMAS. VARTOTOJO ELGESĮ LEMIANTYS FAKTORIAI. Tarpasmeniniai faktoriai. ASMENINIAI FAKTORIAI. Gamybinės paskirties prekių vartotojų elgesys. Rinkos tyrimas. PAKLAUSOS TYRIMAS. VARTOTOJŲ ELGESIO TYRIMO KRYPTYS. Konkurencijos tyrimas. PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS, PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMAS, PREKĖS IDENTIFIKAVIMAS IR ĮPAKAVIMAS. PREKĖS SAMPRATA. PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. PREKĖS PRIPAŽINIMO PROCESAS. PREKIŲ ASORTIMENTAS. KONKURENTABILUMAS. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMAS. PREKIŲ GAMYBOS NUTRAUKIMAS. PREKĖS IDENTIFIKAVIMAS. PREKĖS ĮPAKAVIMAS. KAINA. KAINOS SAMPRATA. KAŠTŲ POVEIKIS KAINAI. RINKOS POVEIKIS KAINAI. NAUDINGUMO VARTOTOJUI POVEIKIS KAINAI. KONKURENCIJOS POVEIKIS KAINAI. NORMATYVINIŲ AKTŲ POVEIKIS KAINAI. MARKETINGO STRATEGIJOS POVEIKIS KAINAI. RIZIKOS LAIPSNIO POVEIKIS KAINAI. KAINOS REGULIAVIMO TIKSLAI. PRODUKTŲ KAINŲ NUSTATYMO METODAI. KAINŲ STRATEGIJOS. Prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Didmeninė prekyba. MAŽMENINĖ GAMYBA. MARKETINGO LOGISTIKA. KANALŲ VALDYMAS. Rėmimas. RĖMIMO SAMPRATA. PARDAVIMŲ RĖMIMAS. REKLAMA. Populiarinimas. ASMENIŠKAS PARDAVIMAS. MARKETINGO PLANAVIMAS IR VALDYMAS. Marketingo planavimo esmé. MARKETINGO STRATEGIJOS PARENGIMAS. PARDAVIMŲ PROGNOZAVIMAS. TAKTIKOS PAGRINDIMAS. MARKETINGO PLANAS. MARKETINGO KONTROLĖ IR ANALIZĖ
Marketingo konspektas (147 pus.)


Marketingo pagrindų koliokviumo klausimai
Marketingo esmė. Ką jis duoda? Marketingo apibrėžimai. Į kokius principinius klausimus atsako marketingas? Su kokias mokslais susijęs marketingas? Marketingo naudojimo sferos. Trumpai apie marketingo atsiradimą ir evoliuciją. Kokie pagr. veiksniai sąlygojo marketingo atsiradimą? Kokios žinomos marketingo tarptautinės organizacijos? JAV ir JP marketingo skirtumai. Marketingo konsepcijos. Prekės konsepcijos pagrindiniai principai. Pardavimo konsepcijos pagrindiniai principai. Marketingo konsepcijos pagrindiniai principai. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo tipai. Konversinis marketingas. Skatinamasis marketingas. Palaikantis marketingas. Plėtojantis marketingas. Sinchroninis marketingas. Remarketingas. Demarketingas (deficitas). Antimarketingas. Marketingo komplekso samprata. Pagrindinių marketingo kompleksų elementų charakteristikos. Marketingo komplekso mikro aplinka. Marketingo komplekso makro aplinka. Esminis mikro ir makro aplinkų skiriamasis bruožas.
Marketingo špera/ paruoštukė (4 pus.)


Marketingo planavimas
Marketingo idėjos suformulavimas. Marketingo tikslo suformulavimas. Įmonės aplinkos apibūdinimas. Marketingo koncepcija ir tipo pasirinkimas. Marketingo elementų apibūdinimas. Rinkos apibūdinimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. SWOT ir konkurentų apibūdinimas. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo biudžeto pagrindimas. Marketingo plano stuktūros pagrindimas. Marketingo tarnybos organizacinės struktūros pagrindimas. Realizavimo kanalų parinkimas.
Marketingo konspektas (16 pus.)


Marketingo pradmenys
MARKETINGO SAMPRATA. Marketingo apibrėžimas. MARKETINGO FUNKCIJOS IR SUBJEKTAI. MARKETINGO KOMPLEKSAS. MARKETINGO APLINKA. KONKURENCIJA. RINKOS SKAIDYMAS. MARKETINGO TYRIMAS. VARTOTOJŲ ANALIZĖ. SPRENDIMO PIRKTI PRIĖMIMO PROCESAS. PRODUKTO ANALIZĖ. PREKĖS MARKĖ. PAKUOTĖ. PRODUKTO PARUOŠIMAS RINKAI. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. KAINODARA. PREKĖS PASKIRSTYMO SISTEMA. MAŽMENINĖ PREKYBA. DIDMENINĖ PREKYBA. RĖMIMAS. REKLAMA. REKLAMOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS.
Marketingo konspektas (16 pus.)


Marketingo sistema
Turinys. Įvadas. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Knygų verslo marketingo valdymo sistema. Knygų leidybos marketingo valdymo sistemos posistemės. Knygų prekybos marketingo valdymo sistemos posistemės. Šiuolaikinių vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Vadybos teorijų klasifikavimas chronologine tvarka. Vadybos teorijų klasifikacija pagal funkcijas. Gamybos organizavimo vadybos teorija. Darbo organizavimo vadybos teorija. Strateginio planavimo teorija. Marketingo teorija. Finansų teorija. Draudimo teorijos. Kokybės vadybos teorija. Operatyvaus valdymo teorija. Biudžeto teorija. Motyvavimo teorija. Vadybos teorijų klasifikacija pagal paskirtį. Kolektyvų formavimo (mikroklimato) teorija. Balanso teorija. Elgesio teorija. Optimizavimo teorija. Ekonominių vadybos metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Kainodaros modeliai. Kreditavimas. Apmokestinimas. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas. Ekonominio veiksmingumo nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Motyvacija. Bendravimas. Auklėjimas. Profesinė etika. Darbo grupių (kolektyvų) formavimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Matematiniai - statistiniai metodai. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Ekspertiniai vertinimai. Koreliacinė - regresinė analizė. Atsargų valdymo teorija. Masinio aptarnavimo teorija. Tinkliniai modeliai. Grafų teorija. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Sprendimų medis. Situacijų modeliai. Euristiniai sprendimų metodai. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (48 pus.)


Marketingo strategija
Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Marketingo strategija. Marketingo planavimas. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą, produktų politiką ir pardavimo strategiją. Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti.
Marketingo referatas (12 pus.)


Marketingo strategijos parengimas "Audimas" įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. AB "Audimas" rinkos patrauklumo, konkurentų ir galimybių analizė. Sportinės aprangos rinkos patrauklumo įvertinimas. Konkurentų analizė. Galimybių analizė. AB "Audimas" tikslinės rinkos nustatymas. "Audimo" prekės ženklo pozicionavimas. Konkuruojančių prekės ženklų išskyrimas. Apsisprendimo atributų identifikavimas ir reikšmingumo įvertimas. Vartotojų vertinimo "Audimo" ir konkurentų prekių ženklus pagal apsisprendimo atributus nustatymas. Pozicionavimo žemėlapio sudarymas. AB "Audimas" konkurencinio pranašumo įgijimo ir konkuravimo strategijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |