Referatai Kursiniai Diplominiai

Marketingo strategijos parinkimas "Lono mažmena" įmonėje
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Įmonės "Lono mažmena" perspektyvų tyrimas. Marketingo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas. Išvados. Literatūra. Darbo objektas - marketingo strategijos parengimas. Tikslas: Parengti tinkamas marketingo strategijas įmonei "Lono mažmena" tolimesniai jos veiklai. Uždaviniai. Aprašyti įmonės "Lono mažmena" charakteristiką. Atlikti makroaplinkos ir mikroaplinkos analizes. Išsiaiškinti įmonės marketingo kompleksą. Numatyti marketingo strategijas ir jų įgyvendinimo priemones.
Marketingo kursinis darbas (33 pus.)


Marketingo tyrimai
Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimo samprata. Marketingo informacijos sistema. Marketingo informacijos sistemos struktūra ir ryšiai. Marketingo tyrimo kryptys. Marketingo tyrimų metodai. Marketingo tyrimų valdymas. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Norint padaryti teisingą sprendimą reikia surinkti reikiamą informaciją. Taigi, sprendimo teisingumas labai priklauso nuo turimos informacijos. Taip pat ir marketingo sprendimai reikalauja informacijos, tam ir yra daromas marketingo tyrimas. Marketingo tyrimas - tai sistemingas duomenų, susijusių su marketingo problemomis, rinkimas, kaupimas ir apdorojimas.
Marketingo referatas (14 pus.)


Marketingo tyrimas AB "Audimas" įmonėje
Įvadas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursinis darbas (21 pus.)


Marketingo tyrimas: "PZU Lietuva" įmonėje
Situacijos analizė. Bendrovės "PZU Lietuva" apibūdinimas. Transporto priemonių draudimas. Įmonės užimama rinkos dalis pagal transporto civilinį privalomąjį draudimą. Įmonės marketingo veikla. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Marketingo tyrimai padeda organizacijai pažinti aplinką, surasti tinkamą reagavimo į šią aplinką derinį, parengti sprendimų, priemonių ir veiklos variantų kompleksą. Atliekant marketingo tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina marketingo programas, kontroliuoja marketingo veiklą, bet taip pat sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei projektavimo klausimus...
Marketingo kursinis darbas (22 pus.)


Marketingo tyrimas: Rimi, Maxima
Įvadas. Parduotuvė "Maxima". Parduotuvė "Rimi". Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos pozicionavimas. Konkurentų tyrimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados. Aš atlikau marketingo tyrimus apie Kėdainių parduotuves "Maxima" ir "Rimi". Mano darbo tikslas buvo išsiaiškinti, į kokia parduotuvę eina apsipirkti dauguma žmonių. Kokios priežastys skatina juos ten ateiti.
Marketingo kursinis darbas (21 pus.)


Marketingo tyrimas: UAB "Alytaus duona"
Įvadas. Tyrimo eiga. Anketos klausimų ir atsakymų suvestinė. Anketų analizė ir apibendrinimas. Marketingo tyrimo UAB "Alytaus duona" atlikimas. Išvados. Anketa. Literatūros sąrašas. Mano atlikto tyrimo objektas duonos rinka ir jos ištyrimas. Darbo tikslas ir būtų duonos rinkos ištyrimas ir atitinkamų išvadų susijusių su tyrimo rezultatais padarymas. Taip pat stengsiuosi išsiaiškinti UAB "Alytaus duona" produkcijos vietą šioje rinkoje ir jos populiarumą vartotojų tarpe palyginus su kitų Lietuvos duonos kepyklų produkcija.
Marketingo tyrimas (25 pus.)


Mažėjančio klientų skaičius restorane tyrimas
Padėties rinkoje nustatymas teoriniu aspektu. Pozicionavimo procesas ir jo esmės charakteristika. Padėties rinkoje nustatymas. Rinkos segmentavimo būdai nustatant tikslines vartotojų rinkas. Marketingo aplinkos samprata. Įvaizdis. Konkurentai rinkoje ir konkurencingumo veiksmai. Konkurencinė analizė. Vartotojo elgsenos tyrimas. Rinkodaros tyrimo metodika. Restorano " le paysage" pozicijos rinkoje stiprinimas. Restorano "le paysage" pristatymas. Restorano lankytojų nuomonės tyrimas. Restorano "le paysage" konkurentų nustatymas. Išvados ir siūlymai. Darbo tikslas: ištirti galimybes, kurios padėtų sustiprinti restorano "Le Paysage" poziciją rinkoje. Tyrimo objektas: Restoranos "Le Paysage". Darbo uždaviniai. Išanalizuoti literatūros šaltinius, nagrinėjančius pozicionavimą ir padėties rinkoje nustatymą teoriniu aspektu. Nustatyti veiksnius turinčius įtakos klientų skaičiaus mažėjimui. Ištirti potencialius konkurentus ir vartotojus. Išnagrinėti konkurencinio pranašumo veiksnius, nustatant įmonės poziciją rinkoje.
Marketingo kursinis darbas (34 pus.)


Metalo gaminių eksporto iš Lietuvos analizė, organizavimas ir planavimas
Įvadas. Metalo gaminių eksporto bei importo analizė. Lietuvos eksporto būklės analizė. Metalo ir metalo gaminių pramonės ssgg analizė. Metalo gaminių eksporto analizė. Metalo gaminių eksporto balansas. Metalo gaminių eksporto dinamika. Metalo gaminių eksporto problemos. Metalo gaminių eksporto perspektyvos. Išvados. Kursiniame darbe išsiaiškinta kokia yra įmonės eksporto analizė, organizavimas ir planavimas mokslinės literatūros požiūriu. Išanalizuotos Lietuvos eksporto būklės analizės. Išnagrinėti metalo ir metalo gaminų pramonės SSGG analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad metalo gaminių gamybos pramonės galimybės realizuoti savo produkciją už Lietuvos ribų vertinamos prastai Problemos, trukdančios eksporto plėtrai yra finansinių išteklių trūkumas, aukšti tarifiniai bei netarifiniai apribojimai, PVM taikymas bei didelė konkurencija su labiau išsivysčiusių šalių produkcija.
Marketingo kursinis darbas (28 pus.)


Minijos baldų rinkodaros veiksmų tyrimo ataskaita
Įvadas. Prekių grupės. Asortimento gylis. Prekės kokybė. Prekės ženklas. Aptarnavimas. Kainų politika. Rėmimo priemonės. Išvados. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti baldų parduotuvės "Minijos baldai" vartotojų bruožus ir kokie veiksniai juos lemia. Tyrimo uždaviniai. Išsiaiškinti vartotojų lankymosi parduotuvėje "Minijos baldai" tikslus. Išsiaiškinti vartotojų elgseną sąlygojančius veiksnius. Tyrimui naudojau stebėjimo metodą.
Marketingo ataskaita (8 pus.)


Monopolinė kainodara
Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Kaštų priedo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainoms. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainoms. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Dviejų dalių tarifas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Ištrauka iš darbo. Monopolinė kainodara Lietuvoje įgauna vis didesnę prasmę. Vyriausybei privatizuojant vis daugiau monopolinių objektų (privatizuotas “Lietuvos telekomas”, žadama privatizuoti “Lietuvos energiją”, dujų ūkį) vartotojams iškyla klausimas ar jie neliks nuskriausti? Monopolinės kompanijos valdo svarbiausias ūkio šakas, todėl dauguma vartotojų yra ramūs dėl kainų politikos, nes dauguma tų firmų priklauso vyriausybei. Vyriausybė gali be didesnių sunkumų reguliuoti jai priklausančių įmonių teikiamų paslaugų kainas. Privatizavus šias įmones, visų pirma, prarandama jų kontrolė. Tačiau vartotojus labiausiai jaudina klausimas ne tai, kaip bus tvarkomasi įmonės viduje, bet kokia kainų politiką pasirinks ši įmonė. Dėl vyriausybės negalėjimo kontroliuoti kainų monopolininkai gali reikalauti labai didelio užmokesčio už jų teikiamas paslaugas ar prekes. Tokiu atveju kentėtų vartotojai.
Marketingo kursinis darbas (16 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |