Referatai Kursiniai Diplominiai

Naujo produkto (paslaugos) įvedimas į rinką
Įvadas. Temos aktualumas. Veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Inovacijų samprata. Inovacijų klasifikacija. Klasifikacija inovacijų turinio prasme. Klasifikacija inovacijų įgyvendinimo lygio prasme. Naujų prekių/ paslaugų kūrimo priežastys. Naujos prekės/paslaugos kūrimo procesas. Tyrimo rezultatų analizė apie naujos paslaugos (vaikų kampelis) kavinėse reikalingumą. Naujos paslaugos (vaikų kampelis kavinėse) reikalingumas. Naujos paslaugos (vaikų kampelis) kūrimo procesas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Temos aktualumas. Mes gyvenami sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame viskas labai greitai keičiasi. Atsiranda neregėtos technologijos, naujausi produktai ir paslaugos, didėja ir keičiasi žmonių poreikiai, tai kas sena, yra tobulinama arba visiškai keičiama. Darosi vis sunkiau prognozuoti įvykius, spėti reaguoti ir prisitaikyti prie naujausių pokyčių ir naujovių. Visą tai galima pavadinti vienu žodžiu, inovacijos, kurios suteikia mums begalę naujų galimybių.
Marketingo kursinis darbas (21 pus.)


Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką
Įvadas. . Nauja paslauga. Naujos paslaugos strateginio plano parengimas. SWOT, PEST analizė. Konkurencinės aplinkos analizės nustatymas vadovaujantis M. Porterio modeliu. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Bcg matrica. Naujos paslaugos įvedimo į rinką ir jos vystymo projektas. Vartotojų tyrimo projekto parengimas. Paslaugos ženklas. Kainos strategija. Produkto pateikimo strategija. Produkto rėmimo politika. Įmonės, gaminančios vienkartinių bilietų. Automatus, organizacinė valdymo struktūra. Vadovo vaidmuo naujo produkto kūrimo ir. Įdiegimo į rinką procese. Naujo produkto apsaugos priemonė. Išvados. Tikslas: Parengti ir sudaryti naujos paslaugos projektą. Siekti patenkinti vartotojų poreikius teikiant jiems naują paslaugą ir sudominti. Uždaviniai. Išanalizuoti rinkas, kuriuose siekiame įvesti naują paslaugą, sudaryti jai palankias sąlygas toliau vystytis. Parengti rinkodaros strategijas naujos paslaugos įvedimo į rinką stadijoje. Parengti naujos paslaugos projektą.
Marketingo kursinis darbas (15 pus.)


Naujo produkto kūrimo ir įvedimo į rinką projektas
Įvadas. UAB "Chemelita" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo stilius ir organizacinė valdymo struktūra. Naujo produkto įvedimo į rinką metodologinės prielaidos. Naujo produkto kūrimas. Įmonės vizija, misija, tikslai. Marketingo aplinka. Kainų apskaičiavimas. Kainų strategija. Prekių paskirstymas. Kaštų poveikis kainai. Ryšys su pirkėjais. Rėmimas ir reklama. Swot analizė. Bcg matrica. Konkurencinės aplinkos analizė. Naujo modifikuoto produkto įvedimo į rinką strategija. UAB "Chemelita" vizija, misija, tikslai. Esamos ir potencialios aplinkos sąlygų analizė swot. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot strateginiai siūlymai. Bendrosios strategijos pasirinkimas bcg matricoje. Naujo modifikuoto produkto kainos apskaičiavimas ir kainų strategijos pasirinkimas. Konkurencinės aplinkos analizės nustatymas vadovaujantis m. Porterio modeliu. Verslo vienetų strategijų nustatymas pagal bostono kg ir general electric matricą. Naujo modifikuoto produkto pateikimas vartotojui. Naujo modifikuoto produkto apsaugos teisinės priemonės. Rėmimo ir reklamos vaidmuo naujo modifikuoto produkto įvedimui į rinką. Siekiant šio tikslo būtina įgyvendinti šiuos uždavinius. Parengti modifikuoto gaminio projektą. Atlikti SWOT analizę. Ištirti išorinę aplinką. Ištirti vidinę aplinką. Ištirti konkurencinę aplinką, vadovaujantis M. Porterio modeliu. Išanalizuoti rinką, kurioje norime įvesti naują modifikuotą gaminį. Apskaičiuoti naujo produkto kainą. Parengti bei pateikti vartotojų tyrimo, susijusio su naujo produkto paklausos.
Marketingo kursinis darbas (36 pus.)


Naujos prekės įvedimas į rinką
Įvadas. Prekė. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Produkto kūrimo etapas. Įvedimas. Didėjimo arba augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Strategijos, taikomos prekės gyvavimo ciklo etapuose. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Augimo etapo strategijos. Brandos stadijos strategijos. Smunkančios rinkos strategijos. Išvados. Rašydama šį kursinį darbą, bandžiau išsamiai išnagrinėti prekės gyvenimo ciklą, ypatingą dėmesį skiriant marketingo strategijų taikymui kiekviename prekės gyvavimo ciklo etape. Darbą sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje glaustai pateikiau, kas tai yra prekė, kas ją sudaro bei jos svarbą rinkodaroje. Antroje dalyje pateikiau ir išsamiai nagrinėjau prekės gyvavimo ciklą (PGC), stengiausi detaliai aprašyti kiekvieną šio ciklo etapą ir kuo jis ypatingas bei svarbus rinkodaros specialistui, kokius svarbius uždavinius iškelia pačiai įmonei Taip pat bandžiau išsiaiškinti, kokie pasitaiko ir nuo ko priklauso netipiški prekių gyvavimo ciklai šiuolaikinėje rinkoje. Trečioje dalyje ypatingą dėmesį skyriau marketingo strategijoms, kurios kiekviename atskirame prekės gyvavimo cikle yra savitos.
Marketingo kursinis darbas (19 pus.)


Organizacijos X įvaizdžio tyrimas
Kompanijos X, kurioje norėčiau atlikti tyrimą, veiklos pobūdis. Norėčiau atlikti kompanijos X įvaizdžio tyrimą klientų tarpe. Mano pasirinktos grupės įvaizdį labiausiai įtakojantys veiksniai. Tyrimo metodas: anketavimas. Anketos pavyzdys su paaiškinimu.
Marketingo tyrimas (9 pus.)


Organizacinės komunikacijos socialiniai aspektai
Įvadas. Organizacijos ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene komunikacijos modelis. Ryšių su visuomene rūšys. Ryšiai su žiniasklaida. Ryšių su žiniasklaida rūšys. Rašytinės informacijos pateikimas spaudai. Žodinė komunikacija ryšiuose su visuomene ir žiniasklaida. Reklama. Reklamos tipai. Reklamos platinimo priemonės. Laikraščiai. Žurnalai. Radijas. Televizija. Reklamos kritika. Reklamos šalininkai. Išvados. Literatūra. Ryšių su visuomene funkcija yra apgalvotos, planingos ir ilgalaikės pastangos suformuoti ir išlaikyti abipusį supratimą tarp organizacijos ir visuomenės. Ryšių su visuomene vienas iš tikslų yra transformuoti negatyvius santykius tarp organizacijos ir visuomenės į pozityvius.
Marketingo referatas (19 pus.)


Pardavimų didinimui taikomos marketingo priemonės ir būdai
SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS. ĮVADAS. PARDAVIMŲ DIDINIMO BŪDAI. MARKETINGO PRIEMONIŲ TAIKYMAS PARDAVIMŲ DIDINIME. Prekės savybės, ženklas ir keliamos asociacijos. Kainos pokyčių galimybės siekiant pardavimų didinimo. Paradavimų didinimas paskirstymo būdu. Pardavimų didinimas pasitelkiant viešuosius ryšius. Pardavimų skatinimo būdai. UAB ,,VIZUALINIŲ KOMUNIKACIJŲ STUDIJOS“ PARDAVIMŲ DIDINIMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ. Įmonės situacijos analizė. Įmonės taikomų pardavimų didinimo būdų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Marketingo kursinis darbas (26 pus.)


Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene
ĮVADAS. PARDAVIMŲ SKATINIMAS. Pardavimų skatinimo sąvokos ypatumai. Pardavimų skatinimo esmė bei tikslai. PARDAVIMO SKATINIMO BŪDAI. Reklama. Aktyvus pardavimas – skatina pardavimus. Nuolaidos. PARDAVIMĄ SKATINANČIOS PROGRAMOS. VARTOTOJŲ LOJALUMAS. PARDAVIMĄ SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS. Pardavimų skatinimo veiksmai. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Procesas vadinamas pardavimo skatinimu prekybos vietoje, apima daugybę veiksnių, tokių kaip reklama, akcijos, nuolaidų kuponai, pardavimus skatina ir klientų lojalumo programos kūrimas. Taigi daugybė veiksnių lemia pardavimus. Pardavimų skatinimas marketingo komunikaciniame komplekse užima augančią poziciją, kuri daugiausia susijusi su pardavimo problemomis ir rinkos dalyvių galios pokyčiais: įmonių gamybinių pajėgumų plėtra, rinkai pateikiamų naujų prekių gausėjimu, prekės gyvavimo ciklo trumpėjimu. Anksčiau pardavimų skatinimo priemones daugiausiai naudojo vartojimo prekes gaminančios organizacijos, pastaruoju metu šiuos veiksmus plačiai taiko prekybininkai, jie vis dažniau naudojami gamybinių prekių ir paslaugų marketinge.
Marketingo referatas (32 pus.)


Paslaugos ir prekės skirtumai
PASLAUGOS SAMPRATA IR SAVYBĖS. TRADICINIO IR PASLAUGŲ MARKETINGO SKIRTUMAI PAGAL J. SHAW. PASLAUGŲ IR PREKIŲ SKIRTUMAI PAGAL CHRISTOPHER H. LOVELOCK. PASLAUGŲ IR GAMINIŲ (PREKIŲ) MARKETINGO PASKIRTIES PALYGINIMAS. PASLAUGŲ IR GAMINIŲ (PREKIŲ) MARKETINGO TYRIMŲ SKIRTUMAI. ESMINIAI PASLAUGŲ IR FIZINIŲ PREKIŲ SKIRTUMAI. PASLAUGŲ IR MATERIALIŲJŲ PREKIŲ SKIRTUMAI.
Marketingo konspektas (13 pus.)


Paslaugų Marketingas kavinės kūrimas ir valdymas
Įvadas. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Kavinės kūrimas ir valdymas. Kavinės kūrimas. Maisto prekių kainos ir nuolaidos. Marketingo galimybių įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursinis darbas (25 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 |