Referatai Kursiniai Diplominiai

Matematikos formulės
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Neišreikštinių funkcijų išvestinės. Teiloro formulė. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Ekstremumai. Diferencialai. Neišreikštinių funkcijų aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Sudėtinių funkcijų aukštesnių eilių diferencialai. Sąlyginio ekstremumo radimo taisyklė. Funkcijos didžiausios ir mažiausios reikšmės.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektai (10)
Pagrindinės vektorių sąvokos. Veiksmai. Vektorių projekcijos. Savybės. Vektorių sandauga. Savybės. Trijų vektorių mišri sandauga. Savybės. Kampas tarp dviejų plokštumų, statmenumo ir lygiagretumo sąlyga. Kampas tarp tiesės erdvėje R3. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Bendroji plokštumos lygtis. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus plokštumos taškus. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neapibrėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstačios funkcijos, jų sąvybės. Nykstamų funkc palyginimai. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai.
Matematikos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Matematikos konspektai (11)
Kelių kintamųjų funkcijos. Daugiareikšmės funkcijos apibrėžimas. Kelių kintanųjų funkcijos tolydumas. Bolcano Vejerštraso lema. Kantoro teorema. Kelių kintamųjų dalinės išvestinės ir diferencialai. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinės funkcijos išvestinė. Pilnas diferencialas.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektai (12)
TIESINIAI EKONOMIKOS UŽDAVINIŲ MODELIAI. TIESINĖS LYGTYS. TIESINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS. TIESINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMAS GAUSO IR ŽORDANO METODU. VEIKTORIŲ SĄVOKA. VEIKSMAI SU VEKTORIAIS. TIESINĖ VEKTORIŲ PRIKLAUSOMYBĖ. MATRICOS SĄVOKA. 2 IR 3 EILĖS DETERMINANTAI ATVIRKŠTINĖ MATRICA. TIESINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMAS ATVIRKŠTINIŲ MATRICŲ METODU. TIESINĖS NELYGYBĖS. TIESINIŲ NELYGYBIŲ SISTEMOS.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Matematikos konspektai (13)
Funkcijos išvestinė, geometrinė, fizikinė prasmė. Sudetinės funkcijos išvestinė. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Diferencialo apibrėžimas ir geometrinė prasmė. Ferma teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lagranžo teorema. Teiloro formulė. Kreivės iškilumas ir perlinkio taškai. Asimptotės. Didžiausia ir mažiausia reikšmės.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektai (14)
I-osios eilės diferencialinės lygtys. Koši uždavinys. HOMOGENINĖS LYGTYS. Pirmos eilės tiesinė dif. lygtis. Kintamojo keitimo metodas. Pirmos eilės tiesinės diferencialinės lygtys. Konstantos variacijos metodas. Bernulio lygtis. Pilnųjų diferencialų lygtis. Aukšt. eilių diferencialinių lygčių atskiri atvejai. Vronskio determinantas. Ostrogradskio-Liuvilio formulė. Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygties bendrojo spr. struktūra. Antros eilės tiesinės homogeninės lygties bendrojo sprendimo radimas, kai žinomas vienas atskirasis jos spr. Antros eilės tiesinės homogeninės lygties bendrojo sprendimo radimas, kai žinoma jos fundamentalioji sprendimo sistema. Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygties bendrojo sprendimo struktūra. Konstantų varijavimo metodas. Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficentais. Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficientais.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektai (7)
Interpoliavimo sąvoka. Lagranzo interpoliacinė formulė. Niutono interpoliacinė formulė. Interpoliavimo paklaida. Splaino sąvoka ir apibrėžimas. Kubinis ir interpoliacinis splaimas. Kūbinio splaino radimo algoritmas. Lygčių sistemų su triįstrižaine (diagonaline) matrica sprendimas. Splainų interpoliavimo paklaida. Stačiakampių formulė. Trapecijų formulė. Simpsono formulė. Aposteriorinis paklaidos įvertis. Adaptyvinės skaitinio integravimo formulės. Netiesioginių integralų skaičiavimas. Neaprėžtųjų f-jų integralas. Integralas su begaliniais rėžiais (kai kuris nors rėžis, arba du yra begalinis). Daugiamačių integral .skaičiavimas. Lygties šaknų egzist.teoremos, šaknų atskyrimas. Bisekcijos metodas. Paprastųjų iterac. metodas. Niutono metodas. Niutono metodo paklaidos įvertis. Modifikuotas Niutono metodas. Kirstinių metodas. Niutono metodas kompleksinėms šaknims rasti. Niutono metodas kartotinei šakniai rasti. Monotoniškumas Niutono metode.
Matematikos konspektas (16 pus.)


Matematikos konspektai (8)
Kvadruojamos figūros sąvoka. Cilindroido tūris. Dvilypio integralo stačiakampyje apibrėžimas ir egzistavimas. Dvilypio integralo bet kokioje srityje apibrėžimas ir egzistavimas. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu integralu stačiakampyje. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu integralu kreivinėje trapecijoje. Dvilypio integralo kintamųjų keitimas. Paviršiaus ploto apskaičiavimas. Trilypio integralo apibrėžimas ir egzisravimas. Trilypio integralo apskaičiavimas. Trilypio integralo kintamųjų keitimas. Trilypis integralas cilindrinių koordinačių sistemoje. Pirmojo tipo kreiviniai integralai.
Matematikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Matematikos konspektai (9)
Sudėtinės išvestinė. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Sąlyginiai ekstremumai. Diferenciavimo pritaikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Sudėtinės funkcijos diferencijavimas. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijų jų dalinis ir pilnas diferencialai. Kelių kintamųjų fukcijų aukštesnių eilių diferenciacijavimas. Kelių kintamųjų funkcijos sąvoka ir geometrinis vaizdavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų ekstremumai.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektai: statistika ir tikimybių teorija
STATISTIKA. Generalinė visuma. Imtis. Imtis su grąžinimais. Imtis be grąžinimų. Atsitiktinė imtis. Konkreti imtis. n realizacija. VARIACINĖ SEKA. IMTIES STATISTINIAI SKIRSTINIAI. variacinę seką. Imties plotis. Dažnis. Statistinis dažnių skirstinys. Statistinis santykinių dažnių skirstinys. DUOMENŲ GRUPAVIMAS. HISTOGRAMA IR POLIGONAS. Intervalinė variacinė seka. Intervalinis santykinių dažnių skirstinys. Statistinis intervalinių dažnių skirstinis. EMPIRINĖ PASISKIRSTYMO FUNKCIJA. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Tikimybių tankio funkcija. Dvimatė tankio funkcija. Dvimatis tankis. IMTIES EMPIRINĖS SKAITINĖS CHARAKTERISTIKOS. Empirinis vidurkis ir empirinė dispersija. Empirinis standartas. Nepaslinktoji empirinė dispersija. Empiriniai momentai. Pradinių empirinių k-os eilės momentas. Centrinių empirinių k-os eilės momentas. Empirinių asimetrijos koeficientas. DVIMATĖ IMTIS. KORELIACINĖ LENTELĖ. Koreliacinės lentelės sudarymas. Komponenčių X ir Y statistiniai skirstiniai, empiriniai vidurkiai, empirinės dispersijos, empiriniai standartai. Komponentės X sąlyginiai statistiniai skirstiniai. Empirinė kovariacija. Empirinis koreliacijos koeficientas. Empirinė tiesinės regresijos lygtis. Sąjunga. Poaibis. TIKIMYBIŲ TEORIJA: ATSITIKTINIAI ĮVYKIAI. VEIKSMAI. Komutatyvumo dėsniai. KLASIKINIS TIKIMYBĖS. GEOMETRINIS TIIMYBĖS. Nesutaikomi įvykiai. Sutaikomi įvikiai. Sąlyginė tikimybė. Bejeso fORMULĖ. NEPRIKLAUSOMI ĮVYKIAI. PILNOSIOS TIKIMYBĖS FORMULĖ. TIKIMYBIŲ SANDAUGOS TEOREMA. NEPRIKLAUSOMI EKSPERIMENTAI. BERNULIO FORMULĖ. PUASONO FORMULĖ. MUAVRO LAPLASO LOKALIOJO F-LE. GAUSO F-JOS SAVYBES. INTEGRALINĖ MUAVRO LAPLASO FORMULĖ. ATSITIKTINIO DYDŽIO SKAITINĖS CHARAKTERISTIKOS. ATSITIKTŲ DYDŽIŲ FUNKCIJOS. ATSITIKTINIO DYDŽIO PASISKIRSTYMO F-JA. DVIMAČIŲ ATSITIKTINIŲ DYDŽIŲ PASISKITSTYMO FUNKCIJŲ SAVYBĖS. TIKIMYBIŲ TANKIO FUNKCIJA.
Matematikos konspektas (1 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 |