Referatai Kursiniai Diplominiai

Matematikos konspektas (1)
Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Determinantai, jų apskaičiavimas. Minoras ir adjunktas. Deteminantų skaič. skleidžiant juo minorais. Determ. sąvybės. Matricos rangas. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sp atvirkšt mat metodu. Kramerio formulės. Gauso metodas. Kronekerio – Kapeli teorema. Teisinių homogen lygčių sistema. Atkarpos dalijimas duotu santykiu. Dviejų vektorių skaliar sandauga. Dviejų vektor vektorinė sandauga. Trijų vektor mišrioji sandauga. Bendroji tiesės lygtis erdvėj R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Bendroji plokštumos lygti R3. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėj R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Kanoninės lygtys tiesės duotos 2 plokštumų susikirtimu. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus taškus. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neaprėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų sąvybės. Ribų dėsniai. Neapibrėžtumai. Nykstamų funkcijų palyginimas. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektas (2)
Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtys. Funkcijos išvestinė, jos goemetrinė prasmė. Funkcijos diferencijuomumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Logoritminio diferencijavimo metodas. parametrinėm lygtis duotų funkcijų diferencijavimas. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lopitalio taisyklė. Diferencijalas ir jo sąvybės. Diferencijavimo taikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Bendroji funkcijų tyrimo shema. Funkcijos ekstremumų radimas antros išvestinės pagalba.Kreivės asimptotės. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijų riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijos dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis it pilnas diferencialai. Sudėtinės funkcijos difereciavimas. Neišreikštinių funkcijų diferenciavimas dalinių išvestinių pagalba. Kelių kintamųjų funkcijų aukštesnių eilių diferenciavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų ekstremumai.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektas (3)
Pagrindinės vektorių sąvokos. Veiksmai. Vektorių projekcijos ir jų savybės. Vektorių sandauga. Trijų vektorių mišri sandauga. Kampas tarp dviejų plokštumų, statmenumo ir lygiagretumo sąlyga. Taško atstumas nuo plokšumos. Tiesės erdvėje R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Bendroji tiesės erdvėje R3 lygtis. Kampas tarp tiesės erdvėje R3. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kryptinė tiesės lygtis. Apskritimas. Elipsė. Parabolė. Hiperbolė.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektas (4)
AUKŠTESNIŲ EILIŲ EMPYR.MOMENTAI. EMPIRINĖ PASISK.F-JA. EMPIRINIO VID.ir DISP. SKAIČIAVIMAS SANDAUGŲ METODU. TAŠKINIAI ĮVERČIAI. SĄVOKOS. VISUMOS.VID.ĮVERTIS. VISUM.DISP.ĮV.PASLINKTA DISP.IRNEPASLINK. INTERVALINIAI ĮVERČIAI.Dvimačio atsitiktinio dydžio pasisk.funkcija.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektas (5)
Biologinių sistemų dinaminių modelių sudarymas. Eksponentinis, Verkulsto, Gompertco augimo modeliai. Dinaminiu modelių palyginimas determinacijos koeficiento pagalba. Tiesinė regresija, parametrų įvertinimas ir jų reikšmingumas. Markovo grandinių panaudojimas medyno pasiskirstymo amžiaus klasėmis modeliavimui. Transporto uždavinio formulavimas ir pradinio sprendinio sudarymas.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Matematikos konspektas (6)
Kvadruojamos figūros plotas.Figūros plotas. Kūno turis. Kreives plotas 0. Dviejų kintamųju integraline suma. Dvilypis integralas. Teorema apie funkcijos integruojamumą uždaroje srityje. Dvilypio integralo papraščiausios savybės. Jei integravimo sritis yra dviejų sričių sąjunga. Funkcijos modulio integruojamumas. Integralo rėžiai. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu, kai integravimo sritis yra stačiakampis. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu, kai integravimo sritis yra kreivinė trapecija. Trijų kintamųjų funkcijos integralinė suma. Trilypis integralas. Jakobianas. Kintamųjų keitimas dvilypiuose integraluose. Kintamųjų keitimas trilypiame integrale. Kintamųjų keitimas polinėje koordinačių sistemoje. Taško padėtis nusakyta apibendrintomis sferinėmis koordinatėmis. Taško padėtis nusakyta apibedrintomis polinėmis (cilindrėnimis) koordinatemis. Dvilypio integralo paviršiaus ploto apskaičiavimui kai paviršius nusakytas išreikstine lygtimi. Dvilypio integralo taikymas paviršiaus ploto apskaičiavimui,kai paviršius nusakytas neišreiktine lygtimi. Dvilypio integralo taikymas paviršiaus ploto apskaičiavimui, kai paviršius nusakytas parametrinėmis lygtimis. Dvilypio integralo taikymas mechanikoje plokštelės masei ir statiniams momentams rasti. Dvilypio integralo taikymas mechanikoje plokštelės masės centrui rasti. Dvilypio intgralo taikymas mechanikoje plokštelės inercijos momentu radimui. Trilypio integralo taikymas kūno tūriui apskaičiuoti. Trilypio integralo taikymas kūno masei apskaičiuoti. Trilypio integralo taikymas kūno mases centro kordinatėms apskaičiuoti. Trilypio integralo taikymas kūno statiniams momentams apskaičiuoti. Kreiviniai integralai. Pirmojo tipo kreivinis integralas. Pirmojo tipo kreivinio integralo savybės. Kreivės lygtis y= y(x). Kreivė apibrėžta parametriškai. Kreivė apibrėžta polinėje koordinačių sistemoje. Antrojo tipo kreivinis integralas. Antrojo tipo kreivinio integralo savybes. Kreivė apibrėžta parametriškai. Kreivinių integralų sąryšis. Gryno – Ostrogradskio formulė. Kreivinio integralo nepriklausančio nuo integravimo kelio sąlyga. Kreivinio integralo nepriklausoncio nuo integravimo kelio, rysys su funkcijos pilnuoju diferencialu. Cilindrinio paviršiaus plotas. Kreivės lanko ilgis. Plokščios figūros plotas. Kreivės lanko masės centro koordinatės ir inercijos momentai. Vienpusis paviršius. Dvipusis paviršius. Pirmojo tipo paviršinis integralas. Pirmojo tipo paviršinio tipo paviršinio tipo apskaičiavimas. Antrojo tipo paviršinis integralas. Antrojo tipo paviršinio integralo apskaičiavimas. Stokso formulė. Tiesioginis integralas, priklausantis nuo parametro. Teorema apie tiesioginio integralo, priklausančio nuo parametro, tolydumo sąlyga. Ribos ir integralo keitimas vietomis (paaiškinti). Teorema apie diferencijavimą po integralo ženklu. Diferencijavimas po integralo ženklu, kai integravimo rėžiai priklauso nuo parametro. Netiesioginis integralas, priklausantis nuo parametro. Konverguojantis netiesioginis integralas. Netiesioginio integralo liekana. Tolygiai konverguojantis netiesioginis integralas. Vejerštraso teorema apie netiesioginio integralo konvergavimą tolygiai ir absoliučiai. F – jos mažorantė. Gama f – ja. Beta f – ja. netiesioginio integralo savybės.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Matematikos mokslo tyrinėtojai
Žanas Leronas Dalamberas. Rene Dekartas. Batistas Žozefas Furjė. Gotfridas Vilhelmas Leibnicas. Pitagoras. Leonardas da Vinčis. Ištrauka iš darbo. Matematika - mokslas kuris gyvuoja tiek kiek ir pati žmonija. ”Mokslo istorija negali apsiriboti idėjų raida - ji turi taip pat liesti žmones su jų ypatybėmis, talentais, priklausymu nuo socialinių sąlygų, nuo šalies ir epochos. Kultūros raidoje pavieniai žmonės turėjo ir tebeturi kur kas didesnę reikšmę, negu bendrojoje žmogaus istorijoje. Todėl aišku, jog pažangių žmonių gyvenimas ir veikla- labai svarbus mokslo raidos veiksnys, o jų gyvenimo aprašymas yra neatskiriama mokslo istorijos dalis…” Aš visa širdimi pritariu šiai Sergėjaus Vavilovo minčiai. Taip, žmogus visada, visais laikais, visose šalyse garsus yra darbais. Tačiau mokykloje mes nagrinėjame tik mokslininkų darbus, o šių žmonių gyvenimas lieka visiškai nežinomas.
Matematikos referatas (6 pus.)


MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 2005M
MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 2005m. Mieste yra keturi knygynai. Tikimybė1, kad mokinys galės bet kuriame knygyne nusipirkti jį dominančią knygą, lygi 0,5. Mokinys tol eina į knygynus, kol knygą nusiperka arba kol apeina visus knygynus. Į kiekvieną knygyną jis eina tik po vieną kartą. Atsitiktinis dydis X – mokinio aplankytų knygynų skaičius. Sudarykite atsitiktinio dydžio X skirstinį. Apskaičiuokite dydžio X matematinę viltį.
Matematikos uždavinys (7 pus.)


Matematinė logika
Intuityvi algoritmo sąvoka. Algoritmų nusakymo būdai. Algoritmų pavyzdžiai. Posto-Tiuringo mašina. Rekursyviosios funkcijos. Begalinio nuolydžio metodas. Matematinės indukcijos metodas. Matematinės teorijos. Banžafo galios rodiklis. Diofantinės lygtys. Algoritmų sudėtingumas. Pirmosios eilės logikos. Matematiniai modeliai. Pavyzdžiai. Taikymai. Balsavimo sistemos. Teiginių logika, jos taikymas. Predikatų logika. Sąryšiai. Algoritmai. Jų tipai. Normalūs Markovo algoritmai. Lygiagretūs skaičiavimai ir jų modeliai. Teorema. Įrodymo būdai.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Matematinis programavimas
Netiesinio optimizavimo uždavinių samprata, formuluotė, rūšys. Besąlyginis optimizavimo uždavinys. Sąlyginis optimizavimo uždavinys. Grafinis optimizavimo uždavinių sprendimo metodas. Optimizavimo uždavinių sprendimas Lagranžo daugiklių metodu. Skaitinių optimizavimo metodų samprata, pagrindinis algoritmas. Optimizavimo uždavinių sprendimas atkarpos dalijimo pusiau metodu. Optimizavimo uždavinių sprendimas auksinio pjūvio metodu. Optimizavimo uždavinių sprendimas Fibonačio metodu. Besąlyginių optimizavimo uždavinių sprendimas gradiento metodu. Sąlyginių optimizavimo uždavinių sprendimas gradiento metodu. Besąlyginių optimizavimo uždavinių sprendimas Niutono metodais. Optimizavimo uždavinių sprendimas paieškos metodais.
Matematikos špera/ paruoštukė (6 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 |