Referatai Kursiniai Diplominiai

Teiginių logikos konspektai
89 klausimai ir atsakymai apie teiginių logiką. Ištrauka iš darbo. Ką tyrinėja logikos mokslas? Logika yra mokslas apie samprotavimo taisyklingumą. Kam panaudojami logikos tyrimų rezultatai? Logikos mokslas ir jo rezultatai reikalingi kiekvienam asmeniui, kuriam darbe arba gyvenime prireikia įrodinėjimų arba šiaip samprotavimų. Pavyzdžiui, teisininkas savo darbe pastoviai susiduria ir su samprotavimais, ir su įrodinėjimais. Juk teismo nutartys yra tekstai, reiškiantys samprotavimą, prokuroro kalbos, grindžiančios kaltinamojo kaltumą, advokato kalbos, skirtos ginamo asmens nekaltumui yra įrodinėjimai. Policijos pareigūnų atliekamas nusikaltimų tyrimas yra versijų teisingumo arba klaidingumo įrodinėjimas. Be to, logikos teorijos panaudojamos kuriant kompiuterinę techniką, atliekančią skaičiavimo, tekstų analizės ir kt operacijas, bei šios kompiuterinės technikos progr.
Matematikos konspektas (6 pus.)


Tiesinės algebros koliokviumas
Kelių kintamųjų f-jos sąvoka ir geo. vaizdavimas. Sukimosi paviršiai. Elipsoidai. Hiperboloidai. Elipsiniai paraboloidai. Kūgiai. Cilindriniai paviršiai. Kelių kintamųjų f-jos riba ir tolydumas. Dalinės išvestinės, jų geometrinė prasmė. Pilnasis f-jos pokytis. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės ir diferencialai. Paviršiaus liečiamoji plokštuma ir normalė. Kryptinė išvestinė. Sudėtinių f-jų diferencijavimas. Gradientas. Kelių kintamųjų funkcijos lokalieji ekstremumai. Sąlyginiai ekstremumai. Mažiausių kvadratų metodas.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Tiesinio programavimo uždavinių sprendimas
Tiesinio programavimo uždavinių sprendimas grafiniu būdu ir lygčių sistemų suvedimas į vienetinę bazę.
Matematikos namų darbas (3 pus.)


Tiesinis programavimas. Simplekso metodas
Uždavinių sprendimas
Matematikos namų darbas (4 pus.)


Tikimybių teorija
Tikimybių teorijos elementai. Įvykiai ir veiksmai su jais. Kombinatorika. Sąlyginė tikimybė. Nepriklausomieji įvykiai. Pilnosios tikimybės formulė. Geometrinė tikimybė. Tikimybių teorijos ribinės teoremos. Atsitiktinių procesų teorija. Išvada. Šiame darbe aš labai trumpai apibrėžiau tikimybių teoriją, bet gana aiškiai. Manau, kad būtent tiek medžiagos užtenka susipažinti su tikimybių teorija ir bent jau isivaizduoti, kas tai yra, o kad dar būtų aiškiau aprašiau Lietuvos matematikus kurie tyrinėjo tikimybių teoriją ir kaip ji klostėsi Lietuvoje.
Matematikos referatas (16 pus.)


Tikimybių teorija (1)
Imties moda. Imties mediana. Imties kvartiliai. Asimetrijos kooficientas. Aibė. Kombinatorinės sudėties ir daugybos taisyklės. Gretiniai ir Kėliniai. Deriniai. Priešingas ir nesutaikomi įvykiai. Sąlyginė tikimybė. Įvykių sankirtos tikimybė. Nepriklausomi įvykiai. Atsitiktinio dydžio savybės ir jo vidurkis. Bajeso formulė. Bernulio bandymai. Atsitiktinis dydis. Puasono skirstinys. Skirstinio funkcija. Tolydusis skirstinys. Pilnosios tikimybės formulė.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Tikimybių teorija (2)
TIKIMYBINĖS ERDVĖS. ELEMENTARIEJI ĮVYKIAI. ATSITIKTINIAI ĮVYKIAI. VEIKSMAI. STATISTINĖ TIKIMYBĖ. PAGRINDINĖS TIKIMYBIŲ SAVYBĖS. TIKIMYBIŲ SUDĖTIES TEOREMOS. SĄLYGINĖS TIKIMYBĖS. TIKIMYBIŲ DAUGYBOS TEOREMA. NEPRIKLAUSOMI ĮVYKIAI. PILNOSIOS TIKIMYBĖS FORMULĖ. BEJESO TEOREMA. NEPRIKLAUSOMI EKSPERIMENTAI. BERNULIO FORMULĖ. BERNULIO FORMULĖS ASMPTOTIK. ATSITIKTINIAI DYDŽIAI. ATSITIKTINIAI DYŽIAI. PASISKIRSTYMO F-JA. PASISKIRSTYMO F-JOS SAVYBĖS. DISKRETIEJI ATSITIKTINIAI DYDŽIAI IR JŲ PASISKIRSTYMAI. ABSOLIUČIAI TOLYDIEJI ATSITIKTINIAI DYDŽIAI. DAUGIAMAČIAI ATSITIKT. DYDŽ. DAUGIAMAČIO ATSITIKTINIO DYDŽIO SĄVOKOS. DVIMAČIŲ ATSITIKT.DYDŽIŲ PASISKITSTYMO F-JŲ SAVYBĖS. DISKRETIEJI DVIMAČIAI ATSITIKTINIAI DYDŽIAI. ABSOLIUČIAI TOLYDIEJI DVIMAČIAI ATSITIKTINIAI DYDŽIAI. SĄLYGINIAI PASISKIRSTYMAI. NEPRIKLAUSOMI ATSITIKTINIAI DYDŽIAI. ATSITIKTINIŲ DYDŽIŲ FUNKCIJOS. APIBRĖŽIMAI. VIENMATIS ATVEJIS. DVIMATIS ATVEJIS. ATSITIKTINIŲ DYDŽIŲ SKAITINĖS CHARAKTERISTIKOS. VIDURKIS. VIDURKIO SAVYBĖS. DISPERSIJA. AUKŠTESNIŲ EILIŲ MOMENTAI.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Tikimybių teorija (3)
Tikimybinis modulis. Elementariųjų įvykių aibė. Veiksmai su atsitiktiniais įvykiais. P-aksiomatinis tikimybės apibrėžimas. Baigtinė tikimybinė erdvė (schema). Klasikinės tikimybės apibrėžimas. Statistinis dažnis. Skaiti tikimybinė erdvė. Sąlyginės tikimybės. Tikimybių daugybos teorema. Nepriklausomi įvykiai. Pilnosios tikimybes formules. Nepriklausomi eksperimentai. Bernulio formulė. Bernulio formulės asimtotika. AD apibrėžimas. Pasiskirstymo f-ja. Pasiskirstymo f-jos savybės. Diskretieji AD ir jų pasiskirstymai. Absoliučiai tolydieji AD. Keletas absoliučiai tolydžių AD skirstinių. Daugiamačiai atsitiktiniai dydžiai. DAD sąvoka. DAD pasiskirstymo savybės. Diskretieji daugiamačiai AD. Absoliučiai tolydieji daugiamačiai AD. Sąlyginiai pasiskirstymai. Nepriklausomi AD. Atsitiktinių dydžių f-jos. AD f-jos apibrėžimas ir pavyzdžiai. Absoliučiai tolydieji dydžiai. Dvimatis atvejis.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Tikimybių teorijos ir statistikos paruoštukė
Atsitiktinio dydžio savoka. Pasiskirstymo funkcijos savybės. Diskretieji ir atsitiktiniai dydžiai. Absoliučiai tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktiniai vektoriai. Daugianariai atsitiktiniai dydžiai atsitiktinio vektoriaus savoka, jo pasiskirstymo funkcija. Diskretieji dvimačiai atsitiktiniai vektoriai. Absoliučiai tolydieji dvimačiai atsitiktiniai vektoriai. Sąlyginiai pasiskirstymai. Atsitiktinių dydžių transformacijos atsitiktinio argumento funkcijos. Sąlyginiai pasiskirstymai. Dviejų atsitiktinių argumentų funkcija. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Vidurkio savybės. Dispersija. Aukštesnių eilių momentai. Diskretieji ir tolydieji modeliai binominis skirstinys. Puasono skirstinys. Geometrinis skirstinys. Hipergeometrinis skirstinys. Tolygusis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. Normalusis dėsnis (gauso). Normaliojo skirstinio parametrų įtaka tankio funkcijos grafikui. Atsitiktinių vektorių skaitinės charakteristikos. Kovariacija. Korealiacijos koefijentas. Sąlyginiai vidurkiai. Regresija. Ribinės teoremos didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. Monte -karlo metodas. Monte-karlo metodo paklaida. Atsitiktinių dydžių generavimas. Matematinės statistikos uždaviniai. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Generalinė aibė (populiacija) ir imtis. Variacinė seka imties pasiskirstymo eilutė. Taškiniai parametrų įverčiai imties statistinės charakteristikos. Taškinių įverčių savybės. Intervaliniai parametrų įverčiai. Normaliojo atsitiktinio dydžio vidurkio įvertis, esant žinomai dispersijai. Normaliojo atsitiktinio dydžio vidurkio įvertis, esant nežinomai dispersijai. Momentų metodas taškiniams įverčiams rasti. Maksimalaus tikėtinumo metodas taškiniams įverčiams rasti. Statistinio kriterijaus sąvoka. Hipotezės apie generalinės aibės pasiskirstymą patikrinimas. Koreliacijos teorijos elementai. Funkcinis ir statistinis ryšys.
Matematikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Tikimybių teorijos konspektas
Bandymas. Elementarus įvykis. Palankūs įvykiai. Bandymo baigtis. Dvi aibės yra lygios... priešingas įvykis, sankirta, negalimieji, būtinuojieji...Du įvykiai vadinami nesutaikomais... Įvykiai vadinami nepriklausomais...
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 |