Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Trauktinių gamybos cechas
draudimui , , Netiesioginės išlaidos: % % Pagalbinėms medžiagoms , , Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis , , Pagalbinių darbininkų soc. draudimas , , , , Vadovų, specelistų darbo užmokestis , , Vadovų, specialistų soc. draudimas , , Energija technologiniams tikslams , , Energija netechnologiniams tikslams Ilgalaikio turto nusidėvėjimui .
diplominis darbas (64 pus.)

UAB “Kauno hidrogeologija” finansinė veiklos analizė
m. m. m. A. Ilgalaikis turtas I. Formavimo savikaina II. Nematerialus turtas - - - III. Materialus turtas III. Žemė - - - III. Pastatai III. Įrengimai, mašinos III. Transporto priemonės III. Kiti įrengimai ir įrankiai III. Kitas materialusis turtas III. Nebaigta statyba ir išankstinis apmokėjimas IV. Ilgalaikis finansinis turtas - - - V. Po vienerių metų gautinos sumos - - - Iš viso ilgalaikio turto B. Trumpalaikis turtas I. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje II. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys III. Per vienerius metus gautinos sumos
diplominis darbas (43 pus.)

Darbuotojų motyvacijos principai ir jų įgyvendinimas
Toks svyravimas pasiekiamas reikiamai sudarius papildomo užmokesčio arba premijavimo nuostatus Pasaulinėje praktikoje plačiai taikomos organozacijos apmokamų paslaugų programos, t.y. sveikatos draudimai, pensinis draudimas, transporto išlaidų apmokėjimas, automobilio skyrimas, brangiai kainuojančios priežiūros apmokėjimas ir maitinimas darbe Nemažai didelių korporacijų, pvz., "General motors", naudoja pelno pasidalijimo planus, numatančius iš pelno ne tik dividentus akcininkams, bet ir išmokas darbuotojams , kurios skirstomos pagal nuopelnus. Kai kuriuose Japonijos firmuose tokios išmokos būna kas pusmetį ir jų dydis siekia darbuotojo pusės metų atlyginimą Labai plačiai
kursinis darbas (16 pus.)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcija – valstybinės migracijos kontrolės įgyvendinimas
RESPUBLIKOJE TVARKOS PAŽEIDIMAI . Neteisėtas užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką Neteisėtas užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje Neteisėtas užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje Užsieniečių judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje apribojimai Priverstinis užsieniečių išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką Administracinė atsakomybė Baudžiamoji atsakomybė. . III.
kursinis darbas (33 pus.)

Smulkių ir vidutinių įmonių statybos įmonių strategijos formavimas
Mokesčių lengvatos (jei jos nustatytos įstatymuose), rinkliavų lengvatos;. Finansinė parama: lengvatiniai kreditai, dalinis ar visiškas palūkanų padengimas, kredito draudimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų draudimo įmokų, kokybės sertifikatų įsigijimo ir kitų išlaidų) kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti;. Įmonių savininkų, įmonių vadovybės bei darbuotojų konsultavimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo paslaugos lengvatinėmis sąlygomis;.
diplominis darbas (107 pus.)

Verslo planas GKĮ "Alka"
Eil. Nr. Rodikliai Darbo apmokėjimas (valdymo darbuotojams) Socialinis ir sveikatos draudimas Reklama Elektros energija Telekomas Palūkanos Viso: . Iš šios lentelės matome kur yra naudojami pastoviai pinigai kiekvieną mėnesį, už kokius mokesčius sumokama, darbo užmokesčiui kiek sumoka darbdavys socialinio draudimo ir t.t Atsargų prognozavimas Lt.
kursinis darbas (23 pus.)

UAB "Autolegra" paslaugų kokybės vertinimas
○ Telefono ryšio paslaugos ○ Pašto paslaugos. ○ Draudimas ○ Kompiuterinės įrangos pardavimas. ○ Policijos paslaugos ○ Laidojimo paslaugos.
diplominis darbas (48 pus.)

Verslo planas: Sporto klubas "Domino"
ktv. metai Pajamos Įrengimų nusidėvėjimas Atlyginimas ir soc. draudimas Komunalinės išlaidos Patalpų nuoma Reklama Iš viso sąnaudų: Bendras pelnas Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis(%) , , , , , , , , Soc. draudimas % Grynasis pelnas Sporto klubas "Domino" Klaipėda Simotaitytes .
kursinis darbas (28 pus.)

Vežimas automobilių transportu kursinis projektas
Jo tikslas - tai autoparko vertė, kurią sudaro keletas svarbiausių aspektų: pirma, maksimalus įmonės autoparko funkcionalumas; antra, autoparkas - vienas iš įmonės įvaizdį formuojančių veiksnių, trečia - automobilis yra svarbi darbuotojų skatinimo priemonė, kuri gali būti prilyginama antram atlyginimui. Siekiant šio tikslo turi būti priimami kompleksiniai - tarpusavyje suderinti sprendimai tokiose autoparko valdymo srityse, kaip: darbuotojų ir vadovybės santykiai; administravimas; autoparko struktūra; pirkimai; finansavimas; draudimas. . Autoparkų valdytojų misija ir pagrindinė užduotis - mažinti kliento transporto parko išlaidas, parenkant optimalų, į kliento poreikius orientuotą tiekėjų
kursinis darbas (29 pus.)

Vadybos paruoštukė
Kiekvienoje sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinų sąlygų: darbuotojo darbo vietos darbo f-jų - dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos, darbo ar tam tikrų pareigų. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis reguliuojami darbo santykiai: darbo sutarties šalių lygybė draudimas vienašališkai keisti sąlygas, dėl kurių šalys susitarė, darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka galimybė darbdaviui nutraukti darbo sutartį tik įst nustatytais pagrindais darbuotojų lygiateisiškumas nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, politinių įsitikinimų , pažiūros į religiją ir kt aplinkibių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Kolektyvinė sutartis
špera/ paruoštukė (10 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.