Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Lizingo produktų Lietuvoje analizė
Lizingo davėjas paprastai reikalauja, kad lizingo gavėjas prisiimtų atsakomybę už bet kokį turto sugadinimą. Lizingo gavėjas paprastai įsipareigojimas pasirūpinti turto draudimu, kad lizingo davėjo investicijos būtų apsaugotos, todėl viena iš lizingo sutarties sąlygų būna privalomas turto draudimas lizingo davėjo naudai. Turto sugadinimo, ne draudimo įvykio ar kitą turto riziką prisiima lizingo gavėjas, o netinkamas turto veikimas lizingo gavėjo paprastai neatleidžia nuo įsipareigojimų vykdymo Be abejo, svarbiausia sąlyga yra tinkamas finansinių prievolių vykdymas.
diplominis darbas (60 pus.)

Tarptautinės teisės konspektai
Šis draudimas apima ginkluotą kišimąsi, grasinimą tokiu įsikišimu, politinius, ekonominius ar kitus prievartos aktus, kuriais siekiama priversti tarnauti savo interesams įgyvendinimą kitos valstybės teisių būdingų jos suverenumui ir tokiu būdu garantuoti bet kokius pranašumus, tiesioginės ir netiesioginės pagalbos teikimą teroristinei ar ardomajai veiklai, kuria siekiama nuversti smurtu kitos valstybės režimą Kištis į kitos valstybės vidaus reikalus neturi teisės ir tarptautinės organizacijos Principas, įpareigojantis laikytis tarptautinių sutarčių. Tačiau lieka konkrečių jus cogens normų identifikavimo problema. Doktrinoje žinomi didelės apimties specialūs tyrimai, kurių pagrindu
konspektas (54 pus.)

Mikroekonomikos konspektai
Neturto priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės ir jų efektyvumas (natūrinės ir piniginės išmokos, neigiamas pajamų mokestis, kainų kontrolė, socialinis draudimas, darbo jėgos kokybės gerinimas, minimalaus darbo užmokesčio reguliavimas). Bendroji pusiausvyra, ekonominis efektyvumas ir socialinė gerovė.
konspektas (79 pus.)

Užsienio teisės istorijos konspektas
buvo įsteigtas -asis bankas. Neilgai trukus atsirado tokie terminai, kaip bankas, rizika, bankrotas, ėmė plėtotis kreditas ir draudimas. Dėl viso to pradėjo rastis kapitalistinių santykių užuomazgų.
konspektas (38 pus.)

Nuosavybės vertybinių popierių emisijos Lietuvoje
Pirmiausia, pagal LR akcijų bendrovių įstatymą, Lietuvos emitentams draudžiama platinti vertybinius popierius kaina, žemesne už nominalą. Šis gana logiškas draudimas nustatytas tam, kad platinant emisiją žemesne už nominalą kaina nuosavas kapitalas netaptų mažesnis už įstatinį kapitalą, nes LR Akcinių bendrovių įstatymas numato, kad bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ¾ įstatinio kapitalo. Taigi, šiuo atveju akcijų nominalas atspindi žemutinę ribą, žemiau kurios emitentai negali nustatyti vertybinių popierių emisijos kainos, jei jų akcijų kursas antrinėje rinkoje kritęs žemiau nominalo ar bendrovės numanoma akcijos vertė taip pat nėra didesnė už nominalą.
diplominis darbas (65 pus.)

Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas
- vienkartinis administracinis mokestis;. - lizinguojamo turto draudimas;. - turto vertinimo išlaidos;.
diplominis darbas (74 pus.)

Tarptautinių finansinių atsiskaitymų konspektas
Kreditinė rizika sumažėja piniginių depozitų dėka Fjučeriai gali būti laikomi iki jų atsiskaitymo dienos, su po to sekančiu būtinu valiutos pirkimu arba pardavimu nustatytu kursu, arba fjučeriai gali būti perparduodami ar perperkami iki atsiskaitymo dienos, kas fjučerių rinką daro absoliučiai likvidžią. Valiutinės rizikos draudimas panaudojant fjučerinius kontraktus turi savų trūkumų. Be minėtos sąlygos, kad fjučerio pirkėjas turi iš karto pervesti pradinės maržos sumą ir sutinkamai su rinkos svyravimais atitinkamai reaguoti į maržinės sąskaitos likutį, potencialų fjučerio pirkėją varžo ir kitos papildomos aplinkybės.
konspektas (111 pus.)

Kelionių operatoriai ir kelionės organizavimo paslaugos
Turo operatorius nustatė $ (, %) komisiją, o didmeninę kainą sudaro $ ($ - $ = $). Iš pirmo žvilgsnio, komisija gana didelė Bet reikia atsižvelgti į tai, kad į paslaugų paketą neįtraukta aviabilieto kaina, draudimas, o tai pat ir tai, kad priemoka už vienvietį apgyvendinimą ($) nedidina komisijos kiekio "Trans tours" siūlo ir kitą kelionę "Pažintinis Paryžius", kurioje papildomai įtrauktos dvi didelės ekskursijos, kas padidino vienetinę kainą iki $, o didmeninę - iki $. Rezultate komisiniai sumažėjo nuo , % iki , % Agento paslaugos kainos struktūroje akivaizdžiai matomos dvi sudedamosios dalys.
referatas (13 pus.)

Mokėjimų balanso vertinimas
Tokiu atveju þmonës parduoda savo valiutà ir perka uþsienio valiutas Paprastai vyriausybë á tokius kapitalo "perpylimus" þiûri gan ramiai ir pirmenybæ teikia tam, kad juos ið viso uþdraustø. Bet kadangi kainø kontrolë veda prie deficito ir juodøjø rinkø atsiradimo, tai kapitalo "perpylimo" uþdraudimas atidaro uþsienio valiutos juodàjà rinkà. Todël toks draudimas neiðsprendþia vyriausybës pasitikëjimo problemos, kuri turi átakos valiutos keitimo kursui.
referatas (25 pus.)

Vaikų smurtas
Tai ir "kūdikiškos" - metų vaiko glamonės, motinos siekimas "uzurpuoti" visą vaiko laiką, dėmesį, jo izoliacija nuo bendraamžių. Tai ir jo aptarnavimas, užgaidų tenkinimas, saugojimas nuo bet kokių sunkumų, darbo, superpriežiūra ribojant kiekvieną vaiko žingsnį Nepriežiūra- dėmesio asmeniui stoka, nesirūpinimas, draudimas lavintis, šviestis, fiziškai vystytis, marinimas badu ir t.t. yra fizinio ir psichologinio smurto dalis.
referatas (36 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.