Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " konstitucine teise" rezultatai: (102)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Konstitucinė teisė (1)
KT svarbiausias šaltinis yra K-ja- pagrindinis ir aukščiausios galios šalies įstatymas, kuris yra taikomas tiesiogiai ir jam negali prieštarauti joks kitas teisės aktas.KT normos apibrėžia šalies konstitucinę santvarką, valstybės valdžios šaltinį, įtvirtina valstybės formą (jos valdymo sistemą, valstybės sandarą, politinį režimą), valstybės valdžios institucijų sistemą bei valstybės valdžios inst.įgaliojimus, jų tarpusavio santykius, vietinį valdymą ir savivaldos pagrindus.Šalies KT įtvirtintos žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės Šios teisės yra ganėtinai plačiai reglamentuotos tokiuose Europos tarybos dokumentuose kaip Europos socialinė chartija
konspektas (85 pus.)

Lyginamoji konstitucinė teisė
LYGINAMOJI KONSTITUCINĖ TEISĖ KAIP MOKSLO DALYKAS. Plačiai naudoja politikos mokslų medžiagą. Konstitucinė teisė suprantama siaurąja prasme - tai konstitucijos teisė. Preziumuojama, jog jei pilietis turi teisę naudotis pasyviąja rinkimų teise, tai taipogi turi teisę naudotis ir aktyviąja rinkimų teise.
konspektas (64 pus.)

Konstitucinė teisė (2)
Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas Konstitucinė teisė-daugiareikšmė sąvoka.Kons. teisės moksle ji nagrinėjama keliais apektais:) kaip savarankiška teisės šaka, reguliuojanti tam tikros rūšies visuom.santykius;) kaip savarankiška teisės mokslo šaka, tirianti konstitucinės teisės atsiradimą, jos veikimą ir perspektyvas;) kaip mokomoji (akademinė) disciplina.Konstitucinės teisės moksle dažnai vartojamos sąvokos-materialinė konstitucinė teisė ir formalioji konstitucinė teisė.Konstitucinė teisė materialiuoju požiūriu-tai sistema teisės normų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su valstybės sutvarkymu ir asmens teisine padėtim
konspektas (174 pus.)

Konstitucinė teisė (3)
Kalbant apie Lietuvos konstitucinę raidą turėtume pradėti nuo pirmojo Lietuvos statuto (). Pagal turinį išskiriamos: pilietinės (asmeninės)- teisė į gyvybę, kankinimą, priverstinių darbų draudimas, teisė į asmens laisvę ir asmens neliečiamybę, lygiateisiškumas, teisė į teisminę gynybą, nekaltumo prezumpcija, žodžio laisvė ir t.t. politinės- teisė dalyvauti valdant savo šalį, teisė dalyvauti rinkimuose, ekonominės, socialinės- teisė į darbą, į teisingą darbo apmokėjimą, teisė į poilsį, laisvalaikį, apmokamas atostogas, teisė gauti socialinį aprūpinimą, medicininę pagalbą ir t.t kultūrinės- teisė į mokslą, teisė pasirinkti religinį bei dorovinį auklėjimą, autoriaus teisė.
špera/ paruoštukė (17 pus.)

ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Administracinė teisė yra valdymo teisė; teisės apie valdymą šaka. Apima l.įvairias priežiūros rūšis, daugelio subjektų veiklą (konstitucinė priežiūra -> Konstitucinis Teismas, adm.
konspektas (32 pus.)

Baudžiamosios teisės paskaitų konspektai
Taigi BT pamatas yra nusikaltimo padarymas. Trumpai tariant tai nusikaltimo ir bausmės teisė, tačiau šiuolaikinėje valstybėje puoselėjant žmogiškumą, demokratiją, ne visada tikslinga bausti už padarytą nusikaltimą. (konstitucine).
konspektas (11 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 1dalis
Šio tipo teisės mokslai tiria: bendruosius teisės požymius: teisės sampratą, teisės sąvokų aparatą, teisės veiksmingumą ) Šakiniai arba specialieji teisės mokslai (konstitucinė t., civilinė, CPT, BPT ir kt.) Šie mokslai remdamiesi bendrųjų teisės mokslų suformuluota teisės samprata, jų sąvokų aparatu, sprendžia techninius konkrečios teisinio reguliavimo srities klausimus ) Istoriniai teisės mokslai. Šioje stadijoje domimasi ne kuo teisės mokslai sutampa, bet kuo jie skiriasi vienas nuo kito. Stengiamasi suprasti, kuo konstitucinė teisė skiriasi nuo administracinės, baudžiamosios ir pan. Pats teisės terminas nėra vienareikšmis: turime žmogaus teisę, prigimtinę teisę, objektinę teisę (teisės
špera/ paruoštukė (13 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
Aiškinantis interpretuojamos normos juridinę galią, reikia nustatyti tos normos vietą ir teisės aktų sistemoje - kokia tai norma: konstitucinė, ratifikuotos tarptautinės sutarties, įstatymo, įstatymų lydimojo akto; ar Vyriausybės nutarimų normos neprieštarauja įstatymo normoms, o įstatymo normos - konstitucinėms; ar taikoma norma priimta laikantis galiojančių taisyklių, ar ji jau įsigaliojusi, ar nėra formaliai panaikinta, ar ji neprieštarauja Konstitucijai ir kitiems įstatymams ) Bendrosios ir specialiosios teisės normų santykis. Subordinacija teisės normos yra telkiamos į vis bendresnius darinius ir galiausiai į teisės šakas, o koordinacija - atskleidžiama vidinė teisės šakų tarpusavio
špera/ paruoštukė (9 pus.)

Politologijos įvadas
Romėnų teisė skyrė privačią teisę ir viešąją, liečiančią valstybės reikalus teisę. Privačioji teisė buvo skirstoma į naturaliąją (jus naturale) - abstrakčius teisės principus, civilinę Romos (jus civile) teisę ir jus gentium - kitų tautų, gyvenančių imperijos ribose, paprotinę teisę Romėnai pripažino žmonių nelygybę: autoritetingi dėl savo intelekto ar užimamos padėties individams buvo pripažinama dignitas, o kiti, turėję tik libertas - teisę daryti tai, kas neuždrausta įstatymo, turėjo skaitytis su jų nuomone. | || || - Konstitucinė (parlamentinė).
konspektas (95 pus.)

Socialinė filosofija
Konservatyvieji liberalai skiria daug dėmesio įvairioms tradicinėms bendruomeninio gyevnimo formoms ir pripažįsta ne tik individualią, bet ir bendruomeninę teisę, kokia ji nusistovėjo per amžius: paveldėjimo teisė, šeimos teisė ir kt. Formuojant teisinės valstybės sampratą nusipelnė J.Locke, Ch.L.Montesquieu, J.J.Rousseau ir kt. Konstitucinė teisė ( Ch.
špera/ paruoštukė (6 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
tolerancija, vedinimas, ataskaitos, fotografija, celiulitas, ikimokyklinis ugdymas, klimato kaita įtakojantys veiksniai, spss, baltymai, seneka

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.