Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " praktikos ataskaita" rezultatai: (200)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
. Rizikos vertinimas yra papraščiausiu būdu atliktas darbo vietų analizės dokumentas, kuriame glaustai sudėta techninių, organizacinių ir žmogiškųjų sričių būklės darbe ataskaita. suinteresuotoms įstaigoms (statybos inspekcijai, mokyklai - jeigu n/a įvyko įmonėje praktikos metu) Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, suteikusi nukentėjusiajam pagalbą, apie sunkias arba mirtinas traumas, sunkius arba mirtinus ūmius apsinuodijimus darbe, apie sunkiai sužalotus asmenis, kurie mirė gydymo įstaigoje, praneša:.
konspektas (105 pus.)

Advokatų veikla
. praktikos ataskaita. Antrasis skyrius nurodo įrašymo į praktikuojančių advokatų sąrašą tvarką Trečiasis skyrius susideda iš advokato(-ų) kontoros, jos skyrių (padalinių) steigimo, registravimo, darbo organizavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos ( detaliau kalbama apie tai kas gali dirbti advokatų kontorose, kokios yra advokatų kontoros seniūno teisės ir pareigas) Ketvirtasis skyrius nustato įrašymo į advokatų padėjėjus tvarką bei advokatų padejėjų teises ir pareigas, praktikos atlikimo tvarką( įrašymo į advokatų padėjėjus tvarką, sąlygas, praktikos atlikimo tvarką nustato Advokatūros įstatymas ir šis Statutas, tik pastarąjame detaliau nurodoma kokį prašymą Lietuvos
kursinis darbas (18 pus.)

Vadybos konspektai (8)
Socialiai orientuota rinka reiškia, kad pelno gavimas ir siekiai turi atitikti socialinius visuomenės poreikius- pakankamą darbo užmokestį, pakankamai daug pigių socialinių paslaugų (gydymas, mokslas, įvairūs kursai) Vadybos samprata priklauso ir nuo verslo interpretavimo supratimo būdų. Gerosios vadybos praktikos įmonės didžiausią dėmesį skiria personalui, saugiai dirbti ir mokytis, nes % įmonės kapitalo sudaro darbo jėga (-finansai, -medž ir žal.) Lietuvoje terminą vadyba įvedė Vytautas Graičiūnas Lt mokslininkas mokęsis JAV ir m grįžęs i Lt savo straipsnyje "vadybos problemos" pritaikė amerikietiško menedžmento apibūdinimui. Antra rūšis yra pelno nuostolių ataskaita.
špera/ paruoštukė (8 pus.)

Verslo ekonomikos įvadas
Bet pačios valstybės pajamų politikos vaisiai užmezgami jau Finansų ministerijoje, kurioje aukštos klasės specialistai įvairių modelių pagalba išnagrinėja įvairias mokesčių politikos vystymo kryptis ir pasiūlo vyriausybei patį optimaliausią einamajam momentui mokesčių politikos variantą, leidžiantį subalansuoti valstybės pajamas ir išlaidas. Šalies biudžeto dydis ar apimtis priklauso nuo pajamų į tą valstybės biudžetą dydžio arba kitaip sakant nuo valstybės mokesčių politikos ir praktikos ir , be jokios abejonės, tradicijų bei tų mokesčių administravimo. Pelno- nuostolio ataskaita geriausiai atspindi to turto panaudojimo efektyvumą Įmonės turtas ir jo būklė bei priklausomybė geriausiai
konspektas (125 pus.)

Vadybos konspektai (10)
Koncepcijas butina pabrezti kad praktikos negalima nevertinti kaip gero mokytojo, taciau valdymo mokslas ir praktika negali remtis vien tik buvusiais ivykiais butina orientuotis i pasikeitusias salygas.Socialiniu sistemu vadybos teorija. skiria valdybos narius ir atleidžia juos iš pareigų. analizuoja valdybos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir kitus svarbius bendrovės veiklos klausimus teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie bendrovės metinę finansinę ataskaitą, pelno paskirstymą ir valdybos ataskaitą Bendrovei valdyti stebėtojų taryba skiria kolegialų valdymo organą - valdybą, vadovaujamą valdybos pirmininko.
špera/ paruoštukė (6 pus.)

Darbo teisė
Jų reikšmė -vieni jų uždeda tam tikras prievoles valstybei, jos gyventojams kaip pasaulio bendrijos nariams (TDO nėra prievartinio mechanizmo, bet yra moralinė pareiga ir atsakomybė. Valstybės narės kasmet turi pateikti ataskaitą kaip laikomasi TDO nuostatų); net ir neratifikavus konvencijos, valstybė, būdama TDO nare turi atsižvelgti į šios konvencijos. Aukščiausiojo Teismo Senato apibendrinimai: kolegijų ar Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos pasiūlytos ir kasacine tvarka priimtos nutartys; aprobuotos apibendrinamosios teismų praktikos nagrinėjant konkrečias bylas apžvalgos.
konspektas (98 pus.)

Verslo apskaitos standarto "Finansinė atskaitomybė"
Privalomus straipsnius galima papildyti įterpiant papildomas eilutes, jei to reikia, siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Kiekvienos metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos formą, struktūrą, informacijos atskleidimo tvarką reglamentuoja atitinkami Verslo apskaitos standartai: -asis "Balansas", -iasis "Pelno (nuostolių) ataskaita", -asis "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita", -asis "Pinigų srautų ataskaita", -asis "Aiškinamasis raštas". Nustatydama apskaitos politiką įmonė turi iš alternatyvių metodų ir apskaitos tvarkymo praktikos pasirinkti tokią, kad finansinėse ataskaitose pateikiami
ataskaita (17 pus.)

Apskaitos politika – vadovo pareiga ir atsakomybė
Suprantama, vienokie doroviniai reikalavimai turi būti keliami visuomeninės praktikos auditoriams ir visai kitokie - įmonėse apskaitą vedantiems buhalteriams. Su Statistikos departamentu taip pat bendrauja buhalterija Mokesčių inspekcija: buhalterė pristato įvairias finansines ataskaitas. Kartą per metus jos turi pristatyti metinę finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, juridinių asmenų finansinių rezultatų ataskaita, pelno mokesčio ataskaita, pelno paskirstymo ataskaita, kitos ataskaitos apie įmonės skolas, ilgalaikio turto judėjimą, taip pat nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą.
kursinis darbas (18 pus.)

Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas
*meno pažinimas. *meno išgyvenimo ir praktikos refleksija. tyrimo "Jaunimo situacija Lietuvoje" ataskaitą, jaunimo organizacijų veikloje dalyvauja tik , proc.
konspektas (20 pus.)

Komercinis atstovavimas, taikymo sritis, atstovo teisinė padėtis
Be to, net jei įgaliojime nurodytas terminas pasibaigęs, bet atstovaujamasis nėra atlyginęs atstovui pavedimo vykdymo išlaidas ar sumokėjęs atlyginimo, laikytina, kad atstovavimo santykiai nėra pasibaigę. CK straipsnyje nurodoma, kad atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Tada jo atlyginimas turi būti apskaičiuojamas remiantis tuo, kokie atlyginimai yra mokami prekybos agentams, paskirtiems tokio agento veiklos vietoje ir prekėms, numatytoms prekybos agento sutartyje, o jei tokios praktikos nėra - remiantis protingumo kriterijais ir atsižvelgiant į visus sandorio ypatumus Atlyginimas
kursinis darbas (21 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.