Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " praktikos ataskaita" rezultatai: (200)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Konsultavimo teorija
PROCEDŪROS ():. * Duomenų analizė ir sintezė (sintezė-atskirų dalių, fragmentų turinio, situacijos sujungimas į apibrėžtą visumą; tyrimų ataskaita);. * Būti susipažinęs su konsultavimo praktikos teorija, kuri susijusi su pagalbos esme, intervencijos strategijomis įvairiose situacijose;.
konspektas (31 pus.)

Pažintinės oraktikos ataskaita
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PEDAGOGIKA LKA BENDROJI PAŽINTINĖ PRAKTIKA. ATASKAITA. Bendrosios pažintinės praktikos metu, turėjau galimybe vesti mokiniams pamokas.
ataskaita (7 pus.)

Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesų bendroji charakteristika
Tuo tarpu darbuotojams pagal darbo sutartį tenka atlyginti visą padarytą žalą. Analizuojant Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktą ataskaitą apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą, daroma išvada, kad taikant tarnybinę atsakomybę reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, praktikoje susiduriama su šiomis problemomis:. Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas // Administracinių teismų praktika Nr.
referatas (21 pus.)

Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Teigiama, kad kiekvienas lygmuo apima atskiras diskurso ir diskursyvių praktikos formų sritis, kurių dėka konstruojamas etninės politikos subjektas/objektas bei etninės mažumos identiteto modelis. d) savo iniciatyva arba Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu parengia ir paskelbia išvadas bei nuomones tam tikrų sričių teminiais klausimais, skirtas Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms, joms įgyvendinant Bendrijos teisę;. e) skelbia metinę ataskaitą, kurioje aptariami Agentūros veiklos sritims priklausantys pagrindinių teisių klausimai, taip pat akcentuojami geros praktikos pavyzdžiai;. Ibid Nacionalinė antidiskriminacinė programa - /
diplominis darbas (73 pus.)

AB Lifosa pardavimo pelningumo ir jį įtakojusius veiksnius analizė
. Įmonės finansinė analizė - tai finansinės veiklos tyrimas, naudojant mokslo ir praktikos sukurtus būdus. Pelningumo rodikliai apskaičiuojami dažniausiai remiantis pelno (nuostolių) ataskaita ir balanso duomenimis( priklausomai nuo analizės tikslų ).Remiantis šių ataskaitų duomenimis, apskaičiuojami tokie pelningumo rodikliai:.
kursinis darbas (24 pus.)

Praktokos darbas Antstoliai
ĮVADAS. Praktikos tikslas - įgyti teorinių žinių bei įgudžių kaip LR įstatymus ir kitus norminius aktus taikyti konkrečiose situacijose. ) renka Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narius ir pirmininką; ) renka du Antstolių garbės teismo narius; )išklauso Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo veiklos ataskaitą; ) tvirtina Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo darbo reglamentą; )priima Lietuvos antstolių rūmų įstatus, Antstolių profesinės etikos kodeksą; teisingumo ministras juos skelbia "Valstybės žiniose"; ) Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo teikimu tvirtina įmokų Lietuvos antstolių rūmams dydį; ) sprendžia kitus su antstolių veikla susijusius klausimus Antstolių susirinkimas
ataskaita (20 pus.)

Emigracija Lietuvoje. Priežastys ir galimi sprendimo būdai
Migracija apibūdinama kaip makro ir mikro struktūrų tarp dviejų teritorijų sąveikos rezultatas. Makro struktūromis laikomi instituciniai veiksniai, o mikro struktūros tai pačių migrantų praktikos, tinklai bei įsitikinimai. Tyrimo ataskaita "protų nutekėjimo" mažinimas ir "protų" susigrąžinimas, Vilnius Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos institutas.
kursinis darbas (62 pus.)

Administracinė diskrecija. Teorinės ir praktinės problemos
Birutė Pranevičienė išskyrė keturias pagrindines Seimo kontrolierių funkcijas. Visų pirma kontrolieriai vykdo parlamentinę valstybės institucijų veiklos kontrolę, taip pat gina piliečius nuo pareigūnų piktnaudžiavimo bei biurokratizmo, vykdo nusikalstamumo prevenciją, nusikaltimų atskleidimą, ir, žinoma, gerina viešąjį administravimą Remiantis metų LR Seimo kontrolierių darbo ataskaita, metais buvo išnagrinėti skundai. Savo teismų praktikos apibendrinimuose, teismas yra atskleidęs valstybės tarnybos sampratą, tarnautojams keliamus reikalavimus, principus, kurių jie turi laikytis Valstybės tarnyba, tai profesinė veikla, kurią atlieka valstybės ar savivaldybės institucijos
kursinis darbas (25 pus.)

Vidaus auditas
Vidaus audito ataskaitos. Vidaus audito tarnybos vadovas turi užtikrinti, kad, atlikus vidaus auditą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais, būtų parengta atlikto vidaus audito ataskaita (toliau vadinama - ataskaita). Vidaus auditoriai negali būti nepriklausomi ta pačia prasme kaip ir išorės auditoriai, nes jie yra organizacijos darbuotojai Vidaus audito profesinės praktikos standartai numato dvi pagrindines auditorių nepriklausomybės sąlygas.
kursinis darbas (52 pus.)

Vidaus audito organizavimas
Skirtingai nuo senųjų, kurie galiojo iki sausio d., naujuose standartuose pabrėžiama konsultavimo veikla, patikslinamas naujas vidaus audito apibrėžimas ir praktinio taikymo aspektai. Naujųjų standartų struktūrą sudaro: profesinės praktikos pagrindai, etikos kodeksas, kokybės, veiklos, diegimo standartai, nuostatai - praktikos reglamentai. Testai ir procedūros Panašūs į išorės audito, tačiau praktiškai naudojama mažiau Nustatyti audito standartuose (tarptautiniuose ir nacionalinėse) Subjektai Įmonės darbuotojai, pavaldūs vadovybei Nepriklausomi ekspertai, turintys atitinkamą kvalifikaciją ir leidimą šiai veiklai Auditoriau kvalifikacija Įmonės vadovybės nuožiūra Valstybės
diplominis darbas (33 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.