Referatai Kursiniai Diplominiai

Pamokos planas. Mokyklinis stresas ir jo valdymo metodai
Klasė: 12. Mokinių skaičius: 30. Pamokos tema: "Mokyklinis stresas ir jo valdymo metodai.". Pamokos tikslas - padėti moksleiviams atrasti būdus atsipalaiduoti suteikiant teorinių žinių. Pamokos uždaviniai. Priemonės ir pamokos vieta. Pamokos turinys.
Pedagogikos pavyzdys (2 pus.)


Pamokos planas. Prekyba žmonėmis
TEMA: PREKYBA ŽMONĖMIS, AR MAN TAIP GALI ATSITIKTI? Dalyviai: klasės mokiniai. TIKSLAS: supažindinti su prekeivių žmonėmis samprata, jų veikla, naujomis sąvokomis, pagrindiniais žmonių verbavimo būdais. UŽDAVINIAI: lavinti kritinį mąstymą rizikingose situacijose, reikšti nuomonę pateikiamais klausimais, teiginių argumentavimas;ugdyti suvokimą kaip atpažinti pavojų, mąstymą konkrečiais klausimais. PAMOKOS FORMA: pamoka - diskusija. PAMOKOS TIPAS: naujos medžiagos dėstymas. Pamokos metodai: pokalbis, pasakojimas - temos pristatymas, darbas grupėse, trumpa diskusija, aptarimas.
Pedagogikos pavyzdys (8 pus.)


Pamokos planas. Priesaginiai daiktavardžiai.
Lietuvių kalbos pamokos planas 6 klasei. Uždaviniai: plėsti ir gilinti mokinių žinias apie žodžių sudėtį ir darybą; išmokyti nagrinėti žodžius reikšminėmis dalimis; ugdyti mokinių šnekamąją ir rašomąją kalbą. PAMOKOS SITUACIJA. PAMOKOS STRUKTŪRA. PAMOKOS EIGA: struktūra; mokytojo veiksmai, motyvacija, mokinių veiksmai. LITERATŪRA.
Pedagogikos pavyzdys (7 pus.)


Pamokos planas. Sandoris
Pamoks tikslai. Pažintiniai: Susipažinti kaip vykdomas sandoris, formos, klasifikacija. Lavinamieji: Lavinti mokinių gebėjimą sudaryti sandorį. Metodai. Informaciniai - teikiamieji: aiškinimas, demonstravimas. Praktiniai - operaciniai: praktinė užduotis. Pamokos tipas: Mišrus.
Pedagogikos konspektas (2 pus.)


Papildomas ugdymas
Papildomas ugdymas – neprivaloma popamokinė veikla, skirta moksleivių meninių, kalbinių, sportinių, mokslinių, techninių ir kitokių gebėjimų ugdymui ir raiškai. Konkretus papildomo ugdymo veiklos turinys priklauso nuo vaikų grupės ar individo poreikių, interesų ir galimybių juos tenkinti. Papildomasis ugdymas praplečia ir pagilina per pamokas įgyjamas žinias, padeda išryškinti ugdymo akcentus. Gamtamokslinis ugdymas integralus mokomasis dalykas, kurio paskirtis – visuminio (holistinio) pasaulio vaizdo formavimas, vaiko pasaulėvaizdžio plėtra. Vaiko ir gamtos sąlyčio komponentai. Aplinkosauginis ir ekologinis ugdymas. Ekologines nuostatos: kognityvinė (pažinimo, mokslinė); pragmatinė (ekonominė); estetinė; etinė. Lietuvoje skiriamos trys papildomojo ugdymo pakraipos. Efektyvios PGU formos. Mokslininkai papildomąjį gamtamokslinį ugdymą apibrėžia kaip permanentinio ugdymo dalį, kuri turi skatinti visapusišką moksleivių fizinių, psichinių bei dvasinių galių plėtotę.
Pedagogikos referatas (30 pus.)


Papildomojo ugdymo ir etikos specialybės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita. Refleksija. Priedai... Štai kokių būrelių pageidauja 5 – 6 klasių mokiniai: Šokių ( Hip-hopo, liaudies šokių) – 10; Dramos – 6; Technologijų (darbų, siuvimo, žaislų gamybos, mitybos) – 5; Informatikų – 3; Gamtos, geografijos – 3; Dailės (keramikos) – 3; Grojimo instrumentais (gitara, pianinu, liaudies instrumentais) – 7; Dainavimo – 4;Sporto (gimnastikos, futbolo, regbio, krepšinio, tinklinio, žolės ritu-lio, šaškių, šachmatų, karatė) – 27. Keli mokiniai parašė, kad trūksta baseino (4), treniruoklių.
Pedagogikos ataskaita (47 pus.)


Patyčios tarp bendraamžių mokykloje: pagrindinės priežastys ir formos
Įvadas. Patyčių tarp bendraamžių paplitimo problema mokykloje. Patyčios kaip agresyvaus elgesio išraiška. Dominuojančios patyčių formos ir kryptys. Patyčių, agresijos raiška skirtinguose vaiko amžiaus tarpsniuose. Šeimos auklėjimo ypatumai lemiantys patyčių pasireiškimą Bendraamžių tarpusavio santykiai patyčių raiškos procese. Mokyklos bei visuomenės informavimo priemonių įtaka patyčių raiškai bendraamžių tarpe. Galimos patyčių pasekmės bei prevencinis vaiko saugumo mokykloje užtikrinimas. Prevencinės vaiko saugumo užtikrinimo priemonės ir būdai. Vaikų patyčių mokykloje tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Pilnose ir nepilnose šeimose augančių vaikų patyčių reiškinio palyginimo rezultatai. Patyčių apraiškų tarp vaikų rezultatai lytiškumo aspektu. Vaikų išgyvenančių patyčias atvejo tyrimo rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Bakalauro darbe analizuojamos patyčios tarp bendraamžių mokykloje. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti patyčių tarp bendraamžių pagrindines priežastis ir dominuojančias formas. Suformuluotos hipotezės: berniukai mokykloje patiria daugiau patyčių nei mergaitės; patyčių pasireiškimą tarp bendraamžių lemia dominavimo bei savo statuso užtikrinimo tarp bendraamžių poreikis.
Pedagogikos diplominis darbas (54 pus.)


Patriotizmas
Įvadas. Kas yra patriotizmas. Tikrasis ir dirbtinis patriotizmas. Patriotizmo pasireiškimo keliai. Patriotinis auklėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Lygindami tautinę savimylą ir egoizmą, mes atrandame kas yra tikrasis ir dirbtinis patriotizmas. S. Šalkauskis kalba apie kiekvienos meilės rūšyje esantį elementą, kurį jis vadina didybės pageidavimu. Čia esmė yra, kad objekte pirmiausiai mylima tai, kas sudaro idealinį jo tipą. Taigi objektas mylimas ne toks, koks jis yra, o toks koks jis turėtų būti. Tokią meilę jau galima laikyti tobulinimo veiksniu.
Pedagogikos kursinis darbas (12 pus.)


Pedagogikos istorija
Mokykla XV- XVII amžiaus pradžioje. Pradinio ugdymo mokyklos. Katalikiškos sekmadieninės mokyklos. Miesto mokyklos. Anglų gramatinės mokyklos. Mokymo metodika. Komenskio (1592—1670) gyvenimas ir pedagoginės idėjos. Janas Amosas Komenskis. Gyvenamoji epocha. Svarbiausiųjų darbų laikotarpis. Pedagoginės pažiūros. Atitikimas gamtai. Liaudiškumas. Didaktika. Mokymo turinys. Klasės pamokos sistema. J. A. Džono Loko pedagoginės idėjos. Džono Loko pedagoginės idėjos. Loko projektas dėl "darbininkų mokyklų". Vakarų Europos mokyklos raida XV-XVII a. pradžioje glaudžiai susijusi su visuomenėje vykusiais socialiniais, ekonominiais ir politiniais procesais. Feodaliniai santykiai per tą beveik pustrečio šimto metų iš esmės pasikeitė. Feodalai iš visagalių klestinčių valdovų tapo sąstingio ar net nuosmukio apimtais aristokratais. Ėmė formuotis pramoninė bendruomenė, kuriai reikėjo kitokios pedagogikos ir kitokių mokymo įstaigų. To laiko mokyklas jau galima klasifikuoti pagal tris tipus: elementariojo ar pradinio ugdymo, aukštesniojo bendrojo ir aukštojo lavinimo.
Pedagogikos konspektas (16 pus.)


Pedagogikos istorija (2)
XIX a. pab. – XX a. pr. pedagoginės kryptys Vakarų Europoje ir JAV („Darbo mokykla“,Individualistinė, Eksperimentinė , Egzistencializmo ,Veiksmo , Socialinė ir Pragmatinė pedagogika“). Švieimas šiuolaikiniame vakarų pasaulyje. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas. Švietimas Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Žmogaus prigimties ir aplinkos poveikio teorija. Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla. Kultūros pedagogikos kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Naujojo auklėjimo kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Diferencijuoto,individualizuoto, probleminio ugdymo sistemos.
Pedagogikos konspektas (22 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |