Referatai Kursiniai Diplominiai

Pedagogikos konspektai
Pedagogikos profesijos esmė ir ypatumai. Pedagogika mokslas ir menas. Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo principai. Asmenybės raida ir jos ugdymas. Ugdymo tikslas – visapusiška asmenybė ir jos formavimas. Didaktikos dalykas ir raida. Mokymo ir mokymosi esmė. Mokymo metodai. Kūrybiškos pamokos problema. Mokinių aktyvumo formų pamokose kiekybinė analizė. Auklėjimo teorija. Dorinis mokinių auklėjimas. Auklėjimo metodai. Tautinis auklėjimas. Auklėjimo principai.
Pedagogikos konspektas (17 pus.)


Pedagogikos konspektai
Bloomo taksonomija. Mokymąsis bendradarbiaujant. Tradicinės, aktyvio- sios ir moderniosios šiuolaikinės mokymosi sistemų lyginamoji analizė. Herbarfo ir Diuji peda- giginių sistemų lyginamoji analizė. Mokytojo darbo kriterijai JAV. Bifrost.Šiuolaikinės moderniosios mokyklos modelis. Valdorfo mokyklos pedagoginiai pagrindai ir praktika. Valdorfo mokyklos pedagoginis planas ir psichologinė analizė. Bausmės. Naujosios mokyklos Vokietijoje, jų lyg. analizė.
Pedagogikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Pedagogikos konspektai
Progresyvistinės mokyklos JAV 19a.pab.-20a.pradž., jų lyginamoji analizė. Pestalocio laiško pedagoginė-psichologinė analizė. Mokykla ir pedagoginė mintis Lietuvoje 13-17a. Lyginamoji analizė: Lietuvos, Anglijos mokyklų bei Danijos “Bifrost” mokyklos praktinė lyginamoji analizė; pagrindiniai šių mokyklų ugdymo principai ir metodai, istorinės ištakos. Danijos švietimo sistemos charakteristika. Fiorsterio moralinio auklėjimo pedagogika, jo patarimai pradedantiems mokytojams. Kelių pasirinktų užsienio šalių švietimo sistemų lyginamoji analizė.
Pedagogikos konspektas (1 pus.)


Pedagogikos konspektai (2)
Lietuvos mokyklų reforma. Tikslas ir uždaviniai, eiga ir problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Įstatyme nurodyti pagrindiniai švietimo sistemos uždaviniai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogikos raida Lietuvoje. Visų lygių pirmosios mokyklos Lietuvoje, jų įkūrimo aplinkybės, datos. Pedagogikos mokslų problema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika — mokymo teorija. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Mokymo principai. Mokymo(si) organizavimo formos. Pamoka. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai, struktūra, jų organizavimas. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo esmė bei funkcijos. Tikrinimo ir vertinimo principai. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymo rezultatų vertinimo problemos. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Pedagogo vaidmuo, jam keliami reikalavimai. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai. Saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeimyninis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika.
Pedagogikos konspektas (27 pus.)


Pedagogikos konspektai (3)
Pedagogika - mokslas ir menas. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentuose. Asmenybės raida ir ugdymas. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Pedagogo profesijos esmė, specifika. Mokymo procesas, jo esmė, etapai (lygmenys). Svarbiausios sąvokos. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslai, turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo organizavimo formos. Pamokų tipai, struktūra. Mokinių sudominimo būdai. Geros pamokos bruožai. Kūrybiška pamoka. aktyvaus mokymo metodai. Grupinis mokymas. Projektai ir kiti metodai. Pokalbis (klausimų - atsakymų) - mokymo metodas. Jo rūšys, taikymas. Klausimų kategorijos. Ugdymo turinio raida jo ypatumai. Mokymo planas, programos (koncentrinės, linijinės,. komplekcinės ir integruotos). Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi motyvai. Mokinių nepažangumo socialinės,. psichologinės ir pedagoginės priežastys. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Tautinis auklėjimas istoriniame ir teoriniame kontekste. A. Maceina apie tautinį auklėjimą. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis mokymas. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Profilinis mokymas. Auklėjimas - vertybių ugdymas. Auklėjimo specifika ir veiksniai. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Auklėjimo principai. Dorinis auklėjimas - ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai - pedagoginiai. pagrindai. Mokinio saviugda (rūšys, būdai). Savimonė. Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Mokinių, tėvų ir mokyklos bendradarbiavomo. formos.
Pedagogikos konspektas (4 pus.)


Pedagogikos paskaitų konspektai
Ugdymo samprata. Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Pedagogika - ugdymo mokslas ir ugdymo menas. Ugdymo procesas. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdytinių pažinimas – svarbi ugdymo sąlyga. Lietuvos švietimo sistema. Struktūra. Mokytojas – ugdytojas, jo profesijos ypatumai. Ugdymo tikslai. Ugdymo turinys. Mokymo profiliavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Didaktika. Mokymo svarba ir esmė. Didaktiniai teorijos principai ir taisyklės. Ugdymo metodai, jų klasifikacijos problema. Ugdymo organizavimo formos. Pamoka. Veiksmingas mokymas ir mokymasis. Pamokos planavimas ir organizavimas. Rezultatų vertinimas. Aktyvaus mokymosi metodai. Mokyklos ir klasės bendruomenės įtaka asmenybei, santykiai ir klasėje. mokinių saviaukla. Papildomas ugdymas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Pilietinis ugdymas. Užklasiniai renginiai. Renginio metodika. Moksleivių nuostatų, vertybių ir gebėjimų ugdymas. Vaikų ir jaunimo organizacijos, pedagoginis vadovavimas joms.
Pedagogikos konspektas (30 pus.)


Pedagogikos sąvokos
Ugdymas, švietimas, mokymas, lavinimas, auklėjimas, formavimas. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. “Pedagogika” sudaryta iš dviejų senosios graikų kalbos žodžių: pais, paidos – vaikas, agein – vesti. Graikų k. „paidagogike“ – ugdymo menas. „Paideia“ antikos laikais reiškė ugdymo idėjų ir praktikos vienovę, valstybės, kultūros ir individo sąveiką, kurioje vyksta harmoningo žmogaus ugdymas. Pedagogikos terminas pradėtas vartoti vėlai, XVIIIa. pabaigoje, įsteigus pirmąsias pedagogikos katedras universitetuose, išleidus pirmąsias knygas su antrašte „Pedagogika“, pradėjus dėstyti pedagogiką kaip mokymo dalyką. Iki to laiko pedagogikos klausimai nagrinėti filosofijos, politikos, moralinės teologijos, retorikos ar didaktikos veikaluose, kitokuose raštuose.
Pedagogikos referatas (5 pus.)


Pedagoginės - psichologinės pagalbos poreikis vaikui globos namuose
Įvadas. Socialinio pedagogo bei psichologo profesinė veikla, dirbant su vaikais. Socialinio pedagogo atliekamos funkcijos, uždaviniai. Psichologo darbo pobūdis, veiklos apibūdinimas. Pedagoginės - psichologinės pagalbos svarba tėvų globos netekusiems vaikams. Globos namų ugdytinių psichologinė charakteristika. Vaikų psichologinio konsultavimo efektyvumas. Pedagoginės - psichologinės pagalbos poreikio svarba vaikams, gyvenantiems globos namuose, tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos kursinis darbas (12 pus.)


Pedagoginės praktikos ataskaita (1)
Įvadas. MOKYKLOS VIZIJA. MOKYKLOS UGDYMO FILOSOFIJA IR VERTYBĖS. MOKYKLOS TIKSLAI. Analitinė dalis. Lietuvių kalbos pamokų stebėjimas Švenčionėlių antroje vidurinėje mokykloje. Išvados.
Pedagogikos ataskaita (6 pus.)


Pedagoginės praktikos psichologinė savianalizė
Man savo pedagoginę praktiką teko atlikti Šiaulių miesto Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Kai sužinojau, jog teks praktiką atlikinėti būtent šioje mokymo įstaigoje, nuėjau į ją. Ėjau ne viena. Į tą pačią gimnaziją buvome paskirti tryse iš grupės. Jau nuo tos dienos jaučiausi drąsiau, nes žinojau, kad svetimoje aplinkoje galėsiu pamatyti ir savo grupiokų. Nors kaip teko pastebėti vėliau, su grupokiais beveik nesusidūriau.
Pedagogikos analizė (0 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |