Referatai Kursiniai Diplominiai

Pedagoginis pašaukimas
Darbo tikslas: aprašyti mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, veiklos ypatumus. Išsiaiškinti mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, charakterio bruožus. Nustatyti ,kokioms vertybėms mokytojai, turintys pedagoginį pašaukimą, teikia prioritetus.
Pedagogikos referatas (8 pus.)


Pedagoginis tyrimas
Pedagoginis tyrimas. Pradinių klasių vaikų sveika mityba. Įvadas. Empirinio tyrimo organizavimas ir metodika. Empirinio tyrimo organizavimas. Imties ypatybių aptarimas. Klausimyno struktūros aptarimas. Tyrimo rezultatų aptarimas ir interpretacija. Išvados.
Pedagogikos tyrimas (7 pus.)


Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai
Pats žodis „ pedagogas“ išvertus iš graikų kalbos reiškia vaikų vedlys. Jau vien tai leidžia mumas suprasti, jog pedagogo darbas yra be galo atsakingas (vesti vaikus teisingu gyvenimo keliu). Šio darbo rezultatas priklauso nuo paties pedagogo, kaip žmogaus ir kaip profesionalo, savybių. L. Jovaiša teigia, kad ugdymas yra pagalba vaikui, pasireiškianti globa, maitinimu, priežiūra, formuojanti jo santykius su aplinka (pasauliu).
Pedagogikos referatas (5 pus.)


Pedagogo autoriteto vaidmuo visuomenėje
Pedagoginiai santykiai. XIX a. pedagogės, švietėjos, rašytojos (Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė), jų veikla ir mintys apie gero pedagogo savybes ir pedagoginį procesą. Pedagogo savybės, parengimas pedagoginiam bendravimui. Pedagogo autoritetas ir santykiai su mokinių tėvais. Pedagogas ir technologijų amžius. Lietuvos švietimas pastaraisiais metais. Mokytojas, mokinys ir tėvai. Mokytojui būtina keistis?. Išvados. Norint būti geru pedagogu reikia ne tik gražių norų, bet ir turėti pašaukimą. Pedagoginis procesas - tai mokytojo ir mokinio sąveika. Jos sėkmes paslaptis yra bendravimas. Bendravimą lemia tarpasmeniniai mokytojų ir mokinių santykiai.
Pedagogikos kursinis darbas (37 pus.)


Pedagogo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje
ĮŽANGA. PEDAGOGO SAVYBĖS. ORGANIZACINĖ VEIKLA. KLASĖS VADOVO VAIDMUO. PAGRINDINIAI KLASĖS VADOVO DARBO PRINCIPAI. TĘSTINUMO PRINCIPAS. PERIMAMUMO (PIRMUMO) PRINCIPAS. ĮVAIRUMO PRINCIPAS. KONFIDENCIALUMO PRINCIPAS. ASMENIŠKUMO PRINCIPAS. TEISINGUMO PRINCIPAS. UGDYMAS, KAIP KULTŪROS PRIEŽASTIS. IŠVADA. LITERATŪRA.
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Požiūrio į sveiką mitybą formavimo galimybės technologijų pamokose
ĮVADAS. Sveikos mitybos samprata. Virškinimas. Maistinių medžiagų energetinė vertė. Mitybos klaidos. Mitybos piramidė. TYRIMO METODIKA. Respondentų atranka ir jų pagrindimas. Anketos pagrindimas. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI
Pedagogikos kursinis darbas (30 pus.)


Praktikos ataskaita: socialinė pedagogika
Įvadas. Užduotis. Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų. Skyrius ir jo socialinė veikla. Užduotis. Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų. Skyriaus socialinis pasas. Užduotis. Praktikos atlikimo laiko veiklos planas bei. Programa. Užduotis. Individualus darbas su ugdytiniu. Užduotis. Kritinė mano praktikos analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Socialinio pedagogo praktikos ataskaita. Praktikos tikslas: susipažinti su švietimo ir ugdymo institucijos erdve. Stebėti ugdytinių problemas, jas analizuoti ir spręsti. Susipažinti su socialinio pedagogo veikla, dokumentų tvarkymu, darbo metodika.
Pedagogikos ataskaita (22 pus.)


Praktikos ataskaita: Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre
Įvadas. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Teisinis pagrindas. Sprendžiamos socialinės- pedagoginės problemos. Darbuotojai. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savireflekcija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Priedai. Atlikadama praktiką Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre užsibrėžiau šiuos uždavinius ir tikslus. Tikslai. pritaikyti teorines žinias socialiniame pedagoginiame darbe. mokytis dirbti su rizikos grupės vaikais. nustatyti ir įvertinti vaikų poreikius bei socialines problemas ir jų atsiradimo priežastis. planuoti pagalbos teikimą pasitelkiant įvairius socialinio darbo metodus. Uždaviniai. susipažinti su socialinio pedagogo veikla Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre. padėti spręsti socialines - pedagogines problemas, esančias šioje institucijoje. susipažinti su administracinėmis socialinės pedagogikos funkcijomis. plėsti ir gilinti teorines žinias bei lavinti praktinius įgūdžius. efektyviai panaudoti teorines žinias organizuojant ir vykdant socialinį pedagoginį darbą pasitelkiant socialinio darbo metodus. spręsti našlaičių socialines - teisines problemas. stebėti save ir savo veiklą, įgyti darbo patirties.
Pedagogikos ataskaita (30 pus.)


Prevencinė pedagogika
ĮVADAS. Prevencinės ir delinkventinės pedagogikos samprata. Prevencinės pedagogikos programos: tikslai, uždaviniai ir kryptys. Prevencinės programos lygiai. Prevencinės programos tipai. Prevencinės pedagogikos programos apima. Delinkvenciją įtakojantys veiksniai. Delinkventinė prevencija. Prevencijos programų rengimo principai. Prevencijos programų rengimo žingsniai. Prevencinės pedagogikos programų įgyvendinimas. Mokykloje taikomos prevencinės programos. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Prevencinių programų efektyvumas. IŠVADOS. Literatūra.
Pedagogikos referatas (21 pus.)


Profesinis orientavimas mokykloje mokinių ir specialistų požiūriu
Įvadas. Mokinių ugdymas profesinei karjerai mokykloje. Karjeros ir profesijos sąvokų samprata. Profesinio orientavimo paslaugų teikimo bendrojo lavinimo mokyklose įtaka mokinio profesinės karjeros planavimui. Mokinio požiūrį į profesinės karjeros planavimą lemiantys veiksniai. Specialistų pagalba mokiniams profesinės karjeros pasirinkimo procese. Pasirengimo profesinei karjerai procesas. Profesinės karjeros planavimo ypatumai. Profesijos konsultantai-patarėjai mokyklose. Socialinis pedagogas - profesijos konsultantas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Kiekybinio tyrimo paauglių rezultatų aptarimas ir analizė. Kokybinio tyrimo specialistų rezultatų aptarimas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Profesijos rinkimasis yra gyvenimo laisvoje visuomenėje privalumas ir problema. Efektyvus profesinės karjeros planavimas - tai procesas, leidžiantis jaunam žmogui priimti realius sprendimus dėl savo karjeros ir valdyti pokyčius ateityje. Viena iš problemų gyvenant laisvoje visuomenėje yra tai, kad mes kiekviename žingsnyje galime ir turime rinktis, o šį pasirinkimą sąlygoja daugelis sociokultūrinių poveikių: šeima, materialinė padėtis, namuose sukurta akademinė aplinka, lytis, amžius.
Pedagogikos diplominis darbas (49 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |