Referatai Kursiniai Diplominiai

Romėnų ugdymas
Žmonijos ir pedagogikos šaknys Antikoje. Romėnų ir jų kultūros apžvalga. Romėnų ugdymo pobūdis ir žymės. Romėnų šeimos vaidmuo ugdyme. Romėnų mokykla ir mokymo praktika. Romėnų lavinimo turinys. Žymesni romėnų pedagogai. Apibendrinimas.
Pedagogikos kursinis darbas (17 pus.)


Romėnų ugdymo pagrindai
Auklėjimo reikšmė. Auklėjimas ankstyvajame feodalizme. Bažnyčios aulėjimo funkcija Vakarų Europoje. Feodalų pasauliečių auklėjimas. Viduramžių universitetai; cechų, gildijų ir miestų mokyklų reikšmė auklėjime. Scholastika. Žmogaus gimimas – jo egzistencjospradžia. Pirmaisiais metais pradeda formuotis įgiti pradai. Jeigu netinkamai formuojamos žmogaus prigimtinės savybės (aktyvumas, spontaniškumas, silpnumas), gyvenimas darosi sunkus. Įgimtas biologinis arba socialinis, arba biosocialinis aktyvumas įgyja teigiamą vertę tik tada, kai jis formuojamas pagal kultūros dėsnius ir principus, kitaip jis virsta antibiologiniais, antisocialiniais, subkultūros veiksmais. Tas pats rezultatas gaunamas, jeigu įgimtasis spontaniškumas – kūdikio kepėstavimas, nevaržomas vaiko fantazavimas – neįgyja racionalios kūrybos formos.
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Rūkymo žala chemiko akinmis
Deganti cigaretė yra tarsi unikalus chemijos fabrikas, kuriame “pasigamina” apie 4000 įvairiu medžiagų. Vienos jų gali būti nekenksmingos, inertiškos, tačiau yra ir toksiškų, pvz. nikotinas, kuris yra širdies ir kraujagyslių ligų kaltininkas; yra ir kancerogeniškų, t.y. sukeliančių vėžį medžiagų.
Pedagogikos referatas (30 pus.)


Savęs vertinimas ir savikontrolė ikimokykliniame ir jaunesniame mokykliniame amžiuje
Įvadas. Valios samprata. Savikontrolės, kaip valios savybės, apibūdinimas. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo užuomazgos ikimokykliniame amžiuje ir jo raida jaunesniame mokykliniame amžiuje. Savikontrolės užuomazgos ikimokykliniame amžiuje ir jos raida jaunesniame mokykliniame amžiuje. Vaikų valios ugdymas tam tikrais amžiaus tarpsniais. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos diplominis darbas (35 pus.)


Smurtas prieš vaikus
Smurto formos. Smurto priežastys. Smurtas prieš vaikus. Smurto prieš vaikus padariniai. Kova su smurtu šeimose. Smurtas prieš vaiką gali būti įvairiopas. Dažniausios formos yra šios: 1. Fizinis smurtas. Tai fizinė prievarta, slopinanti asmenybę. Fizinis smurtas lietuvių šeimose vartojamos gana dažnai. Moksliniai tyrimai rodo, kad mušamų vaikų šeimose yra 8 proc., kartais mušamų - 56 proc. Ne mažiau fizinio smurto yra prieš moteris (ypač patiriančias smurtą nuo sugyventinio) ir pagyvenusius žmones.
Pedagogikos referatas (18 pus.)


SMURTO PREVENCIJA MOKYKLOJE
Tikslas: Gilinti mokyklos bendruomenės žinias ir formuoti socialinius įgūdžius, padėsiančius konfliktuojantiesiems tarpusavio santykius spręsti nenaudojant smurto ir prievartos. Mokyklos bendruomenės vertybių sistemoje iškelti pagalbos teikimo smurtą patiriančiajam asmeniui prioritetą. Uždaviniai: Mokyklos bendruomenei skleisti informaciją apie smurto įtaka asmens socializacijai; Mokiniams teikti išsamią informaciją apie smurto pasekmes tolesniam mokinio vystymuisi ir brandai; Analizuoti smurtą patiriančiųjų ir smurtaujančiųjų mokinių išgyvenamas emocijas; Gilintis į konfliktų sprendimo būdus nenaudojant smurto; Kelti humaniškų tarpusavio santykių prioritetą mokinių vertybių sistemoje. Organizuoti mokykloje smurtaujančiųjų ir smurtą patiriančiųjų mokinių užimtumą; Prevencinės programos veiklą organizuoti projektuojant į mokykloje smurtaujančiųjų ir smurtą patiriančiųjų mokinių reabilitaciją ir socializaciją visuomenėje.
Pedagogikos tyrimas (18 pus.)


Socialinė pedagoginė pagalba autizmu sergantiems vaikams
Asmenų, pasižyminčių autizmo sindromu, ugdymas. Pagrindiniai ugdymo principai.. Struktūruota aplinka. Mokymasis kalbėti. Ritmas. Sensorinė stimuliacija.. Struktūruotas mokymas. Fizinės aplinkos struktūra. Dienotvarkė. Individuali darbo sistema. Bendravimo įgūdžių formavimas. Vaizdinė regimoji užduočių struktūra. Socialinių įgūdžių formavimas. Keletas taisyklių, kurių reikėtų laikytis bendraujant su autizmu sergančiais. Vaikais. Išvados. Darbo uždaviniai. Atskleisti asmenų, pasižyminčių autizmo sindromu, ugdymą. Išanalizuoti ugdymo principus. Išnagrinėti struktūruotą mokymasi.
Pedagogikos kursinis darbas (29 pus.)


Socialinė pedagoginė veikla, dirbant su sutrikusio intelekto vaikais
Įvadas. Sutrikęs intelektas ir jo priežastys. Sutrikusio intelekto vaikų raida. Sutrikusio intelekto raidos nustatymas. Gyvenimas su sutrikusio intelekto vaiku. Brolio ir sesers santykiai su sutrikusio intelekto vaiku. Darbas su sutrikusio intelekto vaiku. Pirmoji pagalba sutrikusio intelekto vaikui. Santykiai su aplinka. Praktinių gyvenimo įgūdžių formavimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Šio darbo tikslas - išanalizuoti soc. pedagoginę veiklą, dirbant su sutrikusio intelekto vaikais. Uždaviniai šie. Išanalizuoti sutrikusio intelekto priežastis. Išnagrinėti sutrikusio intelekto vaikų raidą. Atskleisti, kaip gyventi su sutrikusio intelekto vaiku. Išsiaiškinti, kaip dirbama su sutrikusio intelekto vaiku. Objektas: Socialinė pedagoginė veikla, dirbant su sutrikusio intelekto vaikais.
Pedagogikos kursinis darbas (19 pus.)


Socialinio pedagogo emocinė būsena
Įvadas. Socialinio pedagogo nuovargio priežastys. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo veikla. Socialinio pedagogo emocinės būsenos. Emocinis pervargimas ir sveikata. Socialinių pedagogų emocinės būsenos tyrimo rezultatų Panevėžio ir Šiaulių miestuose analizė. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas. Santrauka. Resumé. Priedai.
Pedagogikos diplominis darbas (39 pus.)


Socialinio pedagogo veikla, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Paauglio statusą lemiantys veiksniai. Paauglio statusas bendraamžių grupėje ir jų tarpusavio santykiai. Bendraamžių įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Šeimos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žemo statuso paauglių ypatumai. Faktoriai, lemiantys sudėtingą paauglio adaptaciją bendraamžių grupėje. Socialinio pedagogo veiklos svarba, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje. Socialinio pedagogo veikla, formuojant žemo statuso paauglių socialinius įgūdžius. Socialinio ugdymo reikšmė žemo statuso paauglių socializacijos procese. Šio darbo objektas - socialinio pedagogo veikla, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje. Šio darbo tikslas - išanalizuoti socialinio pedagogo veiklą, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje. Šio darbo uždaviniai. Pateikti paauglio statusą lemiančius veiksnius. Apibūdinti žemo statuso paauglių ypatumus. Apibūdinti faktorius, lemiančius sudėtingą paauglio adaptaciją bendraamžių grupėje. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklą, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje.
Pedagogikos kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |