Referatai Kursiniai Diplominiai

Socialinis pedagogas vaikų globos institucijoje
Įvadas. Vaiko, vaikų visuomenės samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Socialinio darbo principai, kuriais turi vadovautis socialinis pedagogas vaikų globos institucijoje. Suaugusiojo ir vaiko sąveika vaikų globos institucijoje. Socialinio pedagogo veiklos refleksija ir profesinis tobulėjimas. Išvados. Literatūra. Tikslas - atskleisti socialinio pedagogo veiklą vaikų globos namuose. Uždaviniai. Išsiaiškinti socialinio darbo principus vaikų globos institucijoje. Sužinoti socialinio pedagogo veiklos reflesijas. Atskleisti profesinio tobulėjimo metodus. Išsiaiškinti vaiko ir suaugusiojo sąveikas globos institucijoje. Išsiaiškinti vaikų visuomenės sampratą šiuolaikinėje visuomenėje. Aptarti socialinio pedagogo profesinį tobulėjimą.
Pedagogikos referatas (19 pus.)


Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją (pagrindinėje mokykloje)
Įvadas. Tolerancija. Tolerantiškas žmogus. Pagrindinės netolerancijos apraiškos ir rūšys. Tolerancija kaip bendravimo principas. Bendravimas šeimoje ugdo toleranciją. Tolerancijos ugdymas mokykloje. Socialinis pedagoginis moksleivių tolerancijos ugdymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas - įrodyti, kad mūsų visuomenėje tolerancija egzistuoja ir atskleisti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją. Darbo uždaviniai. Apžvelgti tolerancijos teorinius pagrindus. Išsaikinti koks yra tolerantiškas žmogus. Šeimos reikšmė ugdant vaiko toleranciją. Tolerancija mokykloje. Socialinio pedagogo darbo ypatumai ugdant mokinių toleranciją.
Pedagogikos kursinis darbas (23 pus.)


SOCIOEDUKACINIO DARBO PRAKTIKA
Ugdymo įstaigos analizė. Socialinio pedagogo veiklos analizė. Vieno rizikos grupės vaiko X ir jo socializacijos analizė. Įstaigoje vykdomos prevencinės veiklos aprašas. Praktikos dienoraštis. Literatūros socialinėmis temomis studijos. Kursinio darbo temos numatymas. Praktikos kokybinė analizė. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursinis darbas (22 pus.)


Specialių ugdymo poreikių tenkinimas B.Andruškos pradinėje mokykloje
Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Šiaulių B.Andruškos pradinės mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas. SUPV ugdymas. Problemos, su kuriomis susiduria mokykla. Išvados. Naudota literatūra. Dėl kūno darinių ir psichinių funkcijų sutrikimų atsiradę trijų pagrindinių raidos sričių (fizinės, kognityvinės,psichosocialinės) vaiko raidos ypatumai vadinami specialiaisiais poreikiais. Vaiko, turinčio specialiųjų poreikių , apibrėžimas yra sietinas su jo galimybėmis dalyvauti ugdymo procese, bendruomenės gyvenime. Specialieji ugdymo poreikiai (SUP)-pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl to , kad ugdymo ir saviugdos reikalavimai neatitinka asmens, turinčio specialiųjų poreikių, galimybių. Specialiuosius ugdymo poreikius geriau būtų apibūdinti kaip pagalbos ir paslaugų reikmes, kurių tenkinimas užtikrina optimalią individualią ugdytinio raidą ir mokymosi pasiekimų lygį.
Pedagogikos referatas (11 pus.)


Studentų ir dėstytojų klausymosi įgūdžių tyrimas
Turinys. Įvadas. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. Praktinis dėstytojų ir studentų klausymosi įgūdžių tyrimas. Išvados. Literatūra. Studentų ir dėstytojų bendravime mokėjimas klausytis taip pat yra labai svarbus, padedąs išvengti daugelio didesnių ir mažesnių nesusipratimų. Tikslus klausymasis studentams ir dėstytojams padeda ne tik tiksliau suvokti gaunamą dalykinę informaciją, bet ir geriau suprasti ir geriau atlikti gaunamas užduotis, geriau suprasti pašnekovo motyvus ir tikslus. Labai svarbu ir tai, kad tinkamai klausydamiesi, mes parodome pagarbą pašnekovui jo asmenybei ir nuomonei, o tai yra viena svarbiausių sėkmingo bendravimo, tame tarpe ir studentų bei dėstytojų sąlygų.
Pedagogikos kursinis darbas (20 pus.)


Suaugusiųjų mokymosi motyvacija
ĮVADAS. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIAI. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS RAIŠKA. MOKYMOSI MOTYVAI. MOKYMOSI MOTYVACIJA. MOTYVACIJA ĮVAIRIŲ TEORIJŲ IR AUTORIŲ POŽIŪRIU. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės vystymąsi lemia naujos, postindustrinės visuomenės kūrimasis, esminiai žmonių veiklos ir jų bendravio būdų pokyčiai, išaugęs gamybos ir paslaugų intelektualumas, ekonominės veiklos globalumas, informacinių technologinių procesų, lemiančių žmonių santykius su naujomis žinomis plėtra. Akivaizdu, kad individo gebėjimai bei nuostatos lemia ir spartesnį visos visuomenės vystymąsi bei gerovę.
Pedagogikos referatas (10 pus.)


Suaugusiųjų mokymosi stiliai
Įvadas. Intelekto samprata, jo tipai. Pasiūlymai, kaip reikėtų mokytis, jei dominuoja vienas ar kitas intelekto tipas. Mokymasis, mokymosi stilių sąvokų samprata. Suaugusiųjų mokymosi stilių ypatumai. Patarimai, kaip reikėtų mokytis, jei dominuoja vienas ar kitas mokymosi stilius. Išvados. Naudota literatūra. Priedas. Darbo objektas: suaugusiųjų mokymosi stiliai: vizualinis, audialinis, kinestezinis, mišrusis. Darbo tikslas: išanalizuoti suaugusiųjų mokymosi stilių ypatumus. Darbo uždaviniai. apibūdinti pagrindines sąvokas. išsiaiškinti intelekto tipus, pateikti patarimus, kaip mokytis, jei dominuoja tam tikras intelekto tipas. išnagrinėti mokymosi stilius, pateikti patarimų, kaip mokytis skirtingų mokymosi stilių žmonėms. pedagogo pagalba mokymosi procese.
Pedagogikos referatas (14 pus.)


Sutrikusio intelekto vaikų ugdymas
Įvadas. Neįgaliems vaikams atvirų, į vaiką orientuotų grupių kūrimo principai. Dorovinis sutrikusio intelekto vaikų ugdymas. Sutrikusio intelekto vaikų teisinis auklėjimas. Pedagoginės priemonės taikomos ugdant neįgaliuosius. Išvados. Sutrikusio vystymosi pagrindas yra nervų sistemos ar atskirų analizatorių sutrikimai. Visas vystymosi sutrikimo priežastis galima suskirstyti į dvi grupes: endogenines t.y. Vidinės kilmės, ir egzogenines t.y. išorinės kilmės...
Pedagogikos referatas (15 pus.)


Sveikatos mokymas
ĮVADAS. Sveikatos ugdymas. VEIKATOS UGDYMO PROGRAMOS. MOKYKLOS UŽDAVINIAI SAUGANT IR STIPRINANT MOKSLEIVIŲ SVEIKATĄ. SVEIKATOS MOKYMAS. Sveikatos mokymo principai. Pirminis, antrinis ir tretinis sveikatos mokymas. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Kaip nurodo pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija (PSO), optimali sveikata – tai ne vien ligos nebuvimas, bet ir visiška fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Sveikatą galima būtų apibūdinti kaip būklę, įgalinančią bet kokio amžiaus žmogų aktyviai gyventi ir išlaikyti savo funkcinę nepriklausomybę pasenus. Patirtis rodo, jog ne kiekvienam tai pavyksta padaryti. Daugelis senyvo amžiau žmonių skundžiasi įvairiais negalavimais ir ligomis, kurios trukdo žmogui ne tik gyventi, bet ir užsiimti kasdieniniais darbais.
Pedagogikos referatas (13 pus.)


Sveikos vaikų mitybos organizavimas
Tausoti ir stiprinti sveikatą padeda sveika gyvensena. Tarp pagrindinių sveikos gyvensenos elementų išskiriama ir sveika mityba . Mokslininkai nurodo, kad mityba turi tiesioginės įtakos vaikų sveikatos būklei, fiziniam vystymuisi, sąlygoja jų atsparumą infekcinėms ligoms, mažina daugybės išorinės aplinkos veiksnių neigiamą poveikį augančiam organizmui . Ypatingai didelė mitybos reikšmė yra ikimokykliniame vaikų amžiuje, kuomet vyksta intensyvūs augimo procesai, formuojasi ir tobulėja daugelis organų ir sistemų, diferencijuojasi intelektualinė veikla, formuojasi kalba, mitybos stereotipas . Šio amžiaus vaikai yra labai aktyvūs, eikvoja daug energijos, jų medžiagų apykaita yra greitesnė nei suaugusių, todėl didesnis yra ir maisto medžiagų poreikis. Be to, daugelis ikimokyklinukų jaučia emocinę įtampą, susijusią su ikimokyklinių įstaigų lankymų . Į visą tai būtina atsižvelgti organizuojant vaikų mitybą.
Pedagogikos diplominis darbas (97 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |