Referatai Kursiniai Diplominiai

Šeimoje ir globos namuose gyvenančių paauglių socialinių ryšių su tėvais ypatumai
Įvadas. Bendravimo šeimoje ypatumai. Pozityvios ir negatyvios raiškos šeimoje ypatumai. Šeimos netekęs vaikas kaip rizikos veiksnys. Vaikų ir tėvų socialinių ryšių ypatumai. Šeimos psichologinis klimatas. Tėvų autoritetas. Šeimos auklėjimo stiliai ir klaidos. Bendraamžių subkultūra. Prevencinės galimybės darbui su socialinę riziką turinčiais paaugliais. Socialinio pedagogo metodai dirbant su socialinę riziką turinčiomis šeimomis. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas ir analizė. Paauglių gyvenančių šeimoje tyrimo rezultatų aptarimas ir analizė. Paauglių gyvenančių vaikų globos namuose tyrimo rezultatų aptarimas ir analizė. Paauglių augančių šeimoje ir gyvenančių vaikų globos namuose tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas: Analizuoti paauglių, gyvenančių šeimose ir globos namuose, socialinių ryšių su tėvais ypatumus. Darbo uždaviniai. Apžvelgti literatūros šaltinius, analizuojant paauglių tarpusavio santykių su tėvais ypatumus. Nustatyti veiksnius, įtakojančiussėkmingą paauglio socializaciją. Aptarti tėvų vaidmenį paauglio gyvenime. Analizuoti socialinio pedagogo pagalbą dirbant su socialinę riziką turinčiomis šeimomis. Pateikti pasiūlymus socialiniui pedagogui. Darbo objektas: Pauglių ir tėvų socialinių ryšių ypatumai. Darbo metodai. Literatūros šaltinių apžvalga ir analizė. Anketinė apklausa. Statistinė duomenų analizė.
Pedagogikos diplominis darbas (59 pus.)


Šeimos funkcijos
Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos. Vaikų gimdymas. Vaikų auginimas. Vaikų auklėjimas. Tautos etoso tęstinumo ir puoselėjimo funkcija. Ūkinė ir ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė šeimos funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Seksualinis sutuoktinių gyvenimas. Pasirinktos šeimos psichologinė analizė. Išvados. Šeima yra pirminė visuomenės ląstelė,viena pagrindinių jos struktūros elementų. Tai viena intymiausių ,pastoviausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo, tautos identiteto kūrimo ir išsaugojimo, dorovės ir dvasingumo bei kultūros ugdymo grandžių.
Pedagogikos referatas (8 pus.)


Šeimos pedagogika
Auklėjamoji šeimos funkcija. Suvokti vaikų ugdymo šeimoje esmę, tikslus ir uždavinius. Analizuoti šeimos tyrimo metodus. Kritiškai vertinti negatyvias auklėjimo pozicijas. Skatinimo būdai. Bausmių taikymo galimybės. Analizuoti vaikų elgesio ydas, jų atsiradimo priežastis. Svarstyti vaikų neklausymo priežastis ir numatyti drausminimo būdus. Tipiškos tėvų bendravimo su vaikais klaidos. Nagrinėti veiksnius, įtakojančius mikroklimatą šeimoje pozityvus ir negatyvus mikroklimatas šeimoje. Mikro klimatas šeimoje buna palankus. Skyrybų poveikis vaikams. Pedagogų problemos su vaikais patyrusiais tėvų skyrybas. Alkoholio poveikis vaikui. Žalingų įpročių atsiradimo priežastys. Kaip kovoti su žalingais įpročiais. Žymių Lietuvos pedagogų patirtis vaikų ugdymo šeimoje aspektu. Šeimos funkcijos. Analizuoti vaikų ugdymo šeimoje specifiką skirtingais vaiko amžiaus tarpsniais. Ankstyvosios vaikystės ugdymo ypatumai. Ikimokyklinuko ugdymas. Vaiko ugdymas mokyklinės brandos metais. Pradinuko ugdymo ypatumai. Vidurinio mokyklinio amžiaus vaikų(paauglių) ugdymas. Vyresnio mokyklinio amžiaus vaiko ugdymo ypatumai.
Pedagogikos konspektas (10 pus.)


Šveitimo įstaigų ivairovė ir išorinio diferencijavimo prielaidos
Įvadas. Švietimo ir ugdymo įstaigų įvairovė (tipai). Specialiųjų ugdymo įstaigų tinklas. Mokyklos pasirinkimas. Integruotas ugdymas. Išvados. Literatūra. Tikslas: apžvelgti švietimo įstaigų įvairovę. Uždaviniai. Apžvelgti neįgalaus vaiko integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą. Metodai. Teoriniai: pedagoginės , socialinės ir teisinės literatūros studijavimas.
Pedagogikos analizė (11 pus.)


Švietimas Lietuvoje
Pirmųjų Lietuvos švietimo veikėjų idėjos ( Roizijus, Rapalionis, Kulvietis, Mažvydas, Liauksminas, Daukša). Švietimas Lietuvoje XVIII a. I – osios Edukacinės komisijos veikla. Švietimas Lietuvoje XIX a. I-oje pusėje. II-osios Edukacinės komisijos veikla. Švietimas Lietuvoje XIX a. II-oje pusėje. Žymiausi XIX a. II-os pusės švietėjai. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas (1918 – 1940). Švietimas Lietuvoje 1940 – 1945m. Švietimas Lietuvoje 1945- 1990m. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Prigimties ir aplinkos poveikio teorija Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla. Kultūros pedagogikos kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Naujojo auklėjimo kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Socialinės ir humanistinės krypties pedagoginė mintis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Diferencijuoto, individualizuoto, probleminio ugdymo sistemos. Montesori, Valdorfo, "Geros pradžios" ugdymo sistemos.
Pedagogikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Švietimo politikos konspektai
Švietimo politikos samprata, tikslai, uždaviniai. Literatūra. Ideologijų raida: konservatyvioji, liberalioji, socialioji. Sąveika tarp politikos, vadybos ir administravimo. Politikos procesas ir analizė. Švietimo politika ir globaliniai, socialiniai pokyčiai. Švietimo politika ir ekonomika. Reformos ir jų tipai. Švietimo reformos vertinimas. Švietimo valdymas ir tobulinimas. Švietimo politikos prioritetai. Decentralizacija ir liberalizavimas. Švietimo kokybė. Ryšių su darbo rinka stiprinimas. Švietimo našumas ir efektyvinimo didinimas. Socialinio teisingumo principo įgyvendinimas švietime. Švietimo reformų ypatumai Vidurio ir Rytų Europoje. Aukštieji standartai. Aukštasis mokslas. Švietimo politika ir Europos Sąjunga. Švietimo politika ir Lietuva. Švietimo politika - tai visuma kryptingų veiksmų, kuriais siekiama įgyvendinti strateginius švietimo sistemos arba organizacijos tikslus. Švietimo politika yra tai, ką nusprendžia daryti arba ko nedaryti priimantieji švietime sprendimus.
Pedagogikos konspektas (18 pus.)


Televizijos edukacinės galimybės, vykdant paauglių agresyvaus elgesio prevenciją
Įvadas. Paauglių agresyvaus elgesio teoriniai pagrindai. Agresyvaus elgesio apibrėžtis. Paauglių agresyvaus elgesio raiška: formos ir rūšys. Paauglių agresyvų elgesį skatinantys veiksniai. Televizijos edukacinės galimybės paauglių agresyvaus elgesio prevencijai. Televizijos svarba paauglių socializacijai. Televizijos edukacinės galimybės paauglių agresyvaus elgesio prevencijai. Televizijos edukacinės galimybės, vykdant paauglių agresyvaus elgesio prevenciją empirinis tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo dalyviai. Tyrimo instrumentai ir matavimai. Tyrimo etika. Tyrimo rezultatų duomenų analizė. Paauglių požiūrio į tv edukacines galimybes rezultatų analizė. Tėvų požiūrio į tv edukacines galimybes paauglių agresyvaus elgesio. Prevencijai rezultatų analizė. Išvados.
Pedagogikos diplominis darbas (56 pus.)


Testas "R.M.Rilkės biografija ir kūryba"
Testas (11 klasei), patikrinti, kiek sužinota apie Rilkės kūrybą ir biografiją. Yra du testo variantai.
Pedagogikos pavyzdys (2 pus.)


Testas "V.Krėvės biografija ir kūryba"
Testas (11 klasei), patikrinti, kiek sužinota apie Vinco Krėvės kūrybą ir biografiją. Yra du testo variantai.
Pedagogikos pavyzdys (2 pus.)


Tęstinio mokymosi Lietuvoje analizė
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. Tęstinio švietimo teoriniai pagrindai. Lietuvos suaugusiųjų švietimo koncepcija. Tarptautinės organizacijos ir suaugusiųjų švietimas. Tęstinio mokymosi motyvacija. Tęstinio mokymosi poreikiai. Suaugusiųjų vertybinės orientacijos. Saviaktualizacija ir jos reikšmė tęstiniam mokymeisi. Literatūrinės apžvalgos apibendrinimas. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir objektas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika. Tiriamieji. TYRIMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ IR APTARIMAS. M. Rokič (Rokeach) vertybių hierarchijos tyrimo rezultatų analizė. Terminalinių vertybių tyrimo rezultatų analizė. Instrumentinių vertybių tyrimo rezultatų analizė. Intelektinių, socialinių ir estetinių poreikių ugdymo turinyje tyrimo analizė. IŠVADOS.LITERATŪRA. PRIEDAI.
Pedagogikos diplominis darbas (62 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 | 
18 | 19 | 20 |