Referatai Kursiniai Diplominiai

Tėvų autoritetas
Įvadas. Tėvų autoriteto svarba vaikams. Asmeninio pavyzdžio svarba vaikams. Tipiškos auklėjimo klaidos. Išvados. Literatūra. Tinkamai pasirinktas autoritetas ir geras pavyzdys, teigiamai veikia vaiko lavinimą ir auklėjimą, ugdo geras jo savybes, bei įpročius. Netinkamai pasirinktas autoritetas ir blogas pavyzdys neigiamai veikia vaiką, vaikas pradeda meluoti, šiurkščiai elgtis, vaikai pradeda mėgdžioti savo tėvus ir patys blogai elgiasi, įgyja blogų įgūdžių bei įpročių.
Pedagogikos referatas (7 pus.)


Tėvų bendradarbiavimas su ugdymo institucijomis ugdant neįgalų vaiką
Turinys. Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų integravimo galimybės. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos teisinis reglamentavimas. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos bendrojo lavinimo. Integracijos samprata. Ugdymo turinio parinkimas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo aplinkos paruošimas. Pedagogų pasirengimas darbui su specialiųjų poreikių moksleiviais. Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant neįgalų vaiką. Integruoto ugdymo problemos. Tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Naudota literatūra.
Pedagogikos diplominis darbas (52 pus.)


Tėvų ir vaikų bendravimo problemos
Tikslas. Įvadas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Bendraudami su paaugliais, tėvai turi. Kaip turi elgtis supykę tėvai. Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Jaunuolių autonomijos varžymas. Partneriškų santykių stygius. Žmonijos istorija rodo, kad šeima sukuria geriausias sąlygas rengti žmogų gyvenimui. Tėvų meilė vaikams, nepriekaištingi tarpusavio santykiai, artimas bendravimas padeda žmogui suvokti etines ir estetines vertybes, normas ir pratina jas taikyti kasdieniame gyvenime. Bendraudamas žmogus tampa tuo, kuo yra, - žmogumi. Bendraudamas jis išsprendžia kylančias problemas. Bendravimas reikšmingas ir būtinas. Be jo neįmanoma įsivaizduoti paties žmogaus. Bendraujant sukuriama individo socialinė esmė, susiformuoja visi jo žmogiškieji bruožai: pažiūros ir įsitikinimai, jausmai ir emocijos, vertinimai ir idealai, charakterio savybės ir elgesio įpročiai. Nebendraujant neįmanoma jokia veikla. Bendravimas – vienas didžiausių žmogaus poreikių, nes tik bendraudami žmonės suartėja ir supranta vienas kitą. Bendraujant atsiranda tarpusavio supratimas, emocinis potraukis, viena nuomonė ir bendros pastangos, ugdomas solidarumas. Susvetimėjimas. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios. Motinos ir dukterys. Tėčiai ir dukterys. Motinos ir sūnūs. Tėčiai ir sūnūs.
Pedagogikos referatas (17 pus.)


Tradiciniai liaudies žaidimai ir jų terapinis poveikis
Įvadas. Žaidimas - vaiko gyvenimo būdas. Išskiriamos kelios žaidimo funkcijos. Kaip aguonėlės auga. Išvados. Žaidimas - tai viena iš veiklos formų, kuri skatina žmogaus vystymąsi ir intelektinį tobulėjimą. Jis yra savitikslis, o jo vertė slypi pačiame jame. Žaidimai suteikia ne tik pramoga ir leidžia žmogui pasijusti išplėštam iš monotoniškos gyvenimo tėkmės, bet ir žinių, gabumų, galų gale padeda išgyventi, teikia atidumo, pastabumo, drąsos, gudrumo, moko spręsti rūpesčius, o ne bėgti nuo jų.
Pedagogikos referatas (6 pus.)


Trumpa mokyklos istorija. Kalvarijos gimnazija
Įvadas. Kalvarijos gimnazijos istorija. Kalvarijos gimnazija - švietėjiška institucija. Kalvarijos gimnazijos atributika. Kalvarijos gimnazijos etosas ir tradicijos. Kalvarijos gimnazijos specialioji pagalba. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiuo darbu siekiama atskleisti, dar visai neseniai gavusios gimnazijos vardą, Kalvarijos gimnazijos švietėjišką darbą, jos reikšmę Kalvarijos savivaldybėje bei įrodyti, jog ši mokykla yra moderni, išvystyta, turinti seną savo istorija, joje dirbantys pedagogai yra puikiai kvalifikuoti, o mokiniai gauna tik geriausią išsilavinimą. Taip pat aprašomas kultūrinis gyvenimas atskleis, jog ši mokykla turi savo gilias tradicijas, kurias puoselėja ir šiandien.
Pedagogikos referatas (14 pus.)


Ugdymo sistemos
Pedagogikos istorijos kaip mokslo apibrėžimas ir apimtis; jos istorinis, pedagoginis, kultūrinis ir pasaulėžiūrinis pobūdis. Švietimas atkurtoje nepriklausomoje\\dabartinėje Lietuvoje\\Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Žymiausi lietuvių egzodo pedagogai ir jų darbai. Lietuvių išeivijos mokyklų bruožai. Švietimas Lietuvoje sovietinės okupacijos laikotarpiu. Patristikos ugdymo turinys, įstaigos, pedagogai (Klemensas Aleksandrietis, Jonas Chryzostomas, Jeronimas, Augustinas ir kt.). Viduramžių pedagoginės teorijos pobūdis, teocentrizmas. Ugdymas šeimose ir mokyklose. Asmenybės auklėjimo problema M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos pedagogikoje. Viduramžių ugdymo motyvai, ugdymo institucijos, ugdymo priemonės. Teorinė ir praktinė J. Vabalo-Gudaičio pedagoginė veikla. Žmogaus ugdymo samprata Renesanso pedagogikoje. Pedagogai ir humanistai apie ugdymą. (Erazmas Roterdamietis "Gražūs vaikų papročiai" ir kt.). Renesanso pedagogų humanistų Vitorino Feltre "Džiaugsmo namai", Francua Rablė "Gargantiua ir Pantagriuelis", Tomo Moro "Utopija" kūrinių turinys. S. Šalkauskio tautinio auklėjimo teorijos esmė. Problemos analizė pasirinktu aspektu. J. A. Komenskio "Didžiosios didaktikos" analizė: auklėjimo tikslas ir uždaviniai, visuotinio mokymo idėja, mokyklų sistema ir mokymo organizavimas. Džono Loko filosofinių ir pedagoginių pažiūrų ištakos. Pedagoginio veikalo "Mintys apie auklėjimą" analizė. J. H. Pestalocis – elementariojo švietimo teorijos kūrėjas. Veikalo "Lynhardas ir Gertrūda" socialinės pedagogikos idėjos. Švietimo užuomazgos Lietuvoje. Liaudies pedagogika. Vilniaus akademijos (universiteto) įsteigimas ir jo reikšmė Lietuvos švietimui. A. Dystervėgo pedagoginio veikalo "Vadovas vokiečių mokytojams lavintis" turinio analizė. Vilniaus akademijos (universiteto) įsteigimas ir jo reikšmė Lietuvos švietimui. Lietuvos Respublikos strateginiai ir teisiniai švietimo dokumentai. Mokykla ir pedagoginė mintis Mažojoje Lietuvoje (iki XVIII a.). Reikšmingiausi lietuvių pedagogikos istorikų darbai. XVI-XVII a. žymiausių Lietuvos švietėjų humanistų A. Kulviečio, Ž.Liauksmino darbai ir jų reikšmė.
Pedagogikos špera/ paruoštukė (9 pus.)


Ugdymo sistemos (2)
XIX a.pab. – XX a. pradžios pedagoginės kryptys Vakarų Europoje ir JAV. Švietimas šiuolaikiniame Vakarų pasaulyje. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas (1918-1940 m.). Švietimas Lietuvoje 1940-1945 m. Švietimas Lietuvoje 1945-1990 m. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Prigimties ir aplinkos poveikio teorija ir jos atstovų idėjos. Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla. Kultūros pedagogikos kryptys ir jos atstovų idėjos. Naujojo auklėjimo kryptis ir jos atstovų idėjos. Naujosios ugdymo sistemos.
Pedagogikos konspektas (7 pus.)


Vadovo vadovavimo stiliaus ypatumai "Romuvos" pagrindinėje mokykloje: pedagogų požiūris
Įvadas. Vadovavimo ir vadovavimo stilių sąvokų samprata. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stilių samprata. Vadovavimo stilių ypatumai. Autokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Demokratiškas vadovavimo stilius. Vadovavimo įtaka mokyklai. Mokyklos vadovo veikla. Pagrindiniai vadovo darbo stiliaus bruožai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Vadovavimo efektyvumas priklauso nuo vadovo darbo stiliaus. Valdymo stilius yra sudėtinga vadovo ir pavaldinių santykių visuma. Vadovas atlieka jam pavestas funkcijas tik jam būdingu, individualiu stiliumi. Nuo vadovavimo stiliaus priklauso organizacijos veiklos rezultatai ir jos darbuotojų pasitenkinimas darbu. Labai stipriai pabrėžiama svarba taip vadovauti mokykloms, kad mokytojai jaustųsi priklausą vieningoms darbo grupėms, mėgtų savo darbą ir manytų bei jaustų, kad dirba ne veltui. Vadovavimo stilių lemia daug veiksnių. Tai kolektyvo narių savybės, kolektyve susiklosčiusios sąlygos bei tradicijos, asmeninės vadovo savybės. Nuo vadovavimo stiliaus, gebėjimo sistemingai, kruopščiai ir atkakliai tobulinti savo darbo stilių, šalinti pasitaikančius trūkumus priklauso mokyklos sėkmė.
Pedagogikos kursinis darbas (27 pus.)


Vaikai su proto negalia. Situacijos analizė
Socialinės problemos pristatymas, svarbumas, situacijos analizė. Socialinio vystymosi Lietuvoje situacija. Institucijos šiai problemai gerinti. Visuomenės galimybės įsitraukti į politikos formavimą, į programų kūrimą, vertinimo ir tarnybų atsiskaitomumą. Kokia vykdoma socialinė politika šios problemos atžvilgiu. Palyginti kokie pokyčiai per pastaruosius penkerius metus įvyko, tenkinant šios gyventojų grupės poreikius. Socialinių aspektų integracija per socialinio darbuotojo vaidmenis micro, mezzo, macro lygiuose. Proto negalia arba protinis atsilikimas praeityje dar buvo vadinamas protiniu nepakankamumu, protiniu nenormalumu, oligofrenija, o tam tikros protinio atsilikimo formos – debilumu, imbecilumu, idiotija, moronu. Šiuo metu literatūroje vartojami terminai. Protinis atsilikimas – tai substanciniai trūkumai, turintys įtakos dabartiniam asmens funkcionavimui. Jis pasireiškia daug mažesniu už vidutinį intelekto funkcionavimu, esant ribotiems dviejų ar daugiau sričių adaptacijos įgūdžiams, kaip: komunikacijos, savęs priežiūros, gyvenimo šeimoje, socialiniais, bendruomeninio gyvenimo, kryptingumo, sveikatos priežiūros ir saugumo, funkcinių mokomųjų dalykų, laisvalaikio ir darbo. Protinis atsilikimas pasireiškia iki 18 metų amžiaus.
Pedagogikos referatas (9 pus.)


Vaikas augantis skurde
Turinys. Įvadas. Skurdo samprata. Vaikų skurdo samprata. Vaikų augančių skurde priežastys. Valstybės parama mažinant vaikų skurdą. Išvados. Nepakankamą dėmesį vaikų skurdo problemoms spręsti dažnai lemia ir visuomenės bei tarp politikos veikėjų nusistovėjusi nuostata, jog skurdas vienodai paliečia suaugusiuosius ir vaikus. Tačiau reikia pažymėti, kad skurdas turi skirtingas pasekmes vaikams ir suaugusiesiems, todėl tiriant vaikų skurdą tikslinga nagrinėti skirtingus rodiklius, nei tiriant apskritai skurdą šalyje
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 18 | 19 | 20 |