Referatai Kursiniai Diplominiai

Darbas grupėse
Nors, nesigilinant, atrodytų, kad bendravimas yra natūrali mūsų prigimtis ir bendraujant neturi kilti jokių sunkumų, anaiptol taip nėra. Žmogus sudėtingas. O ten kur žmonių grupė - jau atsiranda vieta tyrimui. Tai gi, šio darbo tikslas yra išanalizuoti pasirinktą grupę. Apibūdinti ją (grupę), išskirti grupės tikslus, atskirų individų tikslus, atskleisti roles, sprendimus. Darbe naudojami grupės tyrimo metodai: išorinis stebėjimas, apklausa, interviu.
Pedagogikos namų darbas (7 pus.)


Delinkvencijos prevencija ugdymo įstaigose
Įvadas. Delinkvenciją įtakojantys veiksniai. Šeima. Mokykla. Užimtumas. Neformalios grupės. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Delinkvencijos prevencija. Išvados. Delinkvencija arba socialinių normų pažeidimo paplitimas tarp nepilnamečių yra rimta Lietuvos visuomenės problema. Delinkvencija ne tik trikdo vaikų socializaciją, bet ir tiesiogiai įtakoja kriminogeninius procesus valstybėje...
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Delinkventinės pedagogikos teorija
Bausmės ir izoliacijos paradigma. Žeminimo procedūra institucijose. Humanistinis ugdymas ir socialinė integracija. Pedagogiškai sėkminga socializacija. Veiksmingą bendravimą skatinantys dalykai. Kaip prakalbinti vaikus. Ką apie tai galvoja vaikas. Būdai padedantys įveikti natūralius jausmus. Vaiko ir socialinio pedagogo bendravimo ypatumai. Pasitikėjimo pelnymas. Sutarties sudarymas. Tėvystės modeliai ir vaiko elgesio reakcijos. Veiksmingi darbo metodai su jaunais nusikaltėliais. Veiksniai apibūdinantys intervencijos programas, mažinantys nusikalstamumą. Metodų grupės. Dažniausi naudojami metodai. Paauglių psichologinio atsparumo ugdymo programa. Agresyvus vaikas. Pasyvi agresija. Delinkventinė pedagogika. Prevencinė pedagogika. Pagrindinės nusikalstamumo teorijos. Biologinė koncepcija. Ekonominė koncepcija. Kultūrinė teorinė koncepcija. Norminė koncepcija. Psichoanalizė. Socialinės kontrolės koncepcija. Socialinė mokymosi koncepcija. Socialinės struktūrinės koncepcijos. Dažniausiai naudojami metodai. Rizikos grupės vaikai. Nesėkminga identifikacija. Negatyvūs pokyčiai. Sankcija ir bausmė suvokiama kaip veiksminga priemonė nusikaltimo motyvacijai silpninti ir gero elgesio motyvacijai skatinti. Remiamasi socialinės kontrolės koncepcija, kai kuriems žmonėms reikalinga pelnyta bausmė už jų netinkamą elgesį.
Pedagogikos konspektas (15 pus.)


Deviacinio elgesio paauglystėje atsiradimo ypatumai
Įvadas. Deviacijos apraiškos paauglystėje. Deviacijos samprata. Paauglių delikventinio elgesio ypatumai lietuvoje. Veiksniai įtakojantys paauglių deviantinį elgesį. Paauglystės amžius ir jo ypatumai. Šeimos įtaka paauglių deviantinio elgesio pasireiškimui. Bendraamžių įtaka deviantinio elgesio formavimuisi. Kitos paauglių devintinio elgesio priežastys. Deviacinio elgesio prevencijos galimybės mokykloje. Paauglių deviantinio elgesio prevencijos būdai mokykloje. Socialinio pedagogo prevencinė veikla mokykloje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir aptarimas išvados literatūra ir šaltiniai.
Pedagogikos kursinis darbas (34 pus.)


Dorovinis auklėjimas Antikos filosofų darbuose
ĮVADAS. SENOVĖS GRAIKŲ UGDYMO SISTEMA. Graikiškosios paideia samprata. Supažindinimas su graikiškojo ugdymo specifika. SENOVĖS GRAIKŲ FILOSOFAI. Asmenybės ugdymas pagal Sokratą. Asmenybės ugdymas pagal Platoną. Asmenybės ugdymas pagal Aristotelį. SENOVĖS ROMĖNŲ UGDYMO SISTEMA. Supažindinimas su senovės romėnų ugdymo sistema. ROMĖNŲ FILOSOFAI, JŲ MINTYS. Ciceronas. Seneka. Kvintilianas. Epikūras. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Pedagogikos kursinis darbas (22 pus.)


Dorovinis ugdymas lopšelyje-darželyje
Įvadas. Dorovės teoriniai aspektai. Dorovė – vidinis žmogaus pasaulis. Dorovės funkcijos. Dorovinis ugdymas. Šeimos reikšmė vaikų dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Tinkamo vaikų elgesio transformavimas. Netinkamo vaikų elgesio prevencija. Vaikų elgesio intervencija. Tautosakos svarbą dorovinio ugdymo procese. Pasakų įtaka teigiamoms savybėms ugdyti. Liaudies daina – vartai į doros pasaulį. Dorovinio ugdymo lopšelyje-darželyje „Sigutė“ tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų vertinimas ir analizė. Savojo „aš“ vertinimas. Jausmų, emocijų atpažinimas ir įvertinimas. Savęs supratimas ir vertinimas. Elgesio normų žinojimas. Dorovinio elgesio formavimas, remiantis etnine kultūra. Muzikinio ugdymo apžvalga. Meninio ugdymo ypatumai ir metodai. Ekologinio ugdymo galimybių įvertinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos diplominis darbas (40 pus.)


Egzistencializmu grindžiamas ugdymas
Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas. Egzistencializmu grindžiamas ugdymas. Konceptualios nuostatos. Filosofinis antropocentrizmas. Ugdymo tikslai. Umwelt - Mitwelt -Eigenwelt -egzistencinis nerimas - tapatumo krizė. Ugdytojas. Ugdymo metodai. Ugdymo programa. Kritika. Pamąstymui.
Pedagogikos konspektas (12 pus.)


GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS
Turinys. Mitai apie gabius vaikus ir jų mokymą. Įvairios gabumų formos. Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant gabius vaikus. Ko reikia, kad gabieji jaustųsi gerai? Kokias savybes reikia išugdyti? Kliūtys gabumams atsiskleisti. Pageidaujamos mokytojų savybės. Koks mokytojas turėtų dirbti su gabiais vaikais. Šeimos įtaka vaiko gabumų raidai. Kokią įtaką gabių vaikų ugdymui turi šeima. Kaip tėvams atpažinti savo gabius vaikus? Rekomendacijos, kaip elgtis su gabiais vaikais. Literatūra
Pedagogikos referatas (19 pus.)


Globos namų auklėtinių ateities orientacijos
ĮVADAS. Ateities orientacijų raida. Ateities orientacijų veiksniai. Ateities orientacijų turinys. IŠVADOS. Paauglystė reiškia perėjimą iš vaikystės į suaugusiųjų pasaulį, o kartu tai reiškia atsakomybės už savo ateitį ir sprendimus prisiėmimą. Skirtingi autoriai pabrėžia, kad ateities orientacija yra aktyvus asmens santykis su ateitimi, apimantis konkrečių ateities tikslų iškėlimą, kuris padeda susidoroti su ateities neužtikrintumais bei baimėmis ir imtis konkrečių veiksmų, padedančių pasiekti tuos tikslus (J.Sondaitė, 2001, p.50). Jauni žmonės siekia pažinti ir atskleisti save, rasti savo vietą visuomenėje, tuo pačiu ir aplinka jiems kelia lūkesčius, naujus reikalavimus, uždeda naujus neišbandytus vaidmenis
Pedagogikos referatas (11 pus.)


Higher education in Poland and Lithuania
Introduction. Higher education in Poland and Lithuania. Higher education in Poland. Higher education in Lithuania. Comparison. Conclusion. Knowledge is very important in every human’s life. Everyone should learn that, what will be useful in his life. If you want to do the job, which you like, you must choose a qualification, which will give you the knowledge, needed for this job. In this project I will speak about higher education in Poland and Lithuania. Firstly, I will talk about changes of higher education in the last decade. Secondly, I will speak about types of institutions, academic year, examinations and degrees. Thirdly, I will talk about students’ changes programs. In comparison I will tell all similarities and differences of higher educational systems in these two countries. This is, of course, far too ambitious and broad a topic to treat fully in a page or two. For now, what I would like to do is to alert you to certain significant differences in higher education systems in Poland in Lithuania. So, I would like to suggest you to clear up at the beginning.
Pedagogikos referatas (20 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |