Referatai Kursiniai Diplominiai

Hiperaktyvių vaikų ugdymo problemos mokykloje
Įvadas. Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas. Hiperaktyvumo požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų mokymosi problemos ir tinkamų sąlygų sudarymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. Hiperaktyvių vaikų ugdymo problemų tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Tikslas - Išanalizuoti problemas susijusias su hiperaktyvių vaikų ugdymu. Uždaviniai. Apibrėžti hiperaktyvumo požymius. Išanalizuoti hiperaktyvių vaikų ugdymo problemas. Atskleisti hiperaktyvių vaikų ugdymo galimybes. Metodai. Siekiant išsiaiškinti problemas susijusias su hiperaktyvių vaikų ugdymu, tyrimo metu buvo atlikta literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, gautų duomenų interpretacija.
Pedagogikos kursinis darbas (26 pus.)


Hodegetikos špera
Hodegetikos egzamino paruoštukė. Auklėjamojo proceso ypatumai ir struktūra. Klasės auklėtojo paskirtis. Klasės auklėtojas vykdo tokias funkcijas. Klasės auklėtojo veiklos tikslai. Auklėjamosios veiklos sritys. Mokinių savivaldos organizavimo samprata, esmė ir reikšmė. Mokinių savivaldos tikslai ir principai. Savivaldos funkcijos. Mokinių savivaldos veiklos sritys, funkcijos, turinys. Pedagoginis vadovavimas savivaldai. Savivaldos organizavimo trūkumai. Pedagogų asmenybiniai trukumai. Dorinis auklėjimas:tikslai, turinys, formos ir metodai. Estetinis ir fizinis auklėjimas; tikslai,turinys, formos ir metodai. Tautinis ir patriotinis auklėjimas: tikslai,turinys,formos,metodai ir priemonės. Darbinis ir ekologinis auklėjimas: tikslai, turinys, formos, metodai, priemonės. Deviantinio elgesio samprata, formavimosi kelias. Faktoriai, lemiantys nepageidautiną elgesį. Kolektyvo, kaip klasės bendruomenės raidos, galutinio etapo formavimas. Auklėjimas šeimoje. Auklėjimą reglamentuojantys principai ir jų įvairovė, požymiai. Auklėjimo metodai ir priemonės. Auklėjamo metodų ir priemonių samprata, nomenklatūra. Auklėjimo metodų ypatumai, priemonės. Renginių efektyvumo ir kokybės kriterijai. Saviugdos samprata, paskirtis ir tikslai. Saviugdos rūšys ir metodai. Saviugdos rūšys. Pedagoginis vadovavimas mokinių saviugdai. Pedagoginio tėvų švietimo formos, reikalavimai jų organizavimui. Klasės bendruomenės formavimo būdai. Vadovavimas tėvų pedagoginei savišvietai, teigiamos vaikų auklėjimo patirties skleidimas. Atskirų pedagoginio švietimo formų konspektų rengimas.
Pedagogikos špera/ paruoštukė (16 pus.)


Humaniškos aplinkos užtikrinimas vaikų darželyje
PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR TERMINAI. ĮVADAS. TEORINIAI HUMANIŠKŲ VAIKO IR PEDAGOGO TARPUSAVIO SANTYKIŲ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE PAGRINDAI. Humaniškumo samprata. Vaiko ir pedagogo tarpusavio humaniškų santykių kūrimas vaikų darželyje. Pedagogo naudojami darbo metodai, principai, auklėjimo stiliai diegiant vaikams humaniškąsias savybes. VAIKO TEISĖ Į HUMANIŠKĄ APLINKĄ VAIKŲ DARŽELYJE. LR Dokumentų, įteisinančių humaniškumą ikimokyklinėje įstaigoje, analizė. VAIKO TEISĖ Į HUMANIŠKĄ APLINKĄ VAIKŲ DARŽELYJE TYRIMAS. Demokratinis ir autokratinis pedagogo auklėjimo stiliai, jų palyginimas. Pedagogų anketos apie auklėjimo procese taikomus auklėjimo metodus, analizė. Vaiko teisės į humanišką aplinką vaikų darželyje užtiktinimo tyrimas. Tyrimo objektas – humaniška aplinka vaikų darželyje. Tyrimo tikslas – nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo plėtotės prielaidas. Tyrimas atliktas taikant teorinius, empirinius, statistinius tyrimo metodus. Tyrimo metodai: stebėjimas (dviejų pedagogių), kuriuo siekta nustatyti, kokiu auklėjimo modeliu vadovaujasi auklėdamos vaikus, ir kaip tai įtakoja vaikų humaniškumo raišką vaikų darželyje
Pedagogikos diplominis darbas (73 pus.)


Ikimokyklinio ugdymo procesas Italijoje
Vaikų globa Italijoje. Vaikų darželis / ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Italijos švietimo reforma. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Informacija apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą Italijoje. Darbo valandos, atostogos, grupės ir ugdymo turinys. Susipažinimas su Emilijos Redžo vaikų ugdymo sistema. Emilijos Redžo filosofija. Emilijos Redžo metodo požymiai. Emilijos Redžo savivaldybės ikimokyklinės įstaigos. Susipažinimas su ikimokyklinio ugdymo organizavimu Emilijos Redže. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Darželiai. Savivaldybės įsteigtų ikimokyklinių įstaigų veiklos organizavimas. Valstybės įsteigtų ikimokyklinių įstaigų veiklos organizavimas. Privačių ikimokyklinių įstaigų veiklos organizavimas.
Pedagogikos referatas (15 pus.)


Ikimokyklinių vaikų kūribiškumo ugdymas
ĮVADAS. KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA. Kūrybiškumas ir jo sąveika su intelektu. Kūrybiškumo ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje. MENAS – VAIKO SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO VEIKSNYS. Ikimokyklinukų ugdymas daile. Tautodailės tradicijų panaudojimas dailėje. Estetinis ugdymas – visų meno formų sintezė. TYRIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, METODAI. Tiriamieji ir jų charakteristikos. Tyrimo metodika ir organizavimas. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ. Piešinių originalumo tyrimo analizė. Gebėjimo asocijuoti tyrimo rezultatų įvertinimas. Pakartotinė piešinių originalumo tyrimo analizė. Pakartotinas gebėjimo asocijuoti tyrimo rezultatų įvertinimas. IŠVADOS. Kūrybiškumas yra vertingas asmenybės bruožas. Visuomenė, ugdymo įstaigos tai vertina ir siekia ugdyti kūrybingas asmenybes. Ikimokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių gebėjimų harmoningam skleidimuisi. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius lanksčiai taikoma bendroji programa, kuriamos kokybiškos ugdymo (–si) sąlygos.
Pedagogikos diplominis darbas (57 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Anglų kalba
2 klasė. Klasių charakteristika. Priemonės. Mokymo tikslas. Mokymo uždaviniai. Vertinimas. Pamokų ciklo. pavadinimas. Gebėjimai. Valandos. Vertinimas. Integracija. Pastabos.
Pedagogikos pavyzdys (5 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Kūno kultūra
7 klasė. Priemonės. Klasės/ grupės charakteristika. Tikslas. Uždaviniai. Vertinimas. Nuostatos. Integracija. Mėnuo. Ciklo/temos pavadinimas. Valandų skaičius. Gebėjimai. Vertinimas. Pastabos.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Muzika
Dalykas: MUZIKA. Klasė (koncentras): 5-6. Muzikos dalyko tikslas 5-6 klasėse. Vertinimas: (mokyklos nustatyta tvarka - 10 balų sistema ar įskaita). Dirbama pagal: 2008 m. patvirtintą muzikos bendrąją programą pagrindiniam ugdymui. Bendrosios programos: įgyjamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Veiklos sritys / Kompetencija / Nuostatos / Gebėjimai / Žinios ir supratimas.
Pedagogikos pavyzdys (13 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Muzika (2)
Dalykas: MUZIKA. Klasė (koncentras): 7-8. Muzikos dalyko tikslas 7-8 klasėse - populiariosios muzikos fenomenas, populiariosios ir akademinės muzikos sąsajų paieška. Vertinimas: (mokyklos nustatyta tvarka - 10 balų sistema ar įskaita). Dirbama pagal: 2008 m. patvirtintą muzikos bendrąją programą pagrindiniam ugdymui. Bendrosios programos: įgyjamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Veiklos sritys / Kompetencija / Nuostatos / Gebėjimai / Žinios ir supratimas.
Pedagogikos pavyzdys (11 pus.)


Indvidualios mokinių sąvybės
Individualių mokinių savybių įtaka mokymo (si) organizavimui. Individualios mokinių savybės. Individualių savybių įtaka mokymo (si) organizavimui. Humanistinis ugdymas kaip individualių mokinio savybių atskleidimo pagrindinis principas. Humanistinio ugdymo gairės. Mokytojo asmenybės vaidmuo ugdant individualybę. Tyrimas: individualių savybių įtaka mokymo (si) proceso organizavimui. IŠVADOS. Dažnai kalbama, jog gyvename savo valstybės ir savo visuomenės kūrimo laiką. Tenka išgirsti, kad nuo mokyklos priklausys Lietuvos ateitis, mokytojai pirmiausia atsakingi už pilnavertės asmenybės ugdymą. Žinome, kad kiekvienas žmogus – unikali individualybė, turinti savitas individualias savybes. Dviejų vienodų asmenybių nėra.
Pedagogikos diplominis darbas (66 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |