Referatai Kursiniai Diplominiai

Ištvermės lavinimas
Įvadas. Ištvermės klasifikacija. Ištvermės lavinimas amžiaus aspektu. Ištvermės lavinimo įtaka sveikatos stiprinimui. Tyrimai. Išvados. Naudota literatūra. Ištvermė - žmogaus organizmo fizinė ypatybė suvokiama kaip sugebėjimas ilgai tęsti tam tikro intensyvumo darbą, priešintis atsirandančiam nuovargiui. Ištvermė, suvokiama kaip aerobinis darbingumas, yra svarbiausia iš visų su sveikata susijusių fizinių ypatybių. Aerobinio darbingumo lavinimas sveikatos požiūriu esti naudingiausias, nes sukelia kompleksinius ilgalaikius fiziologinius širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo ir raumenų sistemos atsakus. Bendrosios ištvermės lavinimo pratimai stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, pagerina organizmo reguliacinius gebėjimus, kraujo perskirstymo mechanizmą fizinio darbo ir poilsio metu.
Pedagogikos referatas (13 pus.)


Jaunesniojo ir vidutiniojo mokyklinio amžiaus moksleivių požiūrį į mokymąsi
ĮVADAS. LITERATŪROS ANALIZĖ. Teigiamo požiūrio į mokymąsi esmės supratimas. Tinkamas mokymo turinys – reikšminga teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo sąlyga. Mokymo organizavimo svarba ugdant moksleivių teigiamą požiūrį į mokymąsi. Šeimos dėmesys moksleivių mokymuisi, kaip svarbiausiai jų veiklai, – būtinybė. Veiksniai, sąlygojantys moksleivių teigiamą požiūrį į mokymąsi. TYRIMO METODAS (PROCEDŪROS). TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR APTARIMAS. Konstatuojamoji tyrimo analizė. Moksleivių elgesys pamokoje, priklausomai nuo mokyklos. Moksleivių elgesys pamokoje priklausomai nuo jų amžiaus. Moksleivių elgesys pamokoje priklausomai nuo lyties. Lyginamoji tyrimo analizė. Moksleivių požiūris į mokymąsi, priklausomai nuo mokyklos. Moksleivių požiūrio į mokymąsi kitimas, priklausomai nuo jų amžiaus. Ugdymo sistemos įtaka moksleivių požiūriui į mokymąsi. IŠVADOS. LITERATŪRA. 1 PRIEDAS. 2 PRIEDAS.
Pedagogikos diplominis darbas (51 pus.)


Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių savivertė, tarpusavio santykiai bei savivertės ir tarpusavio santykių ryšys
Įvadas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimas. Mokinių savęs vertinimo formavimo (si) veiksniai. Mokytojo vaidmuo mokinių savęs vertinimo formavimuisi. Šeimos vaidmuo vaikų adekvačios savivertės ugdyme. Bendraamžių įtaka vaikų savivertės formavimuisi. Ketvirtos klasės mokinių savivertės ir jų santykių su bendraklasiais tyrimas. Tyrimo eiga, metodika. IV klasės mokinių savęs vertinimo tyrimas. IV klasės mokinių tarpusavio santykių tyrimas. IV klasės mokinių savęs vertinimo ir tarpusavio santykių ryšys. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos diplominis darbas (41 pus.)


Jaunųjų fotbolininkų koordinacinių gebėjimų kaita: empirinis tyrimas
PRATARMĖ. SANTRAUKA. ĮVADAS.TEORINĖS TYRIMO PRIELAIDOS.JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ FIZINIO RENGIMO YPATUMAI. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ KOORDINACINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIMO YPATUMAI EDUKACINIU ASPEKTU. Koordinacinių gebėjimų teorinė samprata ir jų charakteristika. Savarankiški koordinaciniai gebėjimai. Vikrumas kaip judesių koordinacijos savybė. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimas. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. REKOMENDACIJOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Aukštą judesių koordinacijos lygį lemia individualūs koordinaciniai gebėjimai, taip pat šių gebėjimų lavinimo priemonių ir metodų taikymas atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų morfofunkcinius ypatumus. Lytinio brendimo laikotarpiu sutrinka judesių koordinacija. Tą sąlygoja vaiko organizme vykstantys pokyčiai. Daugelio mokslininkų nuomone, reikia atsižvelgti į tuos pokyčius ir lytinio brendimo laikotarpiu tikslinga diferencijuoti treniruotes.
Pedagogikos diplominis darbas (49 pus.)


Johano Henriko Pestalocio pedagoginė teorija
Pedagoginė Pestalocio veikla. Socialinės-pedagoginės ir filosofinės Pestalocio pažiūros. Auklėjimo tikslas ir esmė. Fizinis ir darbinis auklėjimas. Dorovinis auklėjimas. Protinis lavinimas. Dalinių pradinio mokymo metodikų sukūrimas. Pestalocio pedagoginės teorijos ir praktikos reikšmė. Ištrauka iš darbo. Johanas Henrikas Pes¬talocis (1746—1827) gimė Šveicarijoje, Ciuriche, gydytojo šei¬moje. Jo tėvas mirė anksti, ir berniuką auklėjo motina bei ištikima tarnaitė, paprasta valstietė. Praleisdamas atostogas pas senelį kaime, Pestalocis gerai matė sunkią valstiečių padėtį ir nuo mažų dienų pajuto gilią užuojautą liaudžiai. Iš pradžių Pestalocis mokėsi pradinėje, vėliau — lotyniškojoje vidurinėje mokykloje, vėliau – lotyniškojoje vidurinėje mokykloje. Baigės ją, Pestalocis įstojo į humanitarinio profilio aukštąją mokyklą – kolegiją, kur mokėsi filologijos ir filosofijos skyriuose.
Pedagogikos konspektas (7 pus.)


Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinių profesinės karjeros orientacijų tyrimas
ĮVADAS. PROFESINĖS KARJEROS PLANAVIMO METODOLOGINIŲ KONCEPCIJŲ ANALIZĖ. Karjeros sampratos teoriniai ir praktiniai aspektai. Veiksniai, įtakojantys profesinės karjeros vystymąsi. Socialiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Asmenybės ir profesinės karjeros santykis. JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PROFESINĖS KARJEROS TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA. Tyrimo tikslai ir metodologinės nuostatos. Tyrimo imtis (tyrimo dalyviai). Tyrimo metodikų analizė. Joniškio žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo programų turinio analizė. JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PROFESINĖS KARJEROS ORIENTACIJŲ TYRIMO REZULTATAI. IŠVADOS. LITERATŪRA. Akivaizdu, kad tampa būtinybė ugdyti išsilavinusius piliečius, gyvensiančius postmoderniame pasaulyje, turinčius ne tik žinių, patirties bei įgūdžių, bet ir gebėjimų rasti sau tinkamą veiklą intensyviame gyvenime.Todėl svarbu telkti dėmesį ne tik į profesinį rengimą(si), bet ir į kiekvieno žmogaus pasirengimą karjerai, t.y. ugdytis gebėjimus išryškinti geriausius savo asmenybės bruožus, atskleisti savo profesinę kompetenciją, savo darbo patirties, įgūdžių ir organizacijos poreikių sąsajas...
Pedagogikos diplominis darbas (60 pus.)


Jono Laužiko gyvenimas, pedagoginės idėjos ir veikla
J. Laužiko gyvenimo kelias - pedagogo, teoretiko, praktiko kelias. Jono laužiko veikalai. Darbas j. Laužikui buvo prigimtinė žmogaus pareiga. J. Laužikas buvo humaniškas ir darbštus, taktiškas su visais žmonėmis. Laužiko pedagoginis palikimas. Receptų nėra, kaip ugdyti ir auklėti vaiką. Iš šalies galima duoti tik bendrus patarimus. Auklėjimas – kūryba. Ir auklėjant vaikus šeimoje, norodo profesorius, reikia formuoti harmoningą asmenybę. Žmogaus harmonijos pagrindą sudaro 3 svarbiausios asmenybės savybės: protas, jausmai, valia. Protas padeda pažinti pasaulį ir save, jausmai nustato santykį su tikrove, valia lemia žmogaus veiklą bei elgesį. Visas šias savybes svarbu ugdyti vaikams iš pat mažens kaip vientisą sistemą.
Pedagogikos referatas (18 pus.)


Jono Vabalo - Gudaičio pedagoginė veikla Lietuvoje
Įvadas. Jono Vabalo- Gudaičio gyvenimas ir darbai. Pedagoginis pašaukimas. Pedagoginio pašaukimo samprata. Socialinės pedagogikos idėjos lietuvoje. Socialinis ugdymas pagal j. Vabalą- gudaitį. Auklėjimas ir mokymas. Auklėjimas. Mokymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - remiantis moksline literatūra, biografijos duomenimis, autoriaus parašytais straipsniais, pristatyti vieną žymiausių XX amžiaus pirmosios pusės lietuvių pedagogų ir psichologų, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorių Joną Vabalą - Gudaitį bei jo pedagoginę veiklą Lietuvoje.
Pedagogikos referatas (10 pus.)


Just.Marcinkevičius. Kasdienybė, kaimas, jo buitis - lyrikos vertybės
Pamokos planas 10 klasei. METRIKA. Uždaviniai: plėsti ir gilinti literatūros žinias; supažindinti su Just.Marcinkevičiaus lyrika; skatinti mąstymą. PAMOKOS SITUACIJA. PAMOKOS STRUKTŪRA: dalys; dalių turinys; papildoma medžiaga. PAMOKOS EIGA: struktūra; mokytojo veiksmai; motyvacija; mokinių veiksmai. LITERATŪRA.
Pedagogikos pavyzdys (8 pus.)


Kaimo ir miesto mokinių pirmosios profesijos pasirinkimą įtakojantys veiksniai
ĮVADAS. KARJEROS SPRENDIMO PRIĖMIMO YPATUMAI. Profesijos rinkimasis ir sprendimo priėmimas karjeros procese. Vidiniai ir išoriniai profesijos rinkimosi veiksniai. Teorinis miesto ir kaimo kultūrų apibūdinimas. Kultūros samprata ir funkcijos. Kultūros rūšys. Miesto ir kaimo subkultūrų samprata. Kaimo kultūros ypatumai. Miesto kultūros ypatumai. Miesto ir kaimo kultūrų raiška Joniškio žemės ūkio mokykloje. KAIMO IR MIESTO MOKINIŲ PROFESIJOS PASIRINKIMO VEIKSNIŲ TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA. Empirinio tyrimo tikslai ir metodologinės nuostatos. Tiriamoji imtis (tyrimo dalyviai). Tyrimo imties charakteristika. Tyrime naudotų metodų apžvalga. Klausimyno struktūra ir turinys. Tyrimo eiga ir tyrimo etikos ypatumai. KAIMO IR MIESTO MOKINIŲ PROFESINĮ PASIRINKIMĄ ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ LYGINAMUOJU ASPEKTU. Tyrimo respondentų tėvų išsilavinimas. Profesijos pasirinkimą įtakojančių veiksnių tyrimo rezultatai. Mokinių vertybinių orientacijų tyrimo rezultatai. Interviu su profesijos mokytojais rezultatai. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Pedagogikos diplominis darbas (58 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |